Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1832
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 07:34
28-02-2009, 07:34

Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні

Категорія: Право

Зміст 1. Вступ 1. Правові основи фінансового контролю в Україні 1. Суть і призначення фінансового контролю 2. Види і методи фінансового контролю 3. Організація та органи фінансового контролю 2. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання 3. Правовий статус банків в Україні 4. Висновок 5. Перелік використаної літератури Вступ За нинішніх умов основна увага в державному фінансовому контролі приділяється вчасності та повноті мобілізації коштів у державні фінансові ресурси, законності надходжень та видатків у всіх ланках державної фінансової системи, дотриманню пра­вил обліку і звітності. Державний фінансовий контроль охоп­лює не лише процес формування і виконання Державного бюд­жету, але й місцевих бюджетів, оскільки державою повинен здійснюватись контроль при: видачі регіональним і місцевим бюджетам дотацій (субсидій) і кредитів з Державному бюджету на фінансування їх поточних та капітальних видатків; санкцію-ваннІ випуску місцевих позик, гарантованих урядом;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 765
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 06:58
28-02-2009, 06:58

Праця, характеристика видів праці з точки зору психології

Категорія: Психологія

План Вступ. 3 1. Праця та трудова діяльність людини. 4 2. Ціль праці та її продукт. 7 3. Основні види праці 9 Висновки. 12 Література. 13 Вступ Людина за своєю природою активна. Вона є творцем незалежно від того, яким видом праці займається. Без активності, що виражається в діяльності, неможливе розкриття багатство духовного життя людини: глибини розуму і почуттів, сили уяви і волі, здібностей і рис характеру. Розрізняють три види діяльності, що існують на протязі життєвого шляху і генетично змінюють одне одного: гра, навчання і праця. Вони розрізняються за кінцевим підсумком (продуктом діяльності), за організацією, за особливостями мотивації. Основним видом діяльності людини є праця. Кінцевий результат праці – створення суспільно значущого продукту. Це може бути врожай, вирощений сільським працівником, сталь, виплавлена сталеваром, наукове відкриття вченого, урок, проведений вчителем. Гра не створює суспільно значущого продукту. У грі починається формування людини як суб’єкта діяльності, і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2183
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 04:36
28-02-2009, 04:36

Внесок Джона Локка в педагогічну теорію і практику

Категорія: Педагогіка

План: 1. Біографія. 2. Огляд педагогічної спадщини Джона Локка 3. Поняття досвіду і проблема походження людських знань 4. Роль морального виховання в педагогіці Джона Локка 5. Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка 6. Дисципліна 7. Домашнє навчання 8. Вимоги до вчителя. Освіта народу 9. Вплив ідей Дж. Локка на Ж.Ж. Руссо 10. Висновок 1. Біографія Свій життєвий шлях Джон Локк почав 29 серпня 1632 р. У Рінгтоні, невеликому містечку графства Сомерсетшип, біля Брістоля. Майбутній філософ ріс у пуританській родині, опозиційно налаштованій до короля. Батько його був правознавцем і виконував секретарські обов'язки у мирових суддів свого графства. Локку було всього десять років, коли революційні події набули значний розмах, і коли батько його вступив у парламентське військо, прийнявши участь у воєнних діях як капітан ескадрону. Молодий Джон Локк учився у Вестмінстерській монастирській школі в той час, коли по вироку надзвичайного парламенту був страчений король, але навряд чи у цей час
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 371
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 03:02
28-02-2009, 03:02

Джерела екологічної кризи ХХ століття та її вплив на біосферу

Категорія: Охорона природи, екологія

Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною та природою, що пов'язане з невідповідністю виробничих сил та виробни­чих відносин в людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають екологічною кризою. Кризи за своєю природою зворотні, тоді як перехід кризових явищ в екологічну катастрофу означає необоротний характер змін, що відбулися, В Україні розрізняють дві категорії регіональних несприятливих екологічних ситуацій-екологічна катастрофа, в результаті якої гине велика кількість живих організмів і це веде до економічних збитків, та екологічна небезпека, при якій з'являються ознаки несприят­ливих змін, що ставлять під загрозу здоров'я людини, стан природних об'єктів та госпо­дарську діяльність. Кризи, катаклізми та інші порушення, як можна бачити за палеографічними даними, не були рідкістю впродовж історії цивілізації. Одна з перших екологічних криз розігралася наприкінці плейстоцену, коли в результаті інтенсивного полювання були виснажені запа­си о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1106
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 02:35
28-02-2009, 02:35

Методологічні основи моніторингу біоти природних вод

Категорія: Географія, Економічна географія

Методологічна основа біологічного моніторингу - це вивчення динаміки структурних і функціональних характеристик найважливіших біологічних підсистем водної екосистеми: бактеріо-, фіто-, зоопланктону, фіто-, мікро-, макро-, зообентосу, вищої водної рослинності, що знаходяться під впливом різних екологічних чинників. Моніторинг включає наступні методичні процедури: а) експертну оцінку стану водної екосистеми та існуючих джерел забруднення; б) вибір біологічної підсистеми та її структурно-функціональних характеристик; в) вибір полігонів (станцій) досліджень; г) інформаційне забезпечення моніторингу. Сучасний етап еволюційного розвитку біосфери протікає під значним антропогенним пресом, який впливає на всі рівні існування біологічної матерії - від субклітинного-клітинного до екосистемного. Інтенсивний розвиток енергетики, ресурсозатратних промислових технологій, урбанізація, екстенсивневедення сільського господарства, розширення рекреаційних зон і т.п. значно змінили природні ландшафти України. Найбільшо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1384
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 01:35
28-02-2009, 01:35

Концепція Платона і Аристотеля

Категорія: Філософія

Принциповою в теорії пізнання є проблема істини. В основі її лежить дослідження взаємного зв'язку між суб'єктом і об'єктом пізнання. Як суб'єкт пізнання функціонує і окрема людина, і група людей, і суспільство в цілому, причому наслідки пізнання цих суб'єктів взаємопов'язані. Як об'єкти пізнання функціонують і природа, і суспільство, і сфера духовної діяльності людей. Теорія пізнання узагальнює пізнавальні процеси, які мають місце і в повсякденному житті, і в сфері природознавчих та соціально-гуманітарних наук, і в сфері духовної культури. Проблема істини — це проблема відповідності змісту людських знань змістові об'єкта пізнання. Якщо зміст об'єкта пізнання адекватно відображається суб'єктом пізнання, то ми маємо ситуацію пізнання істини. Якщо такого відображення немає, то ми маємо ситуацію омани. Такий підхід характерний для класичної концепції істини, основні положення якої були сформульовані ще Платоном та Арістотелем. Важливим поняттям цієї концепції є поняття дійсності або реальності. У випадку, ко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 893
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 01:27
28-02-2009, 01:27

Соціологічна модель суспільства Макса Вебера

Категорія: Соціологія

Про Макса Вебера в колишньому СРСР було відомо дуже мало, але якщо про нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили Марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в тепер уже українській літературі, почали з'являтися реальні оцінки Веберівських праць, що можуть заслуговувати на нашу увагу. Теперішнє розуміння концепцій Вебера вітчизняними спеціалістами практично злилося з західною точкою зору, де Макса Вебера впродовж цілого століття вважають чи не найвидатнішим сучасним дослідником природних особливостей людини. Його твори як класичні вивчаються в середніх та вищих навчальних закладах усього світу, а ім'я його навіки зайняло належне йому місце серед класиків світової думки. Перед тим як безпосередньо торкнутися соціологічної моделі суспільства М.Вебера слід з’ясувати, хто був такий Макс Вебер, як він йшов до неї і під впливом чого була розвинута вищезгадана концепція. Вебер Макс (1864–1920) - німець
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 389
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 01:26
28-02-2009, 01:26

Відмороження

Категорія: Медицина

Відмороження – це місцеве ураження тканин під впливом низької температури. Відмороженню піддаються пальці обох верхніх і нижніх кінцівок, вуха, ніс. При дії холоду на організм, останній реагує рефлекторним звуженням периферійних судин, що призводить до відтоку крові із периферії в напрямку внутрішніх органів. Діючи на тканини безпосередньо, холод викликає зниження їх температури і порушення в них обміну речовин. За глибиною ураження розрізняють 4 ступені відмороження. 1. Пошкодження поверхневого шару шкіри. Шкіра бліда, після зігрівання стає набряклою, багряно-червоною з темно-синіми плямами, з’являється колючий, пекучий біль. 2. Утворення пухирів, наповнених прозорою, жовтуватого кольору рідиною, навколо яких шкіра темно-синього кольору, біль пекучого характеру. 3. Омертвіння шкіри та підшкірної клітковини, виражений набряк навколишніх тканини, утворення пухирів з гемологічним вмістом, больовий синдром. 4. Омертвіння шкіри, тканин і кістяк, больовий синдром. Невідкладна допомога 1. Для швидкого
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1246
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 00:44
28-02-2009, 00:44

Мінерально-сировинні ресурси України. Паливні корисні копалини (Фізична географія України, 8 кл.)

Категорія: Педагогіка

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про корисні копалини, засвоєнні з попередніх курсів географії; формувати вміння знаходити докази різноманітності та багатства корисних копалин в Україні, а також показати значення найважливіших скупчень корисних копалин для розвитку промисловості; ознайомити з вугільними басейнами та нафтогазоносними провінціям України; розвивати вміння встановлювати зв’язки між розміщенням корисних копалин та геологічною будовою, за допомогою карт атласу, виявляти закономірності розміщення родовищ паливних корисних копалин; виховувати бережливе ставлення до природних ресурсів. Обладнання: атласи для 8-9 класів “Географія України”, геологічна карта України, колекція гірських порід та мінералів, фізична карта України, колекція паливних корисних копалин. Тип уроку: урок засвоєння нових знань. Література. 1. Масляк П.О., Шищенко П.Г. “Географія України”. Підручник для учнів 8 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2000р. 2 Заставний. Ф.Д. “Фізична географ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 840
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 00:36
28-02-2009, 00:36

Хвороба рейтера. (уретроокулосиновіальний синдром, синдром Фісенже-Леруа)

Категорія: Медицина

Визначення. Хвороба Рейтера – запальне захворювання суглобів, що розвивається у тісному хронологічному зв’язку з інфекцією сечостатевого чи кишкового тракту і проявляється класичною тріадою симптомів: уретрит, кон’юнктивіт, артрит, які розвиваються одночасно чи послідовно. Визначати даний симптомокомплекс як хворобу Рейтера прийнято на Міднародному ревматологічному Конгресі в Монако в 1964 році. Етіологія. Розрізняють 2 форми хвороби Рейтера: ентероколітичну (епідемічну), що виникає після спалаху ентероколіту різної природи – дизентерійної, ієрсиніозної, шигельозної, сальмонельозної, та урогенітальну (спорадичну), де клінічним виявам передує венеричне захворювання і зараження відбувається статевим шляхом. 1. ХР викликається хламідіями (Chlamidia trachomatis). Цей мікроорганізм передається статевим шляхом і виявляється в епітелії уретри, кон’юнктиви та синовіоцитах. 2. При постентеритних формах синдрому Рейтера мають значення наступні мікроорганізми: Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculo
^