Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1469
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 22:23
30-04-2009, 22:23

Паливна промисловість

Категорія: Промисловість і виробництво

ПЛАН 1. Вступ 2. Вугальні промисловість – головна складова паливної промисловості 3. Нафтова, нафтопереробна і газова промисловість 4. Використана література 1. Вступ Паливна промисловість входить в паливно-енергетичний комплекус (ПЕК). Паливно-енергетичний комплекс – це міжгалузева система, що розвивається на основі видобутку палива і виробництва енергії, їх транспортування, розподілу і використання. В свою чергу, ПЕК складають паливна промисловість – нафтова, азова, вугільна сланцева і торфова; електроенергетика і виробнича інфраструктура – магістралі високовольтних ліній електропередачі та трубопроводів. Паливна промисловість України об’єднує вугільну, нафтовидобувну, газовидобувну та нафтову галузь. Особливістю структури видобутку палива в Україні є переважання видобутку кам’яного вугілля. 2. Вугальні промисловість – головна складова паливної промисловості Вугільна промисловість – це базова галузь для розвитку електроенергетики, коксохімії, металургії. Головним районом видобутку вугілля в Ук
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1569
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 21:20
30-04-2009, 21:20

Психологічні особливості педагогічної діяльності

Категорія: Психологія

Зміст Вступ 1. Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 3. Регуляція мислительної діяльності вчителя 4. Практичне мислення як зріла форма мислительної діяльності 5. Процес формування педагогічних умінь вчителя 6. Формування рефлексивного ставлення вчителя до своєї діяльності Висновок Список літератури Вступ Докорінні соціально-політичні зміни, актуалізація питань духовного відродження української нації, перехід до нових форм економічного життя висувають на чільне місце проблеми освіти, зокрема, проблеми підготовки вчителя до ефективної професійної діяльності в сучасних умовах. На якому б етапі свого шляху не знаходився вчитель, він ніколи не може вважати свої професійну концепцію остаточно завершеною. У цій принциповій відкритості відображається фундаментальна особливість розвитку особистості вчителя і його професійної свідомості. Очевидно, що особливу роль у цьому процесі відіграє етап
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2200
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 20:21
30-04-2009, 20:21

Органи і посадові особи, які беруть участь у кримінальному процесі

Категорія: Право

ПЛАН стор. Вступ 3 РОЗДІЛ 1: Слідчий і начальник слідчого відділу як суб'єкти кримінального процесу 4 РОЗДІЛ 2. Органи дізнання _8 2.1 Поняття і кримінально-процесуальна діяльність органів дізнання _8 2.2 Міліція, як орган дізнання 14 2.3 Статус дізнавача та начальника органу дізнання _ 15 РОЗДІЛ 3. Процесуальна діяльність прокурора 19 РОЗДІЛ 4. Суддя (суд), народні засідателі та присяжні 22 Висновок _28 Використані джерела 29 ВСТУП Зростання злочинності та інших порушень закону, загрозливе погіршення криміногенної ситуації, збільшення кількості тяжких злочинів, поєднаних з насильством, жорстокістю, зухвальством, незадовільна боротьба з організованими формами злочинності й корупцією, порушеннями громадського порядку та іншими правопорушеннями загострюють соціальну напруженість в Україні, завдають моральної і матеріальної шкоди суспільству, дезорганізують роботу підприємств, установ, організацій, призводять до зневіри людей у дієвості закону та гарантованості захисту прав і свобод державою.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2744
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 19:13
30-04-2009, 19:13

Особливості будови річкових долин південно-західної Канади

Категорія: Географія, Економічна географія

1 Ділянка Red Deer River Розпочинаючи розгляд закономірностей формування та поширення терас річок південно-західної Канади, які сьогодні знаходяться на початку свого розвитку, ще звернемо увагу деякі невирішені проблеми басейну Дніпра. Одна з проблем є знаходження озерних відкладів на висоті, абсолютні позначки залягання яких вимагали припущення про існування велетенської водойми з рівнем води близьким до 150 м. Співвідношення цієї поверхні з долиною Дніпра вказувало на більш пізнє походження долини. Послідовність висвітлення проблеми, була спрямована на те щоб показати, що першим етапом розвитку рельєфу Подніпров’я після деградації льодовика було утворення різних за розмірами озер. Для території південно-західної Канади ця особливість, а може й закономірність, є очевидною. Другим етапом, який у часі може перекриватися з етапом утворення озер, є період виникнення проток, що з’єднують озера у різнорангові гідромережі. Ці протоки з часом перетворюються на дренажні канали, завдяки яким вирівнюється рівен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2970
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 18:55
30-04-2009, 18:55

Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст. І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Економічна суть виробничих запасів. 2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури. 3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 4. Поняття, класифікація та оцінка виробничих запасів. 5. Синтетичний та аналітичний облік надходження виробничих запасів. 6. Синтетичний та аналітичний облік вибуття виробничих запасів. ІІІ. Висновок. Література . Вступ. Запаси складають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, є найбільш важливою і значною частиною оборотних активів підприємства, обов’язково враховується при визначенні результатів господарської діяльності підприємства, та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Основними завданнями організації обліку запасів на підприємстві є 1. Контроль за повним і своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням за місцями зберігання і на всіх стадіях обробк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1698
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 17:01
30-04-2009, 17:01

Інтерперсональна поведінка тренера та успішність змагальної діяльності спортсменів-підлітків

Категорія: Психологія

Нині в проблемі підготовки висококваліфікованих спортсменів (команд) великого значення надається не тільки техніко-тактичним факторам розвитку спортсмена, але й психологічній підготовці. Як правило, тренерові належить головна роль в організації спортивної діяльності, тому все більшого значення набуває його психологічна підготовленість, адже головною функцією тренера є особистісно-орієнтоване виховання та освіта. Знання соціально-психологічних основ формування взаємин, виникнення й нормалізації конфліктних ситуацій, управління спортивною командою допомагає тренерові зробити ефективнішою діяльність усього колективу. Високу значимість для ефективності діяльності може мати діагностика цілісної системи „тренер – спортсмен”. Не викликає сумніву, що характер спілкування та взаємодії, що складаються в команді в системах „спортсмен – спортсмен” і „спортсмен – тренер”, значно впливає на успішність діяльності. Ще на початку 1980-х років це питання розкривалося в працях Ю. Ханіна і Ю. Коломійцева [14; 3]. Але в їх д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 960
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 17:00
30-04-2009, 17:00

Світ як сукупна реальність

Категорія: Філософія

Проблема розуміння світу, його сутності й розвитку завжди була в центрі уваги науки, філософії та релігії. Під час їх розгляду велися гострі дискусії, думка сягала найвищої межі узагальнення й глибини. В них людина наближалась і до таємниць свого виникнення й існування. Що ж таке світ? У широкому розумінні — це вся нескінченна й невичерпна дійсність (відома й ще невідома нам) у всій різноманітності речей і явищ, систем і процесів з усіма їхніми зв'язками й відношеннями. Інакше кажучи, світ — це цілісна сукупність усього існуючого (того, що має своє буття). Давньогрецькі філософи розуміли світ як космос ("прикраса", "краса", "вбрання", а також "лад", "порядок", "устрій" і, нарешті, "світ", "всесвіт"). Так, Геракліт (VI-V ст. до н. е.) писав: "Цей космос, той же самий для всіх, не створив ніхто з богів, ні з людей, але він завжди був, є і буде вічно живим вогнем, що іноді розгорається, а іноді згасає". У понятті
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1688
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 14:55
30-04-2009, 14:55

Гіпертонічна хвороба

Категорія: Медицина

Визначення. Гіпертонічна хвороба (ГХ) - захворювання серцево-судинної системи, яке розвивається як наслідок первинної дисфункції вищих судиннорегулюючих центрів, нейрогуморальних та ниркових механізмів, характеризується артеріальною гіпертензією, а при виражених стадіях - органічними змінами серця, нирок та ЦНС. Класифікація. На даний час ВООЗ (WHO) та Міжнародне Товариство з Гіпертензії (International Society of Hypertension, ISH, 1999) визнали за доцільне класифікувати артеріальну гіпертензію в залежності від: 1) рівня артеріального тиску; 2) ураження органів-мішеней; 3) причини виникнення гіпертензії. Виділяють первинну та вторинну артеріальну гіпертензію. Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертен­зія, або гіпертонічна хвороба) - це підвищений ар­теріальний тиск при відсутності очевидної причини його підвищення. Вторинна гіпертензія (або симптоматична) - це гіпертензія, причина якої може бути виявлена (Рекомендації Українського Товариства Кардіологів, 2001 р.). Таблиця 2.1. Класифікація артері
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1696
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 14:15
30-04-2009, 14:15

Служба безпеки України

Категорія: Право

Після проголошення незалежності України відразу постало питання про необхідність реформи колишньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховною Радою України було прийнято постанову "Про створення Служби національної безпеки України". Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР. У стислі терміни вирішувалися питання щодо формування нових підрозділів, їх кадрового наповнення професійно підготовленими, відданими справі побудови незалежної України співробітниками, створення нормативно-правової бази. 25 березня 1992 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", який став ще одним підтвердженням непорушності курсу на побудову правової, демократичної держави. Співробітники молодої української спецслужби, на відміну від своїх попередників, дістали змогу діяти, спираючись на чітку правову основу - закони України "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1068
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2009, 13:13
30-04-2009, 13:13

Цифрові графічні моделі в комп’ютерній графіці

Категорія: Комп'ютери, програмування

Існує два принципово різних підходи до цифрового кодування графіки. Перший полягає в наближеному відтворенні графічного зображення за допомогою великої кількості дискретних елементів зображення - пікселів. Одержані в такий спосіб зображення називають растровими - від слова растр: горизонтальна лінія пікселів. Звичайно растрові зображення створюються автоматично шляхом цифрового кодування фотографій, малюнків, інших оригіналів. Другий спосіб полягає у визначенні геометричних фігур, з яких складається зображення, за допомогою математичних засобів. Одержані у цей спосіб зображення називають структурними, векторними або об'єктними. 1. Растрові зображення Растрові зображення можна подати двомірними масивами, межі яких визначаються просторовою роздільною здатністю, а сам вид залежить від колірної моделі, застосованої до зображення. Розглянемо растрове зображення, що складається з m пікселів по горизонталі та n пікселів по вертикалі. Штриховий малюнок - це двомірний булевий або однобітовий масив A розміром
Назад Вперед
^