Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1188
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 07:18
30-06-2009, 07:18

Обчислювальна техніка і програмування

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зміст 1. Завдання. 2. Постановка задачі. 2.1. Аналіз структури вхідних даних задачі. 2.2. Визначення порядку підстановки і вводу вхідних даних. 2.3. Аналіз структури виду і типу результатів розрахунку. 2.4. Вибір математичних методів розрахунку. 2.5. Вибір обслуговування мови програмування. 3. Схеми алгоритмів. 3.1. Таблиці прийнятих позначень змінних і const. 3.2. Схема алгоритму основної програми. 3.3. Схема алгоритму розробленої підпрограми. 4. Текст програм. 4.1. Текст основної програми. 4.2. Текст розробленої програми. 5. Опис програмних модулів. 5.1. Опис основної програми. 5.2. Опис розробленої підпрограми. 6. Роздрук результатів. 7. Перелік використаних літературних даних. 1. Завдання За допомогою стандартної програми надрукувати таблицю значень функції. , де х [0,2; 8,2]; x = 0,2; a = 3,5, при і a = *e при ; е – найбільший елемент, помножений на суму його індексів матриці L = D * Q; d = f(x) задача таблична і допускає кусково-лінійну інтерполяцію.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1355
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 06:42
30-06-2009, 06:42

Компоненти Українського костюма ХІХ – ХХ ст. Головні убори

Категорія: Мистецтво, культура

Перш ніж приступити до цієї теми, слід зупинитися на дівочих та жіночих зачісках, які, до речі, помітно різнилися між собою. За часів Київської Русі дівчата ходи­ли з розпущеним волоссям, розділеним посередині. Ця традиція протягом сто­літь зберігалася в побуті українських дівчат. Однак для кінця XIX — початку XX ст. це явище вже становить виня­ток і найчастіше пов'язується з весіль­ною обрядовістю. У цей час найпоши­ренішою дівочою зачіскою є заплітання волосся у коси. Для дівчат лівобережної Наддніпрян­щини типовим у святкові дні було заплі­тання волосся в одну косу, яка вільно звисала на спину, а в будень — у дві, що закладалися вінком навколо голови. На Правобережжі і на свято, і в будень дівчата заплітали волосся здебільшого у дві коси, які у свято вільно спадали на спину, а в будень закріплювалися навколо голови. На Полтавщині дівчата інколи заплітали волосся в одну велику і кілька маленьких кіс. Зафіксовані й більш складні види зачісок, наприклад, у зв'язку, коли частину волосся спереду відділяли,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 801
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 06:02
30-06-2009, 06:02

Україна в Чорноморському регіоні

Категорія: Політологія, політісторія

Південно-східні сусіди України - країни Чорноморського регіону, Закавказзя і Центральної Азії - займають разом з Україною виключно важливі позиції в Євро-Азійському геополітичному просторі. Стратегічне значення регіону полягає в тому, що через нього пролягають важливі транспортні комунікації, які поєднують розвинені цивілізаційні центри Європи з багатими на сировинні ресурси країнами Середнього Сходу та Центральної Азії й далі ведуть до великих ринків густонаселених країн басейну Індійського океану й Азійсько-Тихоокеанського регіону. З іншого боку, цей регіон зв'язує Північно-Східну та Центральну Європу з країнами Середземноморського басейну, формуючи спільний простір економічних і політичних інтересів у Європі та Азії в цілому. Розташування України в Центральній Європі, в місці перетину трьох величезних геополітичних масивів - Євроатлантичного, Євразійського та Ісламського, є визначальним для долі України як держави. У цьому можна бачити певні переваги, але й великі проблеми. Чорноморський регіон, його г
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 571
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 03:54
30-06-2009, 03:54

Протестний потенціал процесів доходної поляризації в сучасному українському суспільстві

Категорія: Політологія, політісторія

Поглиблення доходної поляризації – одна з характерних ознак періоду трансформації економічної системи в Україні. Переломлюючись через існуючі уявлення про розподільчу справедливість та стереотипи зрівняльного розподілу доходів, процеси поляризованої доходної диференціації безумовно викликають соціальну напруженість на рівні масових настроїв та громадської думки, сприяють генерації та розвитку емоційного та раціонально-оціночного компонентів соціальної напруженості. Втім “основним структурним компонентом соціальної напруженості є поведінковий дестабілізаційний потенціал соціального протесту, який вказує на можливу реальну загрозу суспільному порядку та характеризує рівень соціальної напруженості” [1, с.45]. Вивчаючи вплив процесів доходної диференціації на формування протестного потенціалу і, відповідно, розвитку соціальної напруженості у суспільстві, слід звертати увагу на два моменти: по-перше на формування протестних установок та оцінку соціальної напруженості у суспільстві різними за своїм матеріальним
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 409
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 03:30
30-06-2009, 03:30

Військовослужбовці та стосунки між ними

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Стосунки між військовослужбовцями ґрунтуються на взаємній повазі. Усі військовослужбовці під час зус­трічі (обгону) вітають один одного, дотримуючись пра­вил, визначених статутом. З питань служби звертаються один до одного на «ви». Начальники і старші, звертаючись із питань служби до підлеглих і молодших, називають їх за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово «товариш» або «пан». Наприклад: «Рядовий Коваленко» або «Пане ря­довий»; «Сержант Шевчук» або «Товаришу сержант»; «Прапорщик Іваненко» або «Пане прапорщик»; «Лейте­нант Петренко» або «Пане (товаришу) лейтенант». У вільний від служби час військовослужбовці можуть звертатись один до одного на ім'я, а до начальників і стар­ших — на ім'я та по батькові. Військовослужбовці мають постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки, берегти вій­ськову честь, захищати свою й поважати чужу гідність, пам'ятати, що за їхньою поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили Укр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 704
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 02:20
30-06-2009, 02:20

Принцип конституційного правління передбачає – розподіл влади

Категорія: Право

Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову має давню історію і традиційно пов'язується з ім'ям французького вченого Ш.-Л. Монтеск'є (1689—1755). Особливість його погля­дів на «три влади» полягає у тому, що кожна з них оголошувалася самостійною і незалежною. Тим самим виключалася узурпа­ція влади будь-якою особою або окремим органом держави. Вже в підході до принципу поділу влади Монтеск'є містилися засади стримування їх одна одною, що згодом в США при створенні Конституції 1787 p. було названо системою «стримувань і про­тиваг». У вітчизняній історії ще задовго до Ш.-Л. Монтеск'є мали місце спроби («Пакти і Конституції» Пилипа Орлика, 1710 p.) створити конституційний проект незалежної України з ураху­ванням принципу поділу влади, їх єдності і взаємодії: законо­давча влада — Генеральна Рада, що обирається; виконавча вла­да — гетьман, генеральна старшина та обрані представники від кожного полку; судова влада. «Пакти і Конституції» П. Орли­ка, написані під впливом західноєвропейського парламентари­
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 780
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 01:57
30-06-2009, 01:57

Функція гемолітичної системи

Категорія: Медицина

ПЛАН 1. Склад, функції та значення крові 2. Особливості кровотворення 3. Захворювання системи кровотворення і крові 1. Склад, функції та значення крові Кров – рідка сполучна тканина. Основні функції: 1.Дихальна функція полягає в переносі кисню від легень до тканин організму та СО2 від клітин до легень. Ця функція забезпечує енергією організм. 2.Поживна – кров розносить по тілу поживні речовини від кишечнику або з місць їх накопичення (глюкозу з печінки). Завдяки цій функції кров відносять до трофічних тканин. 3.Видільна функція полягає у видаленні з клітин та тканин організму кінцевих продуктів обміну речовин. 4.Теплорегуляційна, тобто збереження сталості температури тіла. Ця функція здійснюється за рахунок фізичних властивостей води плазми крові. Кров рівномірно розподіляючись в організмі створює умови або для тепловіддачі (посилюючи рух крові в капілярах шкіри), або для збереження тепла (розширюючи судини внутрішніх органів). 5.Регуляторна – кров розносить по організмові фізіологічно актив
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 821
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-06-2009, 01:21
30-06-2009, 01:21

Розвивальні функції уроків узагальнення та систематизації знань школярів

Категорія: Педагогіка

Метою виховання і навчання в нашому суспільстві є всесторонній розвиток особистості. У зв’язку з цим перед психологічною наукою і практикою стоїть завдання: теоретично обґрунтувати і практично реалізувати таке навчання, яке б забезпечило формування особистості, яка б володіла високими духовними потребами, розвиненими пізнавальними здібностями. Це у свою чергу диктує необхідність так будувати пізнавальну діяльність на уроці, щоб забезпечити розвиток їх творчої активності. Творчість – це діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних цінностей. Звідси, в застосуванні у школі творча активність учнів – це напрям його особистості і діяльності на створення і пізнання нового. Слід зразу ж відмітити, що творча активність школяра відрізняється від творчої активності дорослого тим, що результати його діяльності не є новими в загальнолюдському змісті, але в процесі створення нового для себе результату учень моделює і формує в собі уміння і навики творця, необхідні у майбутній трудовій дія
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1120
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 23:26
29-06-2009, 23:26

Екологічні кризи, причини їх дії. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ПЛАН 1. Екологічні кризи, причини їх дії 2. Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори. Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезпечні явища. 1. Екологічні кризи, причини їх дії В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством, які увінчались екологічними кризами та революціями, а саме: · вплив людства на біосферу як звичайного біологічного виду; · надінтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення людства; · зміни екосистем внаслідок процесів, що відбуваються природнім шляхом: випасання, посилення росту трав шляхом випалювання тощо; · інтенсифікація впливу на природу шляхом розорювання грунтів та вирубування лісів; · глобальні зміни всіх екологічних компонентів біосфери в цілому. Вплив людини на біосферу зводиться до чотирьох головних форм: 1) зміна структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація, створення штучних водойм та інші зміни режиму поверхневих вод тощо), 2) зміна складу біосфери, кругообігу і балансу тих р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 867
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 22:37
29-06-2009, 22:37

Злочини проти прав і законних інтересів кредиторів

Категорія: Право

Об'єктом злочинів, передбачених статтями 218-221 КК, є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю в час­тині захисту майнових інтересів кредиторів, у т. ч. фіскальних ор­ганів держави щодо задоволення їх претензій за рахунок майна боржника - суб'єкта господарської діяльності, а також передба­чена законодавством процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, покликана оздоровити економіку і створити прошарок ефективних власників. Фіктивне банкрутство (ст. 218 КК). Об'єктивна сторона цьо­го злочину характеризується сукупністю трьох ознак: 1) діяння - завідомо неправдива офіційна заява відповідної особи про фінансо­ву неспроможність суб'єкта господарської діяльності виконати ви­моги з боку кредиторів і зобов'язання перед бюджетом; 2) суспільне небезпечні наслідки - велика матеріальна шкода кредиторам або державі; 3) причиновий зв'язок між діянням і наслідками. Інформація, яка міститься в офіційній заяві про фінансову не­спроможність виконання вимог з боку кредито
^