Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1122
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 19:37
29-06-2009, 19:37

Основні напрями діяльності рахункової палати

Категорія: Державне регулювання, митниця

Бюджетний кодекс України передбачає, що в Україні фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів здійснюються на всіх стадіях бюджетного процесу. Рахункова палата є одним з органів, який має повноваження по контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Згідно з Законом України "Про Рахункову палату" Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, що утворений Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй. Оскільки Конституцією України до повноважень Верховної Ради України належить контроль за виконанням Державного бюджету України, цей контроль парламент здійснює як безпосередньо, так і через створену ним Рахункову палату, яка контролює використання коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради України. Свою діяльність Рахункова палата здійснює самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави. Завданням Рахункової палати є: · Організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державног
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 646
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 18:29
29-06-2009, 18:29

Сучасні питання етіології, патогенезу та лікування синуїтів

Категорія: Медицина

За останнє десятиріччя відмічено збільшення частки патологій носа та приносових пазух у структурі ЛОР-захворюваності, що певною мірою пов’язано з послабленням імунітету людини в зв’язку із погіршенням екологічної ситуації, розвитком антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів та збільшенням кількості алергічних реакцій на них [1]. За даними національного центру статистики хвороб США, синуїти в цій країні стали найрозповсюдженішим хронічним захворюванням, що за частотою випереджає артрити та артеріальну гіпертензію. У 1991 році в США було 32 167 000 хворих на хронічний синуїт, а це означає, що кожен восьмий житель Америки страждає на це захворювання [10]. Актуальність проблеми синуїтів обумовлена ще й тим, що вона виходить далеко за межі оториноларингології та тісно пов’язана з бронхолегеневою патологією, алергічними захворюваннями та змінами в місцевому і гуморальному імунітеті. Синуїти досить часто стають відправною точкою у розвитку хронічного бронхіту, пневмонії або бронхіальної астми [5]. Кількіс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 662
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 16:53
29-06-2009, 16:53

Президент у механізмі здійснення державної влади

Категорія: Державне регулювання, митниця

Президент є главою держави в країнах із республіканською формою правління. Він є носієм верховної державної влади і вищим представником держави у її відносинах із іншими країнами. В Україні пост Президента було введено через рік після прийняття Декларації про державний суверенітет і майже незабаром після схвалення Верховною Радою Концепції нової Конституції України. За Законом “Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції Української РСР” від 5-го липня 1991 р., яким тогочасна Конституція була доповнена главою 12 “Президент Української РСР”, Президента було визнано найвищою посадовою особою української держави і главою виконавчої влади. Статус Президента, йього повноваження та місце, яке він посідає в політичній системі держави, визначається передусім конституційними нормами. Введення конституційного інституту Президенства було пов‘язане з необхідністю зміцнення системи центральних органів влади, забезпечення їх цілеспрямованої діяльності в складний період наб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 641
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 16:41
29-06-2009, 16:41

Вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини. Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується Міністерством охорони здоров'я України згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації. Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного Державного реєстру небезпечних факторів, в якому наводяться назви небезпечних хімічних речовин та біологічних чинників, дані про їх призначення, властивості, методи інд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 964
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 16:32
29-06-2009, 16:32

Етичні проблеми евтаназії

Категорія: Медицина

Серед проблем обов'язку й совісті в житті та професії лікаря на особливо пильну увагу І глибокі роздуми заслуговують моральні аспекти ставлення до тяжкохворих та вмираючих хворих. Відомо, що люди бояться смерті. Навіть ті, хто заперечує це, насправді не с байдужими до обставин, коли доведеться перетнути уявний Стікс — водорозділ між світами (буття та небуття), межу між життям і смертю. Та розуміючи незворотність фізичного небуття, доводиться погодитись Із висловом філософа античного Риму Сенеки: "Смерть владна над усім — а не кара". Якими б сумними не здалися ці слова, однак вони є діалектично обґрунтованими. Упродовж багатьох тисячоліть смерть трактувалась як миттєвий акт, на відміну від свого протиставлення в часі і просторі — життя. Саме так виглядає смерть у літературі, мистецтві, у нашій уяві та свідомості. І лише в XX ст. виникла реаніматологія — наука про закономірності вмирання й оживлення організму, а термін "клінічна смерть" перетворився на підставу щодо екстремальних дій дл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 866
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 16:15
29-06-2009, 16:15

Особливості методики виявлення та розкриття злочинів, що вчиняються угрупованнями з використанням комп'ютерних технологій

Категорія: Комп'ютери, програмування

Як свідчить історія розвитку світового науково-технічного прогресу, будь-яка технічна новація, зокрема в галузі засобів комунікації, неминуче притягувала до себе людей, які намагалися і намагаються використати її для вчинення правопорушення, злочину. Особливо це є небезпечним, коли злочин вчиняються формуванням, що має ознаки організованої злочинної групи. Наприклад, поява і розповсюдження телефонного, телеграфного та радіозв'язку дали можливість організованим злочинним угрупованням активно використовувати їх для планування і вчинення антисоціальних діянь. Аудіо-, відеотехніка та телебачення використовуються не тільки як засіб забезпечення безпеки, а й як засіб шантажування, вимагання тощо. Не є винятком з цього також інформатизація та її складова -комп'ютеризація, тобто впровадження комп'ютерних технологій в різні сфери суспільної діяльності. Комп'ютеризація породила новий вид злочинів, які в теорії і практиці кримінології одержали умовну назву "комп'ютерні злочини". Це в свою чергу викликал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1325
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 16:02
29-06-2009, 16:02

Конституція Пилипа Орлика

Категорія: Історія

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА РЕФЕРАТ на тему: «Конституція Пилипа Орлика» Виконав Студент 22 групи факультету історії та права Отченашко Олександр КІРОВОГРАД – 2009 ЗМІСТ Вступ 1.Гетьман Пилип Орлик. 2.Наукові парадігми щодо Конституції Пилипа Орлика. 3.Конституція: історія, поняття, функції. 4.Пакти й конституції законів та вольностей війська Запорозького.Зміст правових норм та їх оформлення з точки зору визнаних норм конституційного права. 5.Висновки 6.Список літератури ВСТУП Конституція будь-якої держави є її основним, найголовнішим законом. Конституція виступає як джерело права. Вона закріплює відносини, що склалися; дає перспективи, напрямки розвитку, вона встановлює фундаментальні, принципові положення організації і діяльності, як держави та і взагалі суспільства, констатує правовий статус особистості. Конституція містить в собі не лише форму державного ладу, організацію публічної, легітимної влади, яка робить владу о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2287
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 15:49
29-06-2009, 15:49

Оновлення методів і напрямив розвитку мистецтва. Модернізм як художній метод

Категорія: Мистецтво, культура

Модернізм виник в кінці XIX — на початку XX століття. Ідеологічне обґрунтування йому дав символізм. Очевидно, що модернізм — це вчення про модерн як стиль в мистецтві і літературі. Слово модерн (modern) означає модерний, новіт­ній, сучасний. Поява його не була випадковою. Варто зазна­чити, що у філософії початку XX століття стали переважати песимізм, ірраціоналізм та індивідуалізм. Традиції худож­ньої культури, побудовані на класичних зразках реалізму, коли дія відбувається в певний час, в конкретному місці, а сюжет твору є стрижнем, навколо якого обертаються всі ге­рої і події, були зруйновані. Новий погляд на світ, як завжди, встановили вчені. Цього разу це були філософи і психологи. Так, французький фі­лософ, викладач університету А. Бергсон доводив, що лю­дина може осягнути природу явищ, «життєвий порив», якщо звернеться не до розуму, а до інтуїції. Тобто для ро­зуміння особливостей художньої творчості і пізнання біль­ше значення мала інтуїція, а не інтелект. 3.Фрейд показав, що не все в лю
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 633
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 15:23
29-06-2009, 15:23

Релігія та суспільство

Категорія: Релігія

ПЛАН Вступ 1. Релігія в житті суспільства. Її основні складові та соціальні функції 2. Значення релігії в сучасному суспільному житті 3. Релігія як сфера духовної культури суспільства Література Вступ На сучасному етапі історії нашої країни особливе місце серед соціальних, історичних, психологічних факторів наці­онально-духовного відродження зайняв фактор релігійний. В Україні, по суті, розпочався новий етап розвитку релі­гійних конфесій. Він породив безліч проблем, пов'язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегу­лювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гост­рих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конс­титуційних положень принципу свободи совісті й відпо­відного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій. Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відобра­жають у своїх специфічних вченнях і доктринах сут­тєві риси різних соціальних епох. У зв'язку з цим релігія є універсальним дух
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1047
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 14:52
29-06-2009, 14:52

Магнітне поле Землі. Компас

Категорія: Фізика

ПЛАН 1. Магнітне поле Землі 2. Компас, його різновиди та принцип дії Список використаної літератури 1. Магнітне поле Землі Точки Землі, у яких напруженість магнітного поля має вертикальний напрямок, називають магнітними полюсами. Таких точок на Землі дві: північний магнітний полюс (у південній півкулі) і південний магнітний полюс (у північній півкулі). Пряма, що проходить через магнітні полюси, називається магнітною віссю Землі. Окружність великого кола в площині, яка перпендикулярна до магнітної осі, називається магнітним екватором. Напруженість магнітного поля в точках магнітного екватора має горизонтальний напрямок. Середня напруженість поля на поверхні Землі складає близько 0,5 е (50 мкТл) і сильно залежить від географічного положення. Напруженість магнітного поля на магнітному екваторі близько 0,34 е (Ерстед),у магнітних полюсів близько 0,66 е. У деяких районах ( у так званих районах магнітних аномалій) напруженість різко зростає. У районі Курської магнітної аномалії вона досягає 2 е. Дипольний
^