Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1392
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 14:21
29-06-2009, 14:21

Стиль і художній метод

Категорія: Мистецтво, культура

Цілісна модель мистецтва як естетичного явища передбачає опрацювання та осмислення всіх його основних понять, серед яких важливе місце посідає феномен стилю. Поняття «стиль» приходить на зміну транскультурному поняттю доби середньовіччя – «канону» (від грец. Ъапоп – правило, нор­ма), що являв собою систему жорстких норм та правил і фактично нівелював індивідуально-творче начало. Тому в зазначений період особливого розквіту набувають іконопис і храмове будівництво – мистецтво, що було позбавлене авторства. Поняття «стиль» (від лат. 5Іу1и5 та грец. зіуіоз – паличка для письма, що належала до особистих речей людини) безпосередньо 148 пов'язувалось з особистим началом, передбачало індивідуальну форму вираження у мистецтві. Воно ототожнюється з добою Відродження, що назавжди залишилася в історії людської цивілізації як епоха видатних персонали. За образним висловом О. Герцена, мистецтво Відродження відкрило мертві очі грецьких статуй і перевело худож­ньо-творчий процес в емоційно-чуттєву площину. Сьогодні п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 894
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 13:53
29-06-2009, 13:53

Специфіка соціального управління

Категорія: Соціологія

План 1. Вступ 2. Сучасне управління і його класифікація 3. Об'єкт і суб'єкт соціального управління 4. Система соціального управління 5. Соціальні системи і їх складові 6. Висновки 7. Використана література Вступ Сучасну науку управління прийнято розділяти на два рівні знань. Перший представлений теоріями соціального управління, що є частиною більш загальних політико-економічних і соціально-філософських концепцій, що пояснюють механізм функціонування суспільства на різних історичних етапах. Другий більш конкретний і забезпечує науково-методичну базу для вироблення практичних рекомендацій з раціоналізації праці й удосконалюванню управління у виді прикладних теорій організації і управління. Обидва рівні ґрунтуються на фундаментальних законах і закономірностях суспільного розвитку і соціального управління, а також конкретному історичному досвіді, що відбиває зміни світового менеджменту. Фундамент наукового менеджменту закладений працями М.Вебера, Ф.Тейлора, А.Файоля, Г.Емерсона, Л.Урвіка, Е.Мейо, П.Др
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 669
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 11:55
29-06-2009, 11:55

Калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Собiвартiсть одиницi продукцiї (робiт, послуг) допомiжних виробництв визначається дiленням суми витрат на обсяг продук-цiї (робiт і послуг). Фактична собiвартiсть продукцiї, робiт і послуг допомiжних виробництв визначається щомiсяця i за цією оцiнкою вiдноситься на споживачiв. Послуги, наданi одним допомiжним виробництвом iншому, оцiнюються за плановою собiвартiстю i не коригуються. Аналiтичнi рахунки закриваються в такiй послідовності: газо-, тепло-, електро- та водопостачання, ремонтна майстерня, холо-дильнi установки, вантажний автотранспорт, гужовий транспорт. Транспортнi роботи тракторiв i послуги живої тяглової сили калькулюються раз у кiнцi року. Витрати на утримання газового господарства облiковуються на одному аналiтичному рахунку в розрiзi окремих статей, включаючи вартiсть одержаного газу. Облiковою i калькуляцiйною одиницею в газопостачаннi є 1 куб. метр. У пiдприємствах, де використовується лише скраплений (балонний) газ, розраховується собiвартiсть 1 кiлограма газу. Для розрахунку факти
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1014
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 11:16
29-06-2009, 11:16

Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

Категорія: Педагогіка

План Вступ Розділ І. Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства: а) народ про працю б) визначні педагоги України про трудове виховання в) значення традицій в трудовому вихованні Розділ ІІ. Родинне трудове виховання Розділ ІІІ. Питання виховання господарської культури молодших школярів Висновок Список використаної літератури Вступ З віків поневолення відроджується наша Україна. Кожна ділянка нашого суспільного життя вимагає від усіх громадян нашої держави самовідданої праці. Велике завдання і відповідальність у цій справі мала наша сучасна відроджена українська школа. Школа, як основна ланка у зв'язку нових поколінь, повністю відповідальна за нові загони трударів, виробничників, нову українську людину, позбавлену гнітючого вікового рабства. За таку школу нам треба боротися. Школа повинна виховувати національно свідомих громадян України. В умовах розбудови незалежної держави основне значення набуває рівень національної самосвідомості у молоді, на сьогоднішній день має ду
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1889
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 10:59
29-06-2009, 10:59

Продовольчий комплекс України: функціонально-галузева і територіальна структура

Категорія: Розміщення продуктивних сил

ПЛАН ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 6 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ. РОСЛИННИЦТВО І ТВАРИННИЦТВО ЯК «ПОСТАЧАЛЬНИКИ» СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ 10 3. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА І СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 18 3.1. Аналіз виробництва у продовольчому комплексі 18 3.2. Попит та пропозиція на ринку харчової продукції 29 4. ШЛЯХИ І УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ . 33 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТОК 1. 41 ВСТУП Мета моєї курсової роботи полягає в спробі вивчити продовольчий комплекс України, який включає в себе підприємства харчової промисловості України; розкрити його функціонально-галузеву і територіальну структуру, а також частку кожного компоненту в сучасній системі виробництва. Актуальність теми даної курсової роботи полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку склалося скрутне економічне становище для всього народного господарства України і особливо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 310
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 09:35
29-06-2009, 09:35

Лінійний детектор, змішувач

Категорія: Радіоелектроніка

; . Якщо розписати квадратний член, то одержимо: - постійний струм, тобто . Принципова схема супергетеродинного приймача НВЧ – діапазону. Відгук пропорційний квадрату сигналу. Розглянемо характеристики приймача: 1. Втрати перетворення: , бо існують втрати на дзеркальні канали, тощо. У діапазоні 40ГГц типове значення . 2. Шум-фактор (класичне визначення): . Шум завжди підсилюється більше ніж сигнал, тому показує, у скільки разів шум підсилюється більше, ніж сигнал. , бо немає схем в яких . , де - шум, згенерований всередині. Позначено - ми виносимо джерело струму за підсилювач. Погано в формулі те, що залежить від , тобто від оточуючого середовища. Домовились, що . Тоді для добрих приймачів: , де - еквівалентна температура входу (шуму) приймача. Тоді . Знайдемо мінімальну потужність, яку приймає приймач - шум-фактор. Він показує, у скільки разів еквівалентні шуми більше, ніж зовнішні шуми. Визначимо для змішувача: - бо це пасивний прилад. Для наступної схеми можна записати:
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 805
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 09:34
29-06-2009, 09:34

Флора і фауна зимою

Категорія: Біологія

За календарем зима починається і грудна. Астрономічним по­чатком зими вважається 21 або 22 грудня — день зимового сон­цестояння. У цей час внаслідок відхилення осі землі від площини орбіти на північну півкулю потрапляє менше сонячної радіації. Приблизно 22-23 грудня встановлюється найдовша ніч і найкоротший день. Кінцем зими вважається день весняного рівноден­ня — 22 березня. Фенологи вважають що зима настає із замерзанням водойм і встановленням міцного снігового покриву, а кінець її — з по­явою таловин. Зиму умовно поділяють на два періоди: Перший період — м'яка зима — характеризується тим, що мо­рози й снігопади чергуються з відлигами (особливо наприкінці грудня і в першій половині січня). Другий період — холодна зима — починається із середини січ­ня. В цей час помітно збільшуються дні, яскраво світить, але мало гріє сонце, стоять сильні морози. Найхарактерніша ознака зими — випадання снігу. Сніжинки — шестикутні кристали льоду з променями, які утворилися з во­дяної пари. Величина й форма сніжинок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 634
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 08:24
29-06-2009, 08:24

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Поняття та система транспортних злочинів

Категорія: Право

З розвитком транспорту збільшується потужність транспортних засобів та швидкість їx руху, що має важливе значення для розвитку суспільства. Проте це викликає i негативні явища, оскільки більш тяжкими стають наслідки транспортних аварій, в яких гинуть люди, матеріальні цінності. Боротьба з транспортними злочинами в сучасних умовах набуває важливого значення, про що свідчить віднесення цих злочинів до самостійного розділу Особливої частини КК. Головною ознакою, за якою транспортні злочини об’єднані в одну трупу, е родовий об’єкт. Таким об’єктом є відносини, що забезпечують безпеку руху та експлуатацію транспорту. Безпосередні об’єкти окремих транспортних злочинів лежать у площині родового об’єкту, хоч i мають свої особливості. Вони залежать, насамперед, від видів транспорту, якими можуть вчинятися ці злочини, а також від характеру об’єктивної сторони та кваліфікуючих обставин. Так, деякі злочини можуть бути вчинені із застосуванням насильства або погроз, у зв'язку з чим виникає питання про додатковий бе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 810
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 08:23
29-06-2009, 08:23

Етап четвертий. Заключний

Категорія: Психологія

• Узагальнення висновків щодо зміни поведінки клієнта • Закріплення мотивації клієнта щодо змін • Обговорення питань, що стосуються подальших відносин клієнта з консультантом • Резюме • Психологічний тренінг поетапного проведення консультацій У практиці консультування відомий феномен, характерний не лише для нашої країни, але й поширений практично скрізь: більшість клієнтів, які вперше звертаються по психологічну допомогу, орієнтовані на разовий прийом (Gaunt S.T., 1985) [2]. Багато хто з них розраховує отримати допомогу і змінити ситуацію за відведені на зустріч 1-2 години. У попередніх темах ми обговорили послідовність спеціальних кроків, що дозволяють клієнтові усвідомити проблему, побачити розбіжності між реальною й ідеальною ситуацією, прийня- ти конкретні рішення. Здавалося б, що після того, як психологом і клієнтом пророблена величезна робота зі збирання фактів, визначення цілей, вироблення і сортування альтернатив, консультація може завершитися. Насправді практика показує необхідність ще од
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 967
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2009, 07:03
29-06-2009, 07:03

Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

Категорія: Політологія, політісторія

Історія президентства У перекладі з латині "президент" позначає - "сидячий упереди". Розвиток цього політичного інституту берет начало наприкінці XVIII століття, коли стали формуватися перші демократичні режими в країнах Нового і Старого Світла. Протягом XVIII - XX століть інститут президентства став майже невід'ємним атрибутом республіканської форми правління і вагомою ознакою демократичного ладу. Як відомо, республіки існували здавна. Республіками були древні грецькі міста-поліси, у тому числі і ті, котрі існували на території сучасної України: Херсонес, Ольвія, Пантікапей. Республікою у час свого становлення був і прославлений Рим (VI - I ст. до н.е.). В епоху середньовіччя (V - XV ст.) численні міста-республіки існували на території Італії (такі як Венеція, Генуя, Флоренція). У Новий час утворилася Республіка З'єднаних Провінцій у Нідерландах (1572 р.); республіканський лад панував і в Англії часів революції (1649-1660). Але ні одна з цих республік не керувалася по сучасному
^