Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1008
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 22:10
27-06-2009, 22:10

Сестринська етика та деонтологія

Категорія: Медицина

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей. Медична етика вийшла з надр загальної етики і її слід розглядати як специфічний прояв загальної етики. Медична етика — це вчення про роль моральних засад у діяльності, медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування хворого. Науку про професійний обов'язок медичних працівників щодо хворих і здорових людей називають деонтологією. Деонтологія — це вчення про принципи поведінки мед­працівників з метою забезпечення максимальної користі для хворого. Основою деонтології є адміністративно-регламенту­ючі форми (накази, інструкції) норм поведінки медпраців­ників, їх професійних обов'язків і організації лікувально-діагностичного процесу. Суть деонтології можна викласти такими словами: «До хворого треба ставити
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1471
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 21:27
27-06-2009, 21:27

Хвороби шкіри. Первинні і вторинні елементи висипів на шкірі

Категорія: Мистецтво, культура

Основним полем діяльності косметолога будь-якого рівня знань є шкіра, на якій, мов у дзеркалі, відбивається стан внутріш­ніх органів і систем. Шкіра протягом життя піддається впливу навколишнього середовища (сонячне випромінювання, перепади температури, вологість тощо). Крім того, серед клінічних ознак деяких захворювань є висипання на шкірі. Дерматологія — складна, багатопланова галузь медицини, опа­нування якою вимагає декількох років навчання. За цей час май­бутній лікар має вивчити захворювання шкіри в повному обсязі. Косметик також повинен мати елементарне уявлення про клінічні ознаки цих хвороб. За необхідності він зможе вчасно направити клієнта до лікаря-дерматолога, щоб не заразитися самому у ви­падку контагіозного захворювання та щоб не заразилися інші па­цієнти салону. Всі ці питання описані в даному розділі. Первинні і вторинні елементи висипів на шкірі. Первинні і вторинні елементи висипів на шкірі — це своєрід­на абетка для розуміння хвороб шкіри (рис. 2.1). Первинні елементи — це різні ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 629
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 19:26
27-06-2009, 19:26

Алкоголізм

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

Алкоголізм - тяжка хронічна хвороба здебільшого важко виліковна. Чистий спирт почали добувати араби в VI - VII століттях араби й назвали його „аль коголь”, що означає „ одурманюючий”. Сирий етиловий спирт (сирець) має багато домішок, у тому числі отруйних сивушних масел. Спирт-сирець потім очищають перегонкою в особливих апаратах. Але й у добутому таким способом спирті - ректифікати залишається все-таки частина шкідливих для організму речовин. А в тім, шкідливі домішки є й вині. Патофізіологічний вплив їх на організм зумовлюється не тільки міцністю (процентом спирту), а й численними, значно шкідливішими домішками. Одним із супутників вина є метиловий спирт. Метиловий спирт - нервово судинна отрута, і його доза 100 г смертельна для людини. Навіть невеликі кількості цього спирту уражають зоровий нерв і сітківку ока. Ще не безпечніший дихлоретан (хлористий етилен), 10-15г якого спричиняють необоротні зміни в печінці і нирках. Приводи першого прилучення до алкоголю дуже різноманітні. Але простежуються ї
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 934
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 18:57
27-06-2009, 18:57

Фонд державного майна України

Категорія: Право

Історичні Відомості: Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi — Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi. В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органiв приватизацiї в Українi". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органiв приватизацiї. Згiдно з Указом Президента України "Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України" вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органiв виконавчої влади. Вiдповiдно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України, Кабiнету Мiнiстрiв України. Фонд має регiональ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 621
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 18:47
27-06-2009, 18:47

Представництво

Категорія: Право

Представництво — це правовідношення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набутих нею повноважень виступає і діє від імені ін­шої особи, яку представляє, створюючи, змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов'язки. Представництво характеризується на­ступними ознаками: - цивільні права та обов'язки нале­жать одній особі, а здійснюються безпо­середньо іншою; - представник вчиняє певні юридич­ні дії (вчинення виключно фактичних (не юридичних) дій представництвом не охоплюється); - представник діє не від свого імені, а від імені іншої особи; - представник діє виключно в межах наданих йому повноважень; - правові наслідки настають не для представника, а для особи, яку він пред­ставляє. Якщо укладена представником угода спричинила для контрагента збит­ки, то зобов'язаною стороною буде не представник, а та особа, яка надала йому повноваження для вчинення цієї угоди. Значення представництва полягає у тому, що саме завдяки цьому інститутові юридичні особи мають можли
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 760
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 18:38
27-06-2009, 18:38

Зміст податкової застави

Категорія: Право

Податкова застава – це спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому Законом У зв’язку з тим, що податкова застава – це самостійний інститут, специфічний вид податкових правовідносин, яким широко користуються в країнах з високорозвиненою економікою, виникає вона не внаслідок договору, як звичайна застава, а внаслідок боргу перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами. Законом встановлено, що право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення. Право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 923
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 18:23
27-06-2009, 18:23

Серце та його топографія. Будова та значення

Категорія: Медицина

Серце, вміщене в осердя розташоване в передньому середостінні безпосередньо на діафрагмі так, що 3/5 його лежить ліворуч, а 2/5 праворуч від передньої серединної лінії. Довга вісь серця, що проходить спереду назад, знизу вгору і зліва направо, утворює з горизонтальною лінією, проведеною через верхівку серця, кут (відкритий вправо) близько 40о. З боків серце межує з середостінною поверхнею обох легень, на кожній з яких є серцеве втиснення. Легені й серце розділені стінкою осердя й середостінною плеврою, які пухко зв’язані між собою. Великі кровоносні судини на основі серця розташовані в такому порядку: спереду ліворуч – легеневий стовбур, позаду нього – висхідна частина аорти, а ще далі назад і праворуч – верхня порожниста вена, а знизу – нижня порожниста вена. Знизу серце прилягає до тієї частини осердя, яка зрослася з діаграмою, торкаючись її більше лівим шлуночком, ніж правим. Ліве передсердя, частково лівий шлуночок і праве передсердя, прилягають до органів заднього середостіння,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2535
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 17:52
27-06-2009, 17:52

Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного "Левине серце")

Категорія: Література

Міністерство освіти і науки України Львівський Національний Університет імені Івана Франка Кафедра української мови Антропонімна номінація осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного «Левине серце») Курсова робота студентки 2-го курсу групи ФЛу 28 Білик Наталії Науковий керівник Сколоздра О. Р. Львів 2009 Зміст 1. Вступ 3-6 2. Розділ 1. Структурно-стилістичний і семантичний аналіз антропонімної номінації осіб у гумористичному творі (на матеріалі твору П. Загребельного «Левине серце») 7-22 3. Таблиця частоти вживання імен, прізвищ, прізвиськ 23-26 4. Додатки 27-28 5. Висновки 29-30 6. Список використаної літератури 31 Вступ Ономастика – розділ мовознавства, який вивчає будь-які власні імена, історію їх виникнення, розвитку і функціонування, також поширення і структури власних імен у мові і мовленні в літературній і діалектній сферах. Порівняно з іншими науками, вона є досить молодою, а тому багато аспектів залишаються не з’ясованими. «Ономастика склад
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1772
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 15:25
27-06-2009, 15:25

Периферійні пристрої комп’ютера

Категорія: Комп'ютери, програмування

План 1. Периферійні пристрої 2. Призначення і класифікація ПП 3. Пристрої запровадження 4. Пристрої виводу інформації 5. Пристрої, що запам'ятовують 6. Друкувальні пристрої, графобудівники Периферійні пристрої Основне призначення ПП - забезпечити надходження в ЕОМ із навколишнього середовища програм і даних для опрацювання, а також видачу результатів роботи ЕОМ у виді, придатному для сприйняття людини або для передачі на іншу ЕОМ, або в іншій, необхідній формі. ПП в чималому ступені визначають можливості застосування ЕОМ. Призначення і класифікація ПП ПП ЕОМ містять у собі зовнішні пристрої, що запам'ятовують, призначені для зберігання і подальшого використання інформації, пристрої запровадження-висновка, призначені для обміну інформацією між оперативною пам'яттю машини і носіями інформації, або іншими ЕОМ, або оператором. Вхідними пристроями можуть бути: клавіатура, дискова система, миша, модеми, мікрофон; вихідними - дисплей, принтер, дискова система, модеми, звукові системи, інші пристрої.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2096
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2009, 14:42
27-06-2009, 14:42

Сприйняття мистецтва

Категорія: Мистецтво, культура

Мистецтво не могло б створюватися й існувати, якби той, хто дає йому життя, не сподівався на те, що воно сприйметься кимось іншим і набуде чинності. Серед різних форм людської діяльності статус художнього сприйняття особливий. У певному розумінні він навіть вирішальний, бо мистецтво живе не лише створенням нових духовних цінностей, а й незмінним відтворенням його у сприйнятті. Впливаючи на психологію і свідомість, задовольняючи допитливість і даючи пізнання, воно здатне водночас включати реципієнта в дійство, надавати йому можливість думати і спілкуватися. Незмінюваність вже існуючого конкретного художнього твору аж ніяк не означає безповоротність втрати ним активної дії, динаміки зміни функцій і сприйняття реципієнтом. Питання стосується не стільки онтології (його буття у фіксованій формі і стилі), скільки соціології і психології самого часу, постійних культурно-історичних змін у суспільстві. Відтак, поруч із свіжими художніми відкриттями триває нове прочитання ще не пізнаних раніше цінностей мистецьк
^