Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 991
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 23:08
27-09-2009, 23:08

Хронічна недостатність кровообігу

Категорія: Медицина

1. Визначення. Етіологія. 2. Основні клінічні стадії і проблеми хворих. 3. Принципи лікування. 4. Догляд за хворими з ХНК. 1. Хронічна недостатність кровообігу – патологічний стан при якому робота серця не забезпечує потребу організму в кисні спочатку при фізичному навантаженні а пізніше і в стані спокою. Етіологія. 1. Міокардити. 2. Гіпертонічна хвороба 3. Вади серця 4. Кардіосклероз 5. Ішемічна хвороба серця 6. Перикардит 2. Класифікація ХНК по Стражеско-Василенко І стадія початкова, недостатність кровообігу проявляється тільки при фізичному навантаження. ІІ стадія виражена, тривала недостатність кровообігу. ІІА – порушення геодинаміки виражені помірно, спостерігається право або лівошлуночкова недостатність. ІІБ – важкі порушення геодинаміки в малому і великому колі кровообігу. ІІІ стадія – кінцева, стійкі зміни обміну речовин і функцій органів, незворотні зміни структури органів і тканин. Проблеми хворих: Задишка, тахікардія, серцебиття, сухий кашель, напади задухи, набряки на ногах, в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1459
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 21:11
27-09-2009, 21:11

Основні причини виникнення екологічної кризи. Наслідки забруднення навколишнього середовища

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН Вступ 1. Причини виникнення екологічної кризи 2. Головні джерела забруднення навколишнього середовища 3. Наслідки забруднення навколишнього середовища Висновки Використана література Вступ В умовах науковотехнічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними. До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи. Втручан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 643
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 20:36
27-09-2009, 20:36

Сучасна просторова структура світового господарства. Територіально-структурні зрушення в економіці країн і регіонів світу

Категорія: Географія, Економічна географія

План 1. Нові індустріальні країни. 2. Основні напрямки територіальних зрушень господарства і населення в сучасному світі. 1. Нові індустріальні країни. «Новими індустріальними країнами» (НІК) називають групу країн з числа тих, що розвиваються, які стали на шлях активного розвитку різних галузей промисловості в останні 3–4 десятиліття. До першого покоління НІК відносять Бразилію, Аргентину, Мексику, Південну Корею, Тайвань, Сінгапур, Гонконг (їх ще називають країнами першої хвилі нової індустріалізації, що розпочалася в 1950–1970-х рр.); до другого — Малайзію, Таїланд, Філіппіни, Індію, Туреччину, а також Пакистан, Єгипет, Туніс, Марокко, Колумбію, Чилі (країни другої хвилі — 1980-ті рр.). Вибираючи шлях нової індустріалізації, країни ставлять за мету подолати аграрно-сировинну спеціалізацію економіки, сформувати досить розгалужений промисловий комплекс, створити «відкрите господарство», здатне адаптуватися до міжнародних ринків, перейти від переважно імпортної до переважно експортної зовнішньоекономіч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 668
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 19:48
27-09-2009, 19:48

Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України

Категорія: Право

Як зазначалося вище, основу цивільного законодавства України становить Конституція. Крім того, згідно з ч.2 ст.4 ЦК основним актом цивільного законодавства є цей Кодекс. Іншими словами, закони, що є актами цивільного законодавс­тва, поділяються на засадничі закони (Конституція та ЦК) і зви­чайні. Засадничі закони встановлюють найважливіші положення, що стосуються засад цивільно-правового регулювання. Звичайні зако­ни приймаються на базі засадничого і на його розвиток. Вони, як правило, регулюють окремі питання, відіграють службову роль, термін їх існування менш тривалий. Важливим спеціальним засадничим законом у сфері цивільно-правового регулювання, прийнятим на основі і відповідно до Кон­ституції, є ЦК — основний акт цивільного законодавства України. Звідси випливає правило, згідно з яким у разі якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, що регулює цивільні відносини інакше, ніж ЦК, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦК.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 445
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 18:39
27-09-2009, 18:39

Заробітна плата

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили необхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна формується на ринку праці і є зовнішньою відносно підприємства. Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1381
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 18:04
27-09-2009, 18:04

Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для взуття

Категорія: Промисловість і виробництво

Зміст Вступ. 1. План виробництва. 2. Розрахунок вартості матеріалів і відходів. 3. Балансова вартість основних фондів. 4. Плановий фонд робочого часу. 5. Визначення чисельності працюючих. 5.1 Визначення чисельності основних робочих по трудоємкості. 5.2 Визначення чисельності допоміжних робітників. 5.3 Визначення загальної чисельності робітників. 5.4 Визначення чисельності інженерно-технічних працівників. 5.5 Визначення кількості службовців. 5.6 Визначення кількості молодшого обслуговуючого персоналу. 5.7 Визначення загальної чисельності працюючих. 6. Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих). 6.1 Визначення фонду основної заробітної плати основних робочих на основі трудоємкості. 6.2 Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників. 6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників. 6.4 Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників. 6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників. 6.6 Загальний річ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 939
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 17:50
27-09-2009, 17:50

Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації

Категорія: Психологія

Значні зміни в сучасному українському суспільстві, що відбуваються внаслідок його трансформації, максимально актуалізують роль і значення соціально-психологічних факторів діяльності людини. Відтак вивчення особливостей і можливостей особистості, умов цілеспрямованого впливу на розвиток її творчих потенцій стали предметом аналізу багатьох галузей наукового знання, зокрема – філософії, соціології, педагогіки та соціальної психології. Як відомо, проблемі соціально-психологічної взаємодії особистості і суспільства, функціонування особистості у великих і малих соціальних групах, пошукові дієвих методів впливу на процес соціалізації особистості присвячували наукові розвідки як західні (Ч. Кулі, Г. Мід, Дж. Морено, Г. Тард, Дж. Хоуманс), так і російські та українські психологи (А. Асмолов, Г. Андреєва, О. Донцов, Є. Кузьмін, Р. Кричевський, Р. Немов, Л. Орбан-Лембрик, Б. Паригін, А. Петровський, М. Пірен, А. Свенцицький, О. Шорохова). Відповідність суспільно регламентованої поведінки і діяльності внутрішній стру
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 746
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 15:41
27-09-2009, 15:41

Інтернет

Категорія: Комп'ютери, програмування

Непрямим поштовхом створення Інтернет став запуск Радянським Союзом у 1957 році першого штучного супутника Землі. На той час уже почалася Холодна війна і Сполучені Штати, розуміючи, що супутник - це ще не вершина радянських наукових досліджень у військовій галузі, побачили для себе загрозу використання ракет СРСР як ядерної зброї. У цьому ж 1957 році при департаменті оборони США було створене Агентство дослідницьких проектів особливої складності - ARPA. Одним із напрямків роботи Агентства стало створення комп'ютерних технологій для військових цілей, зокрема для зв'язку. Перед американськими ученими Пентагон поставив нелегке завдання: створити комп'ютерну мережу, якою могли б користуватися військові при ядерному нападі на країну. Мережа повинна була використовуватися для здійснення зв'язку між командними пунктами системи оборони. Головним критерієм при створенні мережі вважалась її невразливість до часткової руйнації під час ядерної атаки. Навіть при руйнації деяких гілок і вузлів, повідомлення повинні були
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 735
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 15:31
27-09-2009, 15:31

Правові аспекти охорони навколишнього природного середовища

Категорія: Право

ПЛАН 1. Система екологічного законодавства України. 2. Право власності на природні ресурси. 3. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища. 4. Основні принципи Охорони навколишнього середовища. 5. Екологічні права та обов’язки громадян щодо охорони навколишнього середовища. 6. Види використання природних ресурсів. 7. Відповідальність за порушення законодавства, про охорону навколишнього природного середовища. Починаючи писати реферат, слід зазначити, що наука екологія має дуже давню передісторію. Тобто виникла вона ще у роки до нашої ери, з появою відомостей про спосіб життя, залежність від зовнішніх умов та характеру розподілу рослин і тварин. Хоч не під такою назвою, та все ж ще в працях Аристотеля (384-322 до н.е.) описано багато видів тварин та наведено відомості про своєрідність рослин у різних умовах, залежність їх росту від типу грунту і клімату. В епоху Відродження особливого розвитку набули роботи перших систематиків А.Цезальпіна, Ж.Турне фора, та інших. І лише у 1866 р.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1200
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-09-2009, 12:01
27-09-2009, 12:01

Злочини проти встановленого порядку зайняття підприємницькою та іншою господарською діяльністю

Категорія: Право

Порушення порядку зайняття господарською та банківсь­кою діяльністю (ст. 202 КК). Основним безпосереднім об'єктом злочину є порядок державної реєстрації та ліцензування підприєм­ницької та іншої господарської діяльності, у тому числі банківсь­кої діяльності і професійної діяльності на ринку цінних паперів. Додатковим - система оподаткування, засади добросовісної кон­куренції, законні інтереси споживачів. З об'єктивної сторони злочин може набувати однієї з трьох альтернативних форм: 1) здійснення без державної реєстрації як суб'єкта підприємництва діяльності, що містить ознаки підпри­ємницької, у т. ч. банківської діяльності, банківських операцій, професійної діяльності на ринку цінних паперів та операцій небанківських фінансових установ; 2) здійснення без одержання спе­ціального дозволу (ліцензії) видів господарської діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, у т. ч. бан­ківської діяльності, банківських операцій, професійної діяльності на ринку цінних паперів та операцій небан
Назад Вперед
^