Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 845
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 22:19
28-09-2009, 22:19

Джерело сплати податку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

До категорій, які доповнюють або тісно пов'язані з об'єктом оподаткування, належить і поняття джерела податку. У деяких випадках джерело податку може збігатися з об'єк­том оподаткування (доход при розрахунку податку на прибу­ток), але в більшості випадків — це два різних поняття. Дже­релом сплати основної маси податків є доходи платника. При­чому якщо для фізичних осіб можна дійсно говорити про доходи, куди увійдуть заробітна плата, пенсії, доходи від підприємницької діяльності тощо, то для юридичних осіб в ос­новному йдеться про чистий доход — прибуток. Адже із загаль­ної суми виторгу необхідно відновити засоби виробництва (ма­теріальні витрати) і витрати робочої сили (фонд заробітної пла­ти), і тільки після цього залишається прибуток. Іноді як джерело податку розглядають капітал платника податків, що вимагає додаткової аргументації. По-перше, до­ходи вже є елементом капіталу платника. По-друге, якщо мати на увазі майно платника, а точніше — кошти, отримані за його рахунок (суми від реалізації нерухомост
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1035
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 22:00
28-09-2009, 22:00

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

Категорія: Державне регулювання, митниця

У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко­номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан­ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту. Соціальне забезпечення є комбінацією програ­ми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу Національного доходу. Соціальний захист - це комплекс законодавче закріплених соціальних норм, що гарантує дер­жава окремим верствам населення, а також за пев­них економічних умов всім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття та інше). Форми і методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення життєво необ­хідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка мі­німуму життєвих засобів, необхідних для підтрим­ки життєдіяльності та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 20:13
28-09-2009, 20:13

Про ігрові форми навчання у вузі

Категорія: Педагогіка

Наша держава потребує активних і творчих спеціалістів, які, по-перше, мали б ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з обраного фаху, по-друге, були б спроможні самостійно приймати рішення, пов’язані із професійною дія­льністю, а отже, створювати власними силами нові цінності. Крім того, кожний молодий спеціаліст, зокрема менеджер, має усвідомлювати, що з отриманням диплома про освіту його навчання не закінчується: він повинен бути готовим до безперервної са­моосвіти, до постійного оновлення своїх знань, уміти адаптуватися до змін і на­віть коректувати свою професійну діяльність. Студент має стати не споживачем, а творчим здобувачем знань як у навчальній роботі під керівництвом викладача, так і в позааудиторній самостійній роботі. Великі можливості щодо формування творчої особистості фахівця містить імітаційно-ігровий підхід до організації навчальної роботи зі студентами, а використання дидактичних ігор на заняттях забезпечує професійне спрямування, позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльност
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1650
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 20:03
28-09-2009, 20:03

Німецька класична філософія. Загальна характеристика

Категорія: Філософія

План. 1. Вступ. 2. Відбиток політичної ситуації на поглядах німецької класичної філософії. 3. Метод та система Г.Гегеля. 4. Основоположник неокласичної філософії – Кант. 5. Постгегельянство Фейєрбаха. 6. Діалектика Г.Фихте. 7. Філософія Шеллінга. 8. Підсумок досягнень німецької класичної філософії. 9. Список використаної літератури. 1. Вступ. Німецька класична філософія XIX століття не тільки підвело підсумки розвитку європейської думки, але і запропонувала свої шляхи і методи рішення традиційних проблем буття, співвідношення світу і людини, теорії пізнання, моральності. Особливо плідні ідеї висловлювалися німецькими філософами в області розвитку. Були систематизовані попередні погляди і положення з питань протиріччя, взаємоперехіда протилежностей, створена цілісна теорія загального зв'язку і розвитку — діалектика. Велике значення, у розглянутий період, надавалося однієї з фундаментальних проблем раціоналізму — тотожності об'єкта і суб'єкта. Кант, Фіхте, Шеллінг, Гегель через діалектику суб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 444
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 19:47
28-09-2009, 19:47

Проблеми формування української політичної культури

Категорія: Мистецтво, культура

План 1. Спадщина і сучасні фактори формування політичної культури в Україні. 2. Шляхи утвердження демократичної політичної культури. 3. Національна свідомість і демократизм. 4. Агенти формування нової політичної культури в Україні. 1. Успіхи у становленні демократичної політичної культури в незалежній Україні залежить від особливостей державотворчих процесів і політичної соціалізації: особи на сучасному стані, типу соціально-політичних і економічних відносин, а також від історичного досвіду нації та специфіки пройденого нею історичного шляху. В загальних рисах специфіку історичного досвіду України можна окреслити так: 1. Український народ має тисячолітні традиції державотворення. Починаючи від Київської Русі через козацьку державу і Гетьманщину, УНР і ЗУНР, корінний народ України виступав силовим суб’єктом політичним й державотворчих процесів, формуючи свою політичну культуру. 2. В Україні чи не найскорше в Європі знаходимо не тільки зачатки, а й досить структурно розвинену форму демократії у сфері
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 486
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 19:42
28-09-2009, 19:42

Міжгалузева ієрархічна модель аналізу суспільних відносин

Категорія: Політологія, політісторія

Резюме. У даній роботі суспільні відносини розглядаються як сукупність культурних, політичних, економічних та соціальних підсистем. Запропонована міжгалузева ієрархічна модель, згідно з якою дані підсистеми за рівнем пріоритетів розташовуються у порядку від духовних цінностей до матеріальних. Проаналізовано особливості кожної з підсистем, а також сформульовано основні властивості цієї моделі. Вступ На перший погляд проблема побудови цілісної моделі опису суспільної системи здається не вирішуваною. Суспільні системи складаються з такої великої кількості об‘єктів, кожний з яких у свою чергу є складною системою, що врахування усіх можливих взаємозв‘язків та взаємних впливів видається неможливим [1]. Застосування ієрархічного принципу дозволяє значно спростити будь-яку модель, проте виникає питання про адекватність спрощеної ієрархічної моделі реальним процесам [2]. У процесі створення ієрархічної моделі доводиться нехтувати окремими менш важливими зв‘язками чи навіть об‘єктами при переході на більш висок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 645
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 18:24
28-09-2009, 18:24

Органи зору і слуху

Категорія: Медицина

Зір — це біологічний процес, який забезпечує сприйняття форми, розмірів, кольорів предметів, що оточують нас, орієнтування серед них. Він можливий завдяки функції зорового аналізатора, до складу якого входить сприймальний апарат — око. Функції зору полягають не лише в сприйнятті світлового випромінювання. Ним користуються для визначення відстані, об'ємності предметів, наочного сприйняття навколишнього середовища. З усіх органів чуття людини найбільше навантаження має орган зору. Це зумовлено читанням, письмом, переглядом телепрограм та іншими видами отримання інформації й роботи. Орган зору складається з очного яблука і допоміжного апарату, які розміщені в очній ямці — заглибленні кісток передньої частини черепа. Очне яблуко має кулясту форму і складається з трьох оболонок: зовнішньої — волокнистої, середньої — судинної і внутрішньої — сітчастої (мал. 123). Зовнішня волокниста оболонка в задній частині очного яблука утворює білкову оболонку, або склеру, а спереду вона переходить у проникну для світла
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 680
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 17:33
28-09-2009, 17:33

Сталінізм, як політична категорія

Категорія: Політологія, політісторія

П л а н : 1. Вступ. 2. Поняття бюрократії та бюрократизму. 3. Сталінізм, як основна передумова бюрократизації суспільства за радянських часів. 4. Основні етапи бюрократизації соціалістичної системи. У сучасному соціально-політичному житті проблеми бюрок­ратії та бюрократизму належать до явищ, котрі є постійними темами наукових досліджень. Вони перебувають у центрі ува­ги громадської думки, критичний запал якої як на Заході, так і на Сході спрямований на подолання негативних наслідків бюрократизації суспільства. Важкий прес бюрократизації завдав великого лиха й українсь­кому суспільству. За соціалістичної доби бюрократизм і його носій бюрократія міцно тримали у своїх обіймах творчий потен­ціал народу, призвівши його до повного зубожіння і знесиленій. Тому природно постають питання: в чому причина існування й дивовижної стійкості бюрократизму та бюрократії як соціальних явищ? Чому саме в нашій країні ці явища набули такого всеохоплюючого значення? І нарешті: чи можливо вести боротьб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 866
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 17:20
28-09-2009, 17:20

Політичні режими та світові політико-ідеологічні доктрини

Категорія: Політологія, політісторія

ПЛАН 1. Поняття політичного режиму. 2. Тоталітарний політичний режим. 3. Авторитарний політичний режим. 4. Демократичний політичний режим. 1. Поняття й типологія політичних режимів. Поняття “політичний режим” — одне із загальноприйнятих у сучасній політології. Його застосовують щодо характеристики способів, форм, засобів й методів реалізації політичної влади, оцінювання сутності держави, оскільки в межах однієї форми правління на різних етапах її розвитку політичне життя може суттєво видозмінюватися. Суспільство й держава можуть бути відкритими, закритими, проміжними; демократичними, тоталітарними й авторитарними; воєнізованими, громадянськими і змішаними; клерикальними, теократичними та ін. Сьогодні немає чіткого визначення поняття "політичного режиму", проте можна виділити ряд основних тлумачень: - система засобів і методів здійснення політичної влади; - модель, форма взаємодії державно-владних структур і населення; - сукупність характерних для певного типу держави політичних відносин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 322
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-09-2009, 16:11
28-09-2009, 16:11

Республіка Молдова

Категорія: Географія, Економічна географія

Площа - 33,8 км2. Населення - 4,4 млн чоловік. Столиця - Кишинеу. Молдова - південно-західний сусід України. З 1924 по 1940 роки більша частина території Молдови входила до складу Української РСР як автономна республіка. У 1940 році Молдова дістала статус союзної республіки в складі колишнього СРСР. Стала незалежною в 1991 році. Республіка Молдова лежить у межиріччі Прута й Дністра, невелика частина її території заходить на лівий берег Дністра. На заході вона межує з Румунією, на півночі, сході та півдні - з Україною. Залізниці, що проходять територією України, дають Молдові вихід до Дунаю та Чорного моря. Основне природне багатство Молдови - її грунтово-кліматичні ресурси. Пе­реважно рівнинний рельєф, що являє собою чергування рівнин і височин, роз­членованих річковими долинами, балками та ярами, помірно континентальний клімат із жарким літом, м'якою зимою, родючі чорноземні грунти створюють дуже сприятливі умови для розвитку агропромислового виробництва. З корисних копалин трапляються будівельні матер
^