Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 705
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 20:18
30-10-2009, 20:18

Механізм ведучих мостів

Категорія: Технічні науки

Мости автомобіля виконують функції осей, на які встановлюють­ся колеса. Залежно від схеми трансмісії мости можуть бути: • ведучими; • веденими; • керованими; • підтримувальними. На автомобілях найчастіше встановлюють два або три мости. Якщо ав­томобіль має два мости, то за ведучий, як звичайно, править задній міст, рідше передній. У двовісних автомобілів підвищеної прохіднос­ті ведучі обидва мости. Якщо на автомобілі три мости, ведучими є два задніх мости або всі три. Найпростішу конструкцію має задній ведучий міст автомобілів із колісною формулою 4x2. Ведучий міст, як правило, об'єднує в одному агрегаті такі меха­нізми: * головну передачу; * диференціал; * півосі. Зазначені меха­нізми конструктивно розміщуються в спільному картері ведучого моста й призначені для передавання крутного моменту на колеса. Механізми моста збільшують передаваний момент і розподіляють його на колеса відповідно до умов контакту кожного колеса з доро­гою. Під час передавання крутного моменту картер моста наванта­жується реактивним
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 19:35
30-10-2009, 19:35

Класицизм в архітектурі України кінця 18 поч. 19 ст.

Категорія: Архітектура, будівництво

ПЛАН 1. Виникнення класицизму в архітектурі. 2. Особливості архітектурного класицизму. 3. Архітектури класицизму та їх твори. 4. Містобудування. 5. Найкращі споруди кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Кінець ХVІІ – поч ХІХ ст. характеризується в українській архітектурі значним зростанням обсягу будівництва, поширенням нового стилю – класицизму. Класицизм надавав усім містобудівельним заходам державного офіційного характеру. З другого боку в межах цього стилю якоюсь мірою виявились історично-прогресивні будівельно-архітектурні тенденції часу. Крім того, весь пластично-образний арсенал засобів класицизму ніс на собі відлиски античності й епохи Відродження, інтерес до яких знову посилився в епоху просвітительства. У своїх кращих зразках мистецтво класицизму несло важливі естетичні і виховні функції. Урочиста простота будинків, площ, вулиць зовні ніби підпорядковані, геометрії, несла в собі глибокі емоційні імпульси. Розвиток архітектури великою мірою зумовлюється прогресом будівельної техніки. В цей час поступово
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1557
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 16:19
30-10-2009, 16:19

Філософські аспекти сучасної культури

Категорія: Філософія

План 1. Культура, її будова та соціальні функції: a) структури культурі; b) функціонування культури; c) функції культури. 2. Філософія культури. 3. Феномен співчуття як аспект культури. Якщо порівнювати визначення культури в різноманітних словниках, працях філософів і вчених, то можна виявити істотні розходження між ними. І це не випадково. Культура - надзвичайно багатопланове явище, що охоплює всі сфери життя особистості і суспільства. Відповідь на питання: що таке культура, - передбачає і відповідь на питання: як вона виникла і чому існують різноманітні, а в ряді відношень несумірні культури. Термін «культура» походить від латинського cultura «оброблення, виховання, утворення, розвиток, шанування» і вказує на те, що спочатку під культурою розумівся цілеспрямований вплив на природу: оброблення «культивування» грунти, а також виховання людини. У пізньоримській імперії, а потім і в епоху середньовіччя поняття культури асоціюється з міським укладом життя і пов'язаними з ним благами цивілізації. У
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1265
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 15:11
30-10-2009, 15:11

Застосування холоду в молочній промисловості

Категорія: Технічні науки

СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ У склад коров”ячего молока входять білок, жир, молочний цукор, мінеральні речовини, вітаміни. Молоко інших сільськогосподарських тварин, яке використовується в їжі, має такі самі складові частини, але в інших співвідношеннях, і є біологічно повноцінним продуктом. Молоко має такі характеристики як щільність, в”язкість, теплоємність та теплопровідність. Температура замерзання молока коливається від -0,54 до -0,58С і складає в середньому -0,558С. Теплоємність молока та молочних продуктів залежить від кількісного співвідношення і фізичного стану їх складових частин, а також від температури, що пояснюється прихованою теплотою плавління жирової фази. Теплоємність молочних продуктів можна підрахувати по закону адитивності С=СВ+С(1-В), ( І-1) де С - питома теплоємність продукту, Дж/ (кг К); С - питома теплоємність води, Дж/(кг К); С - питома теплоємність сухого залишку, Дж/(кгК); В - вміст води у продукті, % Коефіцієнт теплопровідн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 778
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 11:46
30-10-2009, 11:46

Структура та функції соціології

Категорія: Соціологія

Будь-яка гуманітарна наука виконує специфічні й універсальні функції, які можна об'єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя со­ціальних об'єктів, їх властивості, відносини, а со­ціальна функція дає змогу оптимізувати процеси, від­носини, зв'язки. Зв'язок соціології з життям суспільства реалізуєть­ся через її основні й допоміжні функції. У соціологіч­ній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функ­ціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші — пізнавальну, прогностичну, соціального проектування і конструювання, організацій­но-технологічну, управлінську та інструментальну. Відсутність єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов'язана насамперед зі склад­ною структурою та значною кількістю завдань, які со­ціологія має вирішувати, а також з різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 613
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 10:31
30-10-2009, 10:31

Ускладнення місцевої анестезії, їх профілактика і терапія

Категорія: Медицина

Клінічна картина отруєння різни­ми місцевими анестетичними засоба­ми має багато спільного. Дія цих ре­човин на ЦНС проявляється позіхан­ням, неспокоєм, дезорієнтацією, тремором, головним болем, нудо­тою, блюванням, посмикуванням окремих груп м'язів, генералізовани-ми клонічними і тонічними судома­ми. У тяжких випадках настає смерть від паралічу дихання. Вплив анестетика на серцево-су­динну діяльність спочатку прояв­ляється тахікардією, артеріальним гіпертензією. У подальшому знижу­ються електрична збудливість, провідність, спостерігається скоро­чення міокарда з брадикардією і ар­теріальною гіпертензією, аж до зу­пинки серця. Ці порушення виника­ють у разі передозування анестетика або форсованого внутрішньовенного введення його. Частим ускладненням місцевого зне­болювання є анафілактичні реакції у хворих з підвищеною чутливістю до місцевих анестетиків, що проявляється алергічною шкірною реакцією (дерма­тит, кропив'янка, набряк підшкірної основи), появою ознак серцево-судин­ного колапсу (блідість, похолодан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 654
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 09:15
30-10-2009, 09:15

Питання розкриття злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності

Категорія: Комп'ютери, програмування

У період переходу країни до ринкових відносин система законодавства зазнала кардинальних змін. Це стосується і правових норм, що регулюють створення, правову охорону і використання продуктів інтелектуальної творчості. З¢явилися нові об'єкти і програми (програмне забезпечення), які охороняються. Інтелектуальна діяльність людини стала більш “ринковою”, а продукти інтелектуальної діяльності набувають рис товару (продукту інтелектуальної праці, створеного для функціонування його на ринку). Як наслідок, поняття “інтелектуальної власності” стало правовим поняттям. Стаття 54 Конституції України кожному гарантує свободу творчості і передбачає охорону інтелектуальної власності законом. Поняття “інтелектуальна власність” не збігається з поняттям власності в класичному її розумінні. Специфіка інтелектуальної власності полягає в тому, що об'єкти інтелектуальної власності нематеріальні. Крім того, така власність обмежена тимчасовими рамками. Право інтелектуальної власності - це сукупність цивільно-правових н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 575
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 08:58
30-10-2009, 08:58

Нова концепція людської особистості і нова модель освіти

Категорія: Психологія

Проблема особистості – одна з центральних у курсі психології. Про її складність та багатогранність свідчить навіть той факт, що сьогодні існує понад 50 визначень поняття “особистість”. За теоретичною та практичною значущістю вона належить до однієї з фундаментальних проблем. Проектування й діагностика особистості, визначення оптимальних умов і найефективніших шляхів її формування неможливі без знання структури особистості й закономірностей її становлення та розвитку. Слово “особистість” походить від латинського “persona”, що означає ритуальну маску, яку знімали з обличчя померлого у Стародавньому Римі. Вона втілювала ім’я, індивідуальні права і привілеї, які передають у спадок. Формування конкретного, синтетичного психологічного уявлення про особистість стає вкрай необхідним для практикуючих психологів, котрі працюють у різних сферах суспільного життя. Приміром, практикуючому психологові при розв’язані проблем сім’ї слід спиратися на синтетичне вивчення та застосування у консультативній роботі різноманітни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1244
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 08:51
30-10-2009, 08:51

Технології відтворення та вирощування риби у тепловодних та холодноводних ставових рибних господарствах. Біологічні особливості культивованих об’єктів тепловодного рибництва

Категорія: Сільське господарство

Площа внутрішніх прісноводних і солонуватоводних водойм України, що використовуються або можуть бути використані для вирощування риби, перевищує 1 млн. га. За кількістю водосховищ, озер, лиманів, водойм-охолоджувачів та ставів наша країна посідає друге місце в Європі після Російської Федерації. Виробництво товарної риби у керованих умовах зосереджено, в основному, у ставових рибних господарствах, які входять до складу Об’єднання рибницьких господарств внутрішніх водойм України “Укррибгосп”. Створена ця структура для сприяння розвитку підприємництва в Україні, представництва інтересів її членів в органах державної влади та управління, захисту прав підприємств, забезпечення зв’язків з громадськістю. Об?єднання є незалежною добровільною некомерційною організацією. Членство в об’єднанні не накладає на її членів ніяких обмежень щодо виробничої, комерційної та інших видів діяльності. Основними об’єктами вирощування у тепловодних ставових рибних господарствах України є короп, рослиноїдні риби далекосхідного компл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1635
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2009, 08:19
30-10-2009, 08:19

Історія української державності

Категорія: Політологія, політісторія

Формування давньоруської держави – Київської Русі. З кінця IX ст. Руська земля стала центром, політичним і територіальним ядром утворення єдиної держави східних слов’ян, що закріпила за собою назву Русь. У процесі формування класового суспільства східні слов’яни перейшли від первіснообщинного ладу до феодального, обминувши рабовласницький. Утворення Київської держави супроводжувалось формуванням феодального права. Уже з X ст. з’являється князівське законодавство. Особливе значення мають статути князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого, які внесли важливі нововведення у фінансове, сімейне і кримінальне право. Законодавство у Київській Русі мало достатньо розвинену систему цивільно-правових норм. У статтях Руської Правди[1] йшлося про встановлення права власності не тільки на землю й угіддя, а й на рухоме майно. Розвиненим було зобов’язальне право. Відомі такі види договорів: купівля – продаж, позика, поклажа, особисте наймання тощо. Найповніше врегульований договір позики. Спадкове право ха
^