Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1866
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 23:35
31-01-2010, 23:35

Патологічні вивихи, переломи кісток

Категорія: Медицина

Паталогічні вивихи. Патологічні підвивихи і вивихи ви­никають унаслідок запальних, дегенера­тивно-дистрофічних, нейротрофічних уражень суглобів, а також (значно рідше) злоякісних та доброякісних пухлин. При гострих запальних процесах, коли у порожнині суглоба збирається велика кількість запальної рідини (синовіт), створюється настільки високий внутріш-ньосуглобовий тиск, особливо у кульшо­вому суглобі, що призводить до розриву капсули суглоба, круглої зв'язки і виш­товхує головку стегнової кістки із верт­люжної западини. Цьому сприяють роз­тягнуті м'язи кульшового суглоба, які скорочуються і зміщують головку стегно­вої кістки назовні і вгору. Такі вивихи чи підвивихи називають тангенційними. Нерідко патологічні вивихи чи підви­вихи виникають унаслідок деструкції (руйнування) суглобових кінців. Це спостерігається при туберкульозі, остео­мієліті, асептичному некрозі, кісто-подібній перебудові, при аргропагіях (си­філітичній, сирингомієлічній та ін.). Лікування патологічних вивихів ком­плексне. Передусім тр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1834
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 23:11
31-01-2010, 23:11

Планування потреби у фінансових ресурсах

Категорія: Економічна теорія

Планування потреби у фінансових ресурсах. У процесі фінансового планування визначаються майбутні фінансові потреби: коли і які саме кошти будуть потрібні підприємству у плановому періоді. Розрізняють потреби в основному та оборотному капіталі. Під капіталом розуміють суму коштів, необхідну для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, – поєднує їх у процесі праці й після реалізації створеної продукції (наданих послуг) одержує більшу вартість, ніж була ним авансована. Авансований капітал – це грошова сума, яка вкладається власником у певне підприємство з метою одержання прибутку. Він витрачається на придбання засобів виробництва і найм робочої сили. Ці дві різноспрямовані частини авансованих грошових коштів прийнято називати відповідно постійним і змінним капіталом. У свою чергу, постійний капітал поділяється на основний та оборотний. Основний капітал – це частина постійного капіталу, яка складається з вартості з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1200
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 23:02
31-01-2010, 23:02

Інвентаризація в підсобних господарствах

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Одним із основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація Вона проводиться з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звіт­ності підприємств Інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей, розрахунків на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування і т. Д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів. Основними цілями інвентаризації є • виявлення фактичної наявності майна, • перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань, • зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку За часом проведення інвентаризації поділяють на періодичні та ра­зові (річні). Періодичні проводяться, як правило, з ініціативи власника, керів­ника постійно діючого інвентаризаційною комісією. Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складан­ням річної звітності в жовтні-грудні поточного року. За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові Повні інвентаризації охоплюют
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2391
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 22:27
31-01-2010, 22:27

Предмет і функції філософії. Світогляд, як теоретичне ставлення до сущого з позиції належного

Категорія: Філософія

Слово "філософія" походить від грецького "філо" - любов і "софія" - мудрість і звичайно трактується як любов до мудрості. У Древній Греції слово "філософія" як любов до мудрості застосовувалося до людей, що відкривають таємницю природи і людського життя, учать діяти і жити в згоді з природою і вимогами самого життя. Філософія являє собою форму раціонально обгрунтованого уявлення людини про світ і про себе, про їхній взаємозв'язок. Тому філософське рішення питання про сущності світу і людини, про його відношення до світу явилося методологічною основою формування якісно нового світогляду. У цьому зв'язку важливим ставати питання про те, що ж являє собою філософія як феномен духовного життя суспільства. Якщо філософія є формою суспільного усвідомлення буття, то для з'ясовування її специфіки необхідно з'ясувати, ЩО відбивається у філософії, ЩО є об'єктом філософського осмислення дійсності. Як, під яким кутом зору цей об'єкт розглядається у філософії, що є предметом філо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 805
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 20:52
31-01-2010, 20:52

Політичний огляд Великобританії

Категорія: Політологія, політісторія

Політичний устрій «Вікторіанська епоха» (правління королеви Вікторії з 1837 по 1901 р.) була періодом найвищого розквіту Великобританії, утвердження її на світовій арені як наймогутнішої держави, найбільшої колоніальної імперії з колосальним економічним потенціалом. У країні існувала конституційна монархія, пар­ламентський лад і двопартійна система. В політичному житті відігравали провідну роль дві партії — консерваторів і лібера­лів. Консерватори відображали інтереси земельної аристок­ратії і частини великої буржуазії. Ліберали користувалися під­тримкою буржуазії і значної частини робітничого класу. Ро­бітники усвідомили необхідність боротися за свої права мир­ним шляхом, і робітничий рух розвивався під керівництвом профспілок — тред-юніонів. Під їх тиском уряди консервато­рів і лібералів проводили соціальні реформи і демократичні перетворення. За двадцятилітнє правління консерваторів на чолі з Р. Сол­сбері були проведені реформи місцевого управління, надано право голосу жінкам, зменшився вплив земельної
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1297
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 20:43
31-01-2010, 20:43

Проблеми дослідження електорального простору

Категорія: Політологія, політісторія

Вивчення феномена електоральної поведінки є актуальним питанням сучасної політичної науки. Вибори представницьких органів влади актуалізують потребу достеменного з’ясування основ формування і здійснення електоральних переваг. Слід зазначити, що вивчення електорального простору – багатогранна проблема. Перші наукові дослідження поведінки виборців проводилися в 1940-х – 1950-х роках в Колумбійському університеті під керівництвом П. Лазарсфельда. Напрям, ним започаткований, одержав у політології назву соціологічного підходу до дослідження виборів. Прихильники його працювали в межах біхевіористської методології [1]. В Україні проблеми вивчення електорального простору за допомогою комплексу методів розробляють, зокрема, О. Балакірєва, О. Вишняк, Є. Головаха, Н. Паніна, В. Полторак, Р. Старовойтенко, В. Токовенко, Н. Хома, О. Ярош та інші. Мета цієї публікації – з’ясування особливостей українського електорального простору, ролі методологічного інструментарію при вивченні електоральної поведінки виборців, ок
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1003
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 17:46
31-01-2010, 17:46

Афоризми для управлінців

Категорія: Психологія

Подобаються люди один одному чи ні, їм доводиться спілкуватися між собою; вони мають потребу вивчати одне одного, знати сильні й слабкі сторони — все це сприятиме їхній співпраці. Чи не найважливішими принципами системи спілкування між людьми є принципи чесності й щирості. • Дайте працівникам відчути, що вони цінні для колективу, бо виконують необхідну роботу. Кожна людина повинна усвідомити, що її робота важлива, що її помітять, оцінять. • Докладайте зусиль, щоб запам'ятати імена людей, з якими спілкуєтеся, зусилля, витрачені на запам'ятовування імен, не будуть марними, особливо у скрутний час. • У колективі має проводитися робота, спрямована на те, щоб працівник часто вживав слово "наша" — "нашакомпанія", "наша фірма", "наш колектив", "наша школа" . Тому важливо цікавитися людьми час від часу. Розмовляйте з ними. Знайте їхні буденні проблеми. • Менеджеру чи керівникові не треба знати все, достатньо знати основне, бачити ситуацію загалом, щоб мати змогу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2102
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 17:06
31-01-2010, 17:06

Педагогічна діяльність С.Ф. Русової та Г.Г. Ващенка

Категорія: Педагогіка

С.Ф. Русова про національну систему освіти та виховання Нинішній непевний час українського шкільництва та педа­гогіки сягає у 20-30-ті роки, коли тоталітарний режим обірвав процес відродження української національної системи освіти та виховання, що мав місце в У HP, та в період "українізації" в У PCP. "Марш мільйонів на шляху до української школи" було зупине­но. Розпочався шалений наступ на здобутки української куль­тури, освіти, науки. Школа була перетворена на засіб геноциду проти українців, головним завданням якого стала русифікація корінного населення, спотворення його національного світогля­ду, свідомості, характеру, відлучення від традицій, звичаїв, куль­тури свого народу. Активні просвітителі, що виявили себе у процесі розбудови національної системи освіти і виховання, С.Ф. Русова, М.С. Грушевський, І.І. Огієнко, Н.Д. Полонська-Василенко і чимало інших зазнають переслідувань та принижень, їхні праці забороняють­ся. Пізніше така ж доля спіткала видатного українського педа­
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 590
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 16:56
31-01-2010, 16:56

Христос воскрес – торжествує життя

Категорія: Релігія

Наближається Великдень. З приходом цього свята народ пов'язує надії на кращу долю, на мир, злагоду в родинах і суспільстві. Великдень – це справжня суть християнства, це свято гармонійної єдності людини і природи, свято духовного єднання, поваги до своїх пращурів, історії. Також Великдень символізує розквіт природи після весняного рівнодення, тому що Паска припадає під час весни, коли природа будиться з зимового сну та неначе воскресає до нового життя. Саме тому і кажуть Христос Воскрес - зруйновано смерть. Христос Воскрес – впали демони. Христос Воскрес – життя торжествує. Отже Воскресіння Христове – це не щось зовнішнє, випадкове, але внутрішньо істотне. Тому святкування Паски було поставлено в Нікеї 325 р. отцями Першого Вселенського Собору, в першу неділю по весняній повні і це рішення зберігається по сьогоднішній день. І саме традиції Великодніх свят - не загубилися у вирі життя, а навпаки розквітли у різних народів світу обираючи їх національний дух. Основною традицією на Великде
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1802
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-01-2010, 15:59
31-01-2010, 15:59

Електричні машини постійного струму

Категорія: Фізика

1. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП ДІЇ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Електричні машини призначені для перетворення енергії. Механічну енергію на електричну перетворюють за допомогою електричних генераторів. Електричну ж енергію на механічну— за допомогою електричних двигунів. Машини для перетворення змінного струму на постійний і навпаки, а також частоти або кількості фаз змінного струму називають електромашинними перетворювачами. Принцип дії, будова і робота різних електричних машин ґрунтуються на використанні деяких фізичних явищ. Найваж­ливіші з них — електромагнітна індукція і взаємодія магнітних (електромагнітних) полів. Ці явища ви вивчали на уроках фізики у 8-му класі. Згадайте такий дослід: провід, з'єднаний з чутли­вим вимірювальним приладом (гальванометром), переміщують між полюсами підковоподібного магніту, при цьому стрілка гальванометра відхиляється. Дослід показує, що в провіднику під час руху його в магнітному полі виникає електрорушійна сила (ЕРС). її називають ЕРС електромагнітної індукції, або
Назад Вперед
^