Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1120
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 23:59
19-02-2010, 23:59

Ідея народності та природовідповідності виховання г. Сковороди

Категорія: Педагогіка

Григорій Савич Сковорода (1722-1794), видатний україн­ський філософ, просвітитель-гуманіст, письменник народив­ся в сім'ї малоземельного коза­ка в с.Чорнухи на Полтавщині. Початкову освіту здобув у школі-дяківці. По закінченні сільської школи в 1738 році вступив до Києво-Могилянської академії. В 1742 р., як вдалого співака, його ві­дібрали для навчання та співу у придворній хоровій капелі. Проте інтерес до життя та на­вчання у Києво-Могилянській академії переважили, і, симулюючи хворобу горла, у 1744 році він повертається до Києва. Загалом юнак виявився здібним до наук і особливо до мов. Його формування як студента здійснювалося підвпливомпрофесорів академії, зокрема Симона Тедорського, Варлаама Лащевського, Георгія Кониського та ін. Отже, до 1750 рокуюнийСковорода скінчив клас піїтики, риторики, філософії й прослухав дворічний курс богослов'я. У 1750 р., як церковний служитель, у складі Токайської комісії для заготівлі вин для царського двору (на чолі з генералом Г.Вишневським), він відбув до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1528
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 22:40
19-02-2010, 22:40

Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності Портрет професії журналіста

Категорія: Журналістика

Привабливі баки журналістики: мож­ливість самореалііуватися; мати творчу характером роботу; доно­сити до людей правду, примножувати в світі добро, боротися за спра­ведливість; впливати на формування суспільної свідомості, громадської думки; спілкуватися з видатними людьми, прожити цікаве життя; першим опинятися в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ, причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу; стати знаменитим, мати гарні заробітки, посідати престижне місце в структурі суспільства. Труднощі спеціальності: стресовість, потреба таланту, необхідність безкінечного самовдосконалення, моральна відповідальність за кожен журналістський твір, мистецтво постійного спілкування, налаштованість на універсальність Ви здобули середню освіту і постали перед вибором майбутньої долі. Ви обираєте професію, а відтак і спеціальність у вищій школі, щоб вчитися далі й стати висококласним спеціалістом. Професія журналіста сьогодні приваблює багатьох молодих лю­дей численними перевагами, широкими можливостями. Сере
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2531
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 22:03
19-02-2010, 22:03

Морфо-функціональні особливості лімфатичної системи у ссавців в онтогенезі

Категорія: Біологія

ЗМІСТ Вступ .4 РОЗДІЛ 1. Огляд літератури .6 РОЗДІЛ 2.Матеріали та методи досліджень .12 РОЗДІЛ 3. Результати досліджень та їх обговорення 15 3.1.Дослідження будови та функцій лімфатичної системи .15 3.1.1. Лімфатичні капіляри та нервові волокна, що їх супроводжують чи перетинають 15 3.1.2. Лімфатичні посткапіляри .17 3.1.3. Класифікація, будова та функції лімфатичних вузлів 17 3.1.4. Лімфатичні судини 19 3.1.5. Лімфатичні стовбури та протоки .20 3.1.5.1. Грудна протока 20 3.1.5.2. Права лімфатична протока .21 3.2. Лімфатичні судини і регіонарні лімфатичні вузли областей тіла .21 3.2.1. Лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки .21 3.2.2. Лімфатичні судини і вузли таза 22 3.2.3. Лімфатичні судини і вузли черевної порожнини .22 3.2.4. Лімфатичні судини і вузли грудної порожнини 23 3.2.5. Лімфатичні судини і вузли голови і шиї 24 3.2.6. Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки.25 3.3. Вікові зміни лімфатичних капілярів та вузлів .26 3.4. Розвиток лімфатичних капілярів та в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2474
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 21:35
19-02-2010, 21:35

Аудит активів підприємства

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

план 1. Аудит операцій з коштами в касі 2. Аудит операцій на рахунках у банку 3. Аудит грошових документів та грошових коштів у дорозі 4. Аудит розрахунків із підзвітними особами 5. Аудит основних засобів 6. Аудит нематеріальних активів 7. Аудит матеріальних цінностей 8. Аудит операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами (МШП) 9. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками 10. Аудит розрахунків за претензіями 11. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків Тема 10 АУДИТ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1. Аудит операцій з коштами в касі Операції за рухом грошових коштів підлягають суцільній пе­ревірці. Здійснюючи аудит касових операцій, слід керуватися Поло­женням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 № 72. Це Положення поширюється на усіх юридичних осіб (крім банків і підприємств зв'язку) незалежно від форми власності та виду діяльності, а також на фізичних осіб — суб'єктів підприємницьк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 992
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 21:05
19-02-2010, 21:05

Хімічний комплекс України

Категорія: Розміщення продуктивних сил

План 1. Хімічний комплекс – важлива авангардна ланка виробництва України. 2. Структура та особливості розміщення галузей хімічної індустрії. 3. Розміщення підгалузей хімічної промисловості. 4. Нафтохімічна промисловість України. 5. Розвиток хіміко-фармацевтичної промисловості. 6. Проблеми розвитку хімічного комплексу. 1. Хімічний комплекс має велике значення в народному господарстві України. Він відіграє важливу роль у розширенні асортименту виробництва товарів народного споживання. У той же час, хімізація виробництва дозволяє постійно збільшувати випуск нових видів хімічних матеріалів для задоволення господарських потреб, забезпечує глибоку переробку природних ресурсів, підвищує ефективність сільського господарства тощо. Хімічний комплекс України є однією з важливих ланок її виробництва. Його частка у промисловому виробництві становить: з випуску продукції – 7,3%, чисельності промислово-виробничого персоналу – 5,2%, вартості промислово-виробничих фондів – 9,2%. 2. Хімічний комплекс має складну стру
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2241
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 20:53
19-02-2010, 20:53

Облік праці та її оплати

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ 1. Заробітна плата, як важлива складова частина системи соціально-трудових відносин . 1.1. Економічний зміст поняття «заробітна плата» . 1.2. Системи, форми та види оплати праці . 1.3. Нормативні документи регламентуючі питання оплати праці 2. Облік праці та заробітної плати 2.1. Облік особистого складу та використання робочого часу 2.2. Порядок нарахування заробітної плати працівникам 2.3. Утримання з заробітної плати . 2.4. Натуральна оплата праці Висновок Використана література . Додатки Вступ Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата — один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1340
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 19:48
19-02-2010, 19:48

Північно-Східний соціально-економічний район

Категорія: Розміщення продуктивних сил

Північно-Східний соціально-економічний район належить до найбільш індустріально розвинене них районів України, характеризується вигідним економіко-географічним положенням, розташований на важливих шляхах сполучення з сусідньою Російською Федерацією, поблизу металургійних баз Донбасу та Придніпров’я. На сході район межує з Донецьким соціально-економічним районом, на півдні – з Придніпровським соціально-економічним районом, на північному заході – з Столичним соціально-економічним районом; з сходу район має безпосередній вихід до Курської та Білгородської губерній Російської Федерації. У районі склався потужній індустріально-аграрний господарський комплекс. На промисловість припадає 75% валового продукту. За рівнем розвитку промислового виробництва, вартістю основних виробничих фондів і чисельністю промислово-виробничого персоналу район посідає третє місце в Україні після Донбасу та Придніпров’я. У ньому зосереджено 20% машинобудування України. Висока територіальна концентрація промисловості визначає значні
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1545
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 18:26
19-02-2010, 18:26

Суспільство: Поняття, фактори та діалектика розвитку

Категорія: Соціологія

План Вступ 1. Поняття суспільства. Діалектично-матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. 2. Матеріальне виробництво як фактор існування та розвитку суспільства. Спосіб виробництва та його структура. 3. Діалектика розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Висновки Література ВСТУП "Історія палахкотить, як величезне вогнище, а кожен із нас кидає в нього свій хмиз" Ф.Ніцше Суспільство - надзвичайно складний і суперечливий предмет пізнання. Воно постійно перебуває у зміні, набуваючи інших форм. Спочатку виникло первісне суспільство, потім рабовласницьке, феодальне, капіталістичне, соціалістичне суспільство. Є й інші класифікації типів і форм суспільства (до індустріальне, індустріальне, постіндустріальне та ін.). У одній і тій країні, але в різні періоди існували різні типи суспільства. У загальному термін "суспільство" має багато різних значень. Найпоширенішими з них, які найчастіше зустрічаються у філософській, економічній історичній літе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 772
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 17:18
19-02-2010, 17:18

Український персоналізм як фактор політичної культури

Категорія: Політологія, політісторія

Фактори статики можуть бути означені як інтегральні або ж фактори культурно-історичної детермінації. У цьому напрямку, починаючи з XIX століття, проведено значні дослідження, зафіксовано чимало цікавих спостережень, які сьогодні об’єднуються соціальними психологами навколо поняття „національний характер” [1]. Свій внесок у виокремлення прикметних рис українського національного характеру та його історичних джерел знаходимо у М. Гоголя, М. Костомарова, І. Нечуя-Левицького, М. Драгоманова, І. Франка, Є. Маланюка. У їхніх рефлексіях спостерігаємо весь діапазон емоційно-оціночних суджень про характер українців – від романтичного ідеалу козацького вільнолюбства, характерного для мислителів першої половини ХІХ століття і найбільш цілісно відображеного у творчості М. Костомарова („Закон Божий”, „Дві руські народності”), до гнівних інвектив І. Франка та Є. Маланюка, які з особливостей вдачі українців виводили їхні історичні катаклізми й невдачі державницько-культурного поступу. В сучасних дослідженнях цей напрям п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1596
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-02-2010, 15:12
19-02-2010, 15:12

Ідіопатичний анкілозуючий спондилоартрит (хвороба бехтєрева)

Категорія: Медицина

Визначення. Анкілозуючий спондилоартрит (АС) – це хронічне системне захворювання суглобів, переважно хребта, з обмеженням його рухомості за рахунок анкілозування апофізальних суглобів, формування синдесмофітів і кальцифікації спінальних зв¢язок (Насонова В.А., Астапенко М.Г., 1989). В.М.Бехтєрєв (1892) описав основні клінічні прояви захворювання і запропонував виділити її як нозологічну форму. Вперше термін “анкілозуючий спондилоартрит” для позначення цього захворювання запропонував Frenkel (1904). Цим терміном визначається хвороба Бехтєрєва у класифікації ревматичних захворювань. Епідеміологія. Розповсюдженість АС у різних країнах коливається від 0,2 до 2% , в тому числі на території СНД – 0,4%. Розвивається головним чином у чоловіків. Співвідношення захворівших чоловіків до жінок становить у середньому 9:1. Етіологія і патогенез. Не з’ясовані. Генетична детермінованість АС пов’язана із спадковістю антигену НLA B27 . цей антиген визначається у 88 – 96% хворих на АС, проти 5-10% у здорових. Нос
Назад Вперед
^