Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2426
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 23:53
30-04-2010, 23:53

Міжнародні і національні стандарти (норми) аудиту

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аудит як форма інтелектуальної діяльності має певні особ­ливості організації і методики проведення. Міжнародні асо­ціації бухгалтерів і аудиторів узагальнили досвід організації і методики обліку та аудиту в країнах з різними формами власності і господарювання у вигляді міжнародних норм аудиту (МНА), які певною мірою виконують функції стан­дартів з обліку і аудиту. Стандарти аудиту — це загальні керівні матеріали для допомоги аудиторам у виконанні їх обов'язків з аудиту фі­нансової звітності. У них подано професійні вимоги до якості (компетентність, незалежність, об'єктивність) аудитора та аудиторських висновків і доказів (свідчень). Метою стандар­тів аудиту є встановлення загальних правил аудиторської діяльності щодо організації і методики проведення. У прак­тиці аудиту в Україні в перехідний період до ринкової еко­номіки необхідно користуватися міжнародними і національ­ними стандартами, нормативними документами з організації і методології бухгалтерського обліку і фінансово-господарсь­кого контролю, які за
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4346
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 23:34
30-04-2010, 23:34

Учення про нутрощі. Травний апарат

Категорія: Медицина

УЧЕННЯ ПРО НУТРОЩІ Перші дослідники тіла людини відносили до нутрощів (лат. viscera; гр.— splanchna) всі органи, що легко виймаються з порожнини розтятого трупа. Тепер під нутрощами розуміють органи, що входять до складу травного, дихального та сечостатевого апаратів. Органи травлення і дихання на ранніх стадіях філогенетичного і онтогенетичного розвитку становлять єдину систему, з якою тісно зв'язані великі травні залози, а також нижній відділ сечостатевого апарату. У найпростіших хребетних тварин травний апарат має вигляд трубки, яка починається ротовим отвором і закінчується відхідниковим каналом. Дихального апарату у них немає, а функцію обміну газів виконує невеликий відділ кишкової трубки, що знаходиться поблизу ротового отвору. У більш розвинених хребетних тварин біля рота з обох боків кишкової трубки утворюються спеціальні органи дихання — зябра. На дальших етапах еволюційного розвитку виникають тварини, які живуть на суші, тому у них замість зябер розвиваються органи повітряного дихання — легені
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1620
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 22:34
30-04-2010, 22:34

Cухомлинський В.О. – педагогічна спадщина

Категорія: Педагогіка

Яскравим прикладом розв'язання зазначеної проблеми є педагогічний досвід вітчизняного гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського, творча спадщина якого має велике те­оретичне і практичне значення. Нині, коли педагогічна наука і всі ланки сис­теми освіти намагаються вирішити складні завдання, одним із яких є вихо­вання гуманістичних цінностей у під­ростаючого покоління, у науково-практичному доробку В.О. Сухомлин­ського можна знайти поради і шляхи для їх успішного вирішення, що і зу­мовлює актуальність нашої розвідки. Творча спадщина Василя Олексан­дровича з кожним роком привертає все більшу увагу наукової і педагогіч­ної спільноти як у нашій країні, так і за рубежем. Серед багатьох напрямів досліджень творчості В.О. Сухомлин­ського виокремлюється плідна праця уманської школи під керівництвом акад. В.Г. Кузя (Н.В. Безлюдна, Г.Л. Бон­даренко, Т.Д. Кочубей, Л.І. Мамчур, Л.В. Ткачук). Розроблена українським практиком педагогічна система не тіль­ки збагатила педагогічну науку нова­торськими ідеями й положен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 884
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 21:31
30-04-2010, 21:31

Добровільна здача в полон. Насильство над населенням у районі воєнних дій Мародерство Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні

Категорія: Право

Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість — карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 1. Об’єкт злочину — порядок виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану та в бойовій обстановці. 2. З об’єктивної сторони злочин виражається у здачі в полон. Це може виявитися у діях, коли військовослужбовець, наприклад, під час бою викидає білий прапор чи залишає розташування свого підрозділу (частини) і втікає до розташування ворожих військ, де здається у полон, або у бездіяльності, коли він, скажімо, залишається на полі бою під час відступу своїх військ і захоплюється в полон після заняття відповідних бойових позицій військами ворога. Як випливає зі змісту диспозиції ст. 430, обов’язковою ознакою складу цього злочину є час: добровільна здача в полон може бути вчинена лише під час ведення військових дій. Добровільність у ст. 430 означає, що особа не примушується до здачі в полон своїм військовим начальником чи іншою особою і має можливість і надалі виконувати свій ві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 532
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 17:25
30-04-2010, 17:25

Державний земельний банк: функції під час проведення денікінської аграрної реформи в Україні

Категорія: Педагогіка

Стан наукового вивчення теми дозволяє констатувати, що істориків більше цікавили і цікавлять на сучасному етапі військові, суспільно-політичні, конфесійні та інші аспекти, пов’язані з діяльністю Білого руху в період революції[i][1]. Натомість менше уваги приділялося і приділяється нині соціально-економічним сюжетам у роботі білогвардійських урядів, наприклад спробам модифікувати аграрний сектор. З іншого боку, не применшуючи ролі та значення наукового доробку радянських істориків-аграрників, об’єктивно назріла необхідність доповнити знання із раніше не висвітлюваних сюжетів із історії денікінського аграрного законодавства. Це, зокрема, стосується функцій Державного земельного банку у проведенні аграрної реформи А. Денікіна з огляду на сучасні можливості у доступі до раніше заборонених джерел, наприклад періодичної преси вказаного періоду. Після відставки В. Колокольцева із посади Голови земельної комісії, її очолили О. Билимович та В. Чиліщев. Новопризначене керівництво активно співпрацювало з представни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1675
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 14:56
30-04-2010, 14:56

Поняття міфології і ритуалу

Категорія: Мистецтво, культура

Грецьке слово «міф» буквально означає «переказ, оповідь, слово». Звичайно розуміється оповідь про богів, духів, обожнених або пов’язаних із богами своїм походженням героїв, про першопредків, що діяли на початку часу і брали участь (прямо чи непрямо) у створенні самого світу, його елементів як природних, так і культурних. Міфологія – це сукупність подібних оповідей про богів і героїв, і в той же час – система фантастичних уявлень про світ. Міфотоворчість була важливим явищем у культурній історії людства. У первісному суспільстві міфологія відображала спосіб розуміння світу, а міф виражав світосприйняття й світорозуміння епохи його творення. Головними передумовами міфологічного мислення було те, що, по-перше, первісна людина не виділяла себе із природного і соціального середовища, і, по-друге, те, що мислення характеризувалось синкретизмом (неподільністю) і було майже невідокремленим від емоційної сфери. Наслідком цього стало олюднення (антропоморфізація) всієї природи. На неї переносились людські властивос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1809
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 14:31
30-04-2010, 14:31

Контури системної соціальної психології

Категорія: Психологія

Соціальна психологія як наукова дисципліна перебуває на межі психології і соціології, і з цим пов’язані проблеми виокремлення її об’єкта і предмета дослідження, понятійного апарату, специфічних соціально-психологічних явищ, закономірностей щодо їх сутності і механізмів дії тощо. Аналізові цих проблем присвячено чимало літератури. До речі, з критичним аналізом її можна познайомитися за підручником Г. Андреєвої [1]. Для систематики матеріалу соціальної психології успішно використовувався методологічний принцип системного аналізу, наприклад, К. Платоновим [2 – 3]. Завдяки зусилляи багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених соціальна психологія оформилася в сучасну науку. Однак, проглядаючи підручники і посібники з соціальної психології, переконуємося, що за змістом і логікою викладу матеріалу вони надзвичайно істотним розмаїті. І це свідчить про недостатнє обгрунтування логіки внутрішньої побудови її предмета. В даній статті робиться спроба оптимізації розробки і структури предмета соціальної психології шляхом
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5255
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 13:11
30-04-2010, 13:11

Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань. Допустимі дози випромінювання

Категорія: Фізика

Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань Серед різноманітних видів іонізуючих випромінювань, як уже за­значалося вище, надзвичайно важливими при вивченні питання небез­пеки для здоров'я і життя людини є випромінювання, що виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів, тобто радіоактивне випромінювання. Щоб уникнути плутанини в термінах, варто пам'ятати, що радіоактивні випромінювання, незважаючи на їхнє величезне значення, є одним з видів іонізуючих випромінювань. Радіонукліди утворюють випромінювання в момент перетворення одних атомних ядер в інші. Вони характеризу­ються періодом напіврозпаду (від секунд до млн. років), активністю (чис­лом радіоактивних перетворень за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність. Активність у міжнародній системі (СВ) вимі­рюється в бекерелях (Бк), а позасистемною одиницею є кюрі (Кі). Один Кі = 37 х 109Бк. Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому се­редовищі залежить від енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випроміню
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 662
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 12:56
30-04-2010, 12:56

Органи управління та контролю сільськогосподарського кооперативу та їх компетенція

Категорія: Право

Основними правовими засадами, на яких здійснюється управ­ління кооперативом, є самоврядування, гласність, участь його чле­нів у вирішенні питань діяльності кооперативів. Органами управління кооперативу є загальні збори та правлін­ня кооперативу. Крім того, в разі потреби кооператив може найма­ти виконавчого директора, утворювати спостережну раду. Відповідно до ст. 13 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію", вищим органом управління сільськогосподарського кооперативу є загальні збори його членів, які правомочні розгляда­ти й вирішувати будь-які питання його діяльності. Крім того, За­кон визначає цілий ряд питань, які становлять виключну компе­тенцію загальних зборів. Будь-який інший орган управління коопе­ративу не має права приймати рішення у цих питаннях. Зокрема, виключними повноваженнями загальних зборів сільськогосподар­ського кооперативу є: внесення змін і доповнень до статуту, прийняття нормативних документів кооперативу; обрання прямим таємним голосуванням голови кооперати
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2729
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-04-2010, 12:47
30-04-2010, 12:47

Страви із сільськогосподарської птиці, дичини і кролика

Категорія: Кулінарія

ПЛАН 1. Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні 2. Варенні і припущені страви із птиці, дичини і кролика 3. Смажені страви із птиці, дичини і кролика 4. Тушковані страви із птиці, дичини і кролика Значення страв із птиці, дичини і кролика у харчуванні Для приготування других страв використовують сільськогосподарську птицю (кури, качки, гуси, індики), пернату дичину і кроликів. Страви із птиці, дичини і кролятини мають приємний смак, високу поживність і легко засвоюються організмом. Вони містять багато повноцінних легкозасвоюваних білків, жирів, вітамінів та екстрактивних речовин. За вмістом азотистих речовин найціннішим є філе птиці. Порівняно з м'ясом свійських тварин сполучної тканини у м'ясі птиці менше, вона ніжніша і пухкіша. Страви з дичини характеризуються специфічним (іноді гіркуватим) присмаком. Страви з нежирної птиці широко вживаються у лікувальному харчуванні. М'ясо кролика ніжне, нежирне, воно добре перетравлюється й засвоюється. Страви з кролика смачніші, якщо тушка по
Назад Вперед
^