Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1394
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 05:33
27-06-2010, 05:33

Істрія розвитку закладів освіти на Черкащині

Категорія: Педагогіка

ВСТУП Цей складний і суперечливий період в історії України, Черкаського краю; характеризується дальшим поглибленням процесу національно-культурного відродження, започаткованого в кінці ХІХ ст. За короткий порівняно час в Україні сформувалися соціально-політичні та національно-духовні цінності, які на багато років визначили основні тенденції і в розвитку науки та освіти. В подальші роки це помітно позначилося на дотриманні демократичних основ рівності у сфері культури всіх народів, які населяли Україну. У двадцяті роки набрала значного поширення така форма національно-культурного відродження, яка ввійшла в історію під назвою «українізації». Значний крок було зроблено в напрямку подолання не писемності народу України. Наслідки цього процесу були б значно вагомішими, якби на перешкоді не стали ідеологічні постулати, насильно привнесені в національну науку і освіту українського народу. В результаті формувалися покоління денаціоналізовані, поширювався кон’юнктив ний підхід в гуманітарних науках, витіснялася си
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 976
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 05:16
27-06-2010, 05:16

Порядок розгляду і вирішення житлових спорів

Категорія: Право

План Вступ 1. Місце житлового законодавства у регулюванні житлових відносин та вирішення житлових спорів 2. Порядок вирішення та розгляду житлових спорів в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Важливе місце в наш час посідає порядок розгляду та вирішення житлових спорів. Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, складають: Конституція України; Житловий кодекс України; Закон України про приватизацію державного житлового фонду та інші закони; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти. Право громадян України на житло закріплено в Конституції України. Воно забезпечується розвитком і охороною всіх видів державного житлового фонду, утворенням ринкової системи житлового забезпечення громадян через приватизацію житла, справедливим розподілом жилої площі під контролем громадськості. Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли громадянин України має житло, що відповідає устан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 574
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 03:30
27-06-2010, 03:30

Економічна система, як система самоорганізації обміну товарами та послугами в суспільстві

Категорія: Філософія

1. Суспільство як система і життєдіяльність людини Зрозуміти суспільство як об'єктивний процес пізнати закономірності його функціонування, розвитку — це головне завдання соціальної філософії. І хоч в історико-філософському ракурсі в розумінні суспільства є багато містифікацій, сучасне наукове уявлення про нього не може бути сформоване без скрупульозного аналізу тих пошуків (досягнень та помилок), якими надзвичайно багата історія соціальної філософії. На думку Платона, суспільство є об'єднанням людей для задоволення своїх потреб і є засобом реалізації потреби людей одне в одному. За Арістотелем, воно є втіленням притаманного від народження соціального інстинкту людини. Релігійна філософія вважала його проявом божого творіння. Просвітителі (Т.Гобс, Ж.Ж.Руссо, Ф.М.Вольтер) та французькі матеріалісти XVIII ст. трактували суспільство як форму суспільної угоди, Г.Гегель — як реальний процес життєдіяльності людей, що відбувається завдяки втіленню в життя абсолютної ідеї. І.Бентам визначає суспільство як "фі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1036
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 02:16
27-06-2010, 02:16

Кримінальне право як співучасть

Категорія: Право

З давніх давен існує народне прислів’я "Гуртом легше й батька бити". Дане прислів’я можна виявити і в такому понятті кримінального права як співучасть, тобто вчинення злочину спільними діями кількох осіб – гуртом. перевищує 1) гуртом легше підготувати й вчинити злочин; 2) легше приховати злочинця, знаряддя злочину і засоби його вчинення, сліди злочину, а також предмети, здобуті злочином. Груповий злочин набагато ефективніший для виконання злочинних намірів. Поєднання злочинних зусиль кількох осіб набагато перевищує суму їх окремих, індивідуальних дій. Саме тому груповий злочин набагато більше суспільне небезпечний від злочину, вчиненого поодинці. Дві і більше особи, що беруть участь в одному злочині діють узгоджено і спрямовують свої дії на досягнення єдиного результату. У таких си­туаціях виникає питання про співучасть у злочині. Норми КК, що ре­гулюють поняття співучасті, форми співучасті, відповідальність спів­учасників, утворюють самостійний інститут кримінального права. Співучасть має
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 852
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 01:47
27-06-2010, 01:47

Термічні опіки

Категорія: Медицина

Опік (лат.— combustio) — пошкод­ження шкіри чи слизових оболонок, часто з підлеглими тканинам, внас­лідок дії на них високої температури (термічний опік), чи хімічно актив­них речовин (хімічний опік), чи та­ких фізико-хімічних чинників, як електричний струм та радіація (елек­тричні та променеві опіки). Опіки складають значний відсоток відкритих пошкоджень. У США що­річно 2 млн людей отримують опіки, які потребують медичного втручання. В останні роки кількість опіків в Ук­раїні дещо зменшилась, і в 1993 p. вона складала 145 тис. (М.Ю. Повстя­ний, 1994). Найчастішими причинами опіків бувають гарячі рідини, пара та полу­м'я. Термічне пошкодження (коагу­ляція білка і загибель клітин) почи­нається уже під дією температури 44 °С і темп його подвоюється зі збільшенням температури на кожен градус від 44 до 51 °С. До променевих належать сонячні опіки, опіки рентгенівськими та радіо­активними променями. У нормальних умовах життя променеві опіки спосте­рігаються дуже рідко, але при катаст­рофах (вибух атомної бомби
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1707
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 01:32
27-06-2010, 01:32

Загальна фізіологія центральної нервової системи

Категорія: Медицина

Зміст 1. Нервові центри та їх властивості 2. Збудження 3. Гальмування 4. Координація рефлекторної діяльності Список використаної літератури Додатки 1.Нервові центри та їх властивості Нервовий центр — це складна сукуп­ність нейронів, необхідних для здійснення рефлекторного акту чи регуляції певної функції організму. Таке уявлення про нер­вовий центр є дещо умовним, оскільки в регуляції функцій у кожному, особливо складному рефлекторному акті беруть участь не лише нейрони центру, а й інші нейрони, іноді розміщені на різних рівнях ЦНС. З фізіологічного погляду, нервовий центр, який регулює ту чи іншу функцію організму або здійснює конкретний рефлек­торний акт, — це складне об'єднання нейро­нів, котрі узгоджено, координовано діють у регуляторному процесі. При цьому роль різних нейронів у нервовому центрі неод­накова: участь певних груп нейронів (ядро центру) абсолютно необхідна, участь інших є необов'язковою, їх можуть замінювати інші нейрони (розсіяна частина центру). Нервов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 509
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 01:22
27-06-2010, 01:22

Культура після ІІ світової війни

Категорія: Мистецтво, культура

Даний реферат виконаний командою сайту Друга половина XX ст. стала новим етапом розвитку світової культури, який почався після другої світової війни і характеризує­ться новими рисами, що виникли внаслідок змін у суспільстві. По-перше, трансформація суспільства на Заході була пов'яза­на з НТР, яка розгорнулась у 50—60-х pp. і триває донині. Почи­наючи із Заходу, нові тенденції в культурі, житті людей пошири­лися на весь світ. НТР стала однією з причин перетворення інду­стріального суспільства у постіндустріальне. По-друге, на розвиток культури впливає індустріалізація. Індустріалізація, що дала людству досконалі технічні засоби й новітні технології, створила нові умови для тиражування й передавання культурної інформації про концерти, фестивалі, кон­курси, експозиції. Зникла визначальна різниця між тим, де пере­буває глядач, а де — витвір мистецтва. Споживачем "культурної продукції" є все суспільство. По-третє, відбувається інформатизація культури, тобто надан­ня духовному виробництву інформ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1750
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2010, 22:44
26-06-2010, 22:44

Ревматизм (гостра ревматична лихоманка)

Категорія: Медицина

Визначення. Ревматизм – це системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, що розвивається у осіб, сприйнятливих до нього, головним чином дитячого і підліткового віку у зв’язку з інфекцією β-гемолітичним стрептококом (Насонова В.А., 1989) Ревматична лихоманка – це постінфекційне ускладнення А-стрептококового фарингіту (ангіни) у схильних осіб у зв¢язку з розвитком аутоімунної відповіді на епитопи стрептококу і перехресної реакції з подібними епітопами тканин людини (у шкірі, суглобах, серці і мозку) (Столлерман Д.Х., 1997). Гостра ревматична лихоманка (хвороба Сокольського-Буйо) – системне запалене захворювання сполучної тканини із переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, що розвивається у зв¢язку з гострою інфекцією, викликаною b-гемолітичним стрептококом групи А у схильних осіб, головним чином, у дітей і підлітків 7-15 років (Коваленко В.Н., 2002). Серед усієї групи ревматичних хвороб за зах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1021
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2010, 20:45
26-06-2010, 20:45

Православні монастирі Волині і Полісся

Категорія: Релігія

Низкиничі — родове село відомого українського шляхтича, воєводи Київського і Брацлавського, сенатора Адама Кисіля. Рід Кисілів бере свій початок від Київського воєводи Свитольда чи Свентольда часів великих князів Святослава і Володимира. Саме цьому воєводі було доручено захищати Київ від ворожої навали польського короля Болеслава Хороброго в 1017-1018 роках. Сам воєвода загинув біля воріт міста, його ж родину разом із сім'ями князів в кількості до 800 чоловік забрав польський король і поселив на заході України. Достовірність походження роду Ки-сілів від воєводи Київського Свитольда під- тверджено королівською грамотою від 5 лютого 1646 року в час возведення Адама Кисіля в звання каштеляна Київського. В написі на надгробному пам'ятнику в мо- настирському храмі села Низкиничі також згадується походження цього роду від Сви-тольда. З предків Адама Кисіля в історичних документах згадується й ім'я Олександра Кисіля, який воював у війську польського короля Ягайла у війні з великим князем литовським Свидригайлом.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1051
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2010, 20:06
26-06-2010, 20:06

Культура Німеччини

Категорія: Мистецтво, культура

Німеччина - держава в Центральній Європі. Межує з Чехією, Австрією, Швейцарією, Францією, Люксембургом, Бельгією, Нідерландами, Данією. Омивається Північним і Балтійським морями. На території Німеччини існує 43 природних парки (Бергштрасе-Оденвальд, Гарц, Пфальцекський Ліс та інші) і 35 заповідників (охорона типової флори, фауни і природних ландшафтів у цілому). Історичний період, протягом якого Німеччини не існувало як цілісної держави, суттєво вплинув на формування культури німецької нації. Культура Німеччини сходить корінням в глибоку стародавність. Римські історики писали про існування у давніх германців пісень міфологічного і героїчного характеру. До перших вцілілих пам'ятників німецької словесності відносяться уривок героїчної "Пісні про Хільдебранда" (початок IХ ст.) і "Мерзебурзькі заклинання" (початок Х ст.). У ХІІ-ХШ ст. отримав розвиток героїчний епос на сюжети з давньої історії: "Гудуруна" (1240 р.), "Пісня про Нібелунга" (бл. 1200 г.), "Рав
^