Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1326
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 16:58
28-06-2010, 16:58

Внутрішні конфлікти особистості та їх вияв у педагогічній діяльності

Категорія: Психологія

Однакові життєві обставини можуть породжувати в однієї і тієї са­мої людини різні ставлення. Найпростіший приклад: учитель у добро­му настрої подивиться на пустощі учня під час перерви як на веселий жарт, а в поганому — зробить йому зауваження; аналогічний вчинок на уроці викличе осуд, а під час контрольної вчитель зробить висновок, що учень хоче зірвати роботу всього класу. Тому будь-який вчинок людини не можна розглядати відокремлено від певних обставин, завдяки яким він визнається доречним, своєчасним, або навпаки. Тобто багатьом життєвим подіям притаманна так звана амбівалентність: двоїстість, суперечливість окремих смислів, які особистість приписує фактам, явищам й особливо власним мотивам. Певна подія, вчинок часто стають для людини позитивними при проекції на них одно­го мотиву і набувають негативного відтінку, поєднуючись з іншим моти­вом. Адже будь-яка сучасна людина пов'язана з безліччю включень у соціальні, політичні, економічні стосунки, які потребують виконання знач­ної кількості окремих дій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 650
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 16:20
28-06-2010, 16:20

Правовий статус пацієнта

Категорія: Право

Рух за права людини у світі, не залишаючи поза увагою правового статусу пацієнта, набув свого значення з 1945 року, коли Хартія країн членів ООН підтвердила віру в ці фундаментальні права. Взаємини медичних фахівців і пацієнтів, включно до початку 70-х років 20 століття, в основному були визначені правилами медичної етики. Проте, в подальшому спостерігається зміщення акценту в сторону правових положень та зростанням уваги до цієї проблеми з боку міжнародної спільноти. Міжнародне регулювання в галузі правового статусу пацієнта у цей період часу здійснювалося таким законодавством: Загальна Декларація прав людини 1948, Міжнародна Конвенція громадянських і політичних прав 1966, Міжнародна Конвенція економічних, громадянських і культурних прав 1966, Європейська Конвенція по захисту прав людини та основних свобод 1950, Європейська соціальна Хартія 1961. Поштовхом для розвитку в цій сфері послужила Європейська Нарада по правах пацієнтів Європейського Регіонального офісу, що зібралася за сприяння ВООЗ в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1038
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 15:57
28-06-2010, 15:57

Культура України першої половини ХIХ ст.

Категорія: Мистецтво, культура

Кінець XVIII і перша половина XIX ст. — час розкладу феодально-кріпосницької системи в Росії та на Україні, зародження і зміцнення буржуазно-капіталістичних відносин. У галузі економіки цей період дає багато прикладів виникнення окремих підприємств та цілих галузей промисловості: на Донбасі – вугільної, в Харкові й Одесі – чавуноливарної, на Київщині – цукрової, на Чернігівщині, Поділлі і в Галичині – суконної. Українське село в цей період ще сковане ланцюгами кріпацтва, панська сваволя і жорстока експлуатація були причиною частих селянських повстань. Найбільш відомі з них – під проводом Устима Кармелюка та Лук’яна Кобилиці. Великий вплив на розгортання класової й національно-визвольної боротьби на Україні мали такі події, лк Вітчизняна війна 1812 р., декабристський рух у Росії та на Україні, а також революційні хвилі в Західній Європі 1830 і 1848 рр. Незважаючи на заборону властей, і в Росії, і на Україні таємно поширювалися твори французьких просвітителів і філософів – Монтеск'є, Вольтера, Дідро, Руссо,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1966
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 15:31
28-06-2010, 15:31

Ґендерна освіта та ґендерне виховання школярів

Категорія: Педагогіка

Важливими компонентами ґендерної соціалізації особистості є ґендерна освіта та ґендерне виховання. Ґендерна освіта включає в себе: систематичне навчання, просвіту (тобто пропаганду й розповсюдження ґендерних знань і ґендерної культури), стимулювання ґендерної самоосвіти. Ґендерна освіта вирішує наступні завдання в загальному процесі соціалізації: – ознайомлення молоді з інституційними цінностями, нормами і правилами міжстатевого спілкування(норми релігії, накази і розпорядження, літературні пасажі); – формування адекватного розуміння дорослості: її змісту, істинних ознак, проявів і якостей; – формування тілесної ідентичності, з якою тісно пов’язаний психосоматичний потенціал; – розкриття особливостей жіночої і чоловічої психології, а також відмінностей поведінки представників різної статі – формування у підлітків і молоді правильного уявлення про взаємини статей, засновані на системі загальнолюдських і національних моральних цінностей. Отримані ґендерні знання мають знайти заломлення в адекватній по
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 783
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 14:34
28-06-2010, 14:34

Структура самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами

Категорія: Психологія

Згідно з Десятою міжнародною класифікацією психічних і поведінкових розладів, у підлітковому віці до них відносять розлади соціальної поведінки, обмежені рамками родини, розлади соціальної поведінки поза соціальними зв’язками, а також змішані розлади соціальної поведінки та емоцій. Як засівдчують наші дослідження, таким підліткам властиві невміння працювати у внутрішньому плані свідомості, невміння контролювати власну поведінку і співвідносити її з усталеними в суспільстві нормами і правилами [1; 2]. Відомо також, що рівень розвитку самосвідомості у підлітків з поведінковими розладами є прогнозуючим фактором при таких розладах. Саме тому в нашому дослідженні особлива увага звертається на вивчення самосвідомості та її структури у підлітків з поведінковими розладами. Постановка проблеми Самосвідомість особистості вивчали такі відомі психологи, як В. Столін, І. Кон, Л. Виготський, В. Аверін та інші [3; 4; 5]. Становлення самосвідомості є складовою процесу становлення особистості – це необхідна умова її і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 693
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 12:21
28-06-2010, 12:21

Хвороби серцево-судинної системи

Категорія: Медицина

Серце (cor) – м’язевий орган конусоподібної форми. Воно знаходиться в грудній порожнині, ззаду грудини в області переднього середостіння. В лівій половині грудної клітки находиться 2/3 серця і тільки 1/3 лежить в правій частині. Широка частина серця направлена вверх і до заду, вужча – вниз до переду і трохи вліво. Межує спереду – з грудиною і хрящами, ззаду – з органами заднього середньостіння (грудна лімфатична протока, грудна аорта), знизу – з діафрагмою, з боків – з легеневими полями, з верху – з Величковою залозою і судинами серця. Стінки серця складаються із трьох шарів. Внутрішній шар – ендокард – вистилає порожнину серця і з середини середній шар – міокард – складається із особливої м’язової тканини. Зовнішній шар – епікард – покриває ззовні серце і найближчі до серця частини аорти. Ішемічною хворобою серця називають порушення його функцій зумовлене абсолютною або відносною недостатністю коронарного кровопостачання. У зв’язку з великою соціальною значущістю цієї патології, вона виділен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4985
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 12:05
28-06-2010, 12:05

Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку

Категорія: Охорона природи, екологія

Взаємовідносини суспільства та природи пройшли в своєму розвитку ряд етапів, які суттєво відрізняються один від одного. Людство досить давно усвідомлювало цей факт і намагалось класифікувати ці періоди у розвитку глобальної системи «суспільство-природа». До найдавніших спроб можна, на нашу думку віднести існування та широке розповсюдження в масовій свідомості так званої легенди про «золотий вік». Як вже зазначалося, в ній засобами відображення міфологічного світогляду, через художні образи показувалась залежність людського існування від природних явищ та стихій. Згідно з цими уявленнями природа розглядалась як космос, явище, що має чітку внутрішню організованість, упорядкованість і підпорядковане єдиному началу і законам краси та гармонії. Людина від початку знала ці закони і жила у відповідності з ними в стані гармонії мікрокосмосу і макрокосмосу. Відмова від слідування цим законам призвела до появи дисгармонії між людиною і оточуючим світом, а подальше їх «забуття» - і до внутрішньої неузгодженості, негар
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 869
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 08:39
28-06-2010, 08:39

Мета створення і напрямки діяльності СНД

Категорія: Політологія, політісторія

8 грудня 1991р. на зустрічі керівників Білорусі, Росії та України в Біловезькій пущі було прийнято рішення про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД). 21 грудня у Алма-Аті до Співдружності приєдналося II з 15-й колишніх республік СРСР. Чотири інші (країни Балтії та Грузія) фактично підтримали цей історичний факт. До СНД в різних країнах поставились по-різному, але всі зазначили одне: мінсько-алма-атинський акт - це остаточ­ний кінець СРСР старого зразка. Виступаючи 4 квітня 1992р. на міжнародному Бертельс-манівському форумі (Німеччина), Л.М.Кравчук так охарактеризував позицію України щодо СНД: «СНД не є ані, держа­вою, ані наддержавою. Вона не є суб'єктом міжнародного права і міжнародних відносин. СНД - це форма співробіт­ництва незалежних держав, які самостійно відповідають за свій внутрішній розвиток і відносини з іншими країнами» Організаційні основи СНД оформлено кількома документа­ми, які називають установчими: Біловезькою угодою про ство­рення СНД, Протоколом до неї, який учасники вирішили
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 876
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 08:00
28-06-2010, 08:00

Історичні аспекти розвитку охорони здоров'я в Україні

Категорія: Медицина

Вивченням стану здоров'я населення та організації охорони здоров'я займається соціальна медицина та організація охорони здо­ров'я. Ця наука відносно молода: від початку її зародження минуло менше ста років, що, в порівнянні з тисячами років розвитку меди­цини загалом, - невеликий відрізок. Перший внесок у розроблення сучасної термінології зробила спеціальна підкомісія Пироговського товариства з питань громад­ської медицини, гігієни та лікарського побуту на своєму XI з'їзді (1910). Очолював цю роботу видатний український лікар і громадсь­кий діяч академік Овксентій Васильович Корчак-Чепурківський (1857-1947), який був фундатором соціальної медицини. Запропо­новано ряд визначень: "громадська медицина", "соціальна медици­на", "соціальна гігієна", які мали спільну рису - необхідність вив­чення впливу соціальних умов на здоров'я населення. II Всеукраїнський з'їзд соціальних гігієністів та організаторів охорони здоров'я (1990) прийняв рішення дати науці таку назву: соціальна м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 979
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-06-2010, 05:23
28-06-2010, 05:23

Роль середовища в особистості дитини

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Розвиток і формування особистості як педагогічна проблема 2. Вплив середовища на формування особистості 3. Біологічне та соціальне в структурі особистості Література 1. Розвиток і формування особистості як педагогічна проблема Розвиток – складне динамічне явище, яке спрямоване на збільшення фізичних та інтелектуальних сил особистості, що дозволяють сформувати творчі здібності школяра, його активну громадську позицію. З розвитком пов’язаний процес формування. Під формуванням особистості розуміють ті якості та властивості, які виникають в результаті розвитку. Взаємозв’язок цих процесів, а отже, і відповідних понять, полягає в тому, що розвиток і формування впливають на виховання особистості і формують ті якості, які необхідно. Розвиток особистості з педагогічної точкі зору включає такі аспекти: 1. Навчально – пізнавальна діяльність. 2. Розвиток творчих здібностей (пререхід задатків в здібності). 3. Громадська діяльність особистості (дитячі та молодіжні організації, діяльність за власним
^