Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 632
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 23:05
27-07-2010, 23:05

Агранулоцитоз

Категорія: Медицина

Визначення. Агранулоцитоз – клініко-гематологічний синдром, який проявляється зниженням числа циркулюючих нейтрофілів і незрілих клітин гранулоцитарного ростка в кістковому мозку, що супроводжується важкими інфекційними ураженнями. Етіологія. Набуті форми гранулоцитопенії можуть викликати лікарські препарати (табл. 7.21), хімічні сполуки (похідні іприту, бензолу, золота, срібла, ртуті, миш’яку, інсектициди та ін.), іонізуюче випромінювання, вірусні (гепатит, грип та ін.) і бактеріальні (черевний тиф, паратиф, малярія та ін.) інфекції. Патогенез. За патогенезом розрізняють дві основні форми агранулоцитозу: імунний і мієлотоксичний. Імунний агранулоцитоз може мати гаптеновий та аутоімунний механізми з виробленням антитіл до гранулоцитів, їх попередників, лейкоцитарних нуклеопротеїнів. Вважають, що лікарські речовини або з’єднуються з білками організму і викликають утворення лейкоцит-асоційованих антитіл, або, як і інфекційні фактори, модифікують поверхневу мембрану гранулоцитів, що приводить до іму
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 694
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 21:41
27-07-2010, 21:41

Tibetan medicine (Paке II)

Категорія: Медицина

The chief postulate of Tibetan medicine: "Everything that surrounds us may be used as medicine". Apparently, we should take this almost literally. The Tibetans made medicines from raw plant, animal and mineral materials. According to the World Health Organization, one out of every five persons who use modern medicines suffers from negative side effects. Ancient medicine had no medicines that were toxic or had pronounced wide-effects. That is one of its main advantages. Our preliminary, but far from complete. estimates show (hat the Tibetan doctors used some 3,000 natural curative substances Chjudshi describes 114 minerals alone. They include many precious metals and stones: gold, silver, emerald, pearls, etc. It was thought, for example, that gold extended life, iron helped treat blood and eye diseases, and copper – diseases of the lungs. Insects and molluscs were widely used. The doctors learned to use nearly alt ports of killed animals — from the brain and tendons to, lot's say, "a pi
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 560
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 20:52
27-07-2010, 20:52

Сиинтезуюча природатворчості

Категорія: Філософія

За основу визначення творчості можуть братися різні фактори: предмет, результат, процес, суб’єкт, метод творчості. Саме цим пояснюється різноманітність дефініцій творчості. Проте в більшості визначень ідеться про творчість як діяльність з вироблення, розробки, винаходів, реалізації художньо-естетичних задумів, планів, розв'язання соціальних і теоретичних проблем, як наукове відкриття та ін. Творчість як розвиток виявляється лише через різні форми людської діяльності, вона властива лише суспільно-історичній істоті — людині. Починаючи з самих витоків людського суспільства, його історії ставлення людини до світу має універсальний, діяльнісний характер. Ця діяльність, з одного боку, виконує функцію виробництва умов життя, з іншого — є предметом життєвого інтересу сама по собі. Отже, конституючою основою творчості є її взаємодія і взаємовідношення з діяльністю. В переважній більшості концепцій творчість розглядається як певна форма, атрибут діяльності. Категорія "діяльність" породжена класичною німец
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 933
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 20:17
27-07-2010, 20:17

Основні річкові басейни України

Категорія: Географія, Економічна географія

Басейн Сіверського Донця Східна і південно-східна частини України – це басейни Сіверського Донця і річок Приазов'я. Басейн Сіверського Донця займає пересічно 9,1% території України і налічує 1489 малих річок загальною довжиною 8,8 тис. км. Середня густота річкової мережі – 0,20 км/км2 (табл.). Таблиця Кількість річок та їх довжина в басейні Сіверського Донця В гідрографічному відношенні басейн Сіверського Донця можна розділити на дві окремі частини: 1) лівобережну, де на південно-західних та південних схилах Середньоруської височини беруть свій початок найкрупніші річки басейну, і 2) правобережну, де річки стікають із західних, східних та північних схилів Донецького кряжа. Сіверський Донець – найбільша правобережна притока Дону й одна з великих річок України – бере початок на Середньоруській височині. Загальне падіння річки – 190 м, середній похил – 0,18 м/км. Правий берег високий, крутий, порізаний глибокими ярами; лівий – пологий, терасований. У верхній течії ширина долини – 8-12 км, поблизу Змієв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 858
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 19:38
27-07-2010, 19:38

Психологія спілкування

Категорія: Психологія

1. Поняття про спілкування Поняття спілкування є надзвичайно широким і включає в себе різні аспекти. Спілкування — це, по-перше, складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільної діяльності та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого; по-друге, це взаємодія суб'єктів через знакові засоби, викликана потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, поведінки партнера. У найзагальнішому значенні спілкування виступає як форма життє­діяльності. Спілкування виконує цілий ряд різних функцій: 1. Комунікативна функція — зв'язок людини з світом у всіх формах діяльності. 2. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. Вона здійснюється завдяки основним пізнавальним процесам. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації. 3. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Ця функція пов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12440
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 19:06
27-07-2010, 19:06

Червона книга України, рослини, які занесені до неї

Категорія: Біологія

Червона книга України - основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, і знаходяться під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України. Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцев
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 879
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 18:54
27-07-2010, 18:54

Держава і розвиток інститутів громадянського суспільства

Категорія: Політологія, політісторія

Процес модернізації є однією з характерних рис сучасного політичного розвитку України. Його перспективи визначаються спроможністю режиму вирішувати проблеми інституалізації громадянського суспільства. В статті здійснюється спроба проаналізувати специфіку процесу розвитку інститутів громадянського суспільства в країні та роль держави в ньому. Важливою ознакою політичної модернізації є здатність держави до структурних змін в усіх сферах суспільного життя при збереженні стабільності суспільства, а також включення широких мас у політичний процес. Адже глибока демократизація політичних та економічних інститутів неможлива без активної участі громадян. Україна докладає зусиль, аби стати рівноправним партнером держав – членів Європейського Союзу. Ця обставина актуалізує проблему якнайшвидшого й найефективнішого досягнення відповідних стандартів у різних сферах життя. І одним з них є реально діюче, життєздатне і сильне громадянське суспільство. У політичному механізмі модернізації важливу роль відіграє співвідн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 404
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 17:48
27-07-2010, 17:48

Структура тексту як чинник комунікації

Категорія: Журналістика

Структура тексту, його організація як виваженого і спеціально сформованого повідомлення передбачає не лише чітке розуміння завдань комунікації, але й використання спеціальних прийомів та методів зазначеної організації. "Редакторський аналіз розкриття теми автором, — пише Володимир Різун, — є аналізом її системно структурної поняттєвої організації, що включає визначення поняттєвої повноти, обсягу теми, зв'язків між поняттями, що становлять основу теми."[Різун, 233] Попри конкретні психологічні, соціальні культурні умови сприймання твору, будь-який твір містить об'єктивно представлений набір засобів впливу. Дослідження цієї бази на лінгвістичному рівні передбачає визначення компонентів твору, що несуть у собі основне тематичне навантаження, особливостей їх поєднання у творі та доцільності і ефективності такого поєднання. Говорячи про твір, ми маємо зважати на систему компонентів, його складових частин. Цікавою у цьому плані є думка А. А. Мельничука про розрізнення системи і структури твору: &quo
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 349
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 17:06
27-07-2010, 17:06

Тогавіруси

Категорія: Медицина

Тогавіруси (Togaviridae) - сімейство вірусів, що відносяться до екологічної групи арбовірусів, які містять одно ланцюгову рибонуклеїнову кислоту і нуклеокапсид, оточений ліпопротеїнової оболонкою; включає збудників багатьох арбовірусних хвороб людини. Тогавіруси (клас IV в) До тогавірусів відносяться усі плюс - РНК-віруси, у яких утворюються РНК двох типів, що розрізняються по своїх розмірах. Назва "тогавіруси" відбиває особливості зовнішньої оболонки їх віріонів. Перш ніж перейти до розгляду молекулярної біології тогавірусів, цікаво згадати, як були виявлені віруси цієї групи. Епідеміологи встановили, що багато вірусів, які викликають захворювання хребетних тварин, переносяться кліщами чи комарами. Тогавіруси, патогенні для людини, звичайно ендемічні для різних видів тварин і передаються людині лише через укус якого-небудь членистоногого переносника. Віруси цієї групи були названі арбовірусами. Згодом, однак, стало ясно, що під цією назвою об'єднані віруси, які різко розрізняються по свої
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1348
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-07-2010, 15:50
27-07-2010, 15:50

Суб’єкт господарювання. Група суб’єктів господарювання

Категорія: Право

1. Поняття суб'єкта господарювання Поняття суб'єкта господарювання обґрунтоване теорією господарювання, яка виходить з того, що суб'єктами господарювання є учасники господарських відносин, тобто організації та їхні структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без створення підприємства, також мають визнаватися суб'єктами господарювання, а не суб'єктами цивільного права, як вважалося раніше, хоч їхній правовий статус потребує детального дослідження. Серед організацій - суб'єктів господарювання можна виділити: а) організації, які у вигляді професійного промислу виробляють і реалізують для суспільних (не власних) потреб продукцію, виконують роботи, надають послуги; б) організації - споживачі результатів господарської діяльності; в) організації, що здійснюють професійну управлінську діяльність в економіці. Суб'єкти господарювання діють або як власники основних засобів виробництва (наприклад, кооперативи, господарські товариства), або як господарюючі суб'єкти, засновані влас
Назад Вперед
^