Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1193
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 22:18
18-10-2010, 22:18

Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти

Категорія: Педагогіка

Перехід від авторитарної освіти до гуманістичної педагогіки співробітництва, що розпочався у сучасному вітчизняному шкільництві, висуває нові вимоги до підготовки випускників середньої загальноосвітньої школи, серед яких – необхідність формувати людину компетентну, тобто здатну до активної участі в суспільному житті, до самореалізації та постійного самовдосконалення. Компетентність особистості стає вирішальною умовою та показником успішності людини в житті загалом і у професійній діяльності зокрема. “Компетенція” тлумачиться у сучасних словниках як добра обізнаність із чим-небудь [1, с. 305]. Слово походить від лат. “competіа” (відповідність, узгодженість) – це знання і досвід у певній сфері. Вони забезпечують оволодіння інтелектуальним і фізичним інструментарієм певної діяльності. Кожна шкільна дисципліна, що входить до навчального плану, у межах своєї предметної специфіки має резерви для вирішення цього важливого як для особистості, так і для суспільства завдання. Цикл художньо-естетичних дисциплін т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1992
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 21:06
18-10-2010, 21:06

Культура праслов'ян

Категорія: Мистецтво, культура

ЗМІСТ 1. Вступ 2. Історична наука про цілісність української культури 3. Український народ — корінне населення України 4. Походження українського народу 5. Релігія слов'янських племен 6. Особливості язичницьких вірувань і пантеону божеств 7. Мистецькі набутки слов'ян 8. Особливості трипільської культури 9. Особливості культурного процесу скіфського періоду 10. Черняхівська культура та її місце у культурному надбанні слов'ян 11. Висновок 12. Список використаної літератури Вступ Історія культури України вивчає культурні та мистецькі надбання народів, що проживали і проживають на території нинішньої України. Об'єктом дослідження і вивчення є пам'ятки духовної та матеріальної культури, створені впродовж століть і зафіксовані в тих чи інших формах. Пам'ятки розглядаються по історичній вертикалі як цілісне явище, а також за регіональними ознаками, враховуються взаємозв'язки з культурними досягненнями інших народів, оскільки жодний етнос, народ, нація не може розвиватися в ізоляції, поза загальним і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1297
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 20:19
18-10-2010, 20:19

Радіаційні небезпечні об'єкти

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

До радіаційно небезпечних об'єктів належать: • атомні електростанції (Запорізька, Південна Українська, Рівненська, Хмельницька і Чорнобильська); • підприємства з виготовлення і переробки відпрацьованого ядерного палива; • підприємства з поховання радіоактивних відходів; • науково дослідні та проектні організації, які працюють з ядерними реакторами; • ядерні реактори на об'єктах транспорту та інші. Найнебезпечнішими зі всіх аварій на радіаційне небезпечних об'єктах є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідрос­феру, що призводять до радіоактивного забруднення навколиш­нього природного середовища. Ступінь забруднення характеризується поверхневою (об'ємною) щільністю зараження радіонуклідами і вимірюється активністю того чи іншого радіонукліда. Радіаційна дія на персонал об'єктів і населення в зоні радіо­активного забруднення оцінюється величиною дози зовнішнього і внутрішнього опромінювання людей. Основними дозиметричними величинами, за допомогою яких оцінюється дія радіації на людину, є погл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 379
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 20:16
18-10-2010, 20:16

Оліноміметичні засоби непрямої дії

Категорія: Медицина

Інгібітори холінестерази пригнічують ферментний гідроліз ацетилхоліну, внаслідок чого зростає його концентрація в зонах м- і н-холінорецепторів і виникають генералізовані холіноміметичні ефекти. Це засоби оборотної дії (природні алкалоїди — фізостигмін, галантамін і синтетичні — прозерин, оксазил) і необоротної (ФОС або алкілфосфати, фосфакол, армій та ін.). Антихолінестеразним засобам оборотної дії (наприклад, прозерину) властива висока спорідненість з ацетилхолінестеразою, частково зумовлена їх деякою структурною схожістю з ацетилхоліном, природним субстратом цього ферменту. Як і ацетилхолін, вони взаємодіють спочатку з активними каталітичними центрами холінестераз, проте, на відміну від реакції з ацетилхоліном, естеразна ділянка каталітичного центру ферменту не ацетилюється, а утворює лабільну сполуку з карбаміновою групою антихолінестеразного засобу (прозерину). Фермент тимчасово (від кількох десятків хвилин до кількох годин) втрачає свою специфічну активність, але внаслідок повільного гідролізу блокат
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1875
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 18:43
18-10-2010, 18:43

Розрахунок черв’ячного редуктора

Категорія: Технічні науки

Дані: Варіант №11, рис 59, потужність Р=6 кВт, число обертів n=30 об/хв. Кутова швидкість ω=πn/30=3,14·30/30=3,14 рад/с. Режим напруги постійний; редуктор однореверсний; редуктор призначений для довгої експлуатації і дрібносерійного виробництва. 3. РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ 1. Вибір електродвигуна і кінематичний розрахунок: Умовно приймаємо ККД черв’ячного редуктора η≈0,8. Вимагаюча потужність електродвигуна Рвм=Р/η=6/0,8=7,5 кВт. По таб. П1(Чернавський) Рвм=7,5 кВт, вибираємо електродвигун трьохфазний коротко замкнутий серія 4А, закритий обдуваючий з синхронною частотою обертання 1500 об/хв. 4А132S4. З параметрами двигуна Рдв=7,5 кВт і ковзанням S=3%. Номінальна частота обертання nдв=1500-0,037·1500=1455 об/хв, кутова швидкість ωдв=π·nдв/30=3,14·1455/30=152,3 рад/с. По таб. П2(Чернавський) діаметр вихідного кінця вала ротора dдв=80 мм. Передаточне число (рівне передаточному співвідношенню): u=nдв/n=ωдв/ω=1455/36=45,8. Uчер’яка=u/2=40,4/2=22,9. П
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1231
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 16:33
18-10-2010, 16:33

Особливості та зміст естетичної культури особистості

Категорія: Естетика

Найчастіше під естетичною культурою розуміють сукупність естетичних цінностей, засобів їх створення та вживання. Структура естетичної культури багатомірна. Вона містить естетичну свідомість людей, що відтворюється в ідеалах, потребах, настановах, смаках, поглядах, концепціях; естетичні моменти різних видів діяльності (у праці, побуті, під час спілкування, у суспільному житті, спорті тощо); естетичне виховання у різноманітті сфер та засобів свого прояву. Залежно від соціальної значущості розрізняють естетичну культуру особистості, естетичну культуру соціальної групи, естетичну культуру конкретного суспільства, естетичну культуру людства в цілому. Співвідношення естетичної культури особистості та естетичної культури суспільства (або взагалі усього людства) визначається тією мірою засвоєння естетичних цінностей, якою володіє конкретна особистість. Тому естетична культура особистості — це ступінь, рівень опанування естетичною культурою суспільства. Проте естетична культура являє собою грань загальних, універ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 287
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 16:15
18-10-2010, 16:15

Буферизація

Категорія: Комп'ютери, програмування

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1431
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 14:07
18-10-2010, 14:07

Розвиток життя на землі

Категорія: Біологія

Поділ історії Землі на ери і періоди. В історії Землі виділяють п'ять ер (табл. 1); тривалість кожної з них — десятки і навіть сотні мільйонів років. Ери поділяють на періоди. Вік і тривалість ер і періодів визначені за допомогою "уранового годинника", тобто за розпадом радіоактивних елементів у пробах гірських порід. Цей процес відбувається зі сталою швидкістю, незалежно від жодних умов. Встановлено, що через кожні 100 млн. років з 1 кг урану залишається 985 г й утворюється 13 г свинцю і 2 г гелію. За співвідношенням мас цих елементів можна визначити вік гірської породи. Походження життя на Землі. Найбільш аргументована теорія походження життя на Землі розроблена російським ученим О. І. Опаріним та англійським — Д. Холдейном. Вона ґрунтується на тому, що до складу первинної атмосфери входили Н2О, СО2, CO, H2S, NH3, CH4 та інші речовини і температура її була високою. Коли температура поверхні Землі стала нижчою за 100 °С, пішли зливи. Вода заповнювала западини поверхні землі, утворювались мор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1048
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 12:56
18-10-2010, 12:56

Система електронного зв’язку Microsoft Outlook Express

Категорія: Комп'ютери, програмування

Вступ Система електронного зв’язку Microsoft Outlook Express є складовою частиною операційної системи Microsoft Windows 95/98 і надає можливість широкого спілкування між усіма комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет. Остання є глобальною мережею комп’ютерів, поєднаних між собою через сервери, в якій використовуються загально прийняті стандарти, що дозволяє спілкуватися один з одним за допомогою стандартних програмних засобів та правил. Мережа Інтернет подібна до міжнародної телефонної мережі – ніхто не володіє та не керує нею повністю, але вона організована таким чином, що дозволяє працювати з нею, як з однією великою цілою системою. Історія створення Інтернет сягає 1969 року, коли міністерство оборони США розробило та впровадило експериментальну мережу ARPANET, покликану децентралізувати керування військами, зокрема, у кризовій ситуації. Зараз десятки мільйонів людей мають доступ до Інтернет. Одна із можливостей Інтернет, що найбільш часто використовується, — електронний зв’язок. Цей вид зв’язку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 689
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-10-2010, 11:10
18-10-2010, 11:10

Політологія

Категорія: Політологія, політісторія

Лекція Тема. Політична стабільність і конфлікти. 1. Риси політичної стабільності. 2. Конструктивні і деструктивні політичні конфлікти. 1. Політична стабільність, а особливо конфлікти і напруга – це коло питань, на яких значною мірою зосереджена увага політологів. Стабільність виступає як характеристика стану політичного життя всередині держави, а також в системі міжнародних відносин. Незалежно від існуючого режиму, важливою функцією політичного керівництва є створення умов для нормального функціонування суспільних інститутів. Це передбачає більш-менш стабільний стан суспільства без втрати здатності до динамічної, адаптації до змін внутрішніх і зовнішніх умов його функціонування. Стабільність стосується всіх сфер життя. Це явище зумовлене структуризацією суспільства горизонтальною і вертикальною, його диференціацією – утворенням відповідних спільностей, соціальних груп і верств з властивими їм інтересами, відображенням усіх інтересів різними політичними організаціями. Йдеться по суті про об’єднання лю
Назад Вперед
^