Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1272
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 22:40
27-10-2010, 22:40

Що означає поняття “естетика”

Категорія: Естетика

ЕСТЕТИКА (від грецького aisthetikos - почуттєвий), філософська дисципліна, що вивчає область виразних форм будь-якої сфери дійсності (у тому числі художньої), як самостійна і почуттєво безпосередньо сприймана цінність. Як особлива дисципліна формується у 18 ст. в А. Баумгартена, який ввів самий термін "естетика" для позначення "науки про почуттєве знання" - нижчої теорії пізнання, що доповнює логіку. У І. Канта естетика - наука про "правила чуттєвості взагалі". Поряд з цим у німецькій класичній естетиці 18 - початку 19 ст. розвивається розуміння естетики як філософії мистецтва, що закріплюється в Г.В.Ф. Гегеля. Основною проблемою філософсько-естетичної думки стародавності, середньовіччя і значною мірою нового часу є проблема прекрасного. Завданням і змістом науки естетики є дослідження великого кола проблем сучасної естетики – від аналізу сутності мистецтва, естетики повсякденності до естетики космічних процесів – як в історичному, так і в актуальному для сучасності а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 511
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 20:46
27-10-2010, 20:46

Основна тканина

Категорія: Медицина

Займає ділянку між іншими постійними тканинами, присутні у всіх вегетативних і генеративних органах. Складається з живих паренхімних клітин, різних по формі: округлих, еліптичних, циліндричних і т.д. Паренхіма може займати великі частини в різних органах рослин, стінки – целюлозні . Клітини найчастіше тонкостінні, з простими порами, але інколи оболонки потовщуються. В залежності від функції розрізняють такі основні тканини: - асиміляційну - запасну - водоносну - повітряну. По походженню основна частина – первинна і утворюється при дифференціації клітин апікальних мерістем. Асиміляційна тканина – в цій тканині проходить фотосинтез. Вона складається з більш або менш тонкостінних живих паренхімних клітин, які вміщують хлоропласти. Асиміляційна тканина або хлоренхіма найчастіше залягає під прозорою епідермою. Основна маса хлоренхіми знаходиться в листках, менша частина – в зелених стеблах. Запасна тканина – паренхімні живі клітини тонкостінні за будовою, інколи потовщуються. В них відкладається над
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 476
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 18:30
27-10-2010, 18:30

Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки

Категорія: Історія

Протягом першої половини 1919р. війська Директорії були витіснені, і радянська влада встановилася на всій території України, крім Західної Украї­ни. Почався процес установлення контролю РРФСР над українським суспільс­твом і в першу чергу над українською економікою. Стару назву республіки (УНР) було відкинуто і встановлено нову - Українська Соціалістична Радян­ська Республіка (УСРР). Урядом стала Рада Народних Комісарів. Очолив її присланий з Москви Християн Раковський, болгарин за національністю. Укра­їнці в українському уряді становили незначну меншість. У 1919р. більшовики запроваджують нову політику, яка отримала назву «воєнний комунізм». В основі цієї політики лежав насильницький злам економіч­ної системи, яка досі Грунтувалася на товарно-грошових відносинах. У країні запроваджувався товарообмін, без посередництва грошей. Основні напрями політики «воєнного комунізму»: > націоналізація промисловості, фінансів, транспорту, системи зв'язку. Для управління господарським життям створювалась Українська Р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1472
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 17:50
27-10-2010, 17:50

Капітальний ремонт верстату ЛМ-3

Категорія: Технічні науки

Зміст Вступ І. Підготовка до капітального ремонту 1.1. Призначення та технічна характеристика верстату 1.2. Будова верстату 1.3. Вибір методу капітального ремонту 1.4. Розробка методу капітального ремонту 1.5. Розрахунок розходів матеріалів на ремонт ІІ. Організація роботи при капітальному ремонті 2.1. Розборка верстату, очистка і промивка 2.2. Дефектація деталей і дефектна відомість 2.3. Відновлення деталей верстату 2.4. Складання верстату 2.5. Змазка верстату ІІІ. Випробовування верстату після ремонту 3.1. Перевірка на геометричну точність і наладка 3.2. Випробування на холостому ходу 3.3. Випробування під навантаженням 3.4. Випробування на “вибіг” 3.5. Здача верстату в експлуатацію IV. Техніка безпеки 4.1. Техніка безпеки при виконанні ремонтних робіт 4.2. Техніка безпеки при пуску верстату V. Література Вступ Сучасне деревообробне підприємств представляє собою складну основних і допоміжних цехів і підрозділів. Виробничі цехи, які випускають основну продукцію, в залежності від ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 654
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 16:03
27-10-2010, 16:03

Особливості формування цивільного права в Україні

Категорія: Право

Відповідь на запитання, до якого типу належить цивільне пра­во України, має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить визначення тенденцій його розвитку, можливість перед­бачення зусиль законодавців і визначення їх перспектив, напрями формування судової практики у країні, нарешті, обсяг матеріалу, який повинен засвоїти і яким має володіти юрист. До чого може призвести ігнорування такого чинника, свідчить сумнозвісний дос­від створення трастових компаній, багато в чому зумовлений спро­бою некритичного, без достатньої теоретичної основи перенесення інституту англосаксонського права у принципово іншу правову систему. Не забезпечена можливістю захисту за допомогою "права справедливості" і прецедентного права, як це має місце в англосак­сонській системі цивільного права, діяльність товариств із "довір­чого управління" майном значно зашкодила не тільки матеріально, а й морально, похитнула віру в перспективу розвитку цих відносин в Україні взагалі. Тому при визначенні типології у
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 737
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 15:02
27-10-2010, 15:02

Міжнародно-політичні конфлікти

Категорія: Політологія, політісторія

Міжнародно-політичні конфлікти є невід`ємною складовою міжнародних відносин, так як міжнародні відносини є частиною людської історії. Якщо вони і могли будь-коли існувати одне без одного, то це було досить давно і тривало відносно не довго. Та незважаючи на це, міжнародно-політичний конфлікт, який повторювався на протязі багатьох тисяч років на цивілізаційному, соціальному чи геополітичному підґрунті, є досить мало вивченим. Це залежить від того, що не тільки методологічна, але і політична позиція дослідників цієї проблеми змушує їх по-різному відповідати на ті чи інші запитання. Власне тому видається незрозумілим те, що деякі авторитетні дослідники вважають за недоцільне виокремлювати міжнародні та міждержавні політичні конфлікти. Зрозуміло, що така плутанина є наслідком не чітко сформульованого поняття політичних відносин на міжнародній арені. Не випадково саме поняття „міжнародний конфлікт” до сьогоднішнього дня не має чітко визначеного змісту. Власне, у зв’язку з цим широкого визнання та розповсюдже
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 395
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 14:08
27-10-2010, 14:08

Трансформація пізнавальних інтересів дитини у навчальні

Категорія: Педагогіка

Головною метою виховання всебічний розвиток людини є, який охоплює розумове, моральне, статеве, правове і фізичне виховання в їх нерозривному зв’язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен із цих напрямів має свій зміст і своє завдання [3]. Сучасна школа потребує такої організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах, яка б забезпечувала належний рівень психічного розвитку дітей та озброювала їх певною сукупністю знань і уявлень. Внаслідок цього в дітей формується психологічна, а саме розумова, як одна з її складових, готовність - неодмінна передумова навчання у школі. Ефективність її реалізації полягає у тому, щоб забезпечити виконання головного завдання розумового виховання дітей в дошкільному віці - повноцінний розвиток пізнавальних психічних процесів. Вони, в свою чергу, лежать в основі і визначають рівень сформованості пізнавальних інтересів, їх глибину та повноту [3]. Слід зазначити, що однією з результативних моделей особистісно орієнтованого підходу до навчан
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 619
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 12:29
27-10-2010, 12:29

Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст.

Категорія: Педагогіка

У межах українських губерній, які входили до Харківського учбового округу, діяла система шкіл за статутом 1804 р. («Статут університетів» і «Статут навчальних закладів, підпорядкованих університетам»), що регламентували структуру і принципи побудови народної освіти в країні та безпосередньо позначалися на українському шкільництві. Реформа передбачала такі типи навчальних закладів у кожному навчальному окрузі: парафіяльні училища (однорічні), повітові училища (дворічні), гімназії (чотирирічні) і університет. Кожний округ очолював опікун, а всі навчальні заклади в окрузі підпорядковувались університету. Статути проголошували безстановість і наступність усіх типів навчальних закладів, безплатність освіти на всіх її ступенях. Згодом у додаткових документах тлумачилося, що доступ до університетів та гімназій кріпакам та вихідцям з нижчих станів закрито. Не було вирішено й питання про право на вищу освіту жінок. Перші гімназії в Україні з'явилися в Харкові, Чернігові, Катеринославі, Новгороді-Сіверському, Полта
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 848
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 12:23
27-10-2010, 12:23

Художні особливості естрадного мистецтвa

Категорія: Мистецтво, культура

Двадцяте століття називають століттям естради, дев’ятнадцяте – століттям літератури, а епоху Відродження – золотим століттям образотворчого мистецтва. Ці визначення говорять не стільки про популярність того чи іншого виду творчості, скільки про його можливість точно відобразити світосприйняття епохи, її духовні цінності, надії та ілюзії. Здавалось би, естрада – наймолодший з видів мистецтва, але нове, як відомо не з’являється на порожньому місці. І своїм корінням все нове йде далеко у минулі століття. Ще в часи Римської імперії (ІІст.до н.е.-Vст. н.е.) існувало розділення музики на серйозну класичну і так звану побутову – народну музику корибантів – фрігійських жреців, які супроводжували свої релігійні служби співом і танцями. Саме цю музику і можна вважати прообразом сьогоднішньої естради. І вже тоді елітарні музикознавці називали її легковажною і розбещеною. Але саме вона і була живою музикою свого часу. Вона жила поряд з простим народом, для якого були однаково недосяжні як мова аристократії – латина (
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 822
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-10-2010, 11:47
27-10-2010, 11:47

Правове становище інших господарських товариств

Категорія: Право

План 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю 2. Повне товариство 3. Командитне товариство 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю Одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері України є товариства з обмеженою відповідальністю. Відповідно до ст. 50 Закону України "Про господарські товариства" товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Називаючи цей вид товариства "товариством з обмеженою відповідальністю", законодавець не має на увазі обмеження відповідальності товариства як суб'єкта господарського права (юридичної особи) якимись певними розмірами майна або грошових коштів (наприклад, лише розміром статутного фонду). Насправді йдеться про обмеження відповідальності учасників товариства, які несуть її ризик у межах своїх вкладів до статутного фонду
Назад Вперед
^