Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1070
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 18:04
30-10-2010, 18:04

Використання активних форм і методів викладання суспільних предметів з метою розвитку історичного мислення

Категорія: Педагогіка

Серед шкільних навчальних предметів про суспільство історія займає центральне місце. Тому докорінне оновлення шкільної історичної освітньої галузі набуває виняткового значення, адже курс на гуманізацію та демократизацію освіти підносить престиж гуманітарних дисциплін. Саме гуманітарна освіта, в тому числі історична, формує особистість учня, готує його до життя в сучасному світі, розвиває історичне мислення, формує громадянина та патріота своєї Вітчизни. Тому викладання історії в школі вимагає від учителя сьогодні творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу, перенесення акценту викладання на цілеспрямоване навчання, тобто на визначення структури і змісту навчально-пізнавальної діяльності учня. Досвід показує, що монологічні підходи у висвітленні історичного матеріалу уже не стимулюють учнів до активного сприйняття понятійного апарату, не розвивають історичне мислення та уяву, не прищеплюють навички роботи з додатковою літературою, документами та краєзнавчими матер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1440
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 16:33
30-10-2010, 16:33

Інформаційні системи в страховому бізнесі

Категорія: Комп'ютери, програмування

Зростаюча роль системи страхування. Страхування є одним з найбільш інформаційно насичених та інформаційно залежних видів бізнесу. Розвиток ринкових відносин та входження в світові інтеграційні процеси заставляє вже сьогодні наближатися до вимог світових стандартів. Зростають вимоги до об’єктивної оцінки фінансового стану підприємств, координації стратегій, що спрямовується на звуження фінансових ризиків та отримання конкурентних переваг. Це обумовлює необхідність впровадження в процес страхування автоматизованих інформаційних технологій. Страхування - це система економічних відносин, які призначена для подолання і відшкодування різного типу втрат в результаті непередбачених випадковостей. Воно надяє всім господарським суб’єктам і членам суспільства гарантії у відшкодуванні втрат, одержаних в результаті нещасних випадків, стихійного лиха, викликаними непередбаченими обставинами в діяльності підприємств, фірм, банків. Багаторічний досвід страхування переконливо показав, що воно є потужним фактором позитивн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 732
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 15:29
30-10-2010, 15:29

Концепція баз даних – закономірний результат розвитку автоматизованих інформаційних систем

Категорія: Комп'ютери, програмування

План. 1. Етапи розвитку автоматизованих інформаційних систем. 2. Суть концепції баз даних. 3. Основні вимоги до БД та СУБД. 4. Переваги застосування базових даних у порівнянні з файловою системою. 5. Недоліки використання БД та СУБД порівняно з файловою системою. КОНЦЕПЦІЯ БАЗ ДАНИХ – ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Широке використання ЕОМ призвело до авто­матизації обробки і використання ве­личезної кількості інформації у різ­них галузях діяльності людини. Ще в початковий період розвитку автома­тизованих інформаційних систем (АІС) на основі ЕОМ першого і друго­го поколінь (кінець 50-х—початок 60-х років) різні організації почали накопичувати і зберігати дані про ці­каві для них предметні області. Дані або були «зашиті» безпосередньо в програми, або програми мали змогу вибирати ці дані тільки з жорстко фіксованих (визначених усередині про­грами) пристроїв (носіїв інформації). Другий етап розвитку АІС (60-ті—початок 70-х років) фахівці пов'язують із винаходом так
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 809
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 12:20
30-10-2010, 12:20

Проблеми становлення сучасної політичної дидактики

Категорія: Політологія, політісторія

Мета статті – зробити ще крок у вивченні питань потенціалу політичної освіти як чинника сучасного політичного процесу в Україні. Не претендуючи на всеохоплюючий аналіз проблеми, автор ставить завдання проаналізувати найважливіші аспекти розбудови сучасної системи політичної освіти в нашому суспільстві. Демократичні зміни, що відбулися за час існування молодої української держави, висунули на порядок денний проблему формування відповідної суспільної свідомості. І це природно: чим більше демократизується суспільство, тим гостріше постає потреба в знаннях про людину, історію країни. Тоталітарна система не потребує висококультурної, високоосвіченої людини. Їй потрібен вузький фахівець, який сумлінно виконує конкретне завдання. І не більше. У демократичному суспільстві кожен громадянин має бути універсально освіченим, що дозволить йому „жити по-людськи”, тобто не стати об’єктом маніпуляцій. Демократія несумісна з неуцтвом. Вона відкидає його, а коли виявляється неспроможною впоратися з цим завданням, то немину
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 775
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 12:18
30-10-2010, 12:18

Філософія Стародавньої Індії

Категорія: Філософія

Зародки філософського мислення в Індії сягають глибокої давнини (2500-2000 pp. до н.е.). Зміст цього мислення відображають Веди, Брахмани і Упанішади. Веди — стародавні пам'ятники індійської літератури, написані віршами і прозою. До складу Вед входять "саліхіти" — чотири збірники віршованих гімнів, молитов і заклинань, що частково перемежаються прозою. Брахмани — це своєрідні коментарі до текстів Вед, у яких особлива увага звертається на тлумачення одвічного смислу ритуалів. Упанішади — завершальний етап у розвитку Вед. Це загальна назва різних за своїм характером і обсягом трактатів релігійно-філософського плану. Принципи, закладені у Ведах, Брахманах і Упанішадах, стали основою таких світоглядних систем: 1) брахманізм; 2) бхагаватизм; 3) буддизм; 4) джайнізм. При цьому слід зауважити, що буддизм і джайнізм офіційно не визнавали вищого авторитету Вед, але, всетаки, як свідчить історія, вони на них спирались, логічно випливали з них. Бріхаспаті, Вардхамана, Готама, Будда, Канада, Капіла, Патандж
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 623
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 11:54
30-10-2010, 11:54

Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором

Категорія: Педагогіка

План : 1. Вступ 2. Ким повинен бути вчитель ? 3. Діти та батьки . 4. Природа , як навчальний клас. 5. Фантазія , як навчальний матеріал. 6. Фізичний розвиток і навчання. 7. Висновки . 8. Список літератури . На сучасному етапі розвитку нашої країни великою проблемою є злочинність , а особливо злочинність серед підлітків ; виникає запитання чому спостерігається таке явище ? Звичайно , що однозначної відповіді на таке запитання дати досить складно , тут відіграють велику роль економічні та соціальні фактори , але , на мою думку одним з ключових факторів є виховання підлітків , якому зараз не приділяють особливої уваги , а головне забувають досвід вихователів , що виховували покоління громадян ще при союзі . Тут була зроблена величезна помилка , бо їх досвід є справжнім скарбом і для сучасних педагогів . Особливу увагу , як я вважаю , треба приділяти вихованню людини у початкових класах , дітей 6-12 років , коли йде не тільки формування м’язової системи та скелету , а й ускладнення стр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2087
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 11:43
30-10-2010, 11:43

Процес вивчення життєпису письменника та його особливості

Категорія: Педагогіка

Зміст Вступ І. Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості. ІІ. Принципи вивчення життєпису митця. ІІІ. Джерела вивчення біографії. IV. Методи та прийоми вивчення життєвого та творчого шляху. Висновки Література Вступ “Вивчення життєвого і творчого шляху письменника — важлива ланка в системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів” ­[8, 186]. Тема дослідження є актуальною, бо хоч в теорії викладання літератури їй присвячено досить уваги, проте на практиці, як показують констативні спостереження, вивчення життєвого і творчого шляху митця викликає труднощі, вчитель не завжди вміє вдало подати матеріал, що призводить до зниження інтересу учнів до предмету. Окрім того, сучасна школа стоїть перед проблемою морального виховання особистості, а вивчення життєвого і творчого шляху письменника містить у собі значний виховний потенціал, окрім того, взаємовідношення вивчення біог
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1440
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 10:31
30-10-2010, 10:31

Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави

Категорія: Право

Зміст. Вступ 3 1. Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 4 2 Конституція 1997 р. – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1.Загальні засади конституційного ладу України 10 2.2 . Конституційний статус людини і громадянина 18 2.3 Конституція України про систему органів державної влади. 22 3. Конституція України і перспективи подальшої розбудови правової держави 24 Висновки 26 Список використаної літератури . 27 Вступ. Сучасна Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року - найважливіший нормативно-правовий акт новітньої Української держави. Україна нарешті здобула свій Основний Закон – необхідний елемент сучасної законодавчої системи, який є її своєрідним підмурком. Конституція 1996 року закріпила статус незалежної України – рівноправного учасника міжнародних відносин. В даній курсовій роботі розглядається зміст та значення сучасної Конституції України, докладно аналізуються I, II та III розділи Конституції, визначаються їх найважливіш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 340
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 09:18
30-10-2010, 09:18

Селен - протираковий антиоксидант

Категорія: Медицина

Речовину, здатну знизити захворюваність на рак майже на 40% і зменшити смертність від нього на 50%, треба було б оголосити найбільшим проривом у медицині і роздавати людям по всьому світу. В кінці 1996 року в престижному “Журналі Американської Медичної Асоціації” були опубліковані результати дослідження дії селену при онкозахворюваннях. Але ця публікація супроводжувалась редакційним коментарем: “Не робіть поспішних висновків до проведення подальших досліджень”. Чому ж результати досліджень піддали сумніву? Така реакція особливо дивна, якщо взяти до уваги послужний список селену. Видатні результати онкологічного дослідження просто підтверджують те, що вже відомо: селен є дуже сильним імуностимулюючим і канцеростатичним агентом, що має широкий спектр дії на наше здоров’я. Немає іншого мінералу, який був би настільки важливим для наших анти окисних захисних механізмів. Коли немає селену, то немає глутатіон – пероксидази – сильного анти окисного ферменту. Відсутність селену залишає величезну пробоїну у нашій
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1160
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 07:05
30-10-2010, 07:05

Лікувально-охоронний режим

Категорія: Медицина

План. I. Основна частина .стор 2 II. Висновок стор 9 III. Практична частина стор 10 IV. Список використаної літератури стор 11 I.Основна частина. Лікувально-охоронний режим — це система лікувальних та профілактичних заходів, які усувають або обмежують несприятливий вплив подразників, що можуть зустрітися в умовах лікарні, оберігають психіку хворого, позитивно впли­вають на весь організм і сприяють швидкому одужанню. Хвороба порушує нормальну взаємодію людини і сере­довища, що її оточує. У міцному загартованому організмі хвороба розвивається рідше, а якщо й виникає, то перебіг її легший і швидше настає одужання. Хворобливий процес охоплює один який-небудь орган людини, але оскільки в організмі всі органи тісно пов'язані між собою, то порушення життєдіяльності одного з них негативно позначається на організмі в цілому. З цього положення випливає важливий висновок: для того, щоб хворий одужав, необхідно впливати на весь його організм, особливо на центральну нервову систему, яка регулює всі взаємо
^