Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 694
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 23:33
1-12-2010, 23:33

Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів

Категорія: Комп'ютери, програмування

Сукупність пристроїв, призначених для автоматичної або автоматизованої обробки інформації називають обчислювальною технікою. Конкретний набір, пов'язаних між собою пристроїв, називають обчислювальною системою. Центральним пристроєм більшості обчислювальних систем є електронна обчислювальна машина (ЕОМ) або комп'ютер. Архітектура комп'ютера Комп'ютер - це електронний пристрій, що виконує операції введення інформації, зберігання та оброблення її за певною програмою, виведення одержаних результатів у формі, придатній для сприйняття людиною. За кожну з названих операцій відповідають спеціальні блоки комп'ютера: · пристрій введення, · центральний процесор, · запам'ятовуючий пристрій, · пристрій виведення. Всі ці блоки складаються з окремих дрібніших пристроїв. Зокрема в центральний процесор можуть входити арифметико-логічний пристрій (АЛП), внутрішній запам'ятовуючий пристрій у вигляді регістрів процесора та внутрішньої кеш-пам'яті, керуючий пристрій (КП). Пристрій введення, як правило, теж не є однією
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 972
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 22:42
1-12-2010, 22:42

Громадяни

Категорія: Право

ПЛАН 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян 2. Права та обов'язки громадян у сфері виконавчої влади 3. Звернення громадян 4. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства § 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян Громадяни — найбільша група суб'єктів адміністративно-правових відносин. Конституція України надає перевагу інтересам, правам і свободам громадян перед інтересами, правами і свободами інших учасників правових відносин, виходячи із пріоритету загальнолюдських цінностей. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст. З Конституції України). Найчастіше особа вступає у відносини з державою у сфері виконавчої влади, де практично реалізуються надані особі Конституцією та законами України права і свободи. Для реалізаці
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 913
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 21:54
1-12-2010, 21:54

Специфіка розвитку особистості дошкільника

Категорія: Психологія

Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років продовжується інтенсивне дозрівання організму дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нових форм соціального досвіду внаслідок виховання та навчання. Характерне для раннього віку стрімке збільшення росту та ваги дещо сповіль­нюється (прискорюючись знову наприкінці дошкільного віку). Важливого зна­чення набуває окостеніння скелета при збереженні хрящової будови окремих його ланок, збільшення ваги м'язів (розвиток загальної мускулатури випереджає формування функцій дрібних м'язів руки). Удосконалюється діяльність серцево-судинної системи. Відбуваються подальші морфологічні зміни в будові головного мозку, зрос­тає його вага, посилюється регулятивний вплив кори великих півкуль на функціо­нування підкірки, виникають складні умовні рефлекси, в яких провідну роль віді­грає слово, тобто інтенсивно формується друга сигнальна система. Дошкільний вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2029
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 21:21
1-12-2010, 21:21

Релігія і Церква на Русі

Категорія: Релігія

В історії Київської Русі маємо дві окремі релігійні і, відповідно, культурні доби. До 988 р., як зазначалося, за­собом задоволення духовних потреб східних слов'ян був анімізм, в основі якого лежало обожнення сил природи та поклоніння духам предків. Під кінець X ст. з розвитком ук­раїнської державності великокнязівська влада приходить до необхідності створення єдиної системи офіційної релігії — християнства. Християнство стало найсильнішою зброєю в зміцненні державного і соціального ладу і у всякому відно­шенні мало виключно прогресивний характер, з ним по­чинається нова доба в історії нашого народу, яка характе­ризується прилученням до європейської цивілізації. На фундаменті християнства виростає християнська культура в усіх своїх виявах і формах. Проте під личиною християнства ще протягом століть серед східних слов'ян зберігався релігійний дуалізм, або двовір'я, що полягало у дотриманні язичницьких за поход­женням звичаїв та обрядів (таких, зокрема, як святкуван­ня приходу весни, свято Святого Андрія
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2359
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 21:18
1-12-2010, 21:18

Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Категорія: Біологія

ЗМІСТ Вступ 1. Огляд літератури 1.1. Загальна характеристика фізико-хімічних властивостей глікоалкалоїдів рослин родини Solanaceae 1.1.1. Глікоалкалоїди рослин картоплі та їх будова 1.1.2. Глікоалкалоїди як токсичні сполуки 1.1.3. Роль глікоалкалоїдів в явищі імунітета до бактеріальних, грибкових захворювань і шкідників та їх значення в селекції нових сортів картоплі 2. Природні умови господарства 3. Методика проведення досліджень 4. Результати досліджень 5. Охорона праці 6. Охорона навколишнього середовища Висновки Список використаної літератури ВСТУП Підвищений “тиск” на організм людини ксенобіотичних сполук природного та штучного походження обумовлює необхідність поглибленого вивчення таких сполук, і в першу тих із них, котрі входять до складу найбільш поширених харчових продуктів, зокрема картоплі. Глікоалкалоїди картоплі являють собою групу вторинних метаболітів, яким притаманні найрізномантніші види біологічної активності [ ]. Так, дослідами in vitro доведена здатніст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 366
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 20:51
1-12-2010, 20:51

Державне регулювання та стимулювання НТП та інноваційних процесів

Категорія: Державне регулювання, митниця

План. 1.Сутність державної науково-технічної політики. 2.Пряме державне регулювання розвитку науки та техніки. 3.Державне регулювання умов науково-технічної діяльності. Науково-технічний прогрес — головний фактор розвитку суспільтва; у цьому контексті державна науково-технічна політика є найважливішою складовою соціально-економічної політики України. Во­на визначає основні цілі, форми та методи діяльності держави у нау­ково-технічній сфері. Науково-технічна діяльність включає фундаментальні й прикладні наукові дослідження, а також доведення їх результатів до стадії практичного використання. Держава формує і реалізує науково-технічну політику, забезпечує соціально-економічні, організаційні та правові умови для формування та ефективного вико­ристання науково-технічного потенціалу, створює сучасну інфраструктуру науки і готує науково-технічні кадри, забезпечує де­ржавне фінансування та пріоритетне матеріально-технічне забезпечення фундаментальних досліджень, довгострокових державних науково-технічних
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 905
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 17:02
1-12-2010, 17:02

Генезис мистецтва і формування його видової структури

Категорія: Мистецтво, культура

Поняття «генезис» (від грец. §епе5І5 – походження, виникнен-ня) належить до інтегральних. Воно посіло важливе місце в структурі як гуманітарного знання, передусім філософії (Геракліт, Кант, Гегель та ін.), так і природничих наук, зокрема у космогонічній концепції Канта–Лапласа та ево­люційній теорії Ч. Дарвіна. Проблема виникнення мистецтва в історії естетичної науки належить до найдискусійніших. Так, у сучасній теорії мистецтва існує принаймні 20 точок зору щодо походження зазначеної форми суспіль­ної свідомості. Ці теоретичні позиції досить суперечливі, проте в ос­нову кожної з них покладено один вихідний матеріал, а саме – умовний вік людства (1 млн років) та умовний вік мистецтва не збігаються. Цей перепад дорівнює 900 тис. років, тобто 9/10 частин свого існування людство не відчувало потреби у мистецтві. Перші свідчення про його виникнення пов'язані з добою верхнього палеоліту (40–20 тис. років до н. е.). У зазначений період фор­мується перша модель видової специфіки мистецтва, яка містить му
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3397
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 15:25
1-12-2010, 15:25

Фізико-хімічна характеристика та використання ґрунтів лісостепу

Категорія: Геодезія, геологія

Лісостепова зона — це природна зона помірного поясу, для якої характерне чергування лісової і степової рослинності. Ґрунти формуються за умов несталого зволоження, за яких підзолистий процес ґрунтотворення поєднується з дерновим. Найпоширенішими ґрунтами в зоні є чорноземи та сірі опідзолені. Маючи високу природну родючість, вони є основним об'єктом сільськогосподарського використання. Ґрунти інших типів (солонцюваті, болотні і підзолисті) займають незначні площі. Чорноземи — найродючіші ґрунти в Україні. Вони характеризуються диференціацією профілю (через відсутність розподілу колоїдів, як це спостерігається в підзолистих ґрунтах), сприятливою для розвитку рослин слабокислою або нейтральною реакцією ґрунтового розчину, добрими фізичними властивостями, високим вмістом поживних поживні речовини. За вмістом гумусу чорноземні ґрунти бувають поділяють на малогумусні (3-5%) і середньогумусні (понад 6%). У південній смузі переважають чорноземи типові. Чим важчий гранулометричний склад ґрунту, тим вищий вміст гу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1424
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 14:54
1-12-2010, 14:54

Причорноморський соціально-економічний район

Категорія: Географія, Економічна географія

Причорноморський соціально-економічний район займає південну, причорноморську частину України. До його складу входять АР Крим, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Його площа 113 тис. км2 (18,7% площі України), населення – 6,9 млн. осіб (14% населення України). За адміністративно-територіальним поділом до складу району входить 77 районів, 54 міста, 137 смт та 1223 села. У районі розвинене машинобудування, рекреаційний комплекс, багатогалузева харчова промисловість, високотоварне сільське господарство з високою часткою зернових посівів, садів, виноградників, тютюну та ефіроолійних культур. На район припадає 28% виробництва ковальсько-пресового устаткування України, 39% консерв, 16% хімічних добрив. Тут сконцентровано до 90% виробництва вин. Значним є вклад реґіону у виробництво морських та річкових суден, кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, металорізальних верстатів, електродвигунів. Географічне положення Причорноморський соціально-економічний район розташовується на півдні України,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 995
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 14:33
1-12-2010, 14:33

Фактори негативного впливу на шкіру людини

Категорія: Мистецтво, культура

Факторами, що забруднюють атмосферу, можуть стати фізич­ні, хімічні чи біологічні агенти, які впливають на здоров'я люди­ни. Забруднення, про яке піде мова, пов'язане з викидом в атмос­феру продуктів розпаду хімічних сполук, відходів промислового виробництва, що порушують природний для нашої життєдіяль­ності склад навколишнього середовища. Атмосферні умови також можуть відігравати істотну роль як фактори агресивного впливу на шкіру. Факторами, здатними отруїти навколишнє середовище, є: - двоокис (діоксид) сірки — SO2; - суспензія найдрібніших часточок механічного походження (дрібнодисперсна завись); - окисли азоту; - озон (О3), що утворюється в нижніх шарах атмосфери. Крім усього переліченого вище, людина постійно піддається агресивному впливу холоду, спеки, сонячних променів. Розгляне­мо властивості наведених факторів, що забруднюють навколишнє середовище. Двоокис сірки, чи сірчистий ангідрид — це газ, що має по­дразнюючу дію. Він виділяється при згорянні рідкого палива, ди­зельного палива (маз
Назад Вперед
^