Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 690
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 22:26
4-12-2010, 22:26

Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

Категорія: Біологія

1.Через нервову систему замикаються всі рефлекси: виділення слини при подразненні рецепторів рота їжею, відсмикування руки при опіку. 2. Нервова система регулює роботу різних органів – прискорює чи сповільнює ритм серцевих скорочень, змінює дихання. 3. Нервова система погоджує між собою діяльність різних органів і систем органів: під час бігу поряд з скороченням скелетних м’язів посилюється робота серця, прискорюється рух крові, особливо до працюючих м’язів, поглиблюється і прискорюється дихання, збільшується тепловіддача, гальмується робота травного тракту. 4. НЕРВОВА СИСТЕМАзабезпечує зв’язок організму з навколишнім середовищем і здійснює пристосування організму до змінних умов цього середовища. 5. НЕРВОВА СИСТЕМАзабезпечує діяльність людини не тільки як біологічної, але й соціальної істоти – суспільно-корисної особистості. Структурною одиницею нервової тканини і нервової системи є нервова клітина – нейрон. Нейрон складається з: 1.Тіла. 2.Відростків. Тіло має оболонку, ядро з ядерцем, цитоплазму
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2511
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 21:03
4-12-2010, 21:03

Медико-санітарна підготовка

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Надання першої медичної допомоги Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб найпростішими засобами врятувати життя потер­пілому, полегшити його страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити тяжкість перебігу трав­ми чи захворювання. Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим потерпілим {самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це — тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов'язки на рану або опікову поверхню, штучне дихання, непрямий масаж сер­ця, уведення заспокійливих ліків, гасіння одягу, що заго­рівся, транспортна іммобілізація, надівання протигаза, ви­ведення (винесення) потерпілого із зараженого місця, част­кова санітарна обробка. Надання першої медичної допомоги якомога швидше має вирішальне значення для врятування життя і по­дальшого перебігу ураження. Першочергову допомогу на­дають дітям і тим потерпілим, які можуть загинути, як­що не допомогти їм вчасно. Для першої медичної допомоги використовують та­бельні і підручні засо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1331
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 20:54
4-12-2010, 20:54

Цироз печінки

Категорія: Медицина

Визначення. Цироз печінки – хронічне дифузне прогресуюче захворювання печінки, яке проявляється структурною перебудовою її паренхіми у вигляді вузликової трансформації і фіброзу, внаслідок некрозу гепатоцитів, появою шунтів між портальною і центральними венами в обхід гепатоцитів з розвитком портальної гіпертензії і наростаючої печінкової недостатності (Е.Я. Парнес, 1999). Етіологія. Серед причин розвитку цирозу печінки ведуче місце займають інфекції – хронічний вплив вірусів (віруси гепатиту В,С, дельта), тривале вживання алкоголю. Цироз печінки викликають токсичні речовини(зокрема, хлорвмістимі розчинники, інсектициди), деякі медикаменти (метотрексат, амідарон і інші). Він також розвивається при аутоімунних гепатитах, спадково обумовлених порушеннях обміну речовин (міді – хворобі Коновалова-Вільсона, заліза – гемозроматозі, дефіциті α-1-антітрипсину, хворобах жовчевивідних шляхів – тривалий внутрішньо- і позапечінковий холестаз, хронічній недостатності кровообігу, порушенні венозного відтоку з пе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1475
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 20:42
4-12-2010, 20:42

Задачі динамічного програмування

Категорія: Комп'ютери, програмування

План. 1. Загальна характеристика задач динамічного програмування. 2. Геометрична та економічна сутність. 3. Деякі основні типи задач та моделі динамічного програмування (ДП). 4. Принципи оптимальності Белламана. 5. Література Загальна характеристика задач динамічного програмування. В розглянутих вище задачах лінійного та нелінійного програмування ми знаходили їх розв¢язок ніби в один етап чи в один крок. Такі задачі отримали назву одноетапних чи однокрокових. На відміну від цих задач задачі ДП є багатоетапними чи багатокроковими. Іншими словами, знаходження розв¢язку конкретних задач методами ДП включають декілька етапів чи кроків, на кожному з яких визначається розв¢язок деякої окремої задачі, обумовленою початковою. Тому термін “динамічне програмування” не стільки визначає собою тип задач, скільки характеризує методи знаходження розв¢язку окремих класів задач математичного програмування, які можуть відноситися до задач як лінійного, так і нелінійного програмування. Не д
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1210
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 19:19
4-12-2010, 19:19

Основи юридичної деонтології

Категорія: Право

ПЛАН 1. Значення та вплив деонтологічного права свідомості на розвиток і формування професійної культури юриста 2. Фактори формування професійної свідомості юриста 3. Поняття юридичної деонтології та її принципи 4. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології 5. Правове державне регулювання професійної юридичної деонтології та основні види юридичної практики 1. Значення та вплив деонтологічного права свідомості на розвиток і формування професійної культури юриста Поділ культури на професійну, етичну та інші складові досить умовний, тому що пов'язаний із тими завданнями, які стоять перед дослідником. По суті професійна культура за змістом може співпадати з будь яким із вище названих компонентів. Професійна культура юриста співпадає з поняттям правової культури. При цьому слід зазначити, що невід'ємним компонентом всякої професійної культури являється моральна культура. Однак, не слід ототожнювати ці поняття, тому що, наприклад, юристу для здійснення своїх професійних обов'язків необх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1136
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 18:06
4-12-2010, 18:06

Аспекти екологічного права і екополітики

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Поняття і система екологічного права. 2. Екологічне законодавство України. 3. Екологічні права і обов’язки громадян. 4. Соціально-екологічна політика. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері. 1. Поняття і система екологічного права Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні інтереси пов’язані з регулюванням природокористування, оптимізацією охорони природи і забезпеченням охорони життя і здоров’я громадян від небезпечного довкілля. Еколого-соціальна форма взаємодії суспільства і природи вимагає постійної трансформації соціальних регуляторів розвитку екологічних відносин. Крім культури, ідеології, моралі та освіти, не останню роль тут відіграють юридичні чинники
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 997
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 16:31
4-12-2010, 16:31

Використання прогресивних педагогічних технологій у підвищенні ефективності уроків і результативності навчання

Категорія: Педагогіка

Вступ Відомо, що освіта - один з головних інститутів соціалізації особистості. Головна мета освіти - формування вільної, відповідальної, гуманної особистості, здатної до подальшого саморозвитку. Освічена людина, що легко орієнтується в суспільстві, що змінюється, що швидко освоює нові сфери діяльності, що володіє високим рівнем толерантності, здатний проаналізувати будь-яку ситуацію, оцінити її і прийняти відповідне рішення - це громадянин відкритого суспільства. Використання нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє вчителям реалізувати свої педагогічні ідеї, представити їх увазі колег і одержати оперативний відгук, а учням дає можливість самостійно вибирати освітню траєкторію - послідовність і темп вивчення тем, систему тренувальних завдань і задач, способи контролю знань. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - вироблення в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю діяльності, культури самовизначення, відбувається їхній особистісний розвиток. Ос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 676
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 15:10
4-12-2010, 15:10

Католицька Сакраментологія

Категорія: Релігія

Терміни “сакраментальний”, “сакраментальність» - їх загальне значення як похідних від sacramentum стосується семи святих таїнств, але вони наголошують на матеріяльній дійсності, що стає середником Божої присутности й дії. Тому в цих термінах відчутно інакший наголос, ніж у термінах таїнственний і таїнственність, які обслуговують не тільки літургійну сферу, а й тріядологічну й сотеріологічну. Іншими словами, все, що сакраментальне, таїнственне, а в таїнственному не завжди можна пізнати, що йдеться саме про сакраментальне. Термін сакраментальний вказує на аспекти й характеристики матеріяльного світу, який має здатність бути середником Божої присутности й дії: сакраментальною є та видима дійсність, яка скеровує нас до невидимої Божої присутности й дії. Термін таїнственний вказує на аспекти й характеристики Божої присутности й дії, які являються нам і через матеріяльні середники, і без них: таїнственною є невидимою дійсністю, яка діє через видиму. Кількість таїнств у католиків такий же, як і в древній Церк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 593
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 15:01
4-12-2010, 15:01

Поняття договору оренди. Порядок укладання договірної оренди

Категорія: Право

Поняття договору оренди. Об'єкти оренди Одним із напрямів підвищення ефективності використання майна державних підприємств і організацій у сучасних умовах є передача його в оренду фізичним та юридичним особам. За допомогою оренди реалізуються як інтереси власника щодо отримання доходу з наявних у нього виробничих фондів, так і інтереси орендаря, який, не обтяжуючи себе щоразу придбанням необхідного обладнання, устаткування тощо у власність, має змогу ефективно використовувати найняте ним майно для здійснення своєї статутної діяльності. Загальне поняття оренди сформульовано в ст. 2 Закону України від 14 березня 1995 р. «Про оренду державного та комунального майна».Відповідно до цієї статті орендою визнається засноване на договорі строкове платне користування майном, що необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. З наведеного визначення випливає, що: • по-перше, орендні відносини мають виключно договірний характер і не можуть виникати на підставі планових завдань або інших а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1721
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 14:47
4-12-2010, 14:47

Соціологічне дослідження факторів, що спричиняють конфлікти в сім’ї

Категорія: Соціологія

І. Методологічна частина 1.1 Обгрунтування проблеми дослідження Сім’я – одна з найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через різноманітні канали і за допомогою пeвних механізмів вона є пов’язаною зі всіма сферами діяльності людини. Змінюючись та розвиваючись разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних завдань. Одночасно сім’я задовільняє і найважливіші особистісні потреби, значення яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому спілкуванні, співпериживанні, співучасті. Але будь-яка людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Стан дефіциту визначається як депривація. Задоволеність чи незадоволеність шлюбом залежить від багатьох складових, в яких людині іноді дуже важко розібратись. Найбільш складна сторона задоволеності сімейним життям заключається в тому, що людина може бути глибоко незадоволена сама собою. Ця прихована незадоволеність може перен
Назад Вперед
^