Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 799
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 23:25
8-12-2010, 23:25

Предмет, джерела і система конституційного права зарубіжних країн.

Категорія: Право

План лекції. 1. Предмет конституційного права зарубіжних країн. 2. Джерела конституційного права. 3. Система конституційного права. 1. Конституційне право конкретної країни – це сукупність юридичних норм, які закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок державного механізму, територіальну організацію держави, визначають основи взаємовідносин держави та особи. До предмета конституційного права належать відносини безпосередньо політичного характеру, що виникають у процесі організації та здійснення влади у структурі зв’язків “держава – особа” і “особа – держава”. Суб’єктом переважної більшості таких відносин виступає держава, тому їх можна назвати державно-політичними відносинами владарювання. Конституційне право можна визначити як сукупність юридичних норм, що регулюють державно-політичні відносини владарювання. 2. За відмінностями механізмів нормотворення джерела конституційного права поділяються на формалі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 374
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 23:07
8-12-2010, 23:07

Характеристика галузей права у Київській Русі

Категорія: Право

Право доби Київської Русі у цілому, то необхідно зазначити його досить розвинену систему, його самобутність і навіть його прогресивність у порівнянні із тогочасним західноєвропейським правом. Так, зокрема, сервітурне право передбачало, що коли майно корабля, що потерпів аварію, буде хвилями виненесене на берег, то воно має охоронятись доки з’явиться його власник. А у тогочасній Західній Європі майно розтрощеного і навіть того корабля, що сів на мілину, належало власникові землі. Досить високим було становище і жінки у тогочасному українському суспільстві. Якщо за римським та старонімецьким правом жінка завжди перебувала під опікою чоловіка і не була дієздатною, то за “Руською Правдою” становище жінки-дружини, матері було в окремих випадках вищим, ніж чоловіка. Дружина зберігала своє окреме майно, а після смерті чоловіка одержувала частину спадщини і ставала главою сім’ї. У відповідності з “Руською Правдою” батько мав розподілити своє майно серед синів, а боярин – ще й серед дочок. Майно ж матері-вдов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 819
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 22:47
8-12-2010, 22:47

Послідовність виконання операцій при настиланні лінолеума на тепло-звукоізоляційній підоснові

Категорія: Технічні науки

Лінолеум на теплоізоляційній підоснові можна укладати двома способами: у вигляді килимів розміром на кімнату і полотнищами. Такі килими зварюють у централізованих майстернях з кількох полотнищ. Зварні шви перед остерігають тепло звукоізоляційну підоснову килима від проникнення вологи через стики полотнищ при експлуатації підлоги. Виготовлені килими намотують на осердя діаметром 10-14 см. чільним боком усередину і перев"язують рулон у кількох місцях шпагатом. Рулони перевозять у горизонтальному положенні і захищають брезентом від зволоження. Їх опоряджують биркою, на якій вказано номер будинку, поверх, секцію, квартиру, розміри і марку килиму. Лінолеум, зварений у килим, укладають на основу без наклеювання. На місці укладання рулони витримують у горизонтальному положенні майже дві доби. Розгортають рулони рухом „ на себе". Розгорнутий килим обережно, щоб не пошкодити шви, сполучаючі полотнища,укладають на основу. Килим витримують протягом 3-7 діб до повного зникнення хвилястості , після чо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1248
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 21:37
8-12-2010, 21:37

Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Кожна людина повинна вміти аналізувати свою пове­дінку, вчинки, передбачати наслідки власної діяльності, працювати над самовдосконаленням. Дуже важливим його етапом у плані готовності до служби у Збройних Силах України є самоаналіз такої го­товності на основі результатів тестування, анкетування. Для самоаналізу потрібно вміти проникати у власний внутрішній світ, правильно оцінювати рівень розвитку в себе кожної зі складових готовності до військової діяль­ності. Самоаналіз готовності до служби в армії повинен стати у кожного юнака стійкою звичкою, спрямованою на усвідомлення того, який із компонентів готовності сформований у нього краще, який — гірше або недостат­ньо. До процесу самоаналізу входять самоспостережен­ня, самоконтроль, тобто вміння людини дивитися на се­бе, на свої дії ніби чужими очима, виявляти позитивні й негативні моменти. Наступний етап самовдосконалення — постановка мети, розробка програми, складання плану. Успіх же в досягненні поставленої мети залежить від багатьох чинни­ків. Пропо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 812
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 21:12
8-12-2010, 21:12

Психопатологія влади як продукт соціальної взаємодії

Категорія: Психологія

Влада — своєрідний зв’язок, відношення між двома (або більше) суб’єктами, один із яких зумовлює, мотивує діяльність іншого. Цей зв’язок практично ніколи не буває однобічним, і завжди позиція владування (посідання влади, здійснення її) містить у собі й момент узалежнення, підпорядкування суб’єкта влади її ніби-об’єктові. Зазвичай виділяють два різновиди владно-підвладної взаємодії: владу-вплив і владу-примус. З психологічного погляду видається, однак, що другий різновид — це радше окремий випадок першого. У стосунках владування-підпорядкування більше важать здатності психологічного дієвпливу (або, у разі переважання примусу, їх недостатність чи відсутність), що й зумовлює весь зміст, характер та розподіл взаємних позицій у владно-підвладній взаємодії. Питання про патологію влади має сенс виключно як питання про психопатологію влади. Поза психічним відображенням стосунки суб’єктів влади, по суті, не існують як стосунки, а суб’єкти не є суб’єктами. Без психічного влада як така перетворюється на звичайну “об’
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 612
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 20:57
8-12-2010, 20:57

Етнонаціональні виміри і механізм вдосконалення українського суспільства

Категорія: Політологія, політісторія

Сучасний розвиток українського суспільства потребує нових підходів до організації суспільного життя, осмислення нової суті суспільства і національної політики з урахуванням регіонально-територіального виміру. Основні принципи етнонаціопальної політики слід застосовуватися з урахуванням суспільно-політичного, економічного та духовного розвитку суспільства, конкретних проблем етнічних груп у відповідних регіонах. А будь-яким діям має передувати аналіз соціально-економічної та етнопрофесійної структури конкретного регіону, його найважливіших характеристик щодо існуючих та потенційних етнокультурних проблем. Усе це може послужити суттєвою підставою для співпраці держави та національностей, національного відродження етносів і територій на загально­українському й регіональному рівнях. Головна мета етнорегіональної політики — забезпечення реалізації національних потреб, конфесійних особливостей різних спільнот, не ігноруючи загальнонаціональних стратегічних інтересів держави. Йдеться про створення необхідних умо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1365
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 15:51
8-12-2010, 15:51

Конфліктні ситуації та шляхи їх розв'язання

Категорія: Психологія

В емпіричних дослідженнях соціально-психологіч­ного клімату використовуються різні показники. З допомо­гою найбільш загальних, інтегративних показників, що ха­рактеризують клімат організації, групи, можна визначити рівень конфліктності та її специфічні риси. Поняття «конф­лікт* розуміється у дуже широкому плані і вживається в різних значеннях. Тому насамперед треба окреслити коло понять, важливих для соціально-психологічного аналізу конф­лікту. Л. Петровська розглядає чотири основні категоріальні групи таких понять: структура конфлікту, його динаміка, функції та типологія (класифікація). Структура конфлікту У структурі конфлікту можна виділити такі основні поняття: учасники конфлікту, умови перебігу конфлікту, об­рази конфліктної ситуації, можливі дії учасників конфлікту, наслідки конфліктних дій. Учасниками конфлікту можуть бути окремі індивіди, соціальні групи, організації, держави й т. д. З точки зору соціальної психології, що досліджує особистісні, міжособистісні та міжгрупові конфлікти, найтиповішими
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1469
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 12:52
8-12-2010, 12:52

Технології гірництва

Категорія: Технічні науки

План 1. Вступ 2. Технології видобутку, збагачення первинної переробки рудних, нерудних корисних копалин. 3. Видобуток вугілля, екологічні проблеми, пов'язані з видобутком вугілля. 4. Системи технологій видобутку та переробки торфу. 5. Видобуток газу та нафти в Україні. 6. Висновки 1. Вступ Підземні комори України багаті на корисні копалини. Тут є майже все або більшість із того, що потрібно для розвитку промисловості та інших галузей народного господарства. Корисними копалинами називаються речовини мінерального походження які добувають із надр Землі й використовують без переробки або після неї. Поряд із корисними копалинами в земній корі залягають породи. Породою називають речовину, яка не містить основного компонента корисної копалин, наприклад пісок і глина у залізній руді. Підземні комори України багаті на корисні копалини. Тут є майже все або більшість із того, що потрібно для розвитку промисловості та інших галузей народного господарства. 2. Технології видобутку, збагачення, первин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1875
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 12:35
8-12-2010, 12:35

Комп’ютерні науки

Категорія: Комп'ютери, програмування

Мікропроцесори. 1. Приклад організації циклічного виконання операцій. Розрахувати цифровий пристрій, призначений для виконання операції множення двох 4-х розрядних слів. Множиме В=1101. Множник А=1011. В 1101 множиме А 1011 множник 1101 частковий добуток 1 1101 частковий добуток 2 100111 частковий добуток 3 1101 частковий добуток 4 10001111 добуток Мал. 1. Як виплива з мал.1 операція множення полягає в послідовному виконанні двох простих операцій – знаходження суми двох слів і зсув вправо часткового добутку, або вліво множимого на один розряд. Звідси виплива, що для побудови пристрою, що виконуватиме вказану операцію, необхідно мати такі цифрові елементи: - послідовний регістр; - суматор; - паралельні регістри для запам’ятовування даних; - пристрій для управління. На мал. 2 представлений можливий взаємозв’язок між елементами, які утворюють схему. Множиме записується в регістр В з відкритими виходами, які підключаються до входів слова В у суматорі. Множник А записується в ст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1037
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-12-2010, 12:12
8-12-2010, 12:12

Урок з природознавства: горизонт, сторони горизонту

Категорія: Педагогіка

Тема: Горизонт. Сторони горизонту. Мета: формувати в учнів поняття “горизонт”, “лінія горизонту”, “відкрита місцевість”, “закрита місцевість”, “основні” і проміжні сторони горизонту”; навчити їх визначати сторони горизонту; розвивати спостережливість, пам’ять, виховувати бережливе ставлення о природи. Обладнання: картки з написом сторін горизонту, олівці, зошити. Література: Н.С. Коваль – Л.К. Корочна Природознавство, зошит з природознавства. Тип уроку: комбінований. Хід уроку І. Організаційна частина. Продзвенів уже дзвінок Всіх нас кличе на урок Лине всюди дзень – дзелень, Всім вам, діти, добрий день. - Сідайте, зараз у нас урок природознавства. Подивіться чи все необхідне є у вас на партах. Вам будуть потрібні зошит, ручка, підручник. Але для того, щоб ви добре запам’ятали те, що я буду вам говорити ви повинні бути спостережливими і уважними. Підсумки спостережень - Діти, яка настала пора доку? (осінь) - Як змінюється висота Сонця з настанням осені? (піднімається вгору). - Як зм
Назад Вперед
^