Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3333
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 21:51
17-12-2010, 21:51

Особливості організації проблемного навчання в початковій школі

Категорія: Педагогіка

План ВСТУП …………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. Проблемне навчання - один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності молодших школярів ……………………………….… 8 1.1. Теоретико-методологічні засади проблемного навчання………………… 8 1.2 Вікові та індивідуальні особливості прояву пізнавальної активності молодших школярів ………………………………………………………………13 1.3.Класифікація методів проблемного навчання ………………………………23 1.4.Характеристика технологій проблемного навчання ……………………… 32 РОЗДІЛ 2. Роль і функції проблемної ситуації в навчально-виховному проце- сі ……………………………………………………………………………………45 2.1. Особливості застосування проблемної ситуації у навчальному процесі .45 2.2. Умови оптимального використання проблемного навчання в школі І ступеня …………………………………………………………… .…………… 52 2.3.Педагогічне керівництво пізнавальною активністю молодших школярів 62 ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………….77 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ……………………………… .…83 ДОДАТКИ ……………………………………………………………………… 86 ВСТУП Актуальність дослід
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 989
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 20:52
17-12-2010, 20:52

Заходи та засоби захисту від вібрації

Категорія: БЖД, охорона праці, валеологія

ЗМІСТ ВСТУП 2 Вібрація та її Біологічний вплив. 3 Параметри вібрації 3 засоби та заходи боротьби з вібрацією. 4 ВИСНОВОК 7 ЛІТЕРАТУРА 8 ВСТУП В умовах формування України, як суверенної і незалежної правової держави, особливо важливого значення набуває збереження правової культури у сфері охорони праці, з рівнем якої безпосередньо пов’язана ефективність виробничо-людських відносин у нашій країні. Розробка норм з охорони праці має здійснюватися в органічному зв’язку з реальними умовами на виробництві, щоб керівники та працівники відчули відповідальність за охорону праці. Принцип пріорітетності охорони життя та та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності вимагає обов‘язкового виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці. Метою забезпечення охорони праці є пріорітетність збереження життя та здоров‘я працівників по відношенню до результатів професійної діяльності і обов‘язкове виконання в необхідному об‘ємі всіх заходів з охорони праці. Нормування фізичн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 651
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 19:22
17-12-2010, 19:22

Конституйційно-правові засади діяльності правоохоронних та контролюючих органів України у протидії злочинності та корупції

Категорія: Право

Після проголошення незалежності України почалося формування самостійної політики у всіх сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі й у боротьбі зі злочинністю та корупцією, реформування державних органів виконавчої влади, на які покладено завдання боротьби зі злочинністю та корупцією. Зокрема, підрозділи Міністерства внутрішніх справ України здійснюють функції боротьби зі злочинністю та корупцією; їх основними завданнями згідно зі ст. 2 Закону України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. є забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушень та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і орг
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 511
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 19:09
17-12-2010, 19:09

Дизенфекція

Категорія: Медицина

Інфекційна лікарня є спеціальним лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує госпіталізацію і лікарську допомогу інфекційним хворим і одночасно виключає можливість поширення інфекції за межі лікарні. Для роботи в інфекційній лікарні у якості молодшого медперсоналу можуть залучатися сандружинниці і школярі старших класів. Вони можуть розглядати хворих, що поступають, проводити їх часткову санобробку, доглядати за хворими у відділеннях лікарні, готувати дезрозчини і приймати участь у проведенні дезинфекційних міроприємств. Постійна можливість поширення інфекції вимагає строгого і систематичного дотримання мір особистої профілактики. Під час роботи у відділеннях інфекційної лікарні необхідно мити руки з милом і дезінфікувати їх після будь-якого контакту з хворим, його виділеннями і предметами , що їх оточують. Забороняється сідати на ліжко хворого, приймати їжу і відділенні , виносити з відділення предмети, з якими контактує хворий (листи, посуд, особисті речі), користуватися туалетом, призначеним дл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 709
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 18:28
17-12-2010, 18:28

Право на захист як суб'єктивне цивільне право

Категорія: Право

Поняття і зміст суб'єктивного права на захист У цивільному правовідношенні його учасники (громадяни, організації) є носіями суб'єктивних цивільних прав і обов'язків. Набуття суб'єктивних цивільних прав необхідне для задоволення духовних і матеріальних потреб. У концепції про суб'єктивне право важливого значення набуває з'ясування юридичної суті конструкції «суб'єктивного права» як єдності трьох елементів: а) виду і міри дозволеної поведінки самого уповноваженого (громадянина або організації), який має відповідні суб'єктивні права. У поведінці виявляються самодіяльність суб'єкта, воля вибору, користування матеріальними та духовними благами на підставі Існуючих відносин власності і товаро-обороту. Отже, перший елемент суб'єктивного права — це правомочність суб'єкта щодо своїх правомірних дій, б) можливості вимагати відповідної поведінки від інших зобов'язаних осіб — правомочність на чужі дії, в) можливості застосування уповноваженою особою засобів правоохоронного характеру, якщо інші особи не виконують
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1944
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 18:20
17-12-2010, 18:20

Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Порядок відкриття поточних рахунків у банку Будь-яка форма підприємницької діяльності передба­чає активний обмін коштами. Посередниками в цих роз­рахунках є спеціальні державні та комерційні господар­ські одиниці — банки. У процесі господарської діяльності постійно здійсню­ються допоміжні грошові розрахунки між підприємства­ми, між підприємством і бюджетом, органами страхуван­ня, громадськими організаціями, фізичними особами, завдяки чому завершується перетворення грошової фор­ми виділених коштів на виробничі запаси, одержання гронової виручки та чистого прибутку, що міститься в ній. Отже, грошові розрахунки – найважливіший фактор обороту коштів, а їхнє своєчасне завершення — необ­хідна умова безперервного процесу виробництва. Усі юридичні особи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи — громадяни України, іноземні гро­мадяни, особи без громадянства, що є суб'єктами підпри­ємницької діяльності, — здійснюють між собою розра­хунки за товари, роботи, послуги та цінні папери. Для зберіга
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 680
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 16:25
17-12-2010, 16:25

Аудит розрахунків за претензіями. Поняття ризику і правила його оцінювання

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

1. Аудит розрахунків за претензіями Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами", субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями". Одним із важливих завдань аудиту є перевірка розрахунків за претензіями за невиконання договірних зобов'язань. Є декілька груп претензій: • до постачальників і підрядників за виявлені під час перевірки їхніх рахунків завищення обсягів виконаних робіт, недопоставку товарів, завищення цін і тарифів, завищення сум внаслідок арифметичних помилок, за невідповідність якості поставлених товарів стандартам або технічним умовам, за простої з вини постачальників; • до транспортних організацій за нестачу вантажу понад норми природних втрат, що виникла у дорозі, і за зайві сплачені суми при перевезенні вантажів; • за санкціями (штрафи, пені, неустойки) за недотримання договірних умов, визнаних платниками або присуджених судом; • до банків за сумами, помилково списаними за рахунками в банку (за валютними операціями). Претензії пред'являють після того, як підприємство
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1388
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 15:53
17-12-2010, 15:53

Системи масового обслуговування

Категорія: Комп'ютери, програмування

Задачі масового обслуговування Задачі масового обслуговування умовно ділять на - задачі аналізу; - задачі синтезу; Задачі аналізу використовують оцінку ефективності функціонування системи масового обслуговування при незмінних, наперед заданих вхідних характеристиках системи; структури системи; дисципліни обслуговування; потоках вимог та законів розподілу часу їх обслуговування. Задачі синтезу направлені на пошук оптимальних параметрів системи масового обслуговування. Систему масового обслуговування в загальному випадку можна представити як сукупність послідовно зв’язаних між собою вхідних потоків вимог на обслуговування черг, каналів обслуговування та вихідних потоків вимог. Схеми системи обслуговування: Вхідні потоки Черга Канал Вихідні потоки обслуговування Випадкових характер вхідного потоку вимог, а також час обслуговування каналів, призводить до утворення випадкового процесу, котрого потрібно дослідити. Класифікація систем масового обслуговування Якщо досліджені чи задані поток
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 478
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 15:41
17-12-2010, 15:41

СНІД: його профілактика та діагостика

Категорія: Медицина

Профілактика СНІДУ Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких як спільне використання голок та шприців або практикування неубезпечених статевих зносин. Багато людей, інфікованих вірусом імунодефіциту, не має симптомів захворювання. Отже, неможливо знати напевно, що статевий партнер ВІЛ-неінфікований, якщо немає повторних негативних результатів його перевірки на інфікованість. Це, звичайно, за умови, що за час, який минув з моменту останнього обстеження, він не вступав у потенційно небезпечний статевий контакт. Варто або зовсім не вступати у статеві зносини, або користуватися презервативами з латексу, які забезпечують лише частковий захист під час орального, анального чи вагінального статевого акту. Слід використовувати лише латексні презервативи, для змащування яких застосовуються змазки на основі води. Хоча деякі лабораторні дослідження і свідчать про те, що сперматоцидні засоби можуть знищувати вірус імунодефіциту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 429
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 15:24
17-12-2010, 15:24

Інфекційні хвороби

Категорія: Медицина

Таке звичне для всіх нас, хоч і неприємне поєднання слів. Хто з нас може похвалитися тим, що ніколи не хворів ні на яку інфекційну хворобу? “Застудні захворювання”, “кишкові розлади”, “температура”, що періодично виникають, уже давно перестали дуже хвилювати тих, хто захворів, привчили їх часто обходитись без допомоги лікарів. У кожній сім'ї є арсенал антибактеріальних і противірусних засобів, що їх хвора людина, не думаючи про наслідки, відразу пускає в дію за найменшого підвищення температури тіла чи дискомфорту. Інфекцій перестали по справжньому боятися, інколи їх навіть намагаються приховати. А наслідки пр цьому бувають не передбачуваними. Так, люди справді навчилися боротися з інфекціями, навіть з такими, одна назва яких звучала як вирок – дифтерія, поліомієліт, туберкульоз та інші. Але людина ніколи не повинна забувати, що вона – всього на всього лише частина природи нашої прекрасної Землі. Поряд із нею живуть, розмножуються, пристосовуються до існування величезні кількості невидимих сусідів – бактер
Назад Вперед
^