Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1673
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 22:25
30-12-2010, 22:25

Природні умови України

Категорія: Географія, Економічна географія

Природніумови України. Рельєф Рельєф – це сукупність різноманітних за формою і походженням нерівностей земної поверхні. Сучасний рельєф поверхні України сформувався в процесі тривалої складної взаємодії внутрішніх ( ендогенних) та зовнішніх ( екзогенних ) процесів. Ендогенні – це внутрішні процеси, які призводять до руху земну кору і супроводжуються землетрусами, розломами, зміщенням ділянок поверхні. Так утворюються морфоструктурні елементи рельєфу ( великі низовини, гірські системи тощо ). Екзогенні – це зовнішні процеси, що відбуваються на поверхні землі під впливом вітру, води, льоду, сонячної енергії, життєдіяльності організмів тощо. Під їх впливом виникають ерозії, зсуви, карстові процеси. Вплив екзогенних факторів призводить до створення морфоструктур рельєфу ( річкових долин, балок, кучугур та ін. ). Головні риси рельєфу території України склалися під впливом геологічних процесів. За характером рельєфу рівнинні простори України поділяються на височини і низовини. Утворення височин пов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 471
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 20:41
30-12-2010, 20:41

Зміст приміток до фінансових звітів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” Примітки до фінансових звітів — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Одна з вимог, що її висувають до Приміток, стосується обсягу інформації (рис. 6.1). Всі Примітки до фінансових звітів поділяються на такі складові (рис. 6.2). Примітки доцільно подавати у такій послідовності: 1. Відповідність фінансових звітів вимогам П(С)БО. 2. Застосовані основи (основа) оцінки та облікової політики. 3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт. 4. Інші розкриття (непередбачені події, зобов’язання та розкриття іншої фінансової інформації, розкриття нефінансової інформації). Ряд П(С)БО встановлюють вимоги до розкриття, які не стосуються безпосередньо певної статті фінансових звітів, а зві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 736
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 20:29
30-12-2010, 20:29

Правила та прийоми дактилоскопування

Категорія: Право

Під дактилоскопування розуміють отримання відбитків пальців та долонь рук певної особи для наступного їх порівняння з від­битками пальців на дактилоскопічних картках або зі слідами. Для дактилоскопування потрібно мати бланк дактилокартки, глад­ку пластину (скляну, металеву або пластмасову), на якій можна роз-катати фарбу, гумовий валок та друкарську фарбу, флакон з бензи­ном, спиртом або скипидаром. Перед дактилоскопуванням необхідно оглянути руки особи, у якої потрібно зробити відбитки пальців. Якщо на пальцях виявлені від­криті рани або пошкодження шкірного покриву, відбитки знімають після лікування; якщо пальці забруднені, пропонують помити їх з ми­лом і насухо протерти рушником. Потім на пластині, гумовим валком, рівномірно розкатується дру­карська фарба, по якій «прокочують» пальці. Пластина розміщується край столу, поряд з бланком дактилокартки, складеної вздовж верх­ньої лінії перегину. Фахівець, який проводить дактилоскопування, повинен стояти з правого боку столу, а підозрюваний - ліворуч від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 389
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 20:11
30-12-2010, 20:11

М. Ганг: автор праць про сексуальну поведінку вдається до історико-психологічної розвідки

Категорія: Психологія

Мортон Ганг — автор "Історії психології” (1994), учений широкого профілю — мав можливість оперти свого історико-психологічну розвідку на багатобічні культурні досягнення історії людства. Крім того, його перу належать праці. ''Натуральна історія любові", "Світ усередині: нова наука досліджує людський розум'', "Сексуальна поведінка н 1970-х роках", "Досвід розлучення у шлюбі". "Історія психології" Ганга поділяється на три частини, "донаукова психологія", "творці нової науки", "продовжувачі й фахівці". Назви трьох частин досить умовні, бракує єдиної основи поділу. Це по суті стара періодизація, яка виражає сцієнтистський принцип, щось схоже на те, як вікова психологія встановлює свою періодизацію: замість наукового принципу проголошується "шкільний" (дошкільний вік, передшкільний, шкільний, післяшкільний тощо). Донаукова психологія, за Гангом, перебуває у тривалому сні і пробуджу­ється від нього зусиллями "фізикалістів&
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 894
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 18:40
30-12-2010, 18:40

Нагляд та його види

Категорія: Право

Адміністративний нагляд — це здійснення спеціаль­ними державними структурами цільового спостереження за дотриманням виконавчо-розпорядчими органами, під­приємствами, установами і організаціями та громадянами правил, передбачених нормативними актами. Його суб'єктами є спеціально створені з цією метою державні структури: а) інспекції; б) міліція. Усі інспекції залежно від компетенції можна поділити на дві групи: 1) ті, що мають повноваження міжвідомчого характеру (ДАІ, Держпожнагляд тощо); 2) ті, що не мають таких повноважень, тобто здійснюють свої функції тільки в межах того чи іншого відомства (інспекція польотів ци­вільної авіації, інспекція особового складу тощо). Інспекції, що мають повноваження міжвідомчого (над­відомчого) характеру, є державними інспекціями. Вони здійснюють свої функції у межах наданої компетенції не­залежно від відомчої підпорядкованості об'єктів. Державні інспекції. Система державних інспекцій за ха­рактером зв'язків з органами державної виконавчої влади неоднорідна. Класифіку
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1248
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 17:40
30-12-2010, 17:40

Бухгалтерський і податковий облік ліцензування

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

При придбанні ліцензії на провадження окремого виду підприємницької діяльності, які визначені Постановою КМУ від 03.07.98 р. №1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності", у її власника може скластися думка, що придбана ліцензія - це нематеріальний актив. І справді, відповідно до наказу Мінфіну від 18.10.99 р. №242, яким запроваджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", "ѕнематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівліѕ". Водночас Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, визначає, що на субрахунку 127 "Інші нематеріаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1168
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 15:49
30-12-2010, 15:49

Прикладна фізична підготовка

Категорія: Військова справа, ДПЮ

Прикладна фізична підготовка е важливою частиною предмета «Допризовна підготовка» і особливим елемен­том навчання та виховання юнаків — майбутніх воїнів Збройних Сил України. Мета прикладної фізичної підготовки полягає в то­му, щоб учні-допризовники набули фізичної загартова­ності, необхідної для оволодіння зброєю та бойовою тех­нікою і перенесення фізичних навантажень, нервово-психічних напружень, несприятливих чинників бойової діяльності. Загальними завданнями прикладної фізичної підго­товки є: — зміцнення здоров'я, загартування організму і під­вищення його стійкості до впливу несприятливих чин­ників бойової діяльності, удосконалення особистої фізич­ної підготовки, набутої на заняттях з фізичної культури; — оволодіння навичками прискореного руху, подо­лання перешкод, рукопашного бою, плавання, надання допомоги товаришеві; — розвиток і постійне вдосконалення фізичних якос­тей — витривалості, сили, швидкості, спритності; — виховання психічної стійкості, впевненості у своїх силах, цілеспрямованості,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1232
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 11:33
30-12-2010, 11:33

Діагностика ішемії нижніх кінцівок у хворих на мультифокальний атеросклероз

Категорія: Медицина

Актуальність проблеми діагностики і хірургічного лікування облітеруючих захворювань черевної частини аорти і периферичних артерій у сучасній клінічній медицині обумовлена збільшенням їх поширеності в багатьох країнах світу. Облітеруючі захворювання кінцівок посідають перше місце за клінічним значенням і частотою та становлять основну групу органічних артеріопатій, доступних хірургічному лікуванню. Атеросклероз – хвороба, що характеризується дистрофічним процесом насамперед в інтимі великих судин з утворенням відкладень ліпідів (атером, бляшок), потовщенням інтими за рахунок фіброзних елементів з наступним розвитком оклюзивно-стенотичних уражень, аневризм. Частка атеросклерозу серед хронічних оклюзивних уражень артерій – 90 % хворих. Атеросклероз як системне захворювання уражає практично всі судинні басейни організму людини, і більш ніж у 95 % випадків є причиною облітерації артеріальних судин нижніх кінцівок і тазу. За даними ВООЗ, на 1996 рік понад 1/8 населення земної кулі страждає на ті чи інші форми а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1910
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 09:58
30-12-2010, 09:58

Проблеми виховання

Категорія: Педагогіка

Історія людського суспільства поклала на батькову голову відповідальність за своїх дітей, за організацію життя родини, коронувавши їх як найперших і незамінимих вихователів у житті кожної людини. Без батьківської мудрості нема виховуючи силу сім’ї. Батьківська мудрість духовним надбанням дітей, сімейні стосунки побудовані на громадянському обов’язку, відповідальність, мудрій любові й вимогливій мудрості батька й матері, самі стають величезною виховуючого силою. У сім’ї однаково важлива роль належить як батькові та і матері. Про силу виховного впливу батьків красномовно говорить такі українські народні прислів’я і приказки: “який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина”. “Які мамо й тато, таке й дитятко” слова батька та матері для дитини має авторитетне значення. Спочатку є тільки любов. Мама – найкраща, найдобріша. Батько – найдужчий, найсміливіший. Хоч би якими вони не виглядали в очах інших, у малюка свій власний погляд. Найближчі, найрідніші – і найкращі. Він ще не зіставляє не порівнює. Про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1571
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 07:10
30-12-2010, 07:10

Воля. Структура вольового акту та її особливості в структурі особистості сучасного державного службовця

Категорія: Психологія

ПЛАН 1. Поняття про волю. 2. Особливості вольових дій. 3. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості. 4. Вольовий акт та його структура. 5. Вольові якості особистості та їх формування. Завдання виховання і самовиховання волі. 1. Поняття про волю Людина не лише сприймає і пізнає об'єктивний світ, але й активно на нього впливає. Вона постійно ставить перед собою певні цілі і бореться за їх здійснення. Здійснюючи цілеспрямовані дії, людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Одні з них зв'язані з умовами життя, це об'єктивні перешкоди - протидія інших людей, природні перешкоди, інші - з власними недоліками - небажання роботи, те, що потрібно, пасивність, лінь, поганий настрій, почуття страху, звичка діяти необдумано, почуття хворобливого самолюбства і т.д. Щоб досягти поставленої мети, людині необхідно мобілізувати свої розумові і фізичні сили на подолання перешкод, тобто проявити вольові зусилля. Воля людини і виражаєтьс
Назад Вперед
^