Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1097
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 22:49
3-01-2011, 22:49

Назви релігійних свят у посланнях Андрея Шептицького

Категорія: Релігія

Оригінальні релігійні твори відрізняються частотністю вживання власних назв, серед яких особливе місце належить теонімам, антропонімам, топонімам, назвам біблійних осіб та релігійних свят. Щодо останніх, то вони займають одне з провідних місць в ономастиконі листів – послань митрополита греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Варто зазначити, що Андрей Шептицький на позначення релігійних свят послуговується передусім офіційними назвами з церковного календаря, хоча спорадично використовує й народні назви. Пор.: Христове Воскресення [6, 368] – Великодні Cвята [6, 372], Великий День [6, 34], Великдень [6, 270]. Крім паралельного використання церковних і народних назв свят маємо одиничне вживання народних назв, які є усіченими варіантами церковних. Напр.: Спаса [6, 330] від Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа; Вознесення [6, 330] від Вознесення Господнє. Або тільки церковних назв: преставлення св. Йоана Богослова [6, 2], пророка Малахії [6,5]. Народні й релігійні назви формують синоніміч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1214
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 21:18
3-01-2011, 21:18

Етичні аспекти опитування хворого

Категорія: Медицина

Ознайомлення з уже заповненою частиною історії хвороби. Перед тим як зустрітися з хворим, треба швидко переглянути історію хвороби або амбулаторну карту. Необхідно звернути увагу на анкетні дані. Відомості про вік, стать, національну належність, сімейне положення, місце проживання, вид діяльності та віросповідання важливі не тільки для отримання попереднього уявлення про життя хворого, але ці відомості можуть навіть допомогти сформулювати діагностичну концепцію. Звідки поступив хворий, ким він направлений і у зв'язку з чим? Під час ознайомлення з історією хвороби лікар може отримати цінну інформацію про встановлені раніше діагнози і проведене лікування. Одначе це не повинно заважати формулюванню нових діагностичних гіпотез. Довколишня обстановка. Необхідно зробити обстановку зручною і неофіційною. Треба знайти місце, де можна було б сидіти з хворим віч-на-віч. Якщо лікар веде розмову недбало, притулившись до стіни, прямуючи до дверей або переступаючи з ноги на ногу, у хворого може зникнути бажання говор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1058
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 19:57
3-01-2011, 19:57

Україна і виклики постіндустріальної доби

Категорія: Політологія, політісторія

Нині ми переживаємо ситуацію, коли відому формулу можна перефразувати так: «Дотепер філософи намагалися змінити світ, а справа полягає в тому, щоб його пояснити». Потреба збагнути те, що відбувається і відбуватиметься далі зі світом, стає дедалі нагальнішою. І суть не в тому, щоб звинуватити західну цивілізацію в катастрофічних наслідках її діяльності і дистанціюватися від неї, як це пропонують деякі вчені. Ми живемо на одній планеті і проблеми у нас спільні. І сьогодні проблема виживання турбує всіх. Розв’язок її, на наш погляд, варто шукати в площині зміни соціальних і культурних парадигм. Специфіка ХХІ століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки у відмові від застарілого способу організації планетарного співтовариства. Тому будь-які стратегічні цілі й плани країни можуть залишитися лише добрими намірами, якщо вони не вписуються у загальний всесвітньо-історичний процес. Успіх реконструкції (чи постмодернізації) України
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 945
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 19:11
3-01-2011, 19:11

Фізична культура і здоров'я. Загартування

Категорія: Фізкультура і спорт, здоров'я

План 1. Фізичні вправи як фактор підвищення розумової та фізичної працездатності людини. 2. Види фізичних вправ. 3. Загартування. Види і принципи загартування. 4. Основні принципи організації та контролю за проведенням фізкультурної паузи в режимі навчального дня школярів і студентів В основі фізичного виховання лежать досягнення високого рівня здоров’я і загартованості організму, а також формування позитивних установок на фізичну активність. В сучасному світі, на думку вчених, постійно зростає навантаження на ЦНС дітей, а фізична робота витісняється розумовою, тому особливо актуальною стає роль засобів фізичного виховання в нейтралізації впливів несприятливих факторів науково-технічного прогресу та створення оптимальних умов для розвитку моторики. Деякі вчені США вважають, що фізичне виховання в школах повинне не стільки покращувати фізичний розвиток та фізичну підготовку дітей, скільки готувати їх до конкурентної боротьби в реальних соціальних умовах. Найважливішими завданнями при цьому вважаються:
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1070
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 17:32
3-01-2011, 17:32

Правова охорона водних ресурсів

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні 2. Водний кодекс України – як головний регулятор охорони водних ресурсів України 3. Роль Кабінету Міністрів України, Місцевих Рад у охороні водних ресурсів України 4. Використана література 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні Генеральна стратегія в галузі охорони водних ресурсів в усіх краї­нах світу передбачає: підпорядкування інтересів окремих водокористу­вачів загальнонаціональним інтересам; застосування екологічно чистих ("зелених") технологій у виробництві для поліпшення якості вод, запо­бігання їх забрудненню і перегріванню; можливість позитивних змін у навколишньому середовищі з урахуванням альтернативних варіантів водопостачання і водоспоживання. Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб насе­лення і суспільного господарства водою можливі при поліпшенні якості води та водного режиму річок, раціональному використанні води підприєм­ствами всіх галузей суспільного господарства та відтвор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1109
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 11:43
3-01-2011, 11:43

Історія розвитку криміналістики в Україні

Категорія: Право

Історія будь-якої науки в тому числі і криміналістики - окрема галузь знань. Слід відмітити, що історія криміналістики розглядається як історія спецефічного роду діяльності. В нас час крималістика являється досить популярною наукою. Уявлення про неї з більшою чи меншою долею повноти і правильності мають навіть школярі. Це пов"язано з високим ступенем інформатизації, що характерезує наше суспільство. Крім того криміналістика по своїй суті є прикладною юридичною наукою, яка більш ніж всі інші науки асоціюються в уяві пересічного громадянина з так званим "криміналом", який завжди цікавив, цікавить і мені здається буде цікавити людей. Необхідно також зазначити, що історія криміналістики, як наука виділилась з загального вчення про криміналістику порівняно недавно. Історія криміналістики дозволяє глибше зрозуміти її витоки, соціальну функцію і тенденції її розвитку. Криміналістика являлась спецефічною формою діяльності з часів зародження людського суспільства, виникнення якої пояснювалось необхі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 630
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 11:05
3-01-2011, 11:05

Відношення розуму, "Я" і суспільства. Дж. Мід (1863— 1931)

Категорія: Психологія

Джордж Мід у книзі "Розум, я і суспільство" піддав детальному дослідженню ці сторони людської поведінки, підійшовши впритул до ідеї особистості. Навколишній світ Мід тлумачить як сукупність реакцій і форм поведінки, як "серію ситуацій", а людську поведінку — в дусі біхевіориз­му — як біологічний потяг, біологічні реакції. Останні Мід розглядає як вихідний елемент суспільства. Звідси випливає, що вісі соціальні інститути є тільки "способами відображати на соціальному екрані у збільшеному ви­гляді процеси, що відбуваються в нашій центральній нервовій системі". Людська тварина перетворюється в індивіда під дією соціальних відносин. Первинно це, за Мідом, ірраціональний процес моделювання біологічних потягів немовляти під тиском міжлюдських взаємин і форм активності, які у вигляді певних установок і дій утворюють свідомість індивіда. Поведінка останнього стає раціональною в тому розумінні, що він "грає роль", котру інші люди від нього чекають. Услід за Кулі Мід тлума­чит
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2754
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 10:50
3-01-2011, 10:50

Читання і деталювання складальних креслень

Категорія: Технічні науки

Послідовність читання складальних креслень Деталюванням називають процес виконання робочих креслень окремих деталей виробу за складальним кресленням. Деталювання є заключною роботою учнів з технічного креслення, в якій виявляється їх вміння читати креслення і застосовувати на практиці набуті знання та графічні навички. Можна намітити таку послідовність читання складальних креслень: 1. Прочитують основний напис і з нього дізнаються про назву ви­робу, його масу, масштаб зображення тощо; назва виробу деякою мі­рою розкриває його призначення. За конструкторськими документами, які прикладено до складального креслення, вивчають принцип роботи виробу, його технічну характеристику, вимоги до його виготовлення тощо. 2. Ознайомлюються зі специфікацією, розглядаючи її разом з крес­ленням виробу. Так дізнаються, з яких деталей складається виріб, яка їх кількість, назва, матеріал. З'ясовують, які саме стандартні деталі входять до виробу (кріпильні деталі, шарикопідшипники, мас­лянки тощо). 3. Вивчають склада
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2219
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 10:08
3-01-2011, 10:08

Бронежилети та розвантажувальні системи

Категорія: Військова справа, ДПЮ

З появою та розвитком ручної вогнепальної зброї захисні обладунки втрачають свою роль. Простежується тенденція до їх полегшення, спрощення. Лицарські обладунки, поступаються місцем легким панцирам, наколінникам та наручам, обладункам які захищали лише груди і спину і частини кінцівок. З часом наколінники та наручі зникають, а нагрудники починають виготовлятися з міцної шкіри й тканин. Такі види обладунків не могли захистити від кулі з близької відстані. Але продовжували залишатися у використанні у зв’язку з широким використанням холодної зброї. В деяких родах військ обладунки залишалися до середини 19 століття. Найдовше обладунки у вигляді кіраси протрималися на озброєнні кірасирів – важкої кавалерії. Але з новим якісним зростом ефективності вогнепальної зброї і з применшенням ролі холодної зброї на полі бою їх було знято з використання. До першої світової піхотинці не використовували жоден елемент захисту попри появу унітарних набоїв і відповідного підвищення дальності стрільби. З середини 19 століття до
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1465
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 09:58
3-01-2011, 09:58

Документальне оформлення видачі готівки з каси

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Організація проведення перевірок: Вимоги цієї глави застосовуються при перевірках підприємств (підприємців) контролю­ючими органами, які діють згідно з чинним зако­нодавством України. Періодичність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здій­снюються, визначають безпосередньо контролю­ючі органи. Також ураховується те, що перевір­ки в установах і організаціях, які утримуються з державного і місцевого бюджетів, проводяться, як правило, фінансовими органами. ""ЗТіТІГ Перелік підприємств (підприємців), що підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здій­снюваних ними операцій з готівкою. Під час перевірок з'ясовується структура під­приємства, кількість відкритих поточних рахун­ків у підприємства (підприємця) в установах банків, наявність податкового боргу у підприємс­тва (підприємця), результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою. Контролюючі органи беруть участь у прове­денні спільних пере
Назад Вперед
^