Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2640
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 23:39
11-01-2011, 23:39

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної комори. ЦРАП-72

Категорія: Технічні науки

ЗМІСТ Вступ 1. Вибір режимів сушіння 2. Розрахунок тривалості сушіння 3. Перерахунок об’єму фактичного матеріалу в об’єм умовного матеріалу 4. Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі 5. Розрахунок необхідної кількості сушильних камер 6. Вибір розрахункового матеріалу 7. Визначення параметрів агента сушіння на виході і вході зі стосу (зобразити графічно) 8. Опис технологічного процесу сушіння 8.1. Формування стосів для сушіння 8.2. Транспортування стосів в цеху і в камери. 8.3. Опис конструкції та принципу дії сушильної камери 8.4. Пуск і завантаження камери 8.5. Технологічні етапи сушіння матеріалу 8.6. Контроль і регулювання параметрів агента сушіння 8.7. Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння 8.8. Контроль за станом напружень в матеріалі в процесі сушіння 8.9. Показники якості сушіння 8.10. Розформовування висушених стосів мет ріалу та зберігання сухих матеріалів 9. Технічко економічні показники сушильної камери. Список використаної літератури Вступ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1447
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 20:15
11-01-2011, 20:15

Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Функції економічного контролю поширюються на еконо­мічну діяльність усіх ланок народного господарства. За орга­нізаційними формами економічний контроль в Україні поді­ляють на державний, муніципальний, незалежний і контроль власника. Державні органи, які здійснюють функції економічного контролю, такі: Рахункова палата Верховної Ради України; Державна податкова адміністрація України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України (усі три органи перебувають у структурі Мінфіну України); Фонд державного майна України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Мініс­терство праці та соціальної політики України, Державний комітет статистики України, Антимонопольний комітет Ук­раїни, Національний банк України. Спеціалізовані органи контролю — Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держ­стандарт України), Державний митний комітет України, Державний комітет України у справах захисту прав спожи­вачів (Держспоживзахист), Державна а
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1415
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 19:47
11-01-2011, 19:47

Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя

Категорія: Педагогіка

Проблема вивчення особистості вчителя має давню історію як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній, соціальній, педагогічній та медичній науках. У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії педагогічну діяльність найчастіше здійснювали жерці, а в Давній Греції – найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науки, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів. У середньовіччі педагогічною діяльністю займалися, переважно, священники, однак у міських школах та університетах – усе частіше люди зі спеціальною освітою. У Давньоруській державі педагогів називали „майстрами”. В Україні педагогічна думка традиційно розвивалася на рівні світової педагогіки. Ще в Київській Русі сформувалася виховна система, в якій чільне місце посідали методи виховної роботи на засадах любові до Батьківщини, гуманного ставлення до людини, дисципліни, мужності тощо. Педагогами та вихователями були чесні, благородні, безкорисливі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1217
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 19:42
11-01-2011, 19:42

Все про комети

Категорія: Астрономія, авіація, космонавтика

Хвостаті небесні гості — комети завжди при­вертали до себе увагу не тільки спеціалістів, а й найширших кіл людей. У наш час на зміну всіляким марно­вірним уявленням про комети прийшло чітке розуміння природного походження цих своєрідних небесних тіл. Маленьке ядро діаметром кілька кілометрів — єдина тверда частина комети, і в ньому практично зосереджена вся її маса. Маса комет надто мала й зовсім не впливає на рух планет. А планети спричиняють великі збу­рення в русі комет. Ядро комети, очевидно, складається із суміші пилинок, твер­дих грудочок речовини й замерзлих газів, таких, як вуглекислий газ, аміак, метан. З наближенням комети до Сонця ядро про­грівається і з нього виділяються гази й пил. Вони утворюють газову оболонку — голову комети. Газ і пил, що входять до складу голови, під дією тиску сонячного випромінювання і кор­пускулярних потоків утворюють хвіст комети, завжди спря­мований у протилежний від Сонця бік (мал. 62). Чим ближче до Сонця підходить комета, тим вона яскравіша і тим довший її хв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1573
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 18:44
11-01-2011, 18:44

Що таке категорії моральної свідомості?

Категорія: Філософія

Категорії – це такі основоположні поняття, які виступають водночас і відображенням найзагальніших властивостей дійсності, й актуальними формами діяльності свідомості, яка з даним аспектом дійсності має справу. Говорячи про категорії моральної свідомості, потрібно усвідомити, що вони – зовсім не якісь сухі абстракції, в них акумулюються реальні людські тривоги, радощі й страждання. Існування подібних категорій свідчить про певну буттєву вкоріненість людської свідомості, про її реальні витоки. Так, категорія добра, яка розглядається як цінність і провідна ідея моральної свідомості, що безпосередньо виводить її до проблем буття, проблем морального упорядження світу, визначає разом з тим і фундаментальну внутрішню форму діяння самої цієї свідомості. Для того, щоб серйозно ставитися до своїх обов’язків, прагнути до реалізації добра, шукати можливість зробити свій внесок у розвиток позитивних начал зовнішнього буття, людина передусім має бути впевненою, що ці позитивні начала справді-таки існують, має б
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3717
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 18:25
11-01-2011, 18:25

Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного права

Категорія: Право

Суб'єкт міжнародного права - це носій міжнародних прав і обов'язків, що виникають відповідно до загальних норм міжнародного права або розпорядженнями міжнародно-правових актів; чи обличчя (у збірному змісті), поводження якого прямо регулюється міжнародним правом і яке вступає (може вступати) у міжнародні публічні відносини. Відповідно, міжнародна правосуб'єктність - юридична здатність особи бути суб'єктом міжнародного права. Міжнародна правосуб'єктність по своєму походженню поділяється на фактичну і юридичну. Існують тому дві категорії суб'єктів МП: первинні (суверенні) і похідні (несуверенні). Основним суб'єктом міжнародного права є держава. У міжнародно-правовій літературі здавна використовується поняття держави, що включає в себе три основних компоненти - суверенну владу, населення, визначену територію. Держава вступає у різні майнові відносини, внаслідок чого відбувається її розвиток та розвиток суспільства в цілому. Як зауважувалося, ці відносини з іншими державами, міжнарод­ними організаціями, юрид
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1493
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 17:44
11-01-2011, 17:44

Грунт як об’єкт аналізу та контролю

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Ґрунт як об’єкт аналізу та контролю: 1) історичні аспекти в дослідженні ґрунтів; 2) фактори формування, структура та текстура ґрунту; 3) ґрунт в умовах урбанізованої системи. 2. Забруднення ґрунтів. 1. 1) Ґрунт як субстрат існування рослин та об'єкт землеробства цікавив ще античних дослідників. У Арістотеля і Теофраста ґрунти поділені на чудові, добрі, родючі, прийнятні, виснажені, бідні і безплідні. Наприкінці XVIII ст. і в першій половині XIX ст. у Західній Європі виникло дві концепції про ґрунт: аґроґеологічна й агрокультурхімічна. Прихильники першого напряму розглядали ґрунт як крихку гірську породу, яка утворюється зі щільних гірських порід під впливом вивітрювання. Рослинам відводилась пасивна роль перехоплювачів елементів живлення, які вивільнилися під час вивітрювання. Агрокультурхімічний напрям пов'язаний з працями А.Теєра, Ю.Лібіха та ін., які розглядали ґрунт лише як джерело живлення. Теєром була висловлена гіпотеза, що рослини живляться органічними речовинами (так звана гумусова
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1403
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 16:16
11-01-2011, 16:16

Політична наука в Україні: стан і перспективи

Категорія: Політологія, політісторія

Історія – це політика в минулому, політика – історія в сучасномуЕ.Фрімен Наука про політику. Політична наука чи політологія? Політична наука в кризі? Чи впливає ця наука на суспільні процеси? Ці та інші питання доволі часто дискутуються в середовищі науковців. У пропонованій статті зроблено спробу визначити стан і перспективи розвитку цієї важливої галузі суспільствознавства. Сучасний етап розвитку політичної науки в Україні можна охарактеризувати як період стабільності. Окреслено предметне поле політології, визначено проблематику і методи досліджень. Вийшли друком монографічні праці, присвячені актуальним проблемам політичної науки [1], підручники, навчальні посібники [2]. Політологія вивчається у вищих закладах освіти. Поряд із такими „старими” журналами, як „Віче”, „Політика і час”, з’явилися нові часописи політологічного профілю – „Політична думка”, „Нова політика”, „Людина і політика”, „Розбудова держави”. А ось сьогодні читач тримає в руках перше число журналу „Політичний менеджмент”. Заявили про
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3278
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 15:42
11-01-2011, 15:42

Євразія

Категорія: Географія, Економічна географія

Євразія - найбільший материк Землі, що складається з двох частин світу - Європи і Азії. Разом з островами Європа займає площу близько 53,4 млн. км2, з них на острови припадає близько 2,75 млн. км2. Крайні материкові точки Європи: на півночі - мис Челюскін, 77°43' пн. ш., на півдні - мис Піай, 1°16" пн. ш., на заході - мис Долі, 9°34' зх. д., на сході - мис Дежнєва, 169°40' зх. д. Ряд островів на південному сході Євразії розташований у Південній півкулі. Європу омивають океани: на заході - Атлантичний, на півночі - Північний Льодовитий, на півдні - Індійський, на сході - Тихий, і їхні окраїнні моря. На південному сході австрало-азіатські моря відокремлюють Європу від Австралії, на північному сході - Берингова протока від Північної Америки, на південному заході - Гібралтарська протока, Середземне і Червоне моря від Африки, з якою Європа з'єднується Суецьким перешийком. Безперервність масиву суші, сучасна тектонічна консолідованість материка, єдність багатьох кліматичних процесів, значна спільність розви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 716
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 15:04
11-01-2011, 15:04

Профілактика та попередження правопорушень, пов'язанних з протиправним використанням комп'ютерних систем

Категорія: Комп'ютери, програмування

В умовах зростання кількості злочинів в сфері комп'ютерної інформації в нашій країні [1] правоохоронні органи не змогли забезпечити безпеку діяльності державних і комерційних організацій. І хоч вони зараз не носять масового характеру, суспільна небезпека від використання комп'ютерної техніки в "традиційних" злочинах постійно підвищується. Окрім кількісного зростання таких випадків, відбуваються й якісні їх перетворення, пов'язані з освоєнням новітніх досягнень комп'ютерних технологій і, насамперед, використання глобальної мережі "ІNTERNET". Входження України у глобальні міжнародні комп'ютерні системи і особливо "ІNTERNET" стало передумовою появи правопорушень, пов'язаних з використанням електронно-обчислювальних машин. Система дозволяє мати доступ до оригінальних інформаційних матеріалів у всьому світі, нею можуть користуватись не лише вчені, педагоги, бізнесмени, але й інші особи, які не мають до неї доступу, в тому числі й хакери. Сьогодні цими правопорушеннями нікого н
Назад Вперед
^