Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 570
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:45
23-10-2011, 21:45

Аналіз субординованого капіталу

Категорія: Банківська справа

До складу регулятивного власного капіталу включаються кошти, залучені на умовах субординованого боргу, тобто боргу, який виникає у банку в разі залучення коштів інвестора для включення їх до капіталу банку. Мета такого залучення — підвищення рівня капіталізації банків.
За своєю економічною сутністю субординовані зобов'язання є для банку позичковими грошовими коштами, які, зрештою, потрібно повертати власникам. Та з огляду на достатньо тривалий строк Використання зазначених коштів і можливість їх конвертування ('{окрема, на акції банку) такі позичкові кошти прирівнюються до власних. Банки можуть погашати попередній борг за рахунок нового запозичення, користуючись цим джерелом коштів необмежено довго. За Базельською угодою капітал банку складається з елементів капіталу першого та другого рівнів, які певною мірою лімітуються й обмежуються. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» до банківського капіталу входять основний та додатковий капітали. У свою чергу, додатковий капітал, який не повинен бути більшим за основний, включає в себе, зокрема, гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти та субординований борг. Максимальна сума субординованого строкового боргу обмежується 50 % суми елементів капіталу першого рівня.
Серед гібридних (борг/капітал) капітальних інструментів є такі, яким властиві ознаки й акціонерного капіталу, й боргу. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 550
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:44
23-10-2011, 21:44

Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу

Категорія: Банківська справа

Нерозподілений прибуток — це частина чистого прибутку, яка не розподіляється, а утримується банком, як правило, з метою реінвестування в його діяльність. Зазначений прибуток є джерелом власного капіталу внутрішнього походження. Він створюється як залишок чистого прибутку після нарахування дивідендів, відрахувань у загальні резерви, резервний капітал та в інші фонди (резерви), створені відповідно до рішень загальних зборів учасників (засновників, учасників) банку або згідно з чинним законодавством. У фінансовому обліку нерозподілений прибуток включає результат минулих років, результат минулого року, що очікує затвердження зборами акціонерів (засновників) та результат поточного року. Чим більші значення нерозподіленого прибутку, тим краще. Проте слід мати на увазі, що результат поточного року може бути відкоригований у бік зменшення за результатами аудиторських перевірок і до цього моменту не може бути сплачений у вигляді дивідендів. Натомість від'ємне значення результатів минулих років та поточного року означає, що банк у той чи інший період мав збитки, тобто «проїдав» свій власний капітал.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 502
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:44
23-10-2011, 21:44

Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів

Категорія: Банківська справа

До складу власного капіталу банку входять резервний капітал та інші спеціальні фонди і резерви. Перш ніж почати аналізувати зазначені складові елементи власного капіталу банку, необхідно з'ясувати їх економічну сутність, порядок формування та використання. Зауважимо, що чинним законодавством регулюється порядок створення та використання лише статутного і резервного капіталу. Інші фонди, призначені для розширення матеріально-технічного забезпечення діяльності банку, вирішення соціальних питань та матеріального стимулювання його працівників, банки мають право створювати самостійно з урахуванням вимог (якщо вони є) чинного законодавства.
Резервний капітал формується в процесі подальшої діяльності банку. Він призначений для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань. Наявність резервного капіталу забезпечує фінансову стійкість банку, що, у свою чергу, позитивно впливає на підвищення його платоспроможності та зменшує вірогідність банкрутства банку.
Резервний капітал формується в порядку, встановленому загальними зборами учасників (засновників, акціонерів). Однак розмір резервного капіталу та щорічних відрахувань до нього не можуть бути меншими, ніж це встановлено законодавчо. Мова йде про те, що мінімальний розмір резервного капіталу не може бути меншим 25 % регулятивного капіталу (але не менше 25 % зареєстрованого статутного капіталу), а розмір відрахувань — меншим 5 % чистого прибутку.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 395
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:43
23-10-2011, 21:43

Вдосконалення обліку касового виконання Державного бюджету.

Категорія: Банківська справа

Діюча система обліку бюджетних потоків та звітності знаходиться в постійному розвитку і вдосконаленні. Запроваджується новий План рахунків з обліку виконання Державного бюджету. Відпрацьовуються форми документів, які використовуються при виконанні доходної і видаткової частин Державного бюджету; форми звітності та періодичність подання звітів про виконання Державного бюджету; нова бюджетна класифікація та здійснюється перехід до використання нової бюджетної класифікації в процесі планування і використання Державного бюджету.
Головним чинником в управлінні бюджетом, є інформація. Одержати інформацію дозволяє звітність, яка дає можливість управляти бюджетом та контролювати хід його виконання. На протязі семи років в Україні ведеться плідна робота, пов’язана з розробкою і впровадженням нової системи звітності про виконання бюджету.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 580
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:43
23-10-2011, 21:43

Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету

Категорія: Банківська справа

Однією з дуже складних сфер в галузі виконання бюджету є касове його виконаняя. Розвиток касового виконання Державного бюджету України з 1992 року по 1999 р.р. пройшов кілька етапів:
Перший етап – це перехід до фінансування в межах наявних коштів на рахунках Державного бюджету ( з 1 липня 1993 р.).
Другий етап – це поступовий перехід від банковської системи касового виконання Державного бюджету до казначейської ( з листопада 1995 р. – моменту утворення органів Державного казначейства – до 1 квітня 1997 р.).
Третій етап – це запровадження казначейської системи касового виконання Державного бюджету по видатках ( з 1 квітня 1997 р.).
Перехід до казначейської системи касового виконання Державного бюджету в Україні здійснений з метою посилення контролю за виконанням Державного бюджету та вдосконалення управління наявними коштами бюджету.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 639
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:42
23-10-2011, 21:42

Банківська політика, її значення у процесі стратегічного планування

Категорія: Банківська справа

Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є:
•кредитна політика;
•депозитна політика;
•інвестиційна політика;
•процентна політика.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 550
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:42
23-10-2011, 21:42

Процес прийняття управлінського рішення, його етапи

Категорія: Банківська справа

Жодна людина не може не пізнати на практиці процесу прийняття рішень. Кожний з нас протягом дня приймає десятки й навіть сотню, а протягом життя — тисячі й тисячі рішень. Функція прийняття рішень безпосередньо пов'язана із цілеспрямованою діяльністю людини. Взагалі ж, прийняти рішення, як правило, порівняно легко. Важко, а часом — досить важко прийняти гарне рішення.
Рішення — це вибір альтернативи. (Альтернатива — необхідність вибору між взаємовиключними можливостями, варіантами рішень). У практичній діяльності перед керівниками всіх рівнів керування при виконанні ними своїх функцій постійно виникають різні проблеми, завдання, невирішені питання й т.п., що вимагають свого дозволу.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 803
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:41
23-10-2011, 21:41

Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішні змінних

Категорія: Банківська справа

Одне з найважливіших вимог, запропонованих до організації керування, укладається в забезпеченні високої оперативності, надійності (стабільності) і повноти контролю й керівництва ходом виробництва. Інша важлива вимога, якій повинна відповідати організація керування виробництвом, укладається в забезпеченні максимальних умов для прискорених темпів розвитку підприємства. Великий вплив на ритмічність роботи основного виробництва робить забезпечення цехів і ділянок всіма видами енергії й справним устаткуванням. Тому неодмінною умовою раціональної організації керування є забезпечення безперебійного й високоякісного технічного обслуговування виробництва, чіткої роботи допоміжних й обслуговуючих підрозділів підприємства.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 533
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:41
23-10-2011, 21:41

ФУНКЦІЇ БАНКІВ

Категорія: Банківська справа

Однією з важливих функцій банку є посередництво в кредиті, що вони здійснюють шляхом перерозподілу коштів, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу фондів підприємств і грошових доходів приватних осіб. Особливість посередницької функції банків полягає в тому, що головним критерієм перерозподілу ресурсів виступає прибутковість їхнього використання позичальником. Перерозподіл ресурсів здійснюється по горизонталі господарських зв'язків від кредитора до позичальника, за допомогою банків без участі проміжних ланок в особі вищестоячих банківських структур, на умовах платності і зворотності. Плата за віддані й отримані в борг засоби формується під впливом попиту та пропозиції позикових засобів. У результаті досягається вільне переміщення фінансових ресурсів у господарстві, що відповідає ринковому типу відносин.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 719
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:39
23-10-2011, 21:39

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БАНКУ

Категорія: Банківська справа

Організаційна структура банків відповідає загальноприйнятій схемі керування акціонерного товариства. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, що повинні проходити не рідше одного разу в рік. На ньому присутні представники всіх акціонерів банку на підставі доручення. Загальні збори правомочні вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні бере участь не менш трьох чвертей акціонерів банку.
Загальний посібник діяльністю банку здійснює рада банку. На нього покладаються також спостереження і контроль за роботою правління банку. Склад ради, порядок і терміни виборів його членів визначає загальні напрямки діяльності банку, розглядає проекти кредитних і інших планів банку, затверджує плани доходів і витрат і прибутків банку, розглядає питання про відкриття і закриття філій банку й інших питань, пов'язаних з діяльністю банку, його взаєминами з клієнтами і перспективами розвитку.

^