Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 377
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:39
23-10-2011, 21:39

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Категорія: Банківська справа

Першим і основним принципом діяльності банку є робота в межах реально наявних ресурсів.
Робота в межах реально наявних ресурсів означає, що банк повинен забезпечувати не тільки кількісну відповідність між своїми ресурсами і кредитними вкладеннями, але і домагатися відповідності характеру банківських активів специфіці мобілізованих їм ресурсів. Насамперед це відноситься до термінів тих і інших. Так якщо банк залучає засобу головним чином на короткі терміни, а вкладає їхній переважно в довгострокові позики, те його ліквідність опиняється під загрозою. Наявність в активах банку великої кількості позик з підвищеним ризиком потребує від банку збільшення питомої ваги власних засобів у загальному обсязі його ресурсів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 643
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:38
23-10-2011, 21:38

ПОНЯТТЯ І ВИДИ БАНКІВ

Категорія: Банківська справа

Сучасні кредитно-банківські системи мають складну, багатоланкову структуру. Якщо за основу класифікації прийняти характер послуг, наданих клієнтам, то можна виділити три найважливіших елементи сучасної кредитної системи: 
- центральний банк
- комерційні банки
-спеціалізовані фінансові заснування (страхові, ощадні)

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 358
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:37
23-10-2011, 21:37

Економічні фукнції та механізм функціонування ринку цінних паперів

Категорія: Банківська справа

Сучасний світ характеризується високим поділом праці, в результаті чого обмін продуктами праці, торгівля стали суспільною необхідністю. Також важливу роль відіграє у процесі господарювання накопичення грошового капіталу. Самому процесу накопичення грошового капіталу передує етап його виробництва. Після того як горошовий капітал створений або вироблений, його необхідно розділити на частину, котра знову направляється у виробництво, і ту частину, котра тимчасово вивільняється. Остання, як правило, і представляє собою вільні грошові засоби виробництва підприємств і корпорацій, що акумулюються на ринку позичкових капіталів кредитно-фінансовими інститутами і ринком цінних паперів. Структура ринку позичкових капіталів складається в основному із двох елементів: кредитно-фінансових інститутів та ринку цінних паперів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 394
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:36
23-10-2011, 21:36

Недоліки хеджування, практика хеджування

Категорія: Банківська справа

Базисний ризик. Із-за зміни базису ф’ючерсний контракт може не забезпечити повного захисту від цінових коливань наявного ринку. Базисний ризик збільшується тим більше, чим більший сорт наявного товару відрізняється від специфіки ф’ючерсного контракту. Лише в окремих випадках на дуже нестійких ринках, або коли кореляція нестійких і ф’ючерсних цін мала, базисний ризик може бути більше цінового ризику довгої чи короткої позиції.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 374
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:35
23-10-2011, 21:35

Поняття торгівлі цінними паперами

Категорія: Банківська справа

Основними законодавчими актами, що регулюють операції з торгівлі цінними паперами на Україні є Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” та Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Останній визначає основні засади оподаткування прибутку юридичних осіб від операцій з торгівлі цінними паперами. Цей закон визначає цінний папір як документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, встановленим законодавством про цінні папери.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 478
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:34
23-10-2011, 21:34

Вартість цінних паперів, її визначення

Категорія: Банківська справа

Ринок цінних паперів — це особлива сфера ринкових відносин, де завдяки продажу цінних паперів здійснюється мобілізація фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб суб'єктів економічної діяльності. Ринок цінних паперів ще називають фондовим ринком. Це пов'язано з тим, що цінні папери за своєю економічною суттю є відображенням певних фондів — матеріальних або грошових.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 388
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:33
23-10-2011, 21:33

Центральний банк і монетарна політика

Категорія: Банківська справа

Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад грошового обігу визиває значні темпи інфляції, підриває ринкові механізми, економіку в цілому. Тому виникає об’єктивна потреба у створені механізму державного контролю за кількістю грошей.

Банки - основна складаюча частина кредитно-фінансової системи будь-якої держави. Вони створюють, аккумулюють і надають грошові засоби. Кредитні системи развинутих держав мають разноманітну структуру, але є і загальні риси. Так, скрізь кредитна система складається із центрального банку, комерційних банків, спеціализованих банківських установ (інвестиційних, зовнішньоторгових, іпотечних і т.д.), а також кредитно-фінансових установ небанківського типу: страхових, фінансових компаній, пенсійних фондів, ощадних кас.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 455
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:32
23-10-2011, 21:32

Електронна пошта НБУ

Категорія: Банківська справа

Електронна пошта — ЕП — складається загалом із вузлів — комп'ютерів, які мають змогу встановлювати один з одним з'єднання для передавання електронних листів (повідомлень) своїх абонентів. Вузли поділяються на абонентські пункти АП 1-го типу (АП-1) та абонентські пункти 2-го типу (АП-2) (поштамти).

Кожний АП-1 передає в інші вузли лише ті повідомлення, які були підготовлені його абонентами, і приймає від решти АП лише адресовані його абонентам повідомлення. На відміну від АП-1, АП-2 передає на інший поштамт або на АП-1 будь-які повідомлення.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 343
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:31
23-10-2011, 21:31

Економічний аналіз балансу комерційного банку

Категорія: Банківська справа

Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною i багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату дiяльностi комерцiйного банку необхiдно використовувати оптимальну систему показникiв.

Функцiонуючi комерцiйнi банки створенi або на акцiонернiй основi або на основi паювання.Акцiонери i пайщики зацiкавленнi в iнформацiї про дiяльнiсть свого банку. Для цього необхiднi певнi оцiночнi показники, тобто володарям /акцiонерам / банку необхiдно отримувати данi про доцiльнiсть покупки володiння чи продажу акцiй. Вкладчикам /кредиторам/ необхiдно оцiнити ступiнь ризику при розмiщеннi грошей в банк. Потенцiйнi iнвестори тобто громадяни хочуть знати, що являє даний банк, щоб визначити на майбутнє можливiсть дiлових контактiв з ним.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 321
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-10-2011, 21:30
23-10-2011, 21:30

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Категорія: Банківська справа

Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи:

господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні);

ресурси (джерела утворення) господарських коштів;

функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг);

фінансові результати статутної діяльності.

^