Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8754
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 00:55
21-01-2011, 00:55

Облік та аудит безготівкових розрахунків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ……………….……………….……………….……………….………3 Розділ 1. Поняття, принципи і система безготівкових розрахунків………………………………………………………………… 5 1.1. Сутність і принципи безготівкових розрахунків……………… 5 1.2. Поняття системи безготівкових розрахунків…………………13 1.3. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аудиту безготівкових розрахунків……………………16 Розділ 2. Форми та облік безготівкових розрахунків……………… .22 2.1. Форми безготівкових розрахунків……………………………….22 2.2. Облік безготівкових розрахунків………………………………54 Розділ 3. Аудит безготівкових розрахунків на підприємстві… 62 3.1. Методика аудиту безготівкових розрахунків на підприємстві……………………………………………………………… 62 3.2. Організація Аудиту. Робочі документи аудитора…………… .72 [F1] Висновки та пропозиції…………………………………………………83 Список використаної літератури………………………………………88 Вступ Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1765
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 14:53
20-01-2011, 14:53

Особливості автоматизації товарних операцій

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Оскільки найбільші проблеми виникають у процесі ведення бухгалтерського і податкового обліку товарних операцій, розглянемо можливості програми "1С: Бухгалтерія" у цьому напрямі. Товарні операції є одними з найпоширеніших у господарській практиці. Типова конфігурація "1С: Бухгалтерія" дозволяє автоматизувати облік надходження, переміщення, продажу товарів на підприємстві, проводити облік доходів від їх реалізації відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку. Паралельно ведеться і податковий облік цих операцій. Для відображення в обліку руху товарів призначений рахунок 28 "Товари" із субрахунками: для обліку товарів і склотари призначений субрахунок 281, 282; комісійних товарів — 283; для обліку зворотної тари — 284. Також застосовується контрактивний субрахунок 285 "Торгова націнка" для відображення різниці між купівельною ціною (первісною вартістю товарів без ПДВ) та ціною продажу. Важлива умова правильної організації обліку — єдність оцінки
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5683
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 07:44
20-01-2011, 07:44

Методика обліку, аналізу і аудиту витрат звітного періоду

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ I. Загальнотеоретичні основи організації обліку і контролю витрат підприємства 1.1. Поняття про витрати підприємства, їх класифікація 5 1.2. Склад та характеристика виробничих витрат та витрат діяльності 16 1.3. Елементи управлінського контролю витрат та принципи управління витратами 23 РОЗДІЛ II. Облік витрат звітного періоду на підприємствах швейної промисловості 2.1. Облік витрат на виробництво продукції 30 2.2. Облік загальновиробничих та адміністративних витрат 51 2.3. Облік витрат на збут та інших витрат діяльності 65 РОЗДІЛ III. Аналіз і аудит витрат підприємства 3.1. Мета, завдання та джерела аналізу і аудиту витрат підприємства 77 3.2. Аналіз витрат підприємства 83 3.3. Аудит витрат підприємства 96 Висновки і пропозиції 102 Список використаних джерел 106 В С Т У П Витрати підприємства є одним із найважливіших і одним із трудомістких об’єктів обліку, контролю, аналізу. Від правильності їх визначення залежить точність розрахунку фінансового результату діяльнос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9790
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 08:18
19-01-2011, 08:18

Облік та аудит видатків бюджетних установ згідно встановленого кошторису доходів та видатків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1 ”Теоретичні основи про видатки бюджетної установи”…………….7 1.1. Загальна характеристика установи…………………………………………….7 1.2.Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ………… .9 1.3.Система розпорядників бюджетних коштів………………………… .…… .11 1.4.Порядок фінансування за відомчою структурою і через органи ДКУ з елементами порівняння……………………………………………………….……13 1.5. Кошторис, як індивідуальний фінансово-правовий акт……….……………20 1.6. Поняття бюджетної класифікації та її структура……………………….… .23 1.6.1. Склад і класифікація видатків………………………………………… .….23 1.6.2. Економічна класифікація та її роль в бюджетному обліку………… .… 28 1.7.Нормативно-правова база бюджетного обліку………………………….……32 Розділ 2 “Облік видатків у бюджетній сфері”………………… …………… 34 2.1. Видатки загального фонду…………………………………………………….34 2.1.1.Облік касових видатків………………………………………………………34 2.1.2.Облік фактичних видатків………………………………………………… .38 2.1.3.Розподіл та взаємозв’язок касових та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1659
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 11:16
18-01-2011, 11:16

Автоматизація оборотноївідомості до синтетичного рахунку 10

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Тема: Облік необоротних активів. П.1. Облік основних засобів. Визначення основних понять. Методологічні засоби формування в бух.обліку інформації про ОЗ визначені в П(С) бо 7, який назив. “Основні засоби”. Згідно з цим стандартом до основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство, утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів чи надання послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації), яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Для контролю за наявністю рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами. Група основних засобів – це сукупність однотипних за технічними характеристиками призначенням та умовами основних засобів. Класифікація основних засобів: 1. Земельні ділянки. 2. Капітальні витрати на поліпшення земель. 3. Будинки та споруди. 4. Машини та обладнання. 5. Транспортні засоб
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2211
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 07:37
18-01-2011, 07:37

Основні визначення бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Бухгалтерський облік — це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у рамках окремо взятого підприємства, то дані бухгалтерського обліку використовують для потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень. Тому неможливо переоцінити значення повної і достовірної інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства при вирішенні поточних і перспективних господарських проблем. Для прийняття управлінських рішень, навіть на рівні підприємства, повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувача. Зокрема, щоб порівняти фінансові результати, досягнуті у попередньому та звітному періодах, необхідно використовувати показники, які визначені за єдиною методологією з використанням однакових критеріїв і правил. З цією метою підприємство повинно розробити свою облікову політику, що підпорядкована потребам внутрішнього менеджменту. Але при прийнятті ефективних управлінських рішень менеджери не обмежуют
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6345
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 13:12
17-01-2011, 13:12

Облік автомобільного транспорту на підприємстві

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст І. Вступ …………………………………………………………………….3 ІІ. Автомобіль, як об’єкт основних засобів …………………………… 4 3. Спецавтомобіль і валові витрати …………………………………… 6 4. Продаж автомобіля підприємством …………………………………10 4.1. Продаж автомобіля підприємством недержавної форми власності непов’язаній особі ………………………………….11 4.2. Особливість продажу державного автомобіля …….……12 5. Перевезення вантажів автомобільним транспортом ……….………13 6. Бухгалтерський і податковий облік перевезення пасажирів автомобільним транспортом ……………………………………………14 6.1. Бухгалтерський облік …………………………………….15 6.2. Обов’язковість страхування …………………………… 16 6.3. Облік бланків квитків на проїзд автомобільним транспортом………………………………………………….…18 7. Бухгалтерський і податковий облік операцій з перевезення автомобільним транспортом ……………………………………………18 8. Забезпечення спецодягом на підприємствах автотранспорту …… 21 9. Розрахунок вартості проїзду ……………………………………… .24 ІІІ. Висновок …………………………………………………………….27 IV. Додаток …………………………………………………………… .29
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3839
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 16:58
16-01-2011, 16:58

Склад і класифікація витрат сільськогосподарських підприємств

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Методичні основи класифікації витрат сільськогосподарських підприємств подано у П(С)БО 16 "Витрати", а також у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, що затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 № 132. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств розроблені відповідно до законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99. № 996, "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 № 283 та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдності в складі і класифікації витрат, застосування методики їх планування та обліку і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм власності, включаючи їх допоміжні і підсобні підроз
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2673
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 07:05
16-01-2011, 07:05

Принципи обліку основних господарських процесів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Основні показники господарської діяльності 2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 3. Облік процесу постачання 4. Облік процесу виробництва 5. Облік процесу реалізації 6. Облік фінансових результатів і використання прибутку 1. Основні показники господарської діяльності Для оперативного керівництва і контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й якісну інформацію про кількісні та якісні показники діяльності господарства. Кількісними показниками діяльності підприємства є показники обсягу тих або інших процесів, наприклад кількість заготовлених (придбаних) виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виробленої та реалізованої готової продукції в цілому та за окремими її видами тощо. Цей показник дає змогу раціонально вирішувати господарські завдання в процесі діяльності. В показнику обсягу реалізації поєднуються інтереси виробників і споживачів, оскільки реалізованою може бути тільки продукція, яка відповідає попиту споживачів, певним їхнім вимогам. Ц
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2680
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 22:55
15-01-2011, 22:55

Оформлення документації по оприбуткуванню готової продукції

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ: Вступ I. Теоретична частина 1. Готова продукція, її облік, оцінка. 2. Електронні таблиці Exсel. Редагування даних. Форматування комірок і даних в комірках II. Практична частина 1. Постановка задачі та автоматизація 2. Роздрук вихідних даних Висновок Список використаної літератури 1. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ЇЇ ОБЛІК, ОЦІНКА Готова продукція - це продукція (виріб, напівфабрикат, робота, послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві, пройшла всі стадії технічного випробування (якщо вимагають відповідні її особливості), відповідає техніч­ним умовам і стандартам, не потребує подальшої обробки на цьому підприємстві і здана на склад (схема 6.1). Готова продукція - це матеріальний результат виробни­чої діяльності підприємства. Крім випуску речовинної продукції (машин, взуття, одягу, хліба, цукерок тощо), підприємство, може виконувати певні роботи для інших підприємств або надавати їм послуги. Наприклад, ремонтні роботи, перевезення І вантажів своїм автотранспортом для інших підп
Назад Вперед
^