Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2669
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2010, 01:54
6-11-2010, 01:54

Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ стор ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПП “АСКАНІЯ” ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 6 1.1. Характеристика підприємства та оцінка його фінансового стану 6 1.2. Економічна сутність роздрібної торгівлі її роль і місце у діяльності ПП “Асканія” 10 1.3 Огляд методів дослідження об’єкта 18 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 29 2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві 29 2.2. Аудит діяльності підприємств роздрібної торгівлі 32 2.3. Оформлення результатів аудиту та рекомендації аудитора 35 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 48 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1194
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-11-2010, 13:57
4-11-2010, 13:57

Дебіторська заборгованість

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами одночасно з передачею май­на, виконанням робіт, наданням послуг тощо. У зв'язку із цим у нього виникає дебіторська забор­гованість. Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичай­но така сума визначається на дату балансу. Оскі­льки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають та­кож проміжну (квартальну) звітність, то суму дебі­торської заборгованості підприємства слід визна­чати щоквартально. Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська за­боргованість". Дія П(С)БО 10 не поши
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2140
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-11-2010, 09:51
3-11-2010, 09:51

Бухгалтерський облік в банку “АВАЛЬ”

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ І. Загальна частина. 1.1. Обґрунтування теми. 1.2. Охорона праці. ІІ. Розрахункова частина. 2.1.1. Характеристика підприємства. 2.1.2. Форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Облік операцій по торгівлі (обміну) готівковою валютою в банку “Аваль”. 2.1.3. Синтетичний та аналітичний облік на підприємстві за квітень місяць. 2.2. Формування документу “Квиток учня” в електронній таблиці “Excel”. ІІІ. Література. І. Загальна частина. 1.1. Обґрунтування теми. Бухгалтерський облік – це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємства, а також система збирання, вимірювання, обробки та передачі інформації про господарську діяльність підприємства внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень. Бухгалтерський облік – це процес безперервного і взаємопов’язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю окремого підприємства з метою одержання про нього поточних і підсумкових показни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1043
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-11-2010, 09:14
2-11-2010, 09:14

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін. Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій: Ø якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активів і амортизують; Ø якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам П(С)БО 9 “Запаси”, вони обліковуються у складі запасів; Ø якщо МШП передані в експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються витратами звітного періоду. Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є: Ø визначення первісної вартості придбаних МШП; Ø контроль за їх зберіганням як в період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства; &Os
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 905
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 03:51
1-11-2010, 03:51

Податкова застава, порядок її застосування

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Законом встановлено, що право податкової застави виникає згідно із законом та не потребує письмового оформлення. Податкова застава – це спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому Законом У зв’язку з тим, що податкова застава – це самостійний інститут, специфічний вид податкових правовідносин, яким широко користуються в країнах з високорозвиненою економікою, виникає вона не внаслідок договору, як звичайна застава, а внаслідок боргу перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами. Право податкової застави поширюється на будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1164
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-10-2010, 21:38
30-10-2010, 21:38

Конкурентоспроможність України в галузі бухгалтерського обліку та аудиту

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Мета роботи. На даному етапі складно говорити про глобальну конкурентоспроможність українського бухобліку та аудиту. Складність полягає в тому, що аудит в Україні існує всього вісім років. Для того, щоб конкурувати на міжнародному ринку український аудит принаймні має здобути визнання на власній території. І в аудиторах потенційний замовник повинен вбачати не тільки “борця з податковою інспекцією”, а певного радника підприємця. Проте для багатьох споживачів аудит – це нав’язана необхідність. І метою роботи є дослідити на скільки гостро стоїть ця проблема зараз, оцінити економічну перспективу аудиту, розглянути найбільш перспективні шляхи та умови розвитку аудиторської діяльності в Україні. Щодо бухгалтерського обліку ситуація навіть складніша порівняно з аудитом. Минуло лише два роки з часу затвердження Урядом України програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Тому про глобальну конкурентоспроможність бухгалтерських послуг покищо мова не може йти з одної просто
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1214
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 22:33
29-10-2010, 22:33

Загальна характеристика податкової системи України

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Поняття податкової системи України 2. Складові елементи податкової системи України 3. Види податків в Україні, їх місце в податковій системі 4. Проблеми і перспективи податкової системи України Висновки Використана література 1. Поняття податкової системи України Податкова система уявляє з себе сукупність податків, що стягуються в державі, форми та методи їх побудови, методи розрахунку податків та податковий контроль. З іншого боку податкова система - це сукупність правових норм, що регулюють розміри, форми, методи і терміни стягнення податків і платежів, які носять податковий характер і необхідні державі для виконання її функцій. Вона ґрунтується на принципах гласності; загальності; обов’язковості; соціальної справедливості; фіскальної та економічної ефективності. Комплекс податкових заходів істотно впливає на економічну діяльність господарюючих суб’єктів, стимулюючи економічну і інвестиційну активність. Практика свідчить, що наслідком збільшення ставок і маси стягнення державою податків
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1040
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 19:00
29-10-2010, 19:00

Система рахунків бухгалтерського обліку. Їх зміст і класифікація

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Бухгалтерські рахунки, їх побудова Бухгалтерський баланс не пристосований для поточного відображення господарських операцій. Тому для цього застосовують рахунки бухгалтерського обліку — спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за наявністю та зміною засобів і їх джерел у процесі господарської діяльності. За формою бухгалтерський рахунок — це таблиця, лівий бік якої називається “дебет” (від лат. debet — він винен), правий — “кредит” (від лат. credit — він вірить): Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок, який називається “сальдо”. Його записують з того боку рахунка, де цей об’єкт відображається в балансі. У рахунках, призначених для обліку засобів, сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, які відображають облік джерел, — з правого. Сальдо (с-до) — різниця між підсумками залишків за дебетом і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду. Наприклад, на 1 січня 2000 р. залишок за бал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 349
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 19:00
29-10-2010, 19:00

Предмет аудиторського контролю

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм­ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює; закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах. На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в сус­пільстві, аудиторський контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своє­часного регулювання їх із застосуванням економічних важелів. Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефектив­ність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю, предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавству, нормативно-правовим актам. Зок­рема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дис­ципліни, якість праці та її оплату
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1297
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-10-2010, 07:53
28-10-2010, 07:53

Податкова система України: етапи її становлення

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План. Вступ. 2 1. Податкова система України. 3 2. Етапи становлення податкової системи України. 10 Висновок. 15 Список використаної літератури. 17 Вступ. Сьогодні Україна перебуває в стадії подальшого формування податкової системи, головне завдання якої – створити умови для розвитку підприємництва і на цій основі забезпечити повне задоволення державних і соціальних потреб. За цей час існування податкової системи України ще гостріше встали проблеми податкового законодавства України, ще наочніше стали для дозволу питання, зв'язані з виплатою податків. На мій погляд, побудову такої податкової системи, що б забезпечила створення сприятливого податкового клімату на Україні, неможлива без упровадження цілого комплексу мір, що у корені змінили б сам підхід до виплати податків, як необхідного атрибута держави. 1. Податкова система України. Податкова система являє собою сукупність податків, установлених законодавчою владою і стягнутих виконавчими органами, а також методи і принципи побудови по
^