Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7214
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 23:56
2-01-2011, 23:56

Організація та методика обліку і контролю грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………… 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку, контролю та аналізу грошових коштів підприємства………………………………………… .6 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства……………… 6 1.2. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошових потоків підприємства……………………………………………………… 11 1.3. Законодавчі основи обліку і контролю грошових коштів на підприємстві………………………………………………………………….16 1.4. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства .17 Розділ 2. Організація та методика обліку і контролю грошових коштів на підприємстві .37 2.1. Облік готівкових і безготівкових розрахунків та документальне оформлення касових операцій 37 2.2. Облік інших коштів і валютних операцій 58 2.3. Аудит готівково-рохрахункових операцій………………………………….…62 Розділ 3. Аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві 67 3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків 67 3.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1681
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 22:44
2-01-2011, 22:44

Форми бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерсь­кого обліку, його технічної оснащеності. Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів. Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є: зовнішній вигляд і бу­дова облікових регістрів, взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку, послідовність і техніка облікової реєстрації. За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господар­ства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 910
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 01:02
2-01-2011, 01:02

Облік інших операцій в торгівлі

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Облік тари. Тара багаторазового використання вважається поворотною, коли її визначено такою в договорi на поставку продукцiї або купівлю-продаж товару та у разi дотримання строкiв i умов її повернення постачальникові чи продавцевi. За деякi види поворотної тари, що поставляється з продукцiєю або товаром, постачальник вимагає від покупця заставу, переважно у грошовому вираженнi, яку повертає йому пiсля отримання пустої тари. Така тара називається заставною. Бiльшiсть пiдприємств, здiйснюючи операції з продажу то-варiв у заставнiй тарi, користуються схемою їх вiдвантаження на умовах попередньої оплати. До вартостi придбаної партії товару включається заставна цiна тари, а вартiсть тари, що повертається постачальникові, вiднiмається вiд вартостi наступної партії поставлених товарiв. При цьому постачальник вимагає вiд своїх постiйних покупцiв, щоб кiлькiсть поверненої тари дорiвню-вала кiлькостi тари пiд новою партiєю товару. Приклад. Пiдприємство-постачальник. Оптове пiдприємство отримало передоплату вiд
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1621
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 19:11
1-01-2011, 19:11

Облікова політика

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Що таке нова облікова політика підприємства? Система бухгалтерського обліку — це своєрідний механізм підготовки та відображення ін­формації про майнове та фінансове становище підприємства. Завдяки цій інформації внутрішні та зовнішні її користувачі мають уявлення про реальний стан справ на підприємстві. Як відомо, методична база ведення бухгалтерського обліку складається з використання первин­них облікових документів, інвентаризації, оцінки, калькулювання, організації обліку (управлінсько­го, бухгалтерського та податкового), виконання розрахунків та проведень, контролю, підготовки звітності. Створення цілісної системи обліку пе­редбачає активне застосування специфічного еле­мента регулювання бухгалтерського обліку та звіт­ності — облікової політики підприємства. «Облікова політика — сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» — таке визначення облікової політики наведене в статті 1 «Визначення термінів» Закону України в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 672
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 12:27
1-01-2011, 12:27

Види перевірок податкових органів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Податкові органи здійснюють камеральні, документальні і тематичні перевірки. Камеральна перевірка (без виходу на підприємство) проводи­ться податковим інспектором у момент одержання декларацій та розрахунків з використанням бухгалтерської звітності. Перевірці підлягають такі питання: повнота і своєчасність подання звіту, податкових декларацій та розрахунків; дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих доку­ментів; узгодженість звітних даних; послідовність даних у формах звітності; відповідність даних, що використовуються для складання розрахунків, даним, відображеним у звітності; правильність заповнення всіх пунктів декларацій та розра­хунків; правильність арифметичних підрахунків та визначення сум і термінів сплати або повернення з бюджету належних сум. Увагу треба приділити методиці перевірки кожного із зазна­чених питань. Документальна перевірка — це другий етап контрольної ро­боти податкових органів за правильністю нарахування та своєча­сністю сплати до бюджету податків та зборів. Докумен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3485
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 16:17
31-12-2010, 16:17

Облік витрат на підприємстві

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ВСТУП Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського обліку. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. В економіці Україні відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це в свою чергу, призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного рівня. В зв'язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому регулюванню підлягають методологічні аспекти його організації. В умовах автономної обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовується більш широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1576
 • Автор: LOL
 • Дата: 31-12-2010, 13:03
31-12-2010, 13:03

Суть внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту. Об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Внутрішній аудит є одним із видів внутрішньогосподарського кон­тролю суб'єктів підприємницької діяльності. Забезпеченню ефектив­ності діяльності суб'єктів підприємницької діяльності багато в чому сприяють впровадження і правильна організація системи внутріш­нього аудиту, В умовах становлення ринкової економіки в Україні неабиякий інтерес викликає досвід зарубіжних країн щодо організації внутріш­нього аудиту. Професійну організацію внутрішніх аудиторів у США було створено в 1941 р. як Інститут внутрішніх аудиторів. Свою діяльність Інститут будує на базі загальних професійних знань внут­рішніх аудиторів, програми безперервного професійного розвитку, економічного кодексу, норм і програм сертифікації. Внутрішні ауди­тори працюють як у державному, так і в приватному секторі. Внут­рішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управ­лінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, ре­комендації, поради й інформацію про діяль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 471
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 20:41
30-12-2010, 20:41

Зміст приміток до фінансових звітів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Згідно з П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” Примітки до фінансових звітів — це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Одна з вимог, що її висувають до Приміток, стосується обсягу інформації (рис. 6.1). Всі Примітки до фінансових звітів поділяються на такі складові (рис. 6.2). Примітки доцільно подавати у такій послідовності: 1. Відповідність фінансових звітів вимогам П(С)БО. 2. Застосовані основи (основа) оцінки та облікової політики. 3. Допоміжна інформація до статей, наведених у складі кожного фінансового звіту в тому порядку, в якому подані кожна стаття і кожен фінансовий звіт. 4. Інші розкриття (непередбачені події, зобов’язання та розкриття іншої фінансової інформації, розкриття нефінансової інформації). Ряд П(С)БО встановлюють вимоги до розкриття, які не стосуються безпосередньо певної статті фінансових звітів, а зві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1248
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-12-2010, 17:40
30-12-2010, 17:40

Бухгалтерський і податковий облік ліцензування

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

При придбанні ліцензії на провадження окремого виду підприємницької діяльності, які визначені Постановою КМУ від 03.07.98 р. №1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності", у її власника може скластися думка, що придбана ліцензія - це нематеріальний актив. І справді, відповідно до наказу Мінфіну від 18.10.99 р. №242, яким запроваджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", "ѕнематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівліѕ". Водночас Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, визначає, що на субрахунку 127 "Інші нематеріаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1185
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 14:36
29-12-2010, 14:36

Єдиний податок

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Загальні положення 2. Юридичні особи як платники єдиного податку 3. Фізичні особи як платники єдиного податку Література 1. Загальні положення Сплата єдиного податку являє собою спрощену систему опо­даткування, обліку і звітності, особливості застосування якої закріплено Указом Президента України «Про спрощену систе­му оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприє­мництва, від 3 липня 1998 р. що з 19 вересня 1999 р. діє у редакції Указу від 28 червня 1999 р. (далі — Указ). Цей Указ було прийнято з метою реалізації державної політики з питань розвитку і підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей відповідно до п. 4 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України. Застосування такої системи є найбільш поширеним способом оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва, що введений в дію з 1 січня 1999 р. причому таким суб'єктам надано право вибору між оподаткуванням за загальною чи спрощеною системою. Сьогодні спрощена система оподаткуван
^