Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1944
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 18:20
17-12-2010, 18:20

Облік операцій на поточному, рахунку в національній валюті

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Порядок відкриття поточних рахунків у банку Будь-яка форма підприємницької діяльності передба­чає активний обмін коштами. Посередниками в цих роз­рахунках є спеціальні державні та комерційні господар­ські одиниці — банки. У процесі господарської діяльності постійно здійсню­ються допоміжні грошові розрахунки між підприємства­ми, між підприємством і бюджетом, органами страхуван­ня, громадськими організаціями, фізичними особами, завдяки чому завершується перетворення грошової фор­ми виділених коштів на виробничі запаси, одержання гронової виручки та чистого прибутку, що міститься в ній. Отже, грошові розрахунки – найважливіший фактор обороту коштів, а їхнє своєчасне завершення — необ­хідна умова безперервного процесу виробництва. Усі юридичні особи, незалежно від форм власності, а також фізичні особи — громадяни України, іноземні гро­мадяни, особи без громадянства, що є суб'єктами підпри­ємницької діяльності, — здійснюють між собою розра­хунки за товари, роботи, послуги та цінні папери. Для зберіга
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 680
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 16:25
17-12-2010, 16:25

Аудит розрахунків за претензіями. Поняття ризику і правила його оцінювання

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

1. Аудит розрахунків за претензіями Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами", субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями". Одним із важливих завдань аудиту є перевірка розрахунків за претензіями за невиконання договірних зобов'язань. Є декілька груп претензій: • до постачальників і підрядників за виявлені під час перевірки їхніх рахунків завищення обсягів виконаних робіт, недопоставку товарів, завищення цін і тарифів, завищення сум внаслідок арифметичних помилок, за невідповідність якості поставлених товарів стандартам або технічним умовам, за простої з вини постачальників; • до транспортних організацій за нестачу вантажу понад норми природних втрат, що виникла у дорозі, і за зайві сплачені суми при перевезенні вантажів; • за санкціями (штрафи, пені, неустойки) за недотримання договірних умов, визнаних платниками або присуджених судом; • до банків за сумами, помилково списаними за рахунками в банку (за валютними операціями). Претензії пред'являють після того, як підприємство
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1275
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 12:50
17-12-2010, 12:50

Екологічне оподаткування: збір з власників транспортних засобів, плата за землю, збори за спеціальне використання природних ресурсів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст Вступ . 2 Основні пріоритети охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсов . 3 Екологічні положення (принципи) відшкодування шкоди 8 Збір з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 9 Плата за землю . 11 Збори за спеціальне використання природних ресурсов 12 Висновок 14 Список використаної літератури . 15 Вступ Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до статті 16 Конституції України, якою визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави. Державна політика у сфері екології, як і будь якій іншій сфері повинна базуватися на стабільній системі законодавства, актів, нормативів , але ця система, особл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 950
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-12-2010, 01:00
17-12-2010, 01:00

Особливості аудиту у банках

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ 1. Мета і завдання аудиту зобов’язань перед банками. а) мета аудиту; б) завдання аудиту; 2. Особливості нормативної бази . 3. Предметна область аудиторського дослідження. 4. Типомі помилки і порушення в операціях із кредитами . 5. Задача. 6. Використана література. 1. Мета і завдання аудиту зобов'язань перед банками Суб'єкти підприємницької діяльності в умовах формування ринкових відносин самі визначають співвідношення власного капіталу і залучених джерел, керуючись при цьому принципом економічної доцільності. У складі залучених джерел поряд із банківським кредитом широко використовується комерційний кредит. У зарубіжній банківській практиці можна виділити два основних методи креди­тування. Суть першого методу (індивідуального підходу) полягає в тому, що питан­ня про надання позики вирішується щоразу в індивідуальному порядку, позика на­дається на певний термін у декілька тижнів, місяців чи років і пов'язана з потребами позичальника в грошових коштах для фінансування цільової потр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 905
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 21:10
16-12-2010, 21:10

Спрощена система оподаткування

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

СПРОЩЕННА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ. Відповідно до Закону України “ Про державну підтримку малого підприємництва ” від 19.10.2000року, №2063 ІІІ, держава здійснює підтримку суб ‘єктів малого підприємництва незалежного від форми власності з метою якнайшвидшого виходу з економічного кризи та створення умов для розширення умов для розширення впровадження ринкових реформ в України. Відповідно до ст.1 цього Закону суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньо облікова чисельність працюючих за звітній період ( календарний рік ) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро. Середньо облікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та ін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 978
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 02:37
16-12-2010, 02:37

Розвиток бухгалтерського обліку в період після видання трактату Луки Пачолі “О счетах и записях”

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

1. Зародження бухгалтерського обліку в світі Точно сказати, коли виникнув облік і відзначати цей день - неможливо. Облік виникав поступово, довго і невизначено. Відомі епохи, коли його не було, і ми знаємо епохи, коли він вже існував. Але розмежувати їх не тільки важко, але і немислимо. 60000 років до н.е. - люди стали вести господарство; бухгалтерський облік виник як практична діяльність. 500 років тому вийшла книга Л. Пачолі про бухгалтерський облік (трактат). Почалося літературне осмислення бухгалтерського обліку. 100 років тому - виникнули перші теоретичні конструкції бухгалтерського обліку. Перші історичні свідчення про бухгалтерію, яка велася методом подвійного запису, датовані 1340 p., — це були облікові книги генуезької комуни, які повніс­тю збереглися до наших днів. Перша письмова праця з бухгалтерії „Про торгівлю та досконалого куп­ця" була написана у 1485 р. В. Котрулі. У 1494 р. виходить у світ перша друко­вана книга Луки Пачолі „Сума арифметики і геометрії, вчення про пропорції, від
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1120
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 16:29
15-12-2010, 16:29

Поняття помилки та шахрайства. Причини виникнення помилок та їх наслідки

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

В обліку і аудиті помилка чи пропуск вважаються матеріальними (важливими, значними), якщо внаслідок цього користувач даної звіт­ності буде дезорієнтований щодо прийняття свого рішення або за­знає збитків. Основними причинами перекручень фінансової звітності є свідомі й несвідомі дії посадових осіб. Свідомі дії призводять до обману держави чи власників підприємств. Несвідомі дії можуть бути наслідком недобросовісного ставлен­ня до виконання службових обов'язків під час підготовки інформації, що може призвести до виникнення перекручень, які можна назвати помилками. Помилки виникають з причин припущення арифметич­ної чи граматичної помилки в записах облікових даних або випад­кового пропуску записів господарських операцій чи документів, або відображення операцій без розкриття їхнього змісту. Аудитор, який виявив помилку, невідповідність або впевнився у можливості протиправної дії, повинен визначити їхній потенційний вплив на фінансові звіти. До того, як заявити про помилку чи обман, аудитор повинен впе
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 994
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 14:06
15-12-2010, 14:06

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Ситуаційні задачі охоплюють всі розділи та теми курсу “Бухгалтерський облік у бюджетних установах”, передбачають здійснення облікових процедур та вирішення ситуаційних завдань та питань, що потребують розробки власних проектів. Для успішного виконання завдань студент повинен прослухати теоретичний курс та самостійно вивчити додаткову літературу з питань організації обліку у бюджетних установах, отримати додаткову інформацію на практичних та семінарських заняттях, знайти нормативно-законодавчу базу щодо здійснення обліково-операційної роботи обліку у бюджетних установах. Курс “Бухгалтерський облік у бюджетних установах” зосереджує увагу на здісненні обліку валютних операцій у обліку у бюджетних установах, управлінського та податкового обліку, підпорядкування складання фінансової а управлінської звітності, що формує не просто фахівця з обліку, а дозволяє виховати обліковця-аналітика, який здатен надавати керівництву конкретні позиції щодо удосконалення роботи бюджетних установ. Слід зазначити, що для виріш
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1108
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 16:00
14-12-2010, 16:00

Платіжний баланс і фактори, що його визначають

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Сутність платіжного балансу та методологія його складання 2. Структура платіжного балансу 3. Рівновага платіжного балансу 4. Фактори, які визначають платіжний баланс 5. Державна політика коригування платіжного балансу України Список літератури 1. Сутність платіжного балансу і методологія його складання Сукупність зовнішньоекономічних зв'язків окремої країни можна об'єднати в декілька груп, кожна з яких характеризує особливості її участі в міжнародному поділі праці. До першої групи входить множина торговельних операцій, пов'язана з експортом та імпортом товарів. Ця група зв'язків називається товарною торгівлею, або товарним експортом та імпортом. До другої групи належать по­слуги в галузі банківської справи, страхування, транспорту тощо, тобто операції, об'єктом яких є нефізичний (нематеріальний) про­дукт. Сьогодні торгівля послугами — один із найбільш динамічних секторів світового ринку, розвитку якого значною мірою сприяло ус­пішне завершення Уругвайського раунду переговорів в межах ГАТ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1318
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-12-2010, 12:18
14-12-2010, 12:18

Платники податків і зборів

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План 1. Поняття платника податків 2. Обов'язки і права платників податків 3. Фізичні особи як платники податків 4. Юридичні особи як платники податків 5. Іноземні юридичні особи. Постійні представництва іноземних юридичних осіб 6. Юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи 7. Відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи 8. Консолідована група платників податків 9. Особи, що сприяють сплаті податків, зборів і мит Література 1. Поняття платника податків Платниками податків є суб'єкти податкових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний комплекс податкових обов'язків і прав, установлених законо­давством. Платникам податків властиві такі ознаки: 1. Платники податків є суб'єктами податкових правовідносин. Традиційно платниками податків виступають фізичні та юридичні особи, перелік яких визначено цивільним законодав­ством. Разом з тим, є категорії платників податків, що перед­бачені винятково податковим законо
^