Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1173
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-12-2010, 04:41
11-12-2010, 04:41

Зовнішній та внутрішній аудит в Україні

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Аудит виник у економічно розвинених країнах як послуга високо кваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку та аналізу щодо підтвердження публічної звітності корпорацій. В Україні потреба в ньому назріла водночас зі здобуттям державної незалежності та переходом на ринкові засади господарювання. Проте на противагу зовнішньому аудиту, який стрімко почав розвиватися, внутрішньому аудиту підприємств майже не приділяється увага. Однак в українській банківській практиці наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі є обов’язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності. І навіть у 2001 р. з’явився Всеукраїнський інститут внутрішніх аудиторів України. Юридично аудиторську справу в нашій країні було внормовано у 1993 р. Законом «Про аудиторську діяльність» [1]. З його ухвалення активно почав розвиватися ринок аудиторських послуг суб’єктів підприємницької діяльності – спеціалізованих фірм та самостійних аудиторів. За цією діяльністю в нашій державі стежить Аудиторська пал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1509
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 00:32
9-12-2010, 00:32

Оцінювання фінансової звітності

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 12.1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї 12.2. Склад і призначення фінансової звітності та основні принципи її підготовки 12.3. Оцінювання фінансової звітності підприємства 12.4. Аудит фінансової звітності суб'єктів підприємницької діяльності 12.5. Фінансовий аналіз звітності ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1. Характеристика фінансової звітності та загальні вимоги до неї Фінансова звітність підприємства — це система узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік). Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначено чин­ним законодавством. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користува­чів щодо: • придбання, продажу і володіння цінними паперами; • участі в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 649
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-12-2010, 00:41
7-12-2010, 00:41

Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Зміст 1. Теоретична частина. 1.1. Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками. 1.2. Microsoft Excel. Введення даних. Роздрук робочих листів. 2. Практична частина. 2.1. Постановка задачі. 2.2. Автоматизація. 2.3. Роздрук вихідних даних. Висновок Список використаної літератури 1.1. Автоматизація. Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками. На рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підприємцями” ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За Кт. рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підприємцями” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за Дт – її погашення, списання тощо. Рах. 63 “Розрахунки з постачальниками та підприємцями” має такі субрахунки 631 “Розрахунок з вітчизняними постачальниками” 632 “Розрахунок з іноземними постачальниками” на субрахунку 63
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1148
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-12-2010, 01:21
5-12-2010, 01:21

Бухгалтерський облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Фінансові результати за видами торговельної діяльності (оп­това торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування) повинні визначатись окремо. Це пов’язано в першу чергу з необхідністю визначення їх рентабельності та ефективності, а також пояснюється застосуванням різних облікових цін на товари. На підприємствах роздрібної торгівлі та інших підприємствах торгівлі, що обліковують товари за продажними роздрібними цінами, валовий дохід створюється за рахунок торговельної націнки на реалізовані товари. В кінці місяця по підсумку торговельних операцій за звітний місяць ці підприємства визначають і відображають в обліку суми торговельних націнок, що відносяться до реалізованих товарів. Згідно з пунктом 5 Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1.07.97 р.№ 141 зі Змінами і доповненнями до неї від 17.10.97 р. № 218 (далі Інструкція) торговельна націнка і податок на додану вартість на товари мають обліковуватись на рахунку 42 «Торговельна націнка», субрахунок 1 «Товарні надбавки». Врах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1506
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 08:02
4-12-2010, 08:02

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН: 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 2. План рахунків бухгалтерського обліку. 1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку Класифікація рахунків – це групування їх за певними однорідними ознаками. Схематично класифікацію рахунків бухгалтерського обліку можна подати так: Класифікація рахунків за призначенням та струткурою зроблено таким чином Основні Рахунки розрахунків Фондові Грошові Активні 63,71,72,73 Пасивні 60,65,68,69,70,90,92,93 Активно-пасивні 61,75,76,78,79 Активні 50,51,52,54,55,56,58 Пасивні 85,86,87,88 Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом запишемо в такий спосіб Рахунки джерел господарських засобів і грошових коштів можна показати схематично: Тема: План рах
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 782
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 23:42
3-12-2010, 23:42

Метод бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Загальнонаукові та конкретно-емпіричні методичні прийоми, що сформувались у бухгалтерському обліку, наведені на рис. 1.1. До загальнонауковихметодичних прийомів належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація. Аналіз (від грецьк. analysis — розкладання, розчленування) — прийом дослідження, який передбачає вивчення предмета уявним або практичним розчленуванням його на складові (частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення). Кожну з виокремлених частин аналізують окремо в межах одного цілого (наприклад, здійснюють аналітичний облік будинків, споруд, машин і обладнання на синтетичному рахунку 10 "Основні засоби"). Синтез (від грецьк. synthesis — сполучення, поєднання, складання) — прийом вивчення об'єкта в цілісності, єдності та взаємозв'язку його частин. У бухгалтерському обліку синтез
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 953
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 11:01
3-12-2010, 11:01

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 396/3689 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Загальні положення 1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. 2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). 3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом). 4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення: Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому. Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Довгострокові зобов'язання —
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2639
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 05:28
3-12-2010, 05:28

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Операції, пов'язані з надходженням, переміщенням та відпуском сировини і матеріалів, оформляються супровідними документами, форми яких затверджені наказом Мінстату № 193. Основними документами про надходження матеріалів є: товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, акти приймання, накладні тощо. Для виробничої діяльності будівельної організації матеріали можуть бути отримані: від постачальників (сторонніх організацій) на підставі договорів, від підзвітних осіб, від замовників, шляхом виготовлення у власних допоміжних виробництвах, від розбирання і демонтажу об'єктів. Матеріали, що надходять на склад (чи безпосередньо на об'єкт будівництва), перевіряють на відповідність їхньої якості, кількості, асортименту даним супровідних документів. Якщо не встановлено розбіжностей, матеріали приймають. Оприбуткування матеріалів, як правило, оформляється прибутковим ордером за формою № М-4 У випадку виявлення розбіжностей кількості і якості матеріалів з даними супровідних документів постачальника, а також при надх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 844
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-12-2010, 01:31
3-12-2010, 01:31

Калькулювання собівартості продукції підсобних (промислових) виробництв

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

У підсобних (промислових) виробництвах собівартість виробленої продукції визначається на умовах франко-склад. Собівартість продукції підсобних виробництв, наприклад, підприємств з переробки насіння соняшнику, що здійснюють переробку сільськогосподарської продукції, розраховується діленням витрат на переробку та вартості переробленої продукції за договірною ціною (без побічної продукції) на кількість одержаної основної продукції. У разі переробки власної і давальницької сировини калькуляція собівартості продукції здійснюється в два етапи: спочатку обчислюється собівартість переробки одиниці сировини, для чого всі витрати на переробку (без вартості побічної продукції) ділять на кількість переробленої (власної та давальницької) сировини (переробка давальницької сировини розглядається як виконання робіт на сторону), а потім визначається собівартість власної готової продукції, для чого вартість сировини та суми витрат, пов'язаних з її переробкою (без вартості використаних відходів і побічної продукції за реалі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 785
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-12-2010, 10:21
2-12-2010, 10:21

Нормативний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

В кінці 20-х років на основі засвоєння ідей та технічних прийомів стандарт-косту в нашій країні було розроблено нормативний облік. У 1931р. Інститут техніки управління розпочав детальне вивчення можливих шляхів реалізації і практичного застосування системи стандарт-кост, яку у вигляді нормативного методу обліку представив професор М.Х. Жебрак. Але на той час (за часів централізованої економіки) основна увага приділялась не ринковим цінам на працю, матеріально-сировинні, енергетичні ресурси, а централізовано встановленим цінам, тарифам та тарифним коефіцієнтам; виявлені в ході обліку відхилення від норм та внесені зміни норм списувались на собівартість продукції, а не на фінансові результати одразу, як це робиться при системі стандарт-кост, оскільки в останньому випадку першочерговий інтерес представляє вплив відхилень не на собівартість, а на прибуток, який, як відомо, є метою виробництва. Своєчасний вплив на рівень виробничих витрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації і мето
^