Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1682
 • Автор: LOL
 • Дата: 30-11-2010, 18:17
30-11-2010, 18:17

Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

П Л А Н 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку …. 3 2. Стадії та етапи створення автоматизованої інформаційної системи обліку …………………………………………………… 4-7 3. Вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку та аудиту ………………………………………………………………. 8 Список використаної літератури ………………………………………… 9 1. Проектування автоматизованої інформаційної системи обліку Процес створення автоматизованих інформаційних систем (далі, АІС) обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію. Такий процес передбачає або способи індивідуального розроблення проектної документації, або способи індустріального розроблення із застосуванням за­собів автоматизованого проектування. Сучасні засоби автомати­зованого проектування поділяються на два типи: такі, що базу­ються на методах типового проектування, і такі, що базуються на методах модельного проектування. У свою чергу, типове проектування передбачає застосування типових прое
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1798
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-11-2010, 21:39
29-11-2010, 21:39

Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План Вступ 1. Історія аудиту 1.2. Суть аудиту, історичні аспекти розвитку і становлення його в Україні 1.3. Мета та завдання аудиторського контролю 2. Організація і регулювання аудиторської діяльності 2.1 Створення і функціонування аудиторських фірм 2.2. Зміст МС і ННА. Їх характеристика. 3. Визначення сутності проблематики розвитку аудиту в Україні. Висновки Список літератури Вступ Протягом останніх двох років ситуація та відношення до аудиту в Україні істотно змінилися. Ці зміни мають двоякий вплив. Переважна більшість аудиторів розцінюють ці зміни як негативні, оскільки з відміною обов’язкового аудиту для більшості суб’єктів підприємницької діяльності звузила коло потенційних клієнтів, сприяла підвищенню конкуренції між аудиторськими фірмами та призвела до зниження доходності цього виду підприємництва. На мою думку, треба прийняти до уваги і те, що вказані труднощі спонукали аудиторів до пошуку нових форм обслуговування клієнтів, підвищення якісного рівня аудиторських послуг, та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 694
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-11-2010, 10:01
29-11-2010, 10:01

Метод прямого пiдрахунку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Сутнiсть прямого методу розподiлу транспортних витрат вiдображається в самiй назвi — прямим розподілом транспортних витрат мiж одиницями придбаного товару у вартiсному, або кiлькiсному, або у ваговому спiввiдно-шеннi. Цей метод застосовується тодi, коли можливо точно визначити витрати, пов’язанi iз транспортуванням тих чи iнших одиниць запасiв у вартiсному чи натуральному вираженні. Якщо товар було доставлено власними силами, то всi витрати, по-несенi у зв’язку з такою доставкою, мають бути вiдображенi у складi первiсної вартостi придбаних товарiв. Приклад. Торговельне підприємство має на балансi власний вантажний автомобiль, який було вiдправлено за партiєю товару. Вартiсть товару 10000 грн (без урахування ПДВ). Транспортнi витрати, пов’язанi з доставкою партiї товару, становили: • вартiсть використаних ПММ (без урахування ПДВ) — 250 грн; • витрати на вiдрядження водiя (без урахування ПДВ) — 54 грн. Первiсна вартiсть придбаної партiї товару складе: 10 000 грн + 250 грн + 54 грн = 10 304 грн. У бух
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1018
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-11-2010, 07:56
29-11-2010, 07:56

Бухгалтерський облік підрядної діяльності

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706, наказом Мінфіну України від 28.10.2001 р. № 205, затверджено схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – ПБО) 18 «Будівельні контракти». Воно запроваджується з 2002 р. i має застосовуватися підрядниками щодо обліку доходів i витрат за будівельними контрактами. Підрядником вважається юридична особа, яка укладає договір про будівництво (будівельний контракт на спорудження нового об’єкта, реконструкцію, розширення, добудову, реставрацію i ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт) об’єкта, виконує передбачені роботи та передає їх замовникові. Поділ підрядників залежно від їх повноважень щодо об’єкта i учасників будівництва та виду виконуваних робіт на генпідрядників i субпідрядників не є підставою для незастосування цього ПБО. Під об’єктом будівництва, щ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 515
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-11-2010, 13:43
28-11-2010, 13:43

Звіт про власний капітал

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством фінансів України наказ від 31 березня 1999 р. № 87 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 399/3692 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Загальні положення 1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей. 2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). 3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом). 4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту). 6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1314
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 16:17
27-11-2010, 16:17

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку: економічна сутність, зміст, принципи класифікації, розширення складу під впливом ринкових відносин

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Розвиток поняття активів та їх економічної сутності 1.1. Генезис поняття активів у західній бухгалтерській думці 1.2. Активи в радянському бухгалтерському обліку Розділ 2. Класифікація активів 2.1. Класифікація за характером участі у господарському процесі 2.2. Класифікація за формами функціонування 2.3. Класифікація за функціональною роллю у процесі відтворення 2.4. Класифікація за ступенем ліквідності Розділ 3. Зміст поняття “активи” за НСБО Висновок Список використаної літератури Вступ Система бухгалтерського обліку, яка існувала до недавнього часу в нашій країні, була створена зусиллями багатьох поколінь вчених і практиків. Не можна сказати, що вона цілком себе виправдала, але на час свого існування вона досить непогано виконувала поставлені перед нею завдання. Проте в даний час у залежності від організаційно-правової форми власності на території України діють різноманітні види підприємств, що з’явилися в процесі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 692
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-11-2010, 07:14
27-11-2010, 07:14

Вищі державні контрольні органи у розвинених зарубіжних країнах

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Для вивчення і поширення позитивного досвіду в конт­рольній практиці зарубіжних країн у 1953 р. було створено позаурядову організацію — Міжнародну організацію вищих контрольних органів (ІНТОСАІ), яка діє і тепер. До неї входять контрольні органи 130 держав світу. Через кожних три роки конгрес ІНТОСАІ видає журнал. Відповідно до програми діяльності цієї організації провадяться семінари, конференції, обмін стажистами. У межах ІНТОСАІ діє Між­народний центр розвитку контролю, основним завданням якого є підготовка і перепідготовка контролерів. На IX кон­гресі, який відбувся у Лімі в 1977 р., ІНТОСАІ прийняла Лімську декларацію керівних принципів контролю. За цією декларацією завдання контролю визначено як обов'язковий елемент управління суспільними фінансовими засобами. Контроль — невід'ємна частина регулювання, метою якого є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і порушення принципів, законності, ефективності й економії витрачання матеріальних ресурсів на цій стадії, а також в окремих ви­падках притягне
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2170
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 10:27
26-11-2010, 10:27

Баланс його будова та структура

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

З М І С Т 1.1. Бухгалтерський баланс, його будова та структура. Види балансів. 1.2. Господарські процеси в системі бухгалтерського обліку. 2. Задача Література 1.1. Бухгалтерський баланс, його будова та структура. Види балансів. Бухгалтерский баланс состоит из двух частей: актива, где представлены хозяйственные средства и пассива, где сгруп­пированы их источники. Основным элементом бухгалтерского баланса является статья (активная или пассивная). И актив и пассив баланса состоят из трех разделов. В связи с тем, что статьи актива отражают в денежной оценке состав хозяйственных средств предприятия, источники которых по­казаны в той же денежной оценке — в пассиве баланса, итоги актива и пассива всегда должны быть равны между собой. Статьи бухгалтерского учета — это показатели, отражаю­щие на соответствующую дату состояние отдельных видов хозяйственных средств и источников их образования. Каждая статья баланса имеет денежное выражение, именуемое оцен­кой статьи. Общим принципом оценки средств для
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1091
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-11-2010, 05:36
26-11-2010, 05:36

Облік на підприємствах роздрібної торгівлі

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Роздрібна торгівля — це сфера підприємницької діяльності з реалізації товарів або надання послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання. Облік надходження товарів. Товари в роздрібній торгівлі оприбутковують на підставі рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, податкових накладних. За цими документами приймаються товари і тара матеріально-відповідальними особами. При надходженні товарів від населення за готівковий розрахунок їх оприбуткування здійснюють на підставі Закупівельного акта. Якщо отримано ваговий матеріал, то його оприбуткування здійснюють за чистою вагою (маса-нетто), без урахування ваги тари. При розходженні маси і якості фактично отриманих товарів із супроводжувальними документами складається Акт про встановлення розходжень маси і якості товарно-матеріальних цінностей, що приймаються. Підприємствами роздрібної торгівлі в основному здійснюється вартісний облік товарів через велику кількіст
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1621
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 23:07
25-11-2010, 23:07

Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

“ЗАТВЕРДЖУЮ” Заступник директора по НВР Бирчак П. І. “ ” 2005 р. ЗАВДАННЯ на дипломну роботу учениці групи № 313Харабарук Вікторія Любомирівна Тема: Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості. Рекомендований зміст роботи: Вступ. 1. Теоретична частина. 1.1. Облік запасів на виробничих і торгових підприємствах. 1.2. Відображення запасів на рахунках бухгалтерського обліку. 1.3. Облік надходження виробничих запасів. 1.4. Оцінка та облік вибуття запасів. 1.5. Переоцінка виробничих запасів. 1.6. Робота з базами даних в M. EXCEL. 2. Практична частина. 2.1. Постановка задачі та автоматизація. 2.2. Роздрук вихідних форм. Висновки. Список використаної літератури. Керівник роботи: _ /Вінтоняк С.Д / Керівник роботи: _ /Іваницька О. Л./ Випускник: _ Харабарук В.Л./ Завдання отримано: 5.04.2005 р. Термін виконання роботи: 17.06.2005 р. ЗМІСТ: Вступ………………………………………………………… 1. Теоретична частина…………………………………. 1.1.Облік витрат виробничих запасів………… 1
^