Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 888
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-11-2010, 16:26
15-11-2010, 16:26

Калькуляція затрат праці та заробітної платні. Порядок складання та затвердження

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

У системі техніко-економічних розрахунків на підприємстві важливе місце займає калькулювання – обчислення собівартості окремих виробів. У процесі калькуляції прямі витрати обчислюються безпосередньо на калькуляційну одиницю згідно з чинними нормами й цінами. На не прямі витрати спочатку складають кошторис на певний період, після чого витрати розподіляють між різними виробами за відомою методикою. Стаття «Основна заробітна плата виробників» містить витрати на оплату праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням основної продукції. Обчислюється згідно з нормами витрат часу на виконання технологічних операцій і тарифними ставками або відрядними розцінками на операції, деталі, вузли. Додаткова зарплата (оплата відпусток, часу виконання державних обов’язків, доплати за виконання додаткових функцій та ін.) обчислюється у відсотках від основної, а відрахування на соціальні потреби - виробників у відсотках від суми основної та додаткової зарплати. Стаття «Утримання та експлуатація машин і устаткува
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1285
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-11-2010, 06:28
11-11-2010, 06:28

Облік готової продукції та її реалізації

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План: 1. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції 2. Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації. 3. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. Облік оприбуткування та реалізації готової продукції Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» готовою вважається продукція, яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим нормативно-правовим актом. Випущена з виробництва готова продукція здається на склад за накладними. В бухгалтерії на підставі накладних ведеться накопичувальна відомість випуску готової продукції, у якій випущена продукція групується за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається за двома оцінками - за обліковою вартістю (плановою собівартістю або за відпускними цінами без ПДВ) і фактичною собівартістю. Такий порядок оцінки зумовлений тим, що фактичну собівартість готової продукції, випущеної протягом місяця з виробни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 756
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-11-2010, 04:10
11-11-2010, 04:10

Значення звітності підприємства для прийняття управлінських рішень

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку. Звітність - це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності визначені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 651
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-11-2010, 02:54
11-11-2010, 02:54

Виникнення та розвиток аудиту у системі фінансово-господарського контролю

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

За історіографічними джерелами можна стверджувати, що аудит як незалежний фінансовий контроль має багатовіко­вий період розвитку. Розвиток контролю господарської діяль­ності пов'язаний із виникненням обліку у державах, роз­ташованих у долинах річок Ніл, Тигр і Євфрат, де облік вели на папірусі, а в подальшому — на папері. Так, при І і II династіях у Стародавньому Єгипті (3400—2980 рр. до н. е.) через кожних два роки провадилися інвентаризації рухомого і нерухомого майна. При IV династії періодична інвентари­зація була замінена поточною (перманентною). Метою її була перевірка достовірності розподілу хліба та інших продуктів харчування. Контроль господарської операції здійснювався трьома особами — один відмічав на папірусі кількість цін­ностей, які передбачалися до відпуску; другий — проставляв поряд фактичний відпуск і, нарешті, третій — порівнював кількість виданих продуктів з нормами, виявляв відхилен­ня. Уже на зорі зародження контроль за господарськими процесами формувався як незалежний від безпосередніх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1543
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-11-2010, 15:01
10-11-2010, 15:01

Аудит кредитних операцій

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

План. Вступ . 1 1. Аналіз дебіторської заборгованості . 3 1.1. Бухгалтерське визначення загальної суми дебіторської заборгованості. 3 1.2. Складові кредиту споживачам. 5 2. Бухгалтерський облік грошових коштів, розрахунків і банківських кредитів. 6 3. Аудит коштів на розрахунковому рахунку . 9 3.1. Аудит розрахункових операцій. 9 3.2. Порядок проведення аудиту розрахунків. . 11 3.3. Аудит розрахунків заборгованності по претензіях і конфліктних боргах. 14 4. Аудит кредитних операцій 18 Висновок . 20 Список використаної літератури 21 Вступ. Відповідно Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року N 3125-XII, аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських переві
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 793
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 11:30
8-11-2010, 11:30

Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та обов’язки головного бухгалтера або особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Функції бухгалтерів-аналітиків та розподіл обов'язків в бухгалтерії Бухгалтер відіграє значну роль на всіх етапах управління: в процесі планування діяльності він бере участь у складанні та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат, надає інформацію про минулі події та складає розрахунки щодо можливих наслідків майбутніх дій Функціональні обов'язки ведення управлінського обліку покладаються на бухгалтерів-аналітиків. Бухгалтер-аналітик – це працівник бухгалтерії, який готує інформацію для прийняття управлінських рішень. Таким чином, бухгалтер-аналітик допомагає менеджерам у виконанні ними функцій планування, контролю, організації та мотивації. Планування В процесі планування бухгалтер-аналітик приймає участь в розробці перспективних планів шляхом надання інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень з питань про те, які товари продавати, на яких ринках і за якими цінами, а також для оцінки пропозицій по капіталовкладеннях. Для складання кошторису бухгалтер-аналітик надає
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 898
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2010, 05:37
8-11-2010, 05:37

Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

Форма № 1 фінансової звітності «Баланс» заповнюється відповідно до вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 2 «Баланс». У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до економічних вигод у майбутньому. Аналізуючи статті активу балансу, в першу чергу перевіряють, чи відповідає об'єкт бухгалтерського обліку наведеному вище визначенню активу. Можна назвати основні умови, за яких об'єкт обліку визнається активом: – по-перше, підприємство отримало його за наслідками минулих подій; – по-друге, отримані ресурси повинні приносити в майбутньому економічні вигоди; – по-третє, активи повинні контролюватися підприємством. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи встановлюються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1247
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 17:33
7-11-2010, 17:33

Планування аудиту, перевірка фірми

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

З М І С Т Введення. .3 1. Основні аспекти аудиту нематеріальних активів 4 2. Планування аудиту 8 3. Скласти програму аудиторської перевірки приватної виробничо-комерційної фірми . Вказати час проведення перевірки по кожному питанню зокрема й у цілому по фірмі , та час написання аудиторського звіту. .10 Використана література. .17 Введення. В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором. Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1508
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-11-2010, 09:49
7-11-2010, 09:49

Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ЗМІСТ Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку 5 Розділ 2. Становлення бухгалтерського обліку в системі господарського обліку 7 2.1. Види господарського обліку 7 2.2. Процес інтеграції видів господарського обліку 11 2.3. Користувачі бухгалтерської інформації 13 2.4. Порівняльна характеристика систем управлінського і фінансового обліку 15 Розділ 3. Роль бухгалтера-аналітика в управлінському процесі 18 Розділ 4. Комп’ютерні технології бухгалтерського обліку 21 Висновок 26 Список використаної літератури 27 Розділ 1. Історія розвитку господарського обліку Господарський облік відображає процеси, які пов'язані з господарською діяльністю. Облік виник у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Про використання обліку в практичній діяльності людства на ранніх стадіях розвитку суспільства свідчать свитки папірусу (Древній Єгипет, 3400—2980 рр. до нашої ери), глиняні пластинки або таблетки (Вавилон), дощечки, вибілені гіп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1449
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2010, 07:35
6-11-2010, 07:35

Аудит пасивів підприємства

Категорія: Бухгалтерський облік, оподаткування

ПЛАН 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань 2. Аудит довгострокових позик і векселів 3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5. Аудит розрахунків за податками і платежами 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням АУДИТ ПАСИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед, вникнути в саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди, їх зміст. Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань") призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різно­видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв­ного, вилученого, несшіаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси, що вико­ристовуються на роз
^