Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 782
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-07-2010, 05:23
19-07-2010, 05:23

Естетика Візантії

Категорія: Естетика

Розвій візантійської естетики пов'язаний з IV–VI ст. Спираючись на надбання естетики античності, зокрема на основні ідеї неоплатонізму Плотіна, візантійська школа набула рис самобутності й оригінальності. Згодом саме естетика Візантії стано­витиме основу середньовічної естетики і активно впливатиме на ху­дожню культуру Київської Русі, Європи, Грузії, Вірменії. Неоплатонізм – філософське вчення, яке скла­лося у III ст. і активно розвивалося до VI ст. Неоплатонізм – це спроба реставрації античної філософії і грецької міфології. Засновником цього напряму був римський філософ Плотін (III ст. н. е.}, який намагався об'єднати у новому філо­софському вченні ідеї Платона. Арістотеля та піфагорійців. Естетичну проблематику послідовно розробляли Григорій Нись-кий, Іоанн Златоуст, Псевдо-Діонісій Ареопагіт. Зазначимо, що їх цікавили не лише проблеми краси і прекрасного – вже традиційні для естетики того часу, а й проблеми образу, символу, значення слова, його внутрішній зміст. Особливу увагу вони приділяли анал
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1510
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-07-2010, 14:21
17-07-2010, 14:21

Естетична думка у країнах сходу: стародавні Індія, Китай

Категорія: Естетика

Для культури країн Сходу були властиві традиційність і консерватизм. Ці риси досить часто перетворювалися на догми: упродовж тисячоліть відтворювалися ті самі форми в еко­номічній, соціально-політичній і культурній царинах. СТАРОДАВНЯ ІНДІЯ Дослідження естетичних проблем у Ста­родавній Індії відображало загальну тенденцію інтересу до наукового знання, його специфіки і практичного значення. Слід водночас вра­ховувати, що наукові пошуки індійських учених відрізнялися від європейської теоретике-пізнавальної традиції. І хоча такі сфери піз­нання, як географія, космологія, фізика, історія, були скуті тісними релігійними уявленнями, однак, як зазначають сучасні дослідники культури Індії, протягом культурного існування індійцям було прита­манне прагнення до систематизації та методичної класифікації кож­ної сфери мислення, кожної галузі пізнання, мистецтва і діяльності. Прагненням до класифікації та систематизації пройнятий пер­ший естетичний трактат Стародавньої Індії «Натья-Шастра», який був відомий уже
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1610
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-07-2010, 20:24
16-07-2010, 20:24

Категорії «трагічне» і «комічне»

Категорія: Естетика

Звернувшись до людини, до її моральних та соціаль­них проблем, мистецтво стимулювало виникнення особли­вого його виду — драми у двох різновидах: трагедії і комедії, з якими пов'язане становлення ще двох естетич­них категорій — трагічного і комічного. Аристотель, аналізуючи сутність поетичного пізнання людського світу, до якого відносить і драму, так визначає його значущість. Поезія, пише він, філософічніша і серйозніша за історію, бо говорить більше про загальне, тоді як історія — лише про одиничне. Саме ця властивість пов'язувала драму, наприклад, з тим, що вона не просто відтворює реальні події життя, історії чи людських вчинків, а й досліджує, шукає їхні причини. Розвиток драматичного пов'язаний з пізнанням закономірностей і рушійних сил людської поведінки. Найважливішим досягненням драматичного мистецтва є виявлення протиріччя як рушійної сили людської історії. Драматичне мистецтво зародилось у Давній Греції на ґрунті культових свят, пов'язаних зі смертю та воскресін­ням бога Діоніса. Скорбота з приво
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 776
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-07-2010, 20:14
13-07-2010, 20:14

Категорія «естетичне»

Категорія: Естетика

То є найбільш загальна категорія естетики, яка характеризує специфіку всіх форм естетичної діяльності, що й відрізняє їх від усіх форм людської діяльності. Відразу ж наголосимо, що категорія естетичне сформувалася пізніше, ніж усі інші, про які вже йшлося. Ми знаємо, що прекрасне – найдавніша естетична категорія, і довгий час саме вона визначала сутність естетичних явищ. Та починаючи із середини XVIII ст., коли німецький філософ Баумгартен увів термін «естетика» як загальний, що об'єднує сферу прекрасного та засобів його пізнання і творення, розвиток науки дав можливість теоретично обгрунтувати й визначити межі естетичних явищ; вони виявилися значно ширшими за сферу прекрасного. Сутність естетичних явищ, про що говорилось у попередніх розділах, вдалося з'ясувати лише на грунті більш розвиненого філософського методу діалектики і матеріалізму. Адже правильне розуміння сутності естетичного можливе тільки тоді, коли людину, її сутнісні сили розглядати в умовах життєвих обставин, які їх оточують і роблять ти
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1405
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2010, 21:43
1-07-2010, 21:43

Культура поведінки майбутнього фахівця

Категорія: Естетика

Ключові слова та терміни: етикет, культура поведінки, ма­нери поведінки, моральні якості – ввічливість, тактовність, скромність, точність, простота, правила та норми етикету. Культура поведінки та етикет. Головні правила етикету Культура поведінки – складова частина культури людини, вона виступає зовнішнім проявом духовного багатства особистості та її внутрішнього світу; це сукупність форм повсякденної поведінки людини (у прані, побуті, спілкуванні з іншими), в яких знаходять зовнішнє відображення моральні та естетичні норми поведінки. Якшо моральні норми визначають зміст вчинків, мотиви поведін­ки, то культура поведінки розкриває, як саме здійснюються у по­ведінці вимоги моральності, яке «обличчя» поведінки людини, на­скільки органічно, природно і невимушене такі норми злилися з її способом життя, стали повсякденними життєвими правилами. У широкому плані даного поняття культура поведінки об'єд­нує всі сфери зовнішньої і внутрішньої культури людини: ети­кет, правила поводження з людьми і поведінки у гром
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 493
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 21:24
27-06-2010, 21:24

Естетичні погляди і теорії

Категорія: Естетика

Естетична свідомість на певному етапі свого розвитку вимагає наукового аналізу естетичної діяльності і мистецтва, що породжує сукупність естетичних поглядів і теорій. При цьому зауважимо, що хоч естетична думка породжується прагматичними причинами, проте вона не претендує на нормативність, а навпаки, залишає за естетичною діяльністю повну свободу, більше того – сама визнає цю свободу, її історичний розвиток, високо цінує її обумовленість. Можливість теоретичного дослідження здійснюється як через емпіричний підхід до об'єкта вивчення, створюючи так зване мистецтвознавство і теорії мистецтва, так і через теоретичний підхід, що витікає з дослідження абстрактних ідей прекрасного, чуттєвого, художнього і т. ін., на основі якого виникає філософія прекрасного, філософія мистецтва, а потім і естетика як окрема наукова дисципліна. Традиційно вважають, що основи теорії мистецтва закладені в Аристотелевій «Поетиці» та в «Поетичному мистецтві» Горація. Що ж до філософії прекрасного, то появу її пов'язують з Платон
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 602
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-06-2010, 01:24
20-06-2010, 01:24

Технічна естетика. Предмет, завдання та зміст курсу

Категорія: Естетика

Розвиток технічної естетики. Технічна естетика – наукова дисципліна, яка вивчає закономірності формування та розвитку гармонійного середовища (предметного), предметних умов діяльності людини у всіх сферах життя. Виникла та розвинулася на стику таких наук, як: соціології, соціальної психології, фізіології людини, ергономіки, економіки, технології виробництва тощо. Вирішує такі завдання: розробка принципів організації та формоутворення оптимального і гармонійного предметного середовища у відповідності з вимогами та потребами всіх людей і з врахуванням вимог ергономіки й технології виробництва; створення методики художнього конструювання виробів та їх комплексів, які відповідають всім вимогам технічної естетики, соціальній корисливості, функціонального та ергономічного вдосконалення. Ще у 19 ст. прогресивні люди надавали великого значення встановленню зв’язку між мистецтвом та ремеслом. Тобто між виробництвом утилітарних виробів та мистецтвом. 1825 р. – С.Г. Строганов (відомий археолог) відкрив художню школ
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1095
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-06-2010, 05:10
14-06-2010, 05:10

Прекрасне

Категорія: Естетика

Категорія «прекрасне» визначає явища з точки зору їх доскона­лості як такі, що володіють ви­щою естетичною цінністю. Основні естетичні категорії «прекрасне», «трагічне» і «комічне» – це своєрідна модель естетичної практики, логічна форма фіксації історичного досвіду естетичної діяльності, фундамент естетичного аналізу мистецтва. Аналіз естетичних категорій має суттєве значення для художньої критики, об'єктивної аргументації оцінки того чи іншого твору, глибокого розуміння творчої діяльності митця. Розглядаючи категорії естетичної науки, необхідно передусім з'ясувати, що таке категорія. 99 Термін «категорія» (від грец. Іга1е§огіа – висловлен­ня, ознака) вживається для визначення найбільш узагальнених, фундаментальних понять, в яких відобра­жена історія освоєння суспільством навколишнього світу за законами краси. Категорії застосовуються як специфічний апарат аналізу есте­тичного багатства дійсності і мистецтва. Спроби визначити категорію «прекрасне», співвіднести його з більш вузькими поняттями, з
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 563
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-06-2010, 20:53
13-06-2010, 20:53

Історичні закономірності розвитку мистецтва

Категорія: Естетика

Мистецтво, як і кожне соціальне явище, має свою історію, що започатко­вана наскельними зображеннями тварин, ритуальними танцями і спі­вами, кам'яними ідолами тощо. Нині вже загальновідомо, що розуміння розвитку мистецтва як прогресу не є правомірним. Незаперечним є й те, що певні періоди його роз-вою не збігаються із загальним розвитком суспільства. Конкретно-історична форма суспільної практики, що ґрунтується насампе­ред на певному типі суспільного виробництва, породжує специфічний естетичний досвід, який детермінується певною сферою опанованого людиною буття. Позитивні зру шення в загальному соціально-економічному становищі суспільства розвиток науки зумовлюють можливість і потребу дедалі глибше до* сліджувати внутрішній світ людини, її' соціальні відносини. Такий взаємозв'язок усіх елементів суспільно-історичної практики та ес­тетичного досвіду суспільства дає можливість поділяти історію ми­стецтва відповідно до історичних епох, крізь які пройшло людство. Правомірність таких понять, як первісне мистецтво
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 717
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-06-2010, 16:22
1-06-2010, 16:22

Естетика як галузь наукового знання

Категорія: Естетика

План 1. Естетика як галузь наукового знання 2. Естетика у системі наук 3. Структура естетичного знання Література 1. Естетика як галузь наукового знання Слово «естетика» (aistheticos) — грецького походження, у перекладі означає — той, що має відношення до чуттєвого сприйняття. Термін «естетика» увійшов до науки в середині XVIII ст. Вперше його застосував німецький філософ А. Баум-гартен для позначення нового розділу в філософії. А. Баумгар-тен увів у філософію розділ «Теорія чуттєвого сприйняття» і запропонував назвати його терміном «естетика». Він міцно укоренився у філософській термінології, і вже з ХVІІІ ст. естетику почали розуміти як науку, що вивчає лише «філософію прекрасного», або філософію мистецтва. У естетиків з’явився самостійний предмет вивчення. Предметом естетики є чуттєве пізнання навколишньої дійсності з її різноманітними напрямами: природою, суспільством, людиною та її діяльністю в усіх життєвих сферах, навіть у виробничій. Так, з естетичними властивостями явищ і предметів зустріча
^