Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1152
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-03-2010, 15:39
5-03-2010, 15:39

Етичні та естетичні ідеї Канта

Категорія: Естетика

Філософи ХVII ст. ставилися до пристрастей людини без лицемірства, але суворіше, ніж за Відродження. Центральним завданням вони вважають наукове вивчення, дослідження почуттів, а також регулювання їх засобами розуму задля того, щоб зробити їх більш шляхетними на користь людині. У філософських концепціях Нового часу (емпіризмі й раціоналізмі) розум і чуттєвість редукують один до одного. Раціоналісти розглядають чуттєвість як спрощений розум. Емпіристи розглядають розум як ускладнений досвід відчуттів. Лише починаючи з Канта у філософії створюється певна структура, де розум та чуттєвість стають двома самостійними здібностями. Кант називає їх “двома стовбурами пізнання”. Але філософська позиція Канта дає змогу не лише зрозуміти самостійність цих двох сфер, а й більш точно розрізнити зміст у понятті “чуттєвого” і тим самим визначити естетику як самостійну науку. У Канта термін “естетичне” використовується у значенні “чуттєве”. Але ці поняття не зводяться в нього одне до одного. По-перше, Кант розрізняє емпіри
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 717
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-02-2010, 05:05
27-02-2010, 05:05

Мистецтво одягатися по-діловому

Категорія: Естетика

ПЛАН Вступ 1. Значення одягу в ділових стосунках 2. Діловий одяг для чоловіків 3. Одяг для жінок Висновки Використана література Вступ Bci знають прислів‘я "Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму". При цьому підкреслюється, що розум, звичайно, - це головне, але зустрічають все ж таки по одягу . Форма одягу - найкраща характеристика людини, це свого роду ієрогліф, що відображає особистість зі всіма, як кажуть, звичками i нахилами. Естетика костюму має не менше значення в житті людини, ніж естетика поведінки. Неохайність в одязі рівноцінна моральному самогубству. Вміння одягатись відноситься як до науки i мистецтва, так i до звичок та почуттів. I як говорив Оноре де Бальзак "Справа не стільки в костюмі, скільки в умінні його носити". 1. Значення одягу в ділових стосунках Феномен моди, що глибоко проникає в повсягденне життя, перш за все асоціюється з одягом. В умовах сучасного темпу життя людина багато часу проводить за роботою, а дозвілля нерідко поділяє з колегами та
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 922
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-02-2010, 02:20
25-02-2010, 02:20

Поняття технічної естетики. дизайн як проектна культура. Специфіка естетичної діяльності

Категорія: Естетика

Різноманітність естетичних відношень людство відтворило як естетичні категорії. Водночас усвідомлювався процес формуван­ня власне естетичного відношення, що започаткувало, крім інших, і категорію естетичної діяльності як специфічної здатності осо­бистості та людства в цілому перетворювати дійсність за зако­нами краси. Ця діяльність пов'язана з усіма проявами людської діяльності, проте має ряд особливостей. У будь-якій утилітарній діяльності (як індивідуальній, так і колективній) є хоча 6 елементи загальнолюдського значення, змісту, сенсу, які відтворюють загальнолюдську цінність даної діяльності. З цим загальнолюдським началом пов'язано естетич­не забарвлення або естетичний зміст людської діяльності. Кожен, хто володіє естетичною свідомістю, свідомо або несвідомо працює, діє, оцінює дійсність у співвідношенні зі своїми естетичними уявленнями. Тому на ступінь естетичної забарвленості даного виду діяльності справляє істотний вплив таке: якість естетичного смаку; зміст естетичного ідеалу; роз­виненість
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 967
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-02-2010, 12:52
24-02-2010, 12:52

Становлення естетики як науки

Категорія: Естетика

З XVII ст. починають укладатися нормативні естетичні сис­теми, що беруть свій початок ще з поетик епохи Відродження. Першою такою системою була естетика стилю бароко, що укладається в Центральній Європі у XVI–ХУП ст. І хоча есте­тика бароко не зафіксована в спеціальних теоретичних тракта­тах, базові її принципи можна узагальнити на основі вивчення культури цієї епохи. Бароко – стилістичний напрямок у мистецтві кінця XVII – середини XVIII ст., пов'язаний з дворянською культурою епохи розквіту абсолютизму, боротьби в європейських державах за на­ціональну єдність і зміцнення впливу католицької церкви. У XVI – XVII ст. слово «бароко» (з португ. – раковина) уживалось як синонім до слів «незграбний», «брехливий», «фальшивий». Стиль бароко одержав розвиток у тих країнах, де дворянство було панівним класом, але не поширився в країнах, де склалася своя національна буржуазна культура (Голландія, Англія, почас­ти Франція). Центральне поняття естетики бароко – краса. Це ідеальна категорія, що піднімається над
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 789
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-02-2010, 07:29
6-02-2010, 07:29

Категорія “прекрасне” і “потворне”

Категорія: Естетика

Даний реферат виконаний командою сайту www.ukrreferat.com - найбільшого сайту з українськими рефератами та курсовими роботами! Основними естетичними категоріями виступають прекрасне і потворне, визвишене і низьке, драматизм, трагічне і комічне, героїчне тощо. Категорії естетики розкриваються як своєрідний прояв естетичного освоєння світу в кожній з областей суспільного буття, людського життя – у виробничо-трудовій і суспільно-політичній діяльності, у відношенні до природи, в культурі і побуті тощо. У визначенні категорій естетики присутня як об’єктивна, так і суб’єктивна сторона естетичного освоєння. Якщо до об’єктивної можна віднести наукове мислення, що опирається на загальні логічні закони і форми мислення, то суб’єктивна сторона – це естетичні відчуття, смаки, оцінки, переживання, ідеї, ідеали. Естетичні категорії виступають своєрідними мірилами, згідно яких можна робити оцінку прекрасного. Ще з давніх-давен великі мислителі бралися розробляти основні естетичні категорії. Шукали формулювання,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1050
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2010, 10:21
14-01-2010, 10:21

Основні критерії та поняття естетики: прекрасне та потворне, піднесене та низьке, трагічне та комічне.

Категорія: Естетика

Якщо спробувати порівняти ці два типи людського ставлен­ня до буття за деякими критеріями, дійдемо висновків: – за часом виникнення пізнавальна потреба сформувалася набагато пізніше, ніж ціннісне ставлення: слід було пройти яко­мусь довгому проміжку часу, щоб усвідомити відмінності між об'єктом та суб'єктом діяльності, тобто у людини мала сформу­ватися здатність до абстрагування та самоабстрагування; – з боку наявності впливу особистості треба зазначити, що ціннісне ставлення містить максимум суб'єктивності, коли у пізнавальному відношенні людина прагне до того, щоб якнай­менше впливати на якості предмета; – логічно випливає і те, що у пізнавальному відношенні ви­являються властивості самого об'єкта, а у ціннісному – пере­хрещуються властивості як об'єкта, так і суб'єкта. Отже, по-перше, естетичне – це ціннісне ставлення до на­вколишнього світу. Але естетична оцінка подвійна; з одного боку, – це цінність, тобто визнання того, що ці якості властиві об'єкту. Наприклад, зимовий ранок є сонячним, морозн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1210
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-01-2010, 21:36
5-01-2010, 21:36

Естетична діяльність та її форми

Категорія: Естетика

ПЛАН 1. Творчий потенціал людської праці 2. Природа в структурі естетичної діяльності 3. Естетична діяльність і мистецтво Література 1. Творчий потенціал людської праці Спосіб буття людини, що є її родовою ознакою, полягає насамперед у предметно-практичній діяльності, яка опосередковує як біологічну її природу, створюючи специфічну родову людську анатомію, так і найвищі форми психічного та інтелектуального її життя. Іншими словами, сама людина як жива істота, світ матеріальної культури, в якому вона живе, а також внутрішній світ людини – її почуття, розум, здатність до перетворення навколишнього світу зароджуються, розвиваються і змінюються завдяки суспільно-історичній практиці. Отже, суспільно-історична практика є першопричиною виникнення і розвитку здатності людини до перетворення світу за законами краси, а відтак і до формування у неї власних естетичних почуттів, смаків га ідеалів. Та якщо ми спробуємо визначити, де, як і в чому проявляється естетична діяльність людини, то виявиться, що в людс
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 993
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2009, 09:12
4-12-2009, 09:12

Естетичний ідеал. Естетичний смак

Категорія: Естетика

У філософії та естетиці від І. Канта існує традиція, у межах якої естетичний смак означає здатність людини естетично оці­нити дійсність і мистецтво. З цього приводу доцільно згадати латинське висловлювання: «У кожного свій смак». Але стародавні римляни додавали: «Про смак не сперечаються, якщо він є». У Стародавньому Римі існу­вав культ естетичного смаку навіть за часів правління кривавого Нерона. Але в цілому протягом усієї історії людства про смак спере­чаються, і досить жваво. Хоча слід відзначити що, дійсно, не дискутують про якість фізіологічного смаку: хтось віддає пере­вагу солодкій їжі, хтось – солоній, комусь подобається черво­ний колір, комусь – зелений тощо. Однак усі ці аспекти життє­діяльності людини не мають суспільного значення у таких відно­шеннях: – естетичний смак належить до суспільної, соціальної сфе­ри, тому що означає соціальну спроможність людини, яка фор­мується як результат виховання та навчання; – естетичний смак є важливою характеристикою особистіс-ного становлення та пов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 436
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-11-2009, 15:59
28-11-2009, 15:59

Естетика Відродження

Категорія: Естетика

Зовсім по-іншому тлумачила героїзм естетика романтизму. Орієнтувалась вона на самостійну індивідуальність. Романтики висунули ірраціоналістичну концепцію героїзму, згідно з якою героїчне є проявом надособистісного начала, яке визначається історією і зв'язує минуле з вічним. Таке розуміння формувалось головним чином у сфері естетики і мистецтва, зокрема у творах Новаліса, Тіна, Ваккендорера та ін. Звідси виник суб'єктивізм і волюнтаризм в розумінні героїчного та його місця в історії. На формування героїчного ідеалу романтиків вирішальний вплив справила епоха Середньовіччя з її лицарською міфологією та релігійною виключністю. Якщо просвітителі у вирішенні проблеми героїчного зверталися до героїчної історії демократичних Афін і республіканського Риму, то романтики оспівували подвиги лицарів або аскетичні ідеали середньовічного християнства. Свої уявлення вони передавали у напівхудожній, напівфілософській формі, тісно пов'язуючи з естетичною програмою та художньою практикою. Теоретичне обґрунтування проблеми
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 455
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-11-2009, 08:31
8-11-2009, 08:31

Естетична діяльність і мистецтво

Категорія: Естетика

Серед форм естетичної діяльності особливе місце посідає мистецтво — професійне та народне, фольклор. Поява мистецтва як самостійної форми естетичної діяльності має свою історію і логіку. Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності дає можливість визначити основні закономірності, що зумовили появу мистецтва та його розвиток. 1. Мистецтво виникло на основі розвинутих у межах безпосередньої практичної діяльності естетичних потреб та естетичних здібностей людини. Розвинуті естетичні здібності й потреби сприяли формуванню суспільної необхідності культивування естетичних переживань та перенесення в них центру ваги з практичної і магічної функцій у сферу формування з їх допомогою суспільних зв'язків і суспільних уявлень. Зв'язок мистецтва з матеріальним виробництвом ніколи не зникав повністю. 2 В історії' поділу праці поява мистецтва стала останньою фазою такого поділу праці на фізичну й розумову. Відокремлення духовного виробництва від матеріального вивільнило його (духовне виробництво) від прямої
^