Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1017
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-08-2009, 09:16
6-08-2009, 09:16

Поняття про естетичні поняття

Категорія: Естетика

Естетика (від грецького – відчуваючий, чуттєвий), філософська наука, яка вивчає сферу естетичного як специфічні прояви цілісного відношення між людиною і світом і область художньої діяльності людей. Категорії (від грецького – виловлювання, прикмета) – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відображають, загальні властивості і відношення явищ дійсності і пізнання. Основними естетичними категоріями виступають прекрасне і потворне, визвишене і низьке, драматизм, трагічне і комічне, героїчне тощо. Категорії естетики розкриваються як своєрідний прояв естетичного освоєння світу в кожній з областей суспільного буття, людського життя – у виробничо-трудовій і суспільно-політичній діяльності, у відношенні до природи, в культурі і побуті тощо. У визначенні категорій естетики присутня як об’єктивна, так і суб’єктивна сторона естетичного освоєння. Якщо до об’єктивної можна віднести наукове мислення, що опирається на загальні логічні закони і форми мислення, то суб’єктивна сторона – це естетичні відчуття,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 811
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-07-2009, 22:43
28-07-2009, 22:43

Специфіка і структура естетичної свідомості

Категорія: Естетика

У процесі історичної практики відбувалося усвідомлення люд­ством механізмів, які формують спроможність особистості есте­тично ставитися до дійсності, тобто здатність сприймати і пере­живати у почуттєвих формах власне буття, знаходити та оцінюва­ти загальнолюдські цінності та перетворювати цю дійсність у співвідношенні зі своїми уявленнями. Розуміння специфіки цьо­го механізму привело до уособлення двох основних понять, пов'я­заних з відображенням процесу формування естетичного став­лення: естетичної свідомості та естетичної діяльності. Специфіка естетичної свідомості, у. порівнянні з іншими фор­мами духовного життя людства, полягає у таких критеріях: – естетична свідомість у бутті людини та суспільства являє собою комплекс почуттів, уявлень, поглядів, ідей; – власне, поняття «естетична свідомість» – абстракція, яка означає особливого роду духовне утворення, що характеризує ес­тетичне ставлення людини чи суспільства до дійсності. На рівні суспільства естетична свідомість існує у формі суспільної свідо­мос
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 927
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-07-2009, 22:02
24-07-2009, 22:02

Давньогрецька естетика

Категорія: Естетика

Наголошуючи на ролі чуттів у становленні предмета естетики, слід пам'ятати, що з V ст. до н. е. на зміну чуттєво-споглядальному підходу до дійсності, пануванню космологізму – сприй­манню Космосу як втілення гармонії, доцільності, краси – приходить інтерес до людини, яка здатна пізнавати навколишній світ, з'являється необхідність вироблення загальних понять, потреба систематизувати пізнане. Водночас V ст. до н. е. – це складний, суперечливий період у соціально-політичному житті Греції: війни з Персією, боротьба арис­тократії з демократичними силами, конфлікти між полісами. В цих умовах виникає необхідність осмислення тих культурно-соціальних зламів, які трансформували давньогрецьку філософію у принципово нову площину. V ст. до н. е. висуває плеяду яскравих мислителів, серед яких особливе місце належить СОКРАТУ (470/469–399 до н. е.). Теоретичні погляди Сократа спиралися на політико-етичну осно­ву, на спроби визначити поняття «добра» і «зла». Критикуючи афінську демократію, філософ наполягав на передачі влад
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 572
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-07-2009, 06:04
6-07-2009, 06:04

Категорія “піднесене”, “героїчне”, “низьке”

Категорія: Естетика

Основними естетичними категоріями виступають прекрасне і потворне, визвишене і низьке, драматизм, трагічне і комічне, героїчне тощо. Категорії естетики розкриваються як своєрідний прояв естетичного освоєння світу в кожній з областей суспільного буття, людського життя – у виробничо-трудовій і суспільно-політичній діяльності, у відношенні до природи, в культурі і побуті тощо. У визначенні категорій естетики присутня як об’єктивна, так і суб’єктивна сторона естетичного освоєння. Якщо до об’єктивної можна віднести наукове мислення, що опирається на загальні логічні закони і форми мислення, то суб’єктивна сторона – це естетичні відчуття, смаки, оцінки, переживання, ідеї, ідеали. Естетичні категорії виступають своєрідними мірилами, згідно яких можна робити оцінку прекрасного. Ще з давніх-давен великі мислителі бралися розробляти основні естетичні категорії. Шукали формулювання, які б давали змогу більш чітко визначити, що таке прекрасне, які є якісні і кількісні форми його прояву, що виступає антиподом пре
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 670
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-07-2009, 12:10
1-07-2009, 12:10

Естетика у системі гуманітарних наук

Категорія: Естетика

Естетику можна розглядати як цілісну систему наукового знан­ня яка містить три основні розділи: _ про природу естетичного об'єкта та види естетичної цінності (продукти виробництва, явища природи, суспільства і мистецтва); – про природу естетичної свідомості та її форми (естетичне почуття, ідеали, смаки, теорії та ін.); – про природу естетичної діяльності та її види (художнє конструювання, або дизайн, художня творчість, естетичне вихо­вання та ін). Естетика як система має і свій категоріальний апарат: есте­тичні категорії, естетичні поняття та естетичні закони. Есте­тичні категорії – це вузлові пункти в історії освоєння люди­ною дійсності «за законами краси». В них збережені основні типи естетичних відносин «я» людини до навколишнього світу, узагальнені характерні естетичні властивості предметного світу. Естетичні категорії поділяють на парні і непарні. Парні ка­тегорії: прекрасне та потворне, трагічне та комічне, низьке та піднесене (високе); непарні, наприклад, такі як: зміст, форма, художній образ, х
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1336
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-06-2009, 20:21
21-06-2009, 20:21

Категорії «гармонія» і «міра»

Категорія: Естетика

Серед багатьох понять, за допомогою яких естетика описує свій предмет, особливе місце займають естетичні категорії: гармонія і міра, прекрасне і потворне, піднесене і низьке, трагічне і комічне тощо - це духовні моделі естетичної практики суспільства, яка створює не тільки світ і багатство естетичних цінностей та потреб, а й систему понять і категорій, в яких закріплено досвід естетичного освоєння світу людиною. В цих логічних формах представлено весь історичний набуток людської естетичної діяльності, тобто різновиди діяльності закріп­лені в певних формах думки. В пошуках найдавніших уявлень про гармонію (з гр,— злагода, лад) звернемося до античної міфології. З відомого античного міфа про Гармонію, дочку бога війни Ареса та богині кохання І краси Афродіти, ми довідуємося, що Зевс видав її заміж за Кадма, легендар­ного засновника грецького міста Фіви. На весіллі Гармонії і Кадма були присутні всі боги. Вони подарували Гармонії ковдру та намисто, які виготовив Гефест. Те, що Гармонія є дочкою богині краси і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 745
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-06-2009, 05:23
17-06-2009, 05:23

Комічне і трагічне

Категорія: Естетика

Поняття трагічного Трагедія – суворе слово, повне безнадійності. Воно несе в собі холодний відблиск смерті, від нього віє крижаним подихом. Але подібно тому як світло і тіні роблять предмети для зору об'ємними, свідомість смерті змушує людину гостріше переживати всю принадність і гіркоту, усю радість і складність буття. І коли смерть поруч, то в цій «прикордонній» ситуації яскравіше видно усі фарби світу, його естетичне багатство, його почуттєва принадність, велич звичного, чіткіше проступають істина і фальш, добро і зло, сам сенс людського існування. Трагедія – завжди оптимістична трагедія, у ній навіть смерть служить життю. Отже, трагічне розкриває: 1. загибель чи тяжкі страждання особистості; 2. непоправність для людей її втрати; 3. безсмертні суспільно цінні початки, закладені в неповторній індивідуальності, і її продовження в житті людства; 4. вищі проблеми буття, суспільний сенс життя людини; 5. активність трагічного характеру стосовно обставин; 6. філософсько осмислений стан світу; 7.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1150
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-06-2009, 00:50
16-06-2009, 00:50

О. Баумгартен і введення терміна «естетика»

Категорія: Естетика

В історії естетичної науки перша полови­на XVIII ст. посідає особливе місце: у 1750 р. з друку вийшов перший том теоретичного трактату «Естетика», автором якого був німецький філософ і теоретик мистецтва ОЛЕКСАНДР ГОТЛІБ БАУМ­ГАРТЕН (1714–1762). Спираючись на поняття «ейсетикос», «естаномай», «естаноме», «естесі», Баумгартен ввів новий термін – «естетика» і окреслив ним самостійну сферу знання. Потреба виокремлення у самостійну науку певних уявлень, знань, ідей, пов'язаних з емоційним, чуттєвим, ціннісним ставленням людини до дійсності, природи, суспільства і до мистецтва, була свідченням накопичення таких нових знань, які вже не могли розвиватися в межах загальнофі-лософської теорії та традиційних мистецтвознавчих уявлень. О. Баумгартен твердив, що гносеологія має дві форми пізнання: естетику і логіку. Перша форма пов'язана з нижчим, чуттєвим пізнан­ням, а друга – з вищим, інтелектуальним. Логіка вивчає судження розуму і приводить до пізнання істини. Естетика пов'язана із судженням смаку і пізнає
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 702
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-05-2009, 12:55
24-05-2009, 12:55

Предмет естетики: становлення проблематики науки

Категорія: Естетика

Давньогрецька естетика. Наголошуючи на ролі почуттів у становленні предмета естетики, не слід забувати, що вже з V ст. до н.е. на зміну почуттєво-споглядальному підходові до дійсності, пануванню космологізму (сприймання космосу як втілення гармонії, доцільності, краси) приходить дедалі помітніше загострення інтересу до самої людини, яка здатна пізнавати і освоювати навколишній світ. А отже, виникає потреба виробляти й осмислювати загальні поняття, систематизовувати пізнане. Водночас то був складний і суперечливий період у соціально-політичному житті Греції: війни з Персією, боротьба аристократії з демократичними тенденціями, конфлікти між полісами. І цілком природно, що життя вимагало осмислення тих культурно-соціальних зламів, які трансформували грецьку філософію у принципово нову площину. Можливо саме це дало поштовх для народження плеяди яскравих мислителів. Серед них особливе місце належить Сократу (470– 399 рр. до н. е.). Теоретичні погляди Сократа спиралися на політико-етичну основу, на спроби визнач
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 818
 • Автор: LOL
 • Дата: 24-05-2009, 04:39
24-05-2009, 04:39

Естетика в структурі міжпредметних зв'язків

Категорія: Естетика

Проблема місця, ролі і специфіки естетики у структурі міжпредметних зв'язків має давню і складну історію. У попередніх параграфах підкреслювалася роль філософії як науки, що об'єднувала в собі всі інші сфери людського знання. Естетику теж було включено до предмета філософії, а отже, її основні ідеї розвивалися в межах загальнофілософського знання. Взаємозв'язок естетики і філософії полягав у тому, що теоретичні принципи і науковий метод естетики залежать від. світоглядних позицій, методології, філософської концепції конкретного філософа або певного філософського напряму. Така залежність простежувалася не тільки у тих теоретиків, які йшли до естетичної проблематики, відштовхуючись від власних філософських концепцій (Платон, Аристотель, Кант, Гегель), а й у тих, хто розробляв естетику в межах мистецтвознавчої орієнтації (Леонардо да Вінчі, Буало, Лессінг). Методологія естетичних досліджень, яка безпосередньо пов'язана з вирішенням головного питання філософії – відношення мислення до буття, обумовлена специф
^