Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 449
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-05-2009, 09:09
9-05-2009, 09:09

Естетика і психологія

Категорія: Естетика

Дослідження проблеми взаємовідношен­ня естетики і психології не має таких давніх традицій, як, скажімо, проблема співвідношення естетики і мистецтвознавства. Проте роз­виток цих наук – естетики і психології – на сучасному етапі досить чітко виокремлює ті питання, які є загальнозначущими і водночас такими, що мають свої специфічні аспекти. Так, психологи активно роз­робляють проблеми краси, ідеалу, пошуку гармонії, тобто ті, що тра­диційно вважаються пріоритетом естетичної науки. Естетики більш поглиблено досліджують проблему творчості, виявляючи в ній есте­тичні аспекти. Проблема творчості в цілому і художньої зокрема посту­пово стає реальною зоною перетину теоретичних інтересів цих двох наук. Для того щоб зрозуміти це, звернімося до визначення творчо­сті, запропонованого дослідниками в останні роки. Можна вважати традиційним таке тлумачення творчості: як культурно-історичне яви­ще, творчість має психологічний аспект – особовий і процесуальний. Упродовж останніх десятиріч наука робила спроби хоча б частково
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 991
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-04-2009, 00:15
27-04-2009, 00:15

Естетичне почуття

Категорія: Естетика

Почуття, що Випробовуються людиною і насолоди різноманітні по характеру, структурі і психологічному механізму. Одні з них дуже близькі твариною, інші ж є специфічно людськими і властиві тільки людям. Естетичне почуття належить якраз до останніх. Це один з найскладніших видів духовного переживання, саме, мабуть, найблагородніше з почуттів людини. Однак не можна не зазначити, що навіть йому, людині, естетичне почуття не дане від народження. Як показують наукові дослідження, воно зароджується у дитини порівняно пізно, або не зароджується зовсім, якщо дитина по яких-небудь обставинах зростала в середовищі тварин. Як вказував К. Маркс, естетичне почуття з'являється тільки там, де людина вільна від «грубої практичної потреби». І якщо тварина «проводить лише під владою безпосередньої фізичної потреби», то людина проводить, навіть будучи вільний від фізичної потреби, і в істинному значенні слова тільки тоді «проводить, коли він вільний від неї». Розробляючи теорію трудового вдосконалення людини, К. Маркс встановив,
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1196
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-04-2009, 23:54
14-04-2009, 23:54

Що означає поняття «естетика»?

Категорія: Естетика

Визначення естетики (відгрец. аї&іпеії]їо& – «чуттєвий», «здатний відчувати» – науки про становлення чуттєвої культури людини випливає з органічної єдності двох її своєрідних складових: Основні складові частини естетики не лише органічно взаємопов'я­зані, а й відносно самостійні. Перша частина естетики розглядає природу, специфіку і твор­чий потенціал естетичного, а також категорії естетики – «прекрас­не», «трагічне» і «комічне». Друга частина естетики досліджує художню діяльність люди­ни, її структуру та функціональну своєрідність, природу художнього таланту, видову, жанрову, стильову самобутність мистецтва тощо. Історія становлення предмета естетики – це процес пошуку адекватного співвідношення між зазначеними частинами. При цьому своєрідну функцію «пластичного моста» виконували такі поняття, як «прекрасне», «досконале», «гармонія», «цінність», «філософія мистецтва». Впродовж віків естетика виступала і як «наука про прекрасне», і як «наука про досконале», і як «наука про закони розвитку м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 495
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-04-2009, 08:52
12-04-2009, 08:52

Естетичні проблеми просвітництва

Категорія: Естетика

Естетику періоду Просвітництва слід розглядати як складову час­тину нової культурно-історичної доби в Європі, визначальним мо­ментом якої була безмежна віра у перетворюючі можливості нау­ки. освіти. Теоретичні пошуки О. Баумгартена збігаються з розвитком ес­тетики Просвітництва, що виникає як відображення антифеодального руху в країнах Європи. У цю епоху докладаються значні зусилля для поширення знань серед усіх верств суспільства. Освіті належить про­відна роль у прогресивному русі людства до загального добра і спра­ведливості. Ідеї Просвітництва не несли в собі революційного запалу, проте саме вони започаткували те соціальне піднесення, яке заверши­лося Великою французькою революцією 1789–1794 рр. ВОЛЬТЕР (1694–1778, справжнє ім'я Франсуа Марі Аруе) – письменник, філо­соф, публіцист. Автор праць «Роздуми про трагедію» (1730), «Храм смаку» (1733), «Комен­тарі до Корнеля» (1764) та ін. Провідною ідеєю Просвітництва є розум, який опановує природу, адже вона «побудована розумно» й може бути пізнана раціо
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 698
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-04-2009, 00:40
5-04-2009, 00:40

Предмет мистецтва, художній образ, зміст та форма

Категорія: Естетика

Мистецтво - це особливий вид духовно-практичного освоєння дійсності за законами краси. Особливість цього освоєння полягає у тому, що воно виступає у художньо-образній формі. Особливості впливу мистецтва на людину: 1. за його допомогою людина здатна сприймати оточуючий її світ у цілісності; 2. воно може проникати в найпотаємніші куточки людської душі, хвилювати і роботи людину величною; 3. безпосередньо контактує з емоційною сферою особистості, найбільш рухливою і пластичною сферою людської психіки; 4. за допомогою мистецтва ідея втілюється в такій формі, яка збуджує емоції, активізує уяву, викликає особливі переживання, які називають естетичними, або художніми. Художні емоції виникають лише при зустрічі з соціально-історичним, вагомим, важливим для багатьох. Вони є наслідком не механічного, пасивного, а неодмінно творчого сприймання, яке підносить людину, розвиває її уяву та інтелект. Взаємодія почуттєвої та інтелектуальної сфер під час сприймання художнього твору надає враженню особливої сили. Мистецтво п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 609
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-03-2009, 17:32
12-03-2009, 17:32

Естетика класицизму

Категорія: Естетика

Естетика класицизму сформувалася у XVII ст. у Франції і пізніше була поширена в Німеччині, Англії, Росії. Найвідомішим представником естетики класицизму вважають французького поета і критика ШКОЛУ БУАЛО-ДЕПРЕО (1636–1711), який у віршованому трактаті «Мистецтво поетичне» РАСІН ЖАН (1639–1699) – французький драматург, народився у Ферте-Мілопс. Здобувши освіту в Пор-Гаялі, жив у Парижі, де познайо­мився і творчо зблизився з Н. Буало, Мольером, Лафонтепом. Автор пєс «Британнік» (1669), «Баязет» (1672), «Мітрідат» (1673) та ін. аналізує основні принципи поезії, стверджує обов'язковість ієрархії поетичних жанрів, чітко розмежовує комічне і трагічне. Знаходячись під значним впливом раціоналістичної філософії Рене Декарта, Н. Буало намагається застосувати принципи математичного підходу до аналізу краси, визначення досконалого в мистецтві. Теоретик пе­редусім використовує поняття «смисл» і розглядає його як своєрід­ний еквівалент декартівського раціоналізму. ДЕКАРТ РЕНЕ (1596–1650) – славетний французь
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1086
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-02-2009, 07:42
28-02-2009, 07:42

Категорії „прекрасне” і „потворне”

Категорія: Естетика

Серед найвищих цінностей людства, якими є істина, добро і краса, остання займає особливе місце в житті людини. Вона здавна була предметом дискусій, зіткнення різних думок і уявлень. Важко визначити, коли у мові з'явилось поняття прекрасне, однак відомо, що історичні уявлення про красу нерідко суперечать одне одному. Від чого ж залежить уявлення про красу, яким є її вимір, які відтінки властиві їй? У російській поезії красиву дівчину порівнюють з ласкавим сонцем — «красна девица» (від кольору і тепла Сонця). А от для країн Сходу таке порівняння традиційно неприйнятне. Навпаки, тут поети порівнюють дівчину з Місяцем. У якому ж випадку порівняння вдаліше? Ска­жемо так: кожне з них чудове й істинне для свого місця. В обох діє одна й та сама закономірність, але дає різні наслідки. А це означає, що реальні предмети, які оцінюю­ться як прекрасні, різняться між собою. Отже, прагнення з'ясувати сутність прекрасного, зіставляючи між собою найчудовіші предмети, не має сенсу. Цікаво, що на це звернув увагу ще два з
Назад Вперед
^