Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1918
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-08-2010, 02:55
10-08-2010, 02:55

Методика розробки еколого-агрохімічного паспорта поля

Категорія: Сільське господарство

Еколого-агрохімічний паспорт поля — це документ, в якому зосереджена інформація про родючість ґрунтів та їх агроекологічний стан, тобто забрудненість антропогенними токсикантами. Розробляється він для кожного поля або земельної ділянки на основі матеріалів агрохімічного, радіологічного та інших видів моніторингу ґрунтів, у тому числі на вміст важких металів і залишків пестицидів. Користуючись цими паспортами, обґрунтовують заходи, спрямовані на раціональне використання та підвищення родючості ґрунтів, поліпшення їх агроекологічного стану. Агрохімічна оцінка якості ґрунтів проводиться з використанням показників, які характеризують їх внутрішні властивості й виражаються в балах. За 100 балів береться еталонний ґрунт із найвищим значенням показників його властивостей. Інші ґрунти отримують оцінку відносно еталону. Еколого-агрохімічний стан ґрунту визначається внесенням в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами. Також вводяться поправки на кліматичні умов
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1641
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-07-2010, 03:42
10-07-2010, 03:42

Техногенне руйнування ґрунтового покриву і рекультивація порушених земель

Категорія: Сільське господарство

План 1. Порушення земель при добуванні корисних копалин 2. Оцінка розкривних порід за їхньою придатністю до рекультивації 3. Рекультивація земель 4. Гірничотехнічний етап рекультивації 5. Біологічний етап рекультивації Антропогенний вплив на ґрунт проявляється в його техногенному руйнуванні через відкрите добування корисних копалин, будівельної сировини, торфу, прокладання трубопроводів, проведення геологорозвідувальних робіт тощо. Техногенне порушення будови ґрунтів також називають технічною ерозією, а відновлення зруйнованих земель — рекультивацією. Законодавство завжди передбачало необхідність включення проекту рекультивації у будь-який проект, пов’язаний із техногенним порушенням ґрунтового покриву, а вартості рекультивації — у собівартість одержуваної рудної чи нерудної продукції. Відкрите добування корисних копалин призводить до істотного погіршення екологічної ситуації як на видобувних підприємствах, так і на навколишніх територіях. Порушення гідрологічного режиму на одних територіях призв
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1760
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-07-2010, 01:29
7-07-2010, 01:29

Зернове господарство України. Основні проблеми та перспективи розвитку

Категорія: Сільське господарство

План Вступ 1) Умови та фактори розвитку і розміщення зернового господарства України: a) природні передумови; b) економічні фактори; 2) Сучасний стан розвитку і характер розміщення зернового господарства України 3) Основні проблеми та перспективи розвитку та розміщення зернового господарства України Висновки Література ВСТУП Агропромисловий комплекс України - потужний сегмент виробництва, що значною мірою визначає соціально-економічний розвиток країни, рівень життя населення, забезпечення держави продуктами харчування та відповідною сировиною. Даний сектор економіки об’єднує велику кількість галузей, що економічно, технологічно та організаційно взаємопов’язані між собою. Серед галузей агропромислового комплексу України найважливішою є зернове господарство. Це основа всього сільськогосподарського виробництва. Зернове господарство країни формує продовольчий фонд, забезпечує тваринництво фуражним зерном, створює резервні державні запаси зерна, формує певну частку експорту. Зерновий комплекс входи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1141
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-07-2010, 03:07
5-07-2010, 03:07

Біотехнологія в рослинництві

Категорія: Сільське господарство

Сучасна біотехнологія рослин — сума технологій, що розвинені із молекулярної та клітинної біології рослин — є новою стадією в розвитку технології селекції рослин. З її допомогою поліпшення ознак може проходити на рівні індивідуального гену. Окремі гени, які визначають певну ознаку, можуть бути ідентифіковані, ізольовані, введені, виключені або модифіковані в генотипі чи сорті рослини, за ними може проводитися відбір. Внесок біотехнології в рослинництво полягає в полегшенні традиційних методів селекції рослин, розробці нових технологій, які дозволяють підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Методами генної та клітинної інженерії створені високопродуктивні й стійкі проти шкідників, хвороб та інших негативних чинників сорти сільськогосподарських рослин. Розроблена техніка оздоровлення рослин від інфекцій, що особливо важливо для культур, які розмножуються вегетативно. Ведуться дослідження з поліпшення амінокислотного складу рослинних білків, розробляються нові регулятори росту рослин, мікро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2841
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-06-2010, 18:46
27-06-2010, 18:46

Особливості ведення сільського господарства на забруднених радіонуклідами територях лісостепу

Категорія: Сільське господарство

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року в найбільшій мірі радіонуклідному забрудненню, як відомо, була піддана зона Полісся. Але так званий „південний слід”, що сформувався після 30 квітня за рухом радіоактивної хмари від Чорнобиля до північних берегів Африки, призвів також до суттєвого забруднення Лісостепу і Степу України. Нерідко випадання частинок радіоактивного пилу спричиняли дощі, внаслідок чого в цих зонах виникли осередки досить сильного забруднення. “Південний слід” порівняно з “північним” і “західним”, у котрих переважає конденсаційна компонента радіоактивних випадань, характеризується підвищеним (до 50%) вмістом паливних частинок. За таких умов у перші післяаварійні роки радіонукліди, включені у важкорозчинну матрицю паливних частинок, були мало доступні для кореневого засвоєння рослинами. Але з часом при тривалому контакті з повітрям, водою, мікрофлорою відбувається деструкція паливних частинок і вилуговування радіонуклідів у ґрунтовий розчин. При цьому розміри засвоєння росл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1843
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-06-2010, 22:26
25-06-2010, 22:26

Племінна робота в молочному скотарстві. Технологія виробництва яловичини у спеціалізованому м’ясному скотарстві

Категорія: Сільське господарство

1. Племінна робота в молочному скотарстві Племінна робота є важливим фактором інтенсифікації молочного скотарства. Сучасні методи племінної роботи передбачають створення високопродуктивних тварин, добре пристосованих до найменш затратних технологій виробництва продукції, з урахуванням об’єктивної оцінки їх племінних якостей, застосування досягнень популяційної генетики та автоматизовано-інформаційних систем управління селекційним процесом. Особливо важливим є науково обґрунтований вибір порід, напрямку та темпів підвищення їх генетичного потенціалу. Породи молочної худоби зони Лісостепу України. Українська чорно-ряба молочна порода. Ця порода, затверджена в 1995 році, створена шляхом відтворного схрещування чорно-рябої худоби з голштинською породою. В залежності від материнської основи сформовано три внутрішньопородні типи: центрально-східний, західний та поліський. Найбільш чисельним є центрально-східний тип. В результаті поглинального схрещування сименталів з бугаями голландського походження в 1955-19
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 785
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-06-2010, 21:40
23-06-2010, 21:40

Спеціалізація і концентрація цукробурякового виробництва

Категорія: Сільське господарство

Одним із важливих напрямів підвищення економічної ефективності аграрного сектора і зокрема галузі буряківництва є оптимальна спеціалізація та концентрація виробництва. Конкретні форми цього процесу постійно змінюються й удосконалюються залежно від розвитку продуктивних сил цукробурякового виробництва і підвищення рівня його усуспільнення. На сучасному етапі розвитку реформовані сільськогосподарські підприємства в основному зберегли риси багатогалузевості та розпорошеності, що стримує науково-технічний прогрес, гальмує інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва і зростання його ефективності. Щоб та чи інша галузь ефективно розвивалася, пріоритетного значення набувають завдання її інтенсифікації та підвищення прибутковості й рівня рентабельності. В аграрному секторі — це спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва та переведення його на індустріальну основу. Дослідженнями встановлено, що великі спеціалізовані господарства мають можливість широко впроваджувати нові науково-т
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2056
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-06-2010, 04:02
13-06-2010, 04:02

Агропромисловий комплекс, особливості діяльності в сучасних умовах господарювання

Категорія: Сільське господарство

ПЛАН Вступ. 1.Сучасний стан та проблеми розвитку АПК України. 1.1. Загальна характеристика АПК України в сучасних умовах. 1.2 Природні умови та фактори розвитку і розміщення галузей АПК. 1.3 Аспекти формування ринкових відносин в АПК. 1.4 Сучасний стан та характер розміщення галузі. 2. Напрямки реформування АПК України в умовах ринкової економіки. 2.1. Закономірності розвитку та об’єктивна необхідність організації нових господарських формувань в АПК. 2.2. Реформування виробничих відносин в сільському господарстві. 2.3. Оцінка ефективної діяльності різних форм господарювання в АПК. 3. Перспективи розвитку АПК України. 3.1 Шляхи подолання кризового становища в АПК. 3.2 Основні проблеми та перспективи розвитку АПК. 3.3 Інвестиції в АПК і продовольча безпека. Висновки. Додатки . Список використаної літератури Вступ Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останн
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 899
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-06-2010, 18:31
7-06-2010, 18:31

Породний та сортовий склад плодових і ягідних насаджень Лісостепу

Категорія: Сільське господарство

Враховуючи, що Лісостеп за грунтово–кліматичними умовами в цілому є сприятливим для вирощування всіх плодових і ягідних культур, правильне територіальне розміщення культур, вибір найцінніших і високопродуктивних сортів, здатних максимально використовувати екологічні фактори регіонів для реалізації потенційних можливостей, дозволяє одержувати високі врожаї високоякісної конкурентноздатної продукції. Концепція розвитку садівництва в Україні на 2005 р. (Андрієнко М.В., Васюта В.М. та ін., 1990) передбачає на перспективу забезпечити наступну породну структуру плодових і ягідних насаджень: плодові й горіхоплідні — 82,3%, ягідні — 17,7%; у тому числі зерняткові — 55,6% (із них 88,6 — яблуня, 10,7 — груша, 0,7 — айва), кісточкові — 24,5% (із них 28,1 — слива, 45,9 — вишня, 10,3 — черешня, 10,9 — абрикоса, 4,8 — персик), горіхоплідні — 2,2%, ягідники — 17,7% (із них суниця — 70,3, смородина й порічки — 16,5, аґрус — 7,2, малина — 7,2). Така породна структура садів і ягідників передбачає наступний стан обсягів виро
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1843
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-06-2010, 19:36
6-06-2010, 19:36

Овочівництво закритого ґрунту

Категорія: Сільське господарство

1. Агротехніка культур у закритому ґрунті 2. Технологія вирощування огірків 3. Технологія вирощування помідорів 4. Технологія вирощування баклажан 5. Технологія вирощування перцю 6. Вирощування розсади для відкритого ґрунту 1. Агротехніка культур у закритому ґрунті Вирощування розсади. Для запобігання ураження розсади шкідниками і хворобами потрібно вирощувати її у окремих приміщеннях, які називаються розсадними відділеннями. Вони відрізняються від виробничих приміщень більш потужною системою підгрунтового обігріву, наявністю обладнання для досвічування розсади, та механізації усіх процесів з її вирощування. Розсадні відділення обладнуються установками для автоматичного регулювання температурного режиму. Розташовують ці приміщення у крайній частині теплиці. Під час вирощування розсади для запобігання занесенню інфекції вхід до них роблять з вулиці, обмежуючи прохід усіх сторонніх осіб, перед дверима кладуть дезінфікуючу підстилку, робітники працюють у білих халатах та спецвзутті. До початку експлуа
^