Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1480
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-09-2010, 10:56
18-09-2010, 10:56

Коксування вугілля

Категорія: Хімія

Коксуванням називають метод термічної переробки переважно кам'яного вугілля, що полягає в їх нагріванні без доступу повітря до 1000-1100 0С і витримані, при цій температурі, внаслідок чого паливо розкладається з утворенням летючих продуктів і твердого залишку коксу. Основним цільовим продуктом цього процесу є кокс, що використовується головним чином як відновник і паливо в металургійній промисловості. Кокс характеризується наступними основними показниками: істинна щільність - 1800-1950 кг/м3; насипна щільність - 400-500 кг/м3; пористість - 49-53 %; вихід летючих речовин - 0,7-1,2 %; зміст вуглецю - >96,5 %; вогкість - <5 %; зольність - 10-11 %; вміст сірки - 1-2 %; теплота згоряння - 32 МДж/кг. Нарівні з коксом, вихід якого становить 70-80 %, утворюються летючі продукти. При їх розділенні отримують сирий бензол, надсмольну воду, смолу і висококалорійний коксовий газ. Великі масштаби вироблення коксу обумовлюють отримання значних кількостей рідких і газоподібних продуктів коксування, що обчи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 849
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-08-2010, 21:39
25-08-2010, 21:39

Зріджений газ

Категорія: Хімія

Основною сировиною для одержання зріджених вуглеводних газів є штучні і природні нафтові гази: а) попутний нафтовий газ на газобензинових заводах; б) газ термічної і термокаталітичної переробки нафти і нафтопродуктів на установках термічного каталітичного крекінгу, піролізу і коксування, алкілювання й інших процесів; в) штучні гази на заводах синтетичного моторного палива (заводи деструктивно-гідрогенізаційної переробки вугілля і важких нафтопродуктів, синтезу моторного палива, з оксиду вуглецю і водню й ін.); г) природні гази, що містять крім метану, деяка кількість більш важких вуглеводнів. Тому що в природних газах вміст більш важких вуглеводнів (пропану і бутану) невеликий, то одержують з них рідкі гази дуже рідко; д) газоконденсатні родовища промислового значення. Найбільшу цінність для одержання рідких вуглеводневих газів мають попутні нафтові гази. Нафта на виході сепараторів, у залежності від режиму сепарації, також містить значну кількість розчинених у ній важких вуглеводневих газів. Гази, як
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 792
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-08-2010, 13:12
22-08-2010, 13:12

Брикетування вугілля

Категорія: Хімія

Зростання видобутку вугілля комбайнами приводить до утворення великої кількості тонкозернистої і пилоподібної сировини, для промислового і комунального використання якої потрібне її грудкування. Грудкування - це перетворення дрібнозернистих корисних копалин в грудковий продукт за рахунок механічних або термічних впливів із застосуванням спеціальних добавок або без них. Одним з різновидів грудкування (нарівні з коксуванням і ін.) є брикетування: фізико-хімічний процес отримання механічно і термічно міцного сортового продукту брикету, що має задану геометричну форми, розміри і масу. Брикети використовуються у вугільній, коксохімічній, металургійній, хімічній і ін. галузях промисловості, а також як побутове паливо. У залежності від властивостей корисних копалин і призначення брикети повинні задовольняти наступним вимогам: а) володіти атмосферостійкістю, не руйнуватися від температурних коливань і атмосферних осадів; б) мати достатню механічну міцність, витримувати досить високі ударні навантаження і чинити
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1000
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-08-2010, 23:33
21-08-2010, 23:33

Походження нафти і газу

Категорія: Хімія

Основними труднощами, що стоять перед дослідниками питання про походження "природної нафти", розуміючи під цією назвою широкий комплекс газоподібних, рідких і твердих вуглеводних сполук, є явно вторинний характер залягання нафтових бітумів і відсутність у самій нафті залишків вихідної органічної тканини. Позбавлений прямих і переконливих фактів, що належать безпосередньо до досліджуваного об'єкта, дослідник змушений оперувати непрямими міркуваннями і фактами, що допускають різне тлумачення. У зв'язку з цим немає єдності думок навіть у такому кардинальному питанні, як питання про органічне чи неорганічне походження нафти. Більшість геологів підтримують думку про утворення нафти з залишків живої матерії, але переконання це аж ніяк не може вважатися науково аргументованим і безперечним. На захист концепції неорганічного походження нафти також можна привести вагомі міркування як геологічного, так і хімічного порядку. Проблема походження нафти і формування її родовищ має велике практичне значення, том
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1494
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-08-2010, 18:09
2-08-2010, 18:09

Дослідження фізико-хімічних властивостей питної води. Твердість води

Категорія: Хімія

Природні води являються розчинами, різними за складом з широким діапазоном вмісту розчинених речовин. Формування складу природних вод проходить в результаті ви луження, випаровування, конденсації та іонного обміну, поглинання і виділення газів, життєдіяльності організмів і в результаті інших фізико-хімічних процесів взаємодії вод з породами, ґрунтами, газами та забруднювачами навколишнього середовища. Для санітарної оцінки чистоти питної води має важливе значення визначення ступеня забрудненості її залежно від розчинених органічних речовин тваринного і рослинного походження, кількості розчинених солей азотистої кислоти, вмісту заліза, солей кальцію і магнію. Органолептичні 2 бали Каламутність 0,5 (1,5) мг/дм3 Кольоровість 200 (350) Присмак 2 бали Водневий показник,рН 6,5-8,5 Мінералізація загальна 1000 (1500) мг/дм3 Твердість загальна 7 (10) мг-екв/дм3 Сульфати 250 (500) мг/дм3 Хлориди 250 (350) мг/дм3 Мідь 1,0 мг/дм3 Марганець 0,1 мг/дм3 Залізо 0,3 мг/дм3 Хлорфеноли 0,0003 мг/дм3 Примітка. Ве
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 877
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-08-2010, 23:05
1-08-2010, 23:05

Гумінові кислоти, бітуми, гірський віск

Категорія: Хімія

Слабкі водні розчини лугу витягують з торфу і бурого гумусового вугілля групу речовин, що носять загальну назву гуматів солей гумінових кислот (ГК). На свіже кам'яне вугілля і антрацити луги практично не діють, що свідчить про відсутність в них фрагментів, з кислотними функціями. Реакція з лугами часто застосовується для визначення до якого, - бурого чи кам'яного, належить досліджуване вугілля (реакція Е.Донаба), що досліджується, а також для визначення ступеня окиснення кам'яного вугілля. Для витягання гумінових кислот з торфу і бурого вугілля найбільше поширення отримав метод Е.Ердманна, за яким заздалегідь екстраговане сумішшю спирту з бензолом (1:1) буре вугілля в кількості 2-5 г обробляється в конічній колбі 800 мл 1%-ним розчином NaOH при нагріванні протягом години на водній бані і частому струшуванні. У випадку торфу проводиться також попередня обробка його водою і 2-5 % HCl. Через добу з колби зверху відбирається піпеткою 200 мл прозорого розчину, який підкисляється надлишком соляної кислоти. У оса
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1436
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-07-2010, 10:50
6-07-2010, 10:50

Технічний аналіз вугілля

Категорія: Хімія

Для характеристики технологічних властивостей викопного твердого палива розроблений комплекс методів дослідження, об'єднаний терміном технічний аналіз. Оскільки викопне вугілля застосовувалося спочатку тільки як паливо, технічний аналіз обмежувався визначенням горючої і негорючої складової. До негорючої частини вугілля відносять вологу (позначається W, від німецького Wasser і англійського Water) і неорганічні або мінеральні речовини (М). Для характеристики вугілля по кількості мінеральних речовин у вугілліт частіше за все користуються показником зольності (А, від німецького Ashe і англійського Ash), що визначається по залишку, що утворюється після повного згоряння наважки вугілля. Пізніше, в основному для потреб коксохімічної промисловості введені ще три показники: а) вихід летких речовин (V), що утворюються при нагріванні вугілля до 850-1000 0С без доступу повітря; б) вихід і кількісна характеристика твердого нелеткого залишку (К або NV), що утворюється при визначенні виходу летких речовин; в) загаль
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 904
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-06-2010, 15:47
29-06-2010, 15:47

Газифікація вугілля

Категорія: Хімія

Виробництво висококалорійного, енергетичного і технологічного газів можна здійснити методами газифікації вугілля. Виробництво синтетичного рідкого палива пов'язане з споживанням технічного водню і синтез-газу, які також можуть бути отримані газифікацією палива. Газифікація палива частково вирішує задачу боротьби із забрудненням атмосфери при використанні сірчистих палив на електростанціях. Газифікація твердого палива була широко розвинена в СРСР до 1960 року, коли у зв'язку з бурхливим зростанням видобутку природного газу, роль газифікації твердих палив по технічних і економічних міркуваннях була зведена до мінімуму. У 1958 р. в СРСР працювало понад 350 газогенераторних станцій на яких в 2500 генераторах вироблялося біля 35 млрд. м3 в рік енергетичних і технологічних газів. Газифікація - високотемпературний процес взаємодії вуглецю палива з окислювачами, що проводиться з метою отримання суміші горючих газів (H2, CO, CH4). Як окиснювачі або газифікуючі агенти застосовують кисень, водяну пару, двоокис вугле
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1286
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-06-2010, 03:18
26-06-2010, 03:18

Густина твердих горючих копалин

Категорія: Хімія

Густина -- одна з основних характеристик речовини. Чисельно дорівнює масі одиниці об'єму речовини. Уявною густиноюю називається густина шматка ТГК з властивою йому вологістю, мінеральними домішками і повітрям, що знаходиться в його порах. Дійсною густиною називається густина речовини ТГК, звільненої від повітря і незв'язаної води, але що містить його мінеральні домішки. Густиною органічної маси ТГК називають густину речовини ТГК, з попракими на вміст в ньому вологи, повітря і мінеральних домішок. Густина органічної маси ТГК r0(кг/м3) може бути підрахована з виразу: , де M - вміст мінеральних домішок, %; r - дійсна густина ТГК з мінеральними домішками, кг/м3; rм - густина мінеральних домішок, кг/м3. Густина вугілля закономірно змінюється з метаморфізмом. Густина сухого беззольного вугілля залежить від елементного складу і структури органічної речовини. Встановлена наявність мінімуму на кривій залежності густини вугілля від виходу летких речовин (або вмісту вуглецю) для зразків, що містять 85 - 86 %
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1676
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-06-2010, 09:03
22-06-2010, 09:03

Ломоносов

Категорія: Хімія

Михайло Васильович Ломоносов Михайло Васильович Ломоносов (8/19 листопада 1711 — 4/15 квітня 1765) — російський вчений-натураліст, геохімік, поет, реформатор російської мови. Михайло Ломоносов народився в 1711 р. у селі Денисовка поблизу міста Холмогори. Батько його, Василь Дорофійович, був помором. Він володів кількома суднами і ходив на них за рибою у Біле море і Льодовитий океан. Узимку 1730 р. дев'ятнадцятирічний Ломоносов вирушив до Москви і склав іспити до Зайконоспаської слов'яно-греко-латинської академії. Незважаючи на вік, Ломоносов був зарахований у наймолодший клас, оскільки зовсім не знав латині. Через рік він настільки вивчив латинь, що міг складати невеликі вірші. Уже тоді він ґрунтовно займався поетикою і риторикою. У 1734 р. Ломоносов вирушає до Києва, де на протязі кількох місяців навчається у Києво-Могилянській академії. Наступного 1735 року він разом з іншими дванадцятьма учнями був відправлений у Петербург і зарахований у студенти університету при Академії наук. Вже через кілька місяці
^