Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1482
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 17:58
14-01-2011, 17:58

Технологічні аспекти взаємодії суспільства та природи

Категорія: Охорона природи, екологія

Науково-технічна революція, вносячи корінні зміни в розвиток науки і техніки, в сам характер людської діяльності, створює передумови для подолання сучасної кризи у взаємовідносинах суспільства та природи. На попередніх етапах розвитку суспільства екологічні кризи та катастрофи мали локальний характер і деструкція локальних екосистем ставила під загрозу існування лише локальних соціальних систем. На етапі ж глобальної екологічної кризи під загрозу ставиться існування самого людства як природної системи. Головною причиною екологічних криз є розвиток освоєння природного простору «по частинах», що призводить до порушення існуючих в природі циклів колообігу речовини та енергії. З посиленням продуктивної сили людства в індустріальну епоху виникає реальна загроза підірвати умови існування біологічної структури людини. З розвитком глобальної екологічної кризи стає очевидною історична обмеженість частковості в теоретичному та практичному освоєнні природи. Як зазначає визначний російський математик і соціальний екол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1688
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 04:28
13-01-2011, 04:28

Екологічні проблеми, повязані з видобутком корисних копалин. Ресурсно-екологічна безпека

Категорія: Охорона природи, екологія

На сучасному етапі розвитку цивілізації, особливо після того, як значною мірою відвернута реальна загроза ядерної катастрофи у зв'язку з відсутністю відкритого протистояння двох антагоністичних суспільних систем, надзвичайно гострою стала проблема ресурсо-екологічної безпеки існування людства. При цьому зазначена проблема, на нашу думку, не може бути вирішена як за допомогою силових методів, так і односторонніх дій будь-якої країни, оскільки сьогодні мають місце тісна ресурсо-екологічна взаємозалежність усіх держав світу та тотальний, всезростаючий транскордонний антропотехногенний вплив на біосферу Землі в цілому. Магістральний напрям і головний метод підвищення рівня ресурсо-екологічної безпеки життєдіяльності нинішнього й наступних поколінь полягає у радикальній перебудові взаємовідносин між людиною і природою на основі переходу всіх без винятку країн на модель сталого, екологозрівноваженого та екологобезпечного соціально-економічного розвитку, цілеспрямованої екологізації міжнародного економічного і
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1838
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 00:54
13-01-2011, 00:54

Взаємини людини і природи в предметі екології

Категорія: Охорона природи, екологія

План. 1.Людина як частина природи і її протилежність. 2.Людська діяльність як геологічна сила (концепція В.Вернадського) і чинник екологічних проблем. 3.Аксіологічні аспекти в науково-екологічному пізнанні. 1.ЛЮДИНА ЯК ЧАСТИНА ПРИРОДИ І ЇЇ ПРОТИЛЕЖНІСТЬ. В минулих лекціях ми з"ясували, що недивлячись на різноманітність визначень предмету екології, яка відображає його багатоаспектність, в її предметі залишається вивчення взаємин організму ( взагалі біологічної системи) і довкілля. Крім того, ми знаємо, що людина в ієрархії живих систем репрезентована певним біологічним видом - людина розумна (Homo sapiens). Цілком логічно виникає питання про місце цього виду в біосфері. Отже, в предмет екології має бути включено вивчення відношення "людина - довкілля". Причому, вивчення взаємин людини з довкіллям потрібно не тільки для знання природних факторів, необхідних для життя людини, суспільства, а й з точки зору вивчення людського впливу на природу. Крім того, вивчення відношення "людина -
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1004
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 15:34
12-01-2011, 15:34

Повітря як об’єкт аналізу та контролю

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Атмосферне повітря. Основні поняття, визначення і характеристики. 2. Характеристика забруднюючих атмосферу речовин і класифікація джерел забруднення. 3. Вплив кліматичних факторів на розсіювання домішок в атмосфері. 1. Атмосфера — зовнішня газова оболонка Землі, механічна суміш різних газів, водяної пари і твердих (аерозольних) часток. Атмосферне повітря необхідне для дихання живих організмів (істот), використовується в технологічних процесах горіння і плавки як сировина для одержання кисню, азоту, інертних газів, оксиду вуглецю. Атмосфера є середовищем для розміщення газоподібних відходів виробництва. Під впливом атмосферних опадів, сонячної радіації й у результаті переносу повітряних мас атмосферне повітря позбавляється сторонніх домішок. Цей процес називається самоочищенням атмосфери. Атмосфера виконує наступні функції: - містить кисень, необхідний для дихання живих організмів; - є джерелом вуглекислого газу для фотосинтезу рослин; - захищає живі організми від космічних випромінювань;
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1477
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 17:44
11-01-2011, 17:44

Грунт як об’єкт аналізу та контролю

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Ґрунт як об’єкт аналізу та контролю: 1) історичні аспекти в дослідженні ґрунтів; 2) фактори формування, структура та текстура ґрунту; 3) ґрунт в умовах урбанізованої системи. 2. Забруднення ґрунтів. 1. 1) Ґрунт як субстрат існування рослин та об'єкт землеробства цікавив ще античних дослідників. У Арістотеля і Теофраста ґрунти поділені на чудові, добрі, родючі, прийнятні, виснажені, бідні і безплідні. Наприкінці XVIII ст. і в першій половині XIX ст. у Західній Європі виникло дві концепції про ґрунт: аґроґеологічна й агрокультурхімічна. Прихильники першого напряму розглядали ґрунт як крихку гірську породу, яка утворюється зі щільних гірських порід під впливом вивітрювання. Рослинам відводилась пасивна роль перехоплювачів елементів живлення, які вивільнилися під час вивітрювання. Агрокультурхімічний напрям пов'язаний з працями А.Теєра, Ю.Лібіха та ін., які розглядали ґрунт лише як джерело живлення. Теєром була висловлена гіпотеза, що рослини живляться органічними речовинами (так звана гумусова
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1619
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 11:52
11-01-2011, 11:52

Технологічні аспекти соціоекології

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза. 2. Недосконалість технічних засобів і технологічних процесів – основна причина забруднення природного середовища. 3. Методи захисту навколишнього природного середовища. Нові технологічні принципи. 4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва. 1. Науково-технічний прогрес і соціоекологічна криза Соціоекологічна криза являє собою порушення рівноваги між природними умовами і впливом людини на навколишнє середовище. Вона означає порушення єдності природного і суспільного компонентів навколишнього середовища і показує рівень загрози стабільності функціонування як біосфери, так і суспільства, ставлячи під питання саме існування людства. Найбільш часто згадуються три форми виявлення екологічної кризи: забруднення, порушення рівноваги, деструкція. Забруднення є нижча степінь порушення екологічної рівноваги. Порушення рівноваги означає значне зменшення можливостей екосистеми і біосфери до саморегуляції, а для встановлення цієї рівноваги пот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1412
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 11:02
11-01-2011, 11:02

Основи моделювання стану довкілля. Прикладні аспекти геоінформатики

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Вимоги до ГІС і зміст баз даних 2. Короткий огляд програмних засобів 3. Приклади реалізації ГІС 4. Наукова й учбова література, періодика і бібліографія, інформаційно-довідкові видання 1. Вимоги до ГІС і зміст баз даних Основними вимогами до ГІС є повнота, охоплення всіх сторін інформаційного, програмного, технічного забезпечення, які зустрічаються в процесі експлуатації системи. Отже, структура баз даних і в територіальному і в змістовному планах повинна імітувати структуру еколого-географічних систем. Система повинна бути комплексною. Основні переваги геоінформаційних технологій у порівнянні з традиційними методиками полягає у можливостях спільного аналізу великих груп параметрів у їх взаємозв’язку, що природно, дуже важливо для включення складних географічних явищ і процесів. Необхідна природна взаємна ув’язка блоків – ГІС повинна імітувати технологію досліджень. Система повинна бути відкритою, забезпечуючи легкість модифікації і експлуатації до нових умов для підтримки її на сучасному рі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1519
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 00:57
8-01-2011, 00:57

Основи моделювання стану довкілля. Загальні питання основ моделювання стану довкілля

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Методологічні основи і деякі загальні поняття моделювання стану довкілля 1.1. Методологічні проблеми екологізації сучасної науки 1.2. Концепції і течії в галузі проблеми охорони природи 1.3. Показники життя 1. Методологічні основи і деякі загальні поняття моделювання стану довкілля 1.1. Методологічні проблеми екологізації сучасної науки Аналіз розвитку поняття “екологія” за останні сто тридцять років є цікавим не тільки для історії науки, але і для розробки її філософсько-методичних проблем. Тому, він має велике практичне значення, так як торкається питання довкілля, що в даний час є актуальним. Поняття “екологія” пройшло певну еволюцію. У вузькому розумінні цього слова “екологія” означає наука про “дім” (з грецької “ойкос” – житло, місце проживання). Термін “екологія” запропонував німецький зоолог Е.Геккель у 1866 році, але наука екологія виникла на початку нашого століття, а увійшов в ужиток в 60-х рр., коли почали наголошувати про екологічну кризу як кризу у взаємовідносинах людини із с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 748
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-01-2011, 15:48
7-01-2011, 15:48

Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст Вступ 3 Принцип проблеми. Наслідки для “живого” 3 Проблема з “хімічної” точки зору 5 Хлорфторвуглеці(ХФВ) 6 ХФВ в промисловості 8 Інший погляд на проблему 9 Висновок 10 Література 11 Вступ У 1985 р. фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р. на 40%. Незабаром це підтвердили інші дослідники, що показали, що область зниженого вмісту озону іде за межі Антарктиди і за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери. Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою було міжнародний Літаковий Антарктичний Озоновиий Експеримент. Протягом експеременту вчені з 4 країн декілька разів піднімалися в зону зниженого вмісту озону і зібрали детальні дані про її розміри і хімічні процеси, які там вібуваються. Фактично це означало, що в полярній атмосфері є озонова "дірка". На поч
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1067
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 10:36
6-01-2011, 10:36

Гідроекологічні аспекти аквакультури риб

Категорія: Охорона природи, екологія

У сучасних умовах, за техногенної трансформації довкілля та зростаючого антропогенного тиску на гідроекосистеми, постає проблема раціонального використання їх біопродукційного потенціалу. Так раніше багаточисельні види тварин, що мали велику біомасу і були джерелом високоякісного білку, зараз знаходяться у занепаді, а деякі зовсім зникли з багатьох водойм. Це у першу чергу стосується риб як прісноводних так і прохідних та морських. У результаті порушився усталений баланс у гідроекосистемах, недовикористовуються кормові ресурси, нарощують чисельність малоцінні або шкідливі види тварини. Виправити становище можна лише уведенням в аквакультуру шляхом акліматизації та реакліматизації нових видів риб та тих, що зникли з біоти водойм та водотоків. Успіх таких заходів багато у чому залежить від правильного вибору як об’єкту вселення та способу його трансплантації, так і від умов середовища існування в яких опиниться інтродуцент, що неможливо без комплексних гідроекологічних досліджень. Як приклад такого підхо
^