Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1058
 • Автор: LOL
 • Дата: 3-01-2011, 17:32
3-01-2011, 17:32

Правова охорона водних ресурсів

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні 2. Водний кодекс України – як головний регулятор охорони водних ресурсів України 3. Роль Кабінету Міністрів України, Місцевих Рад у охороні водних ресурсів України 4. Використана література 1. Роль і значення охорони водних ресурсів в Україні Генеральна стратегія в галузі охорони водних ресурсів в усіх краї­нах світу передбачає: підпорядкування інтересів окремих водокористу­вачів загальнонаціональним інтересам; застосування екологічно чистих ("зелених") технологій у виробництві для поліпшення якості вод, запо­бігання їх забрудненню і перегріванню; можливість позитивних змін у навколишньому середовищі з урахуванням альтернативних варіантів водопостачання і водоспоживання. Забезпечення екологічної рівноваги та повне задоволення потреб насе­лення і суспільного господарства водою можливі при поліпшенні якості води та водного режиму річок, раціональному використанні води підприєм­ствами всіх галузей суспільного господарства та відтвор
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 950
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-01-2011, 02:34
2-01-2011, 02:34

Управління природокористуванням і охороною природи та їх планування

Категорія: Охорона природи, екологія

1. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх екс­плуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енер­гетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіда­них копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів. В зв'язку з цим раціональне використання і відтворен­ня .природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів має яскраво виражений регіональний характер і відіграє особливу роль в інтенсифікації вироб­ництва на основі прискорення науково-технічного прогресу. Така постановка проблем вимагає поліпшення розробки питань управління, пов'язаних насамперед
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1437
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-01-2011, 23:31
1-01-2011, 23:31

Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. Еволюція біосфери

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Еволюція біосфери. 2. Грунти, як основний компонент літосфери. Джерела забруднення грунтів. 3. Екологічна експертиза, її завдання та об”єкти експертизи. У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "живаючи оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами. Спочатку під усіма цими термінами малася на увазі тільки сукупність живих організмів, що живуть на нашій планеті, хоча іноді і вказувався їхній зв'язок з географічними, геологічними і космічними процесами, але при цьому скоріше зверталася увага на залежність живої природи від сил і речовин неорганічної природи. Навіть автор самого терміна "біосфера" Э.Зюсс у своїй книзі "Лик Землі", опублікованої майже тридцять років після введення термін
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1156
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-12-2010, 14:03
29-12-2010, 14:03

Нітрати та нітриди та їх вплив на навколишнє середовище і організм людини

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН Вступ 1. Утворення та накопичення нітратів у продуктах харчування: 2. Вплив нітратів на здоров’я людини: 3. Допустимий вміст нітратів та нітритів у харчових продуктах. Висновок Список використаної літератури Вступ. У всіх країнах отримало широке застосування різних хімічних та природних сполук з метою подовження строку зберігання продуктів, прискорення технології виробництва та поліпшення якості продуктів харчування. Ці сполуки називаються харчовими добавками. Нітрити та нітрати – входять до складу харчових добавок. Нітрати і нітриди з погляду різних вчених формулюються по різному Наприклад, хіміки кажуть, що це солі нітратної (НNО3) і нітритної (HNO2) кислот, їх дуже важко позбутися, так як вони добре розчинні у воді. Нітратна кислота – безбарвна сильно пахуча рідина, температура кипіння – 86º С (екстранольоване значення). При зберіганні на світлі, внаслідок розкладання з утворенням вищих оксидів нітрогену, нітратна кислота поступово фарбується в червоно-коричневий (бурий)
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1407
 • Автор: LOL
 • Дата: 28-12-2010, 10:42
28-12-2010, 10:42

Екологічне право

Категорія: Охорона природи, екологія

Одним із найбільш важливих і дійових механізмів організації здійснення екологічної діяльності суб'єктів природо користування в сучасних державах з ринковою економікою є система екологічного законодавства, що покликана забезпечити регулюючу функцію держави як головного суб'єкта соціально-екологічної політики. Як наголошує І.А.Дмитренко, за допомогою екологічного права забезпечується екологізація технології в промисловості, сільському господарстві, енергетиці, будівництві, па транспорті, а також здійснення глибокої реформи існуючої практики природокористування, оскільки право - один з найактивніших засобів управління суспільством, стабілізуючий фактор в його житті. Одночасно екологічне право є одним із засобів соціально-екологічного виховання, що ставить на меті формування соціально-екологічної свідомості, соціально-екологічної культури та соціально-екологічної відповідальності як суспільства в цілому, так і всіх його громадян. Відповідальність - філософсько-соціологічна категорія, що відображає об'єктивний
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2503
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 07:31
27-12-2010, 07:31

Основні історичні етапи розвитку екології

Категорія: Охорона природи, екологія

План 1.Екологічні питання в розвитку науки. 2.Парадигмальні орієнтації класичної екології. 3.Предмет сучасної екології: думка вчених і методологів. 1. ЕКОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ІСТОРІЇ НАУКИ. Екологія як наука пройшла певний шлях розвитку. В методологічних дослідженнях цього процесу розрізняють тривалий період передісторії науки і власне історію екології. На першому етапі головною прикметою є наявність екологічного знання, не завжди осмисленого теоретично; на другому - теоретично-концептуальне, термінологічне й соціальне утвердження науки. Крім того, екологічне знання в його історії існувало як у контексті різних наук (ботаніки, зоології, географії тощо), так і набувало різних форм втілення у предметно-діяльнісній, етнокультурній та духовно-практичній сферах. Тому для відтворення історії екології як науки потрібна експлікація екологічного знання з відповідного тла і оцінка його з точки зору загальних закономірностей розвитку науки. Знання про довкілля було притаманне людині з найперших кроків антропогенезу
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 692
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 07:57
23-12-2010, 07:57

Шляхи ефектвного використання екологічних ресурсів

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН ВСТУП 1. ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, РЕСУРСОЗБЕРІГАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 2. МІЖГАЛУЗЕВИЙ ХАРАКТЕР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 3. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх експлуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енергетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіданих копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів. В зв'язку з цим раціональне використання і відтворення .природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів має яскраво в
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1556
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-12-2010, 07:26
23-12-2010, 07:26

Вплив фізичних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Вплив на організм людини сонячного випромінювання. 2. Погода і самопочуття людини; дія вітрів на організм. 3. Механізми дії температури і вологості; шляхи адаптації людського організму до температурного фактору. 4. Вплив коливань концентрацій кисню, озону, вуглекислого газу на людський організм. Екологічні аспекти того чи іншого захворювання залежать від його причин, які ділять на декілька категорій: 1. Безпосередньою причиною порушення нормальної життєдіяльності організму і виникнення патологічного процесу можуть бути абіотичні чинники навколишнього середовища. Очевидно те, що географічний розподіл низки захворювань, пов’язаний з клімато–географічними зонами, висотою місцевості, інтенсивністю інсоляції, переміщення повітря, атмосферним тиском тощо. 2. Біотичний компонент навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин та мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів, отруйних рослин, комах та небезпечних для людини тварин. 3. До цієї категорії відносять патологічні стани, пов’
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1276
 • Автор: LOL
 • Дата: 22-12-2010, 05:52
22-12-2010, 05:52

Поняття, завдання та об’єкти екології

Категорія: Охорона природи, екологія

Сьогодні, коли на всій планеті під впливом людини відбулися помітні зміни як живої, так і неживої природи, дедалі більшого значення набу­ває гармонійна взаємодія суспільства і природного довкілля, оскільки людина отримує від природи все необхідне для життя: енергію, продукти харчування, матеріали, черпає в ній емоційну й естетичну наснагу. Тому вкрай необхідна не лише чітка стратегія охорони природного середови­ща та посилення контролю за природокористуванням, але й добре про­думана система екологічної освіти й виховання населення. Екологія - відносно молода наука, ще не так давно нею цікавилося невелике коло спеціалістів. Останніми десятиріччями вона почала швидко розвиватись. Цьому сприяла необхідність вирішення та­ких важливих проблем сучасності, як раціональне використання природ­них ресурсів, профілактика забруднення середовища промисловими відходами та транспортом, запобігання знищенню природних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу. Екологія дає уяв­лення про те, яким чином
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1519
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-12-2010, 06:37
19-12-2010, 06:37

Основи моделювання стану довкілля. Статистичні дані й стохастична модель

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Екологічні дані. Цілі і завдання збору статистичних даних 2. Зведення та групування статистичних даних 3. Статистичні показники 4. Середні характеристики динамічного ряду 5. Література 1. Екологічні дані. Цілі і завдання збору статистичних даних Закономірності в еколого-географічних дослідженнях виражаються у вигляді зв’язків і залежностей еколого-географічних показників, математичних моделей їх поведінки. Такі залежності і моделі можуть бути отримані тільки шляхом обробки реальних статистичних даних, із врахуванням внутрішніх механізмів і випадкових чинників. Модель може бути отримана й апробована на основі аналізу статистичних даних, і зміни у поведінці останніх говорять про необхідність уточнення і розвитку моделі. Математична статистика (тобто теорія обробки і аналізу даних) і її застосування в еколого-географічних дослідженнях дає можливість будувати еколого-географічні моделі й оцінити їх параметри, перевіряти гіпотези про властивість цих показників і формах їх зв’язку, що у кінцевому
^