Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1507
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 23:09
9-12-2010, 23:09

Дендропарк Олександрія

Категорія: Охорона природи, екологія

Зміст 1. План-Схема парку Олександрія ……………………………… 2 2. Характиристика ………………………………………………… 3 3. Грунт ……………………………………………………………… 3 4. Клімат ……………………………………………………………. 3 5. Забудова ………………………………………………………… . 3 6. Східна частина …………………………………………………… 5 7. Західна частина ………………………………………………… 7 8. Північна частина ………………………………………………… 7 9. Південна частина ………………………………………………… 8 10. Рослинність парку ………………………………………………. 8 11. Проблеми парку …………………………………………………. 9 План-схема дендропарку Олександрія 1.Головний вхід, 2.Головна алея, 3.Північний вхід, 4.Дідинець, 5.Копозиція "Варна", 6.Колона смутку, 7.Ротонда, 8.Пам'ятний знак, 9.Джерело "Лев", 10.Колонада "Луна", 11.Велика галявина, 12.Китайський місток, 13.Арочний місток, 14.Турецький будинок, 15.Колона Енса, 16."Руїни", 17.Колона "Глобус", 18.Альтанка, 19.Новопарк, 20.Дирекція парку, музей, 21.Стара гребля, 22.Нагірна галявина, 23.Палієва гора, 24.Горіхова галявина, 25.Мала галявина, 26.В'їзд в парк, 27.Са
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1514
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 17:02
9-12-2010, 17:02

Екологічні проблеми, які постають перед людством у ХХІ ст.

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН ВСТУП 1. ПОНЯТТЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ПРИЧИНИ, ЯКІ ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ 2. ЗАБРУДНЕННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ АТМОСФЕРИ 3. ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ СВІТУ 4. ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА Вступ Відомо, що природа - єдина і неподільна, а сучасне господарство – результат взаємодії природи і суспільства. Отже, суспільство, господарство і природа -взаємопов'язані, зв'язок цей має глобальний характер, стан і доля кожного із компонентів - взаємозалежні. Ця порівняно проста теза є відправною щодо розуміння низки глобальних геологічних проблем. На жаль, протягом тисячоліть людина посилено втручалася в природу, не порушуючи про підтримку в ній рівноваги. Особливо ускладнилися відносини суспіль­ств і природи в XX ст., коли в процесі науково-технічної революції різко зріс антропогенний вплив на навколишнє середовище. Через різке збільшення кількості введення, інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію на планеті господарські навантаження стали перевищувати здатність
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 663
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-12-2010, 12:02
9-12-2010, 12:02

Простір і популяція

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Поняття популяції та її просторове розміщення 2. Особливості розподілу елементів популяції в просторі 3. Типи розміщення популяцій 4. Висновки 5. Список використаної літератури 1) Термін популяція як екологічне поняття став широко відомим лише в повоєнний період. Цей повсюдно вживаний термін має, на що звертає увагу польський еколог П.Троян, формальний, конкретний і теоретичний характер. Формальна дефініція переступає межі екології. Для демографів популяцією є "певна чисельність мешканців якогось краю", для біолога — "заселення території якимось видом", або ж "організми, які спільно заселяють конкретний простір", або ж "група особин, об'єднана певними часово-просторовими межами". Для статистика — це кожна "група особин, яка є об'єктом вимірів". Кожна популяція займає окреслену територію суші або акваторії, розміри якої залежать від багатьох чинників: наявності умов існування виду, кількості особин у популяції, маси особин тощо. У рослинни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1503
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-12-2010, 23:41
6-12-2010, 23:41

Екологічна безпека гідросфери

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН Вступ 1. Забруднення гідросфери 2. Антропогенний вплив на ґрунтові води 3. Наслідки забруднення гідросфери 4. Охорона водних ресурсів 5. Методи очистки стічних вод 6. Використання води в Україні Висновки Список використаної літератури Вступ Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це пере­важно солона вода Світового океану. Запаси прісної води, потреба лю­дей у якій є особливо великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості, пиття та інших побутових потреб. Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Кригою вкри­то 16 млн. км2 суходолу. Третє за величиною джерело води - підземні води. Вони залягають на глибині 150- 200 м. Загальний їх об'єм приблизно в 100 разів більший за об'єм поверхневих прісних вод річок, озер, боліт. Протягом останніх років за приблизними підрахунками потреба у воді зросла в 10 разів. Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людин
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1188
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-12-2010, 14:17
5-12-2010, 14:17

Оцінка екологічного потенціалу АРК Крим у контексті формування регіональної екологічної політики

Категорія: Охорона природи, екологія

У наш час практично жодне серйозне наукове регіонально-економічне дослідження особливостей функціонування і розвитку того чи іншого об’єкта, явища, процесу в рамках конкретної територіальної суспільної системи не здійснюється без їх вивчення в екологічному контексті. Безумовно, це не може не стосуватися і такого важливого завдання, як обґрунтування соціально-економічного зростання регіону в контексті формування регіональної екологічної політики. У науковій літературі акцентується увага на економічних, правових і соціальних передумовах погіршення стану навколишнього середовища, а саме: • відсутність економічних механізмів, що формують зацікавленість виробників і жителів регіону в економії ресурсів; • відсутність соціально-впливових верств населення, готових вкладати зусилля і капітал у вирішення екологічних проблем; • низький екологічний освітній рівень жителів міста, що пов'язане і з відсутністю екологічної реклами, пропаганди й агітації. Багато вітчизняних дослідників регіонів (Багров Н.В., Багрова Л.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 789
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-12-2010, 00:01
5-12-2010, 00:01

Хімічна промисловість і охорона довкілля

Категорія: Охорона природи, екологія

Мета: сформувати знання про сучасний стан навколишнього середовища та вплив діяльності людини на живу і неживу природу; виховувати дбайливе ставлення до навколишньою середовища, почуття відповідальності за діяльність людства та вплив антропогенного фактора на живу і неживу природу; розвивати вміння дискутувати, вільно висловлювати свою думку (зокрема, іноземними мовами); розвивати та вдосконалювати хімічну мову учнів; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації (періодичні видання, наукова література, мережа Інтернет, бесіди з фахівцями); формувати соціальні компетенції (аналізувати результат спостережень, вести наукову дискусію, толерантно доводити свою точку зору, формувати активність у прийнятті рішень); формувати інформаційні компетенції (використовувати комп'ютерні технології для пошуку інформації, критично оцінювати отриману інформацію); формувати комунікативні компетенції (навички володіння кількома мовами) та компетенції саморозвитку і самоосвіти. Тип заняття: узагальнення
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1120
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 18:06
4-12-2010, 18:06

Аспекти екологічного права і екополітики

Категорія: Охорона природи, екологія

ПЛАН 1. Поняття і система екологічного права. 2. Екологічне законодавство України. 3. Екологічні права і обов’язки громадян. 4. Соціально-екологічна політика. 5. Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері. 1. Поняття і система екологічного права Суспільство не може існувати без задоволення життєво необхідних екологічних потреб, що проявляються у формі збереження (охорони) природного довкілля та його компонентів, раціонального використання природних ресурсів, а також захисту (охорони) людини від несприятливого стану навколишнього середовища. Це формує відповідні суспільні екологічні інтереси пов’язані з регулюванням природокористування, оптимізацією охорони природи і забезпеченням охорони життя і здоров’я громадян від небезпечного довкілля. Еколого-соціальна форма взаємодії суспільства і природи вимагає постійної трансформації соціальних регуляторів розвитку екологічних відносин. Крім культури, ідеології, моралі та освіти, не останню роль тут відіграють юридичні чинники
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 816
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-12-2010, 13:20
4-12-2010, 13:20

Специфіка взаємодії суспільства та природи

Категорія: Охорона природи, екологія

Характер взаємовідносин природи і людини (як суспільної істоти) визначає спосіб існування самої людини. Однак не всі форми людської діяльності є однаково визначальними для конкретного типу взаємодії суспільства з природою на різних історичних етапах розвитку людства. На нашу думку, головним є пануючий тип організації виробництва і трудові відносини між людьми. Праця є однією з визначальних категорій в розумінні сутності людини, а отже, й для її взаємовідносин з оточуючим середовищем. Під поняттям «праця», як правило, розуміється доцільна діяльність людини, в процесі якої вона, за допомогою засобів праці, взаємодіє з оточуючим природним середовищем з метою перетворення його предметів у відповідності з своїми власними цілями та задоволення потреб в обміні речовиною та енергією між своїм організмом та природою. Головною і кінцевою метою будь-якого акту праці є забезпечення життєдіяльності людського організму - основи життя самої людини. Праця виникла як матеріальний процес взаємодії між людиною та природою за
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1163
 • Автор: LOL
 • Дата: 2-12-2010, 12:12
2-12-2010, 12:12

Антропогенна деградація біосфери

Категорія: Охорона природи, екологія

У довкіллі, що оточує організми, розрізняють абіотичні, біо­тичні і антропогенні фактори, які, переплітаючись, створюють ком­плекс умов, де живуть організми. Абіотичні фактори визначають­ся елементами неживої природи, їх фізичним станом, хімічним скла­дом. Біотичні фактори, створюються сукупністю живих організмів, які є в середовищі, а антропогенні фактори зумовлені присутні­стю людини та її трудовою діяльністю. Поки об'єми суспільного виробництва були відносно невели­кими, біосфера як активна саморегулююча система сама справля­лася з неподобствами, що супроводжували господарську діяльність, однак XX століття характеризується значним збільшенням масш­табів виробництва в усіх галузях світової економіки, тому біосфе­ра та цивілізація нашої планети зараз знаходяться в небезпеці. Це не передчасна тривога, а страшна реальність нашого буття, реальність надзвичайно сувора, смертельна, така ж небезпечна, як загроза самознищення людства в термоядерній війні. Тепер потрібно вже не просто переконувати людей у новому
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2005
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-12-2010, 09:25
1-12-2010, 09:25

Луганський природний заповідник

Категорія: Охорона природи, екологія

Розташування: Луганська область, Станично-Луганський, Міловський та Свердловський райони Площа: 2122,0 га Підпорядкування: Національна академія наук України Поштова адреса: 93602, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт. Станично-Луганське, вул. Рубіжна, 95 Тел.: (06472) 23-91 по станції Кондрашівська-Нова E-mail: lug.zapovidnuk@mail.ru Заповідник було створено згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1968 р. № 568 у складі двох відділень - "Станично-Луганське" (494 га - Станично-Луганський р-н) та "Стрільцівський степ" (494 га - Міловський р-н). Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 22 грудня 1975 р. № 1003-р було створено третє відділення заповідника - "Провальський степ" (587,5 га - Свердловський р-н). Указом Президента України від 21 квітня 2004 р. № 466 площу заповідника було розширено і на сьогодні вона становить 2122,0 га. Площа його охоронної зони складає 1602,55 га. Заповідник було створено з метою збереження у природному стані типових та унік
^