Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 870
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-11-2010, 23:22
25-11-2010, 23:22

Рельєфотворча роль тектонічних процесів

Категорія: Геодезія, геологія

Процеси, що впливають на формування твердої оболонки Землі по своєму положенню щодо її поверхні підрозділяються на ендогенні й екзогенні. Ендогенні процеси протікають в умовах високих температур і тисків. Гравітаційне поле Землі і сили обертання можуть впливати на форму планети, викликати вертикальні і горизонтальні переміщення фрагментів літосфери різної щільності, процеси діапіризму і т.д. Для рельєфоутворення найбільше значення мають механічні рухи літосфери, магматизм і метаморфізм. Один з найважливіших результатів - формування первинних нерівностей твердої поверхні Землі - тектонічно обумовлених підняттів і западин. Екзогенні процеси поділяються на 3 групи: вивітрювання, денудація (знос) і акумуляція (нагромадження). Денудація й акумуляція по ефекті впливу на рельєф є що нівелюють. Під ендогенними рельєфоутворюючими факторами розуміються процеси, обумовлені внутрішнім розвитком літосфери і нерівності земної поверхні, що створюють, в умовах приповерхнього гравітаційного полючи Землі і під впливом її
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 669
 • Автор: LOL
 • Дата: 23-11-2010, 11:17
23-11-2010, 11:17

Значення геолого-економічної оцінки для ресурсної бази вуглеводнів західного нафтогазоносного регіону України

Категорія: Геодезія, геологія

За сучасних умов розвиток нафтогазодобувного комплексу можливий лише в разі повного обліку запасів і прогнозних ресурсів вуглеводнів (ВВ). Уявлення ж про їхній розмір значно зумовлено науковими пропозиціями і розрахунками, отрима­ними за допомогою геолого-економічної оцінки (ГЕО) геолого­розві­дувальних робіт (ГРР) [1]. Такі розрахунки становлять основу для розробки стратегії видобутку нафти і газу й одночасно обґрунтовують довготривалі програми розшуків і розвідки родовищ. З огляду на методологію сучасних ринкових вимог ГЕО враховує не тільки кількість (обсяги) ресурсів вуглеводнів, а й визначає їхню економічну оцінку, що дає змогу з’ясувати витрати і потенційний економічний ефект від освоєння ресурсів. Завдяки такій оцінці можна диференціювати ресурси за ступенем економічної доступності і визначити пріоритетні напрями політики ліцензування перспективних на нафту і газ територій. У Західному нафтогазовому регіоні, згідно з зональним поділом виділяють: Більче-Волицький та Бориславсько-Покутський наф
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1178
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-11-2010, 04:47
18-11-2010, 04:47

Рекультивація залишкових кар'єрних виїмок

Категорія: Геодезія, геологія

Загальні положення Залежно від рівня складності, кар'єрні виїмки можуть використовуватись під сільськогосподарські угіддя, лісонасадження різного призначення, водойми багатоцільового використання, зони відпочинку і спорту, ділянки природоохоронного призначення, майданчики для промислового і цивільного будівництва та інших цілей. Відповідно до чинних державних стандартів вид використання кар'єрних виїмок визначається з урахуванням якісних характеристик порушених земель за техногенним рельєфом, придатністю гірських порід для біологічної рекультивації, характером сівозміни, а також з урахуванням географічних га економічних умов зони розміщення розрізу, техніко-економічних і соціальних чинників. У техногенному плані кар'єрні виїмки можуть затоплюватись (рис. 3.16), повністю заповнюватись розкривними породами (рис. 3.17), заповнюватись частково (рис. 3.18) або залишатись незаповненими (консервація). Рис.3.16. Використання кар'єрної виїмки під водойму ( за І.С. Цукерманом та ін.,1980) 1,11, III, IV - пол
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1155
 • Автор: LOL
 • Дата: 1-11-2010, 21:35
1-11-2010, 21:35

Родючість ґрунту

Категорія: Геодезія, геологія

Основою сільськогосподарського виробництва є грунт (земля). Поліпшення його культурного стану - одна із найважливіших умов підвищення родючості. Головне завдання землеробства передбачає максимальне і раціональне використання грунтів як головного засо­бу виробництва в сільському господарстві, забезпечення росту вро­жайності сільськогосподарських культур. М.Е. Ломоносов (1763) вважав, що рослини отримують жив­лення із повітря. У першій половині XIX ст. Теєр, який узагальнив погляди своїх попередників {Деві, Берцеліуса), дійшов висновку, що рослини живляться гумусом. Він вважав, що родючість повністю за­лежить від гумусу, оскільки, крім води, він є єдиною речовиною ґрун­ту, яка здатна служити живленням рослинам. Пізніше Шпренгель висловив думку про те, що для живлення рослин необхідні не тільки "перегнійні" кислоти, але і ще, принаймні, 12 неорганічних елементів: сірка, фосфор, калій, кремній та інші. У 40 і роки XIX ст. століття німецький учений Ю. Лібіх вису­нув теорію мінерального живлення росл
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2061
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-10-2010, 17:00
29-10-2010, 17:00

Земельний кадастр і використання земель Ковалівської сільської ради

Категорія: Геодезія, геологія

Зміст Вступ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Огляд літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Характеристика об’єкту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Існуючий стан ведення державного земельного кадастру. . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Кадастрові зйомки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Кадастрове зонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Визначення меж кадастрових зон та кварталів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.3. Встановлення кадастрових номерів (території адмі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1174
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-10-2010, 09:40
20-10-2010, 09:40

Земельно-кадастрові роботи у капіталістичних країнах

Категорія: Геодезія, геологія

З переходом до капіталістичного способу виробництва у більшості західноєвропейських держав земельний кадастр спрямовується проти пережитків середньовіччя, привілеїв дворянської землевласності, особливо в питаннях оподаткування. Капіталістичний спосіб виробництва потребує переходу до єдиної податкової системи шляхом встановлення прибутку з урахуванням цінності землі замість існуючих роздрібнених систем оподаткування з феодально-кріпосницькйми пережитками. Оскільки земля була основним джерелом прибутку, уряди капіталістичних держав, щоб упорядкувати оподаткування, вели земельні кадастри, які являли собою докладний опис земельної власності і містили дані про розміри, місце розташування, конфігурацію земельної власності й окремих угідь, господарський стан, якість і дохідність земель, головним чином, для земельного оподаткування і розкладки інших платежів, а також для встановлення цін на землю з метою купівлі-продажу. /Земельні кадастри, створені в різний час у капіталістичних державах, поділяються на три о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 667
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-10-2010, 09:07
16-10-2010, 09:07

Розміщення садиби фермера

Категорія: Геодезія, геологія

Важливою характеристикою любого землекористування є розміщення його відносно господарського центру . Господарський центр це місце концентрації житла ,господарських будівель і споруд необхідних для ведення господарства .Землекористування і господарський центр взаємозв”язані обєкти . Відносно їх просторового розміщення можливі два крайні варіанти . 1- коли землекористування і господарський центр становлять єдине ціле вони як правило розміщені в межах землекористування і виконують функції садиби . 2- коли землекористування і господарський центр відірвані одне від одного. Такими структурами є фермерські господарства з розміщенням садиби на території фермерського землеволодіння . Дрібні селянські господарства ,які створені в даний час переважно базуються на садибу господаря , розміщеному в населенному пункті ,тобто у відриві від землеволодіння . Все це створює різні умови ведення господарства а отже і використання земель. Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин Укра
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 675
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-10-2010, 16:23
12-10-2010, 16:23

Проблеми впливу електростатичного поля Землі на утворення акумулятивних еолових форм рельєфу

Категорія: Геодезія, геологія

На півні гіпотези ідея про участь електростатичних сил в формуванні акумулятивних еолових форм рельєфу виникла ще у 30-і роки минулого століття /1/. Тоді електростатичні силу розглядалися, як фактор який спричинював акумуляцію піщаного матеріалу при зміні електричного знаку зарядів піщинок. Ця ідея виникла для пояснення чому піщаний матеріал нагромаджується в єдині форми рельєфу, а не роздувається рівномірно по поверхні пустелі. Розпрацьовуючи цю ідею автор спирався на два факти, які були доступні на той час, це – електризація піщаного матеріалу під час його переміщення вітром і на існування акумулятивних еолових форм рельєфу. І тільки значно пізніше в результаті проведення значних обсягів геолого-геофізичних досліджень в межах поширення еолового рельєфу стали відомі факти про зв’язок акумулятивних еолових форм з похованими геологічними об’єктами, такими як тектонічні порушення (окремо взятих форм) та локальними підняттями (ареалів еолових форм) /2,3,4/. Ці нові дані фактично відкидали традиційні погляди на
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1269
 • Автор: LOL
 • Дата: 29-09-2010, 08:10
29-09-2010, 08:10

Ґрунти України

Категорія: Геодезія, геологія

Грунт — це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання. Це ланка, що зв'язує живу і неживу природу. Складається з твердих речовин, ґрунтової води, повітря і живих організмів. Процес утворення ґрунтів пов'язаний з кліматом, рослинністю, рельєфом, діяльністю мікроорганізмів, мінеральним складом підґрунтя і працею людини. Найважливіші морфологічні ознаки ґрунтів: забарвлення, структура, будова, механічний склад, включення. Забарвлення — це одна з важливих морфологічних ознак, за якою деякі ґрунти навіть одержали назву (чорноземи, каштанові, буроземи, сіроземи). Колір ґрунтів залежить від сполук, що входять до його складу. Гумусові речовини і сполуки марганцю надають ґрунтам темного кольору (чорного або сірого), оксиди кремнію, солі кальцію — світло-білого або ясно-ciporo. Оксиди заліза, залежно від концентрації їх, забарвлюють у жовтий, коричневий або бурий колір. Структура. Ґрунти поділяються на структурні і безструктурні. У безструктурному ґр
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 371
 • Автор: LOL
 • Дата: 26-09-2010, 18:45
26-09-2010, 18:45

Критерії ефективності системи гідроекологічного моніторингу

Категорія: Геодезія, геологія

У розробках екоцентру "НІЦ ВЕМОВ" [1,2] викладені концептуальні засади та обгрунтована архітектура системи гідроекологічного моніторингу. Згідно з запропонованими підходами гідроекологічний моніторинг розглядається як багатоцільова інформаційно-моделювальна система відстеження, оцінювання та прогнозування стану екосистем водних об'єктів та річкових басейнів для підтримки прийняття водо- і природоохоронних рішень та ідентифікації джерел екологонегативного впливу на зазначені екосистеми. Реалізація системи у цілому запрограмована насамперед шляхом поліпшення функціонування чинних моніторингових служб. Крім того, концептуальні засади системи гідроекологічного моніторингу передбачають її поєднання з відповідною фізичною мережею спостережень та створення баз і банків даних гідроекологічної інформації, а екосистеми гідросфери скрізь розглядаються як водогосподарсько-екологічні [1]. Використання принципів стохастичної екогідрології [1,2], аналіз структурно-функціональних елементів гідроекологічного м
^