Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 933
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-09-2010, 05:51
19-09-2010, 05:51

Геологія і геоморфологія: об'єкт і предмет їх вивчення і задачі досліджень, основні підрозділи, зв'язок з іншими науками

Категорія: Геодезія, геологія

Геологія і геоморфологія - це комплексні науки про склад, будову, походження і розвиток форм поверхні Землі і її внутрішніх геосфер, а також про розміщення у земній корі корисних копалин. Геологія (Гея - грец. Земля, логос - грец. слово, вчення, наука) - це наука про утворення, розвиток, будову, склад Землі і розподіл у земній корі родовищ корисних копалин. Геоморфологія (Гея - грец. Земля, морфе - грец. форма, логос - грец. слово, вчення, наука). Як науки геологія та геоморфологія сформувались внаслідок вирішення задач і практичних запитів суспільства. Розвиток матеріальної культури, зростання людського суспільства найтіснішим чином пов’язані з освоєнням земної поверхні. Люди почали вивчати Землю ще на перших порах свого існування. Об’єктом вивчення геології та геоморфології є вся планета і в особливості її кам’яна оболонка (літосфера). Предметом дослідження науки є будова, склад речовини у цій оболонці, впливу на ці процеси біосфери як у минулі часи, так і в наш час і, особливо, вплив на ці процеси н
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1017
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-09-2010, 16:48
16-09-2010, 16:48

Особливості будови земної кори, коефіцієнти горизонтального розчленування території, геоморфологічних досліджень

Категорія: Геодезія, геологія

Особливості будови земної кори Своєю назвою верхня твердокам'яна оболонка Землі завдячує згаданій вище гіпотезі Канта-Лапласа (мовляв, верхня оболонка розжареної планети ости­гала швидше, ніж глибинні горизонти і зрештою затвер­діла, утворивши порівняно тонкий шар - кору). У земній корі зустрічаються практично всі відомі хімічні елемен­ти, проте основну роль у її будові відіграють кисень, кремній та алюміній; серед інших переважають залізо, кальцій, натрій, калій, магній. Проте у чистому вигляді окремі елементи у корі зустрічаються рідко. Здебільшого вони утворюють закономірні сполуки, які нази­вають мінералами, а агрегатні скупчення мінералів одержали назву гірських порід. Саме гірські породи і мінерали становлять основу матеріального складу земної кори (користуючись фізико-хімічною термі­нологією, справедливим виглядає така ієрархія по­нять: тіло земної кори складається з "молекул" - гірських порід, які утворені "атомами" - мінералами, а останні, в свою чергу, складаються з "
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 779
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-09-2010, 13:43
14-09-2010, 13:43

Геологія та геоморфологія

Категорія: Геодезія, геологія

Походження Сонячної системи і Землі Розв'язання питання про походження Землі і Сонячної системи в цілому значною мірою ускладнюється тим, що інших подібних си­стем ми не спостерігаємо. Нашу Сонячну систему поки що ні з чим порівняти, хоч системи подібні до неї, мають бути досить поширені і їх виникнення повинно бути не випадковим, а закономірним явищем. У наш час, перевіряючи ту чи іншу гіпотезу про походження Сонячної системи, великою мірою виходять із даних про хімічний склад і вік порід Землі та інших тіл Сонячної системи. Найточніший метод визначення віку порід полягає в обчисленні відношення кіль­кості радіоактивного урану до кількості свинцю, шо містяться в розглядуваній породі. Справа в тому, що свинець є кінцевим про­дуктом самодовільного розпаду урану. Швидкість цього процесу відома точно, і змінити її не можна жодним способом. Чим менше урану лишилось і чим більше свинцю стало в породі, тим більший її вік. Найдавніші гірські породи земної кори мають вік кілька міль­ярдів років. Зем
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1061
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-09-2010, 16:45
12-09-2010, 16:45

Рекультивація порушених земель на кар'єрах

Категорія: Геодезія, геологія

На кар'єрах вогнетривких глин Латненського родовища розкривні породи переважно представлені сумішкою піску (50-70 %) і суглинку (50-20 %), що дає можливість розробляти їх за допомогою гідромеханізації. В такому випадку формуються гідровідвали площею 10-40 га і більше. Після підсихання вони придатні для сільськогосподарського й лісового використання. На Новорайському кар'єрі Дружківського рудоуправління (Донецька область) комплекс робіт із відновлення відвалів зводиться до планування поверхні відвалів, укладення шару придатних для рекультивації порід товщиною 1,5 м і ґрунтового шару товщиною 0,4-0,5 м. При цьому породи вкладаються на сплановану поверхню відвалу за транспортною схемою із застосуванням екскаваторів ЕКГ- 4,6 та автосамоскидів КрАЗ-256. На кар'єрі запроваджена технологічна система роздільного формування відвалів (рис 8.1), при цьому ґрунт розробляється за транспортною схемою. Товщина розкривних порід, яка лежить під ґрунтом, розділена на два виступи. Верхній виступ розробляється роторним екска
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1492
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-09-2010, 04:15
12-09-2010, 04:15

Рельєф

Категорія: Геодезія, геологія

Рельєф земної поверхні вивчає географічна наука, що називається геоморфологією (у перекладі з грецької ге — земля, морфе — форма). Складовою частиною геоморфології є орографія (у перекладі з грецької орос — гора, графіо — пишу). Вона вивчає рельєф за зовнішніми ознаками: взаємним розташуванням хребтів, височин, улоговин та інших форм рельєфу, їх розміри, висоту і напрями. Саме наука орографія допомагає складати карти з фізичної географії. (Пригадайте, що таке горизонталі.) Рельєф України досить різноманітний (мал. 3). На рівнинній території України, що є частиною великої Східноєвропейської рівнини, чергуються низовини і височини. На її заході підносяться гірські пасма Українських Карпат, на крайньому півдні височать пасма Кримських гір. Поверхня території України формувалася протягом багатьох геологічних епох. На її розвиток вплинули новітні (сучасні) тектонічні рухи, давні зледеніння і відкладання лесів (жовтувата пориста порода, що утворилась в льодовиковий період), коливання рівня моря, ерозійна робот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3148
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-09-2010, 21:18
11-09-2010, 21:18

Генетико морфологічна будова і властивості сірих лісових ґрунтів і система лісостепів України. Будова профільних сірих лісових грунтів

Категорія: Геодезія, геологія

План 1. Генетико морфологічна будова і властивості сірих лісових ґрунтів і система лісостепів України. 2. Будова профільних сірих лісових грунтів. Сірі лісові ґрунти лісостепової зони Лісостепова зона знаходиться між тайгово-лісовою і степовою зонами. Загальна площа її складає близько 150 млн. кв. км, чи 3,9% усієї площі. Сірі лісові ґрунти займають приблизно 60 млн. га. У цій перехідній смузі сприятливі умови складалися як для листяних лісів, так і для лучно-степової рослинності. Тому в пропілом ландшафт лісостепу характеризувався чергуванням лісових масивів і великих ділянок лугових степів, серед яких були розкидані острівні ліси — гаю. Лісостеп простирається у виді суцільний, але нерівної смуги через усю територію європейської частини, починаючи від радянсько-румунської границі до Уральських гір. На схід Уральських гір лісостеп знову з'являється в межах Західно-Сибірської низовини і простирається аж до Алтаю, що обходить з півночі. На схід лісостеп представлений окремими островами, з яких най
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2240
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-09-2010, 08:18
11-09-2010, 08:18

Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку “Прип’ять – Стохід”

Категорія: Геодезія, геологія

Гідроекологічні проблеми у структурі екологічних проблем Поліського регіону України є чи не найгострішими. Для зниження напруги і поліпшення гідроекологічної ситуації у басейні Прип’яті, тут у 1994 році був утворений регіональний ландшафтний парк (РЛП) “Прип’ять–Стохід”. У 1999 – 2000 роках нами проводилися гідроекологічні дослідження як у межах парку, так і на прилеглій до нього території. Загальна гідролого-геоморфологічна характеристика РЛП “Прип’ять–Стохід”. Водні об’єкти займають 5,6% (близько 2467 га) загальної площі РЛП “Прип’ять–Стохід”. З них озерами і водоймами зайнято 1557 га, ріками – 536 га, каналами – 374 га (табл. 1). Найголовнішими водними об’єктами території РЛП є річки Прип’ять та Стохід, а також ряд озер (табл. 2). Таблиця 1. Структура водних та водно-болотних угідь території РЛП ”Прип’ять–Стохід” Тип водних об’єктів Загальна площа водних об’єктів Всього водних об’єктів 2467 га 5,5%* в т.ч.: ріки 536 га 21,7% канали 374 га 15,2% озер
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 994
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-09-2010, 18:05
8-09-2010, 18:05

Механічні властивості ґрунту

Категорія: Геодезія, геологія

Ґрунт складається з трьох фаз - твердої, рідкої і газоподібної, а також біологічної частини - ґрунтової біоти (грунтової флори, фауни, бактерій, грибів тощо). Тверда фаза - це основа ґрунту, яка складається з мінеральної та органічної частин. Мінеральна речовина більшості ґрунтів складає 80-90% твердої фази, яка входила до складу материнської породи. За величиною мінеральні частинки ґрунту, або так звані механічні елементи, ділять на фракції (табл. 1). Таблиця 1. Класифікація механічних елементів ґрунту (за М.А. Качинським) Назва механічного елементу Розмір, мм кам'яниста частина більші 3 гравій 3 — 1 пісок 1 — 0,05 пил 0,05-0,001 мул менші 0,001 Частинки розміром менше 0,01 мм складають фракцію фізичної глини, а більші 0,01 мм - фізичного піску. Залежно від співвідношення різних фракцій виділяють різновидності ґрунтів за механічним складом (табл.2). Таблиця 2. Класифікація чорноземних ґрунтів за механічним складом (за М.А.Качинським) Механічни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2187
 • Автор: LOL
 • Дата: 7-09-2010, 17:05
7-09-2010, 17:05

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в м. Коломиї

Категорія: Геодезія, геологія

ВСТУП Земля як основний базис усіх процесів життєдіяльності суспільства в політичній, економічній, соціальній, виробничій, комунальній, екологічній та інших сферах має вартість, оцінка якої є умовою нормального функціонування і розвитку багатоукладної економіки. З часу проголошення земельної реформи в Україні якісно змінились земельні відносини, структура землеволодінь і землекористувань, запроваджено плату за землю, оренду земельних ділянок, їх купівлю-продаж, дарування, міну, що зумовило запровадження грошової оцінки земель. Необхідність в достовірній оцінці вартості земельних ділянок мають як державні й муніципальні органи виконавчої влади при управлінні земельними ресурсами, здійсненні перспективного розвитку населених пунктів, проведенні раціональної земельної і податкової політики, так і приватні суб'єкти земельного права при здійсненні різного роду цивільно-правових угод із землею. У сучасному суспільстві оцінка земель використовується для встановлення ставок земельного податку і величини орендно
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2218
 • Автор: LOL
 • Дата: 5-09-2010, 16:02
5-09-2010, 16:02

Складання проектів рекультивації для різних видів порушених земель

Категорія: Геодезія, геологія

Проекти рекультивації, які розробляються на стадії технічного (техніко-робочого) проекту, складаються з метою визначення основних рішень, які забезпечують найбільш ефективне використання порушених земельних ділянок після гірничих, будівельних та інших робіт, а також для встановлення обсягів кошторисної вартості рекультивації. Технічні (техніко-робочі) проекти рекультивації земель повинні включати такі основні матеріали: - зведеш техніко-економічні показники проекту (додаток 3); - пояснювальну записку, яка містить коротку характеристику геологічних, гідрологічних і ґрунтово-агрохімічних умов, обгрунтування прийнятих проектних рішень про відновлення земельної ділянки і приведення її у стан, придатний для використання за призначенням, впорядкування комунікацій і дренажів та ін., способи зняття та зберігання родючого шару ґрунту, транспортування його до місця укладання (при тимчасовому зберіганні), систему відвалоутворення та її зв'язок з роботами з рекультивації, способи нанесення родючого шару ґрунту на
^