Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1131
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:19
6-11-2011, 12:19

Українська ідея М. Грушевського.

Категорія: Історія

Грушевський досліджує не діяння князів і царів, а суспільно-політичний лад, культуру, етногрфію, правові засади – все те, що створює специфічний соціум, який зветься народом. Саме така історчниа концепція дала змогу її автору дійти висновку, що кожен з трьох народів, які утворили свої територіальні об”єднання на терені колишньої Київської русі, - українці, росіяни й білоруси, - мав свої глибокі відмінності при наявності загальних і спільних елементів.
Вчений заперечує схему великодержавних учених, за якою історія Володимира-Московського князівства XIII— XIV ст. сполучалася з Історією полудневих племен Київської держави. М. Грушевський доводить, що київський період в історії українсько-руської народності штучно, шляхом маніпулювання одними лише генеалогічними «преємствами» пов'язується з Володимиро-Московським князівством, що це були різні держави, з різним рівнем розвитку культури й самого етносу.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3670
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:18
6-11-2011, 12:18

Гайдамацький рух в Україні. Коліївщина.

Категорія: Історія

Основним виявом боротьби проти польсько-шляхетського панування в першій половині XVIII ст. був гайдамацький та опришківський рух.
Гайдамаками (від тюркського «гайде» — чинити свавілля, турбувати) польська шляхта презирливо називала учасників національно-визвольних рухів в Україні, що пожвавилися в перші десятиріччя XVIII ст. на Волині та Поділлі, а в середині століття охопили Київщину.
Учасниками гайдамаччини були переважно незаможні селяни, що втікали від панщини, робітники з ґуралень, млинів і панських фільварків, запорізькі козаки, міщани, православні священики.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 919
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:18
6-11-2011, 12:18

Українська ідея в державотворчій теорії М. Драгоманова.

Категорія: Історія

Драгоманов народився 1841 р. в м. Гадячі біля Полтави в родині дрібного дворянина, що виводить своє коріння з козацької старшини Гетьманщини. Хоч рідні традиції користувалися повагою в сім'ї, їх затіняв космополітичний лібералізм батька Драгоманова. Ще до навчання- в Київському університеті Драгоманов став переконаним демократом, сповненим прагнення допомогти своєму народу. В український рух його привели не романтизовані уявлення про батьківщину, а прагнення практично допомогти пригніченому людові.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6325
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:17
6-11-2011, 12:17

Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх соціально-економічні наслідки для України.

Категорія: Історія

Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх соціально-економічні наслідки для України.
19 лютого 1861 р. маніфест Олександра II проголосив скасування кріпосного права. Цю важливу соціально-економічну реформу готувала заздалегідь створена комісія, до складу якої входили дворяни, зокрема з України (Г. Ґалаґан, В. Тарнавсь-кий та ін.). Царський маніфест подав реформу як «добровільне пожертвування благородного дворянства», як благоденство для народу. Насправді, виконуючи бажання поміщиків, уряд підготував новий грабіжницький захід, що розорив мільйони селянських сімей.
Згідно з реформою скасовувалася особиста залежність селянина від поміщика. Селяни дістали особисту свободу. Віднині поміщик не мав права купувати, продавати, дарувати селян, тобто розпоряджатися ними як річчю. Селяни могли тепер вступати в шлюб без дозволу поміщика, самостійно укладати договори і торговельні угоди, вільно займатися промислом чи торгівлею, переходити в інші верстви суспільства (міщани, купці), вступати на службу або в навчальні заклади. Вони мали право придбати рухоме і нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися і спадкувати його за законами.
Селянин здобув громадянські права. Проте уряд зробив усе, аби ускладнити селянам можливість користуватися «дарованими» правами, притіснити їх свободу.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3454
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:16
6-11-2011, 12:16

Кирило-Мефодіївське товариство: програмні документи.

Категорія: Історія

Кирило-Мефодіївське братство було першою українською політичною організацією, заснованою у Києві 1846 р.
До товариства входили молоді представники української інтелігенції на чолі з істориком, ад'юнкт-професором Київського університету Миколою Костомаровим, учителем з Полтави Василем Білозсрським, службовцем канцелярії генерал-губернатора Миколою Гулаком. Пізніше до них приєдналися Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко. Це був цвіт тогочасної інтелігенції, за родом фахових занять більшість з них була на той час викладачами або студентами віком від 19 до ЗО років, за походженням — з дрібномаєткових дворян. Вони захоплювалися ідеями романтизму і демократії, свідомо ставили перед собою завдання дати громадянству нову політичну програму.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 855
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:16
6-11-2011, 12:16

Характерні риси та особливості вступу російського царизму на автономні права України у ХVІІІ ст.

Категорія: Історія

Взаємодія зовнішніх і внутрішніх чинників у період руїни спричинила процес ліквідації української державності. Російський царизм намагався перетворити Україну на звичайну провінцію єдиної Російської держави. Цьому сприяло поширення в Європі XVIII ст. принципу та політичної практики абсолютизму, теоретиком і реалізатором якої в Росії був Петро І.
Петро І після «зради Мазепи» твердо вирішив прибрати Україну до рук, щоб назавжди уникнути небезпеки її сепаратизму. Цар скасовує порядок виборності полковників і старшини й сам призначає Їх переважно з росіян. Живе тіло української людності знесилюється відрядженням тисяч козаків на будівництво каналів навколо Ладозького озера, між Волгою і Доном, військових укріплень на Каспії, на Кавказі, до місць військових кампаній Росії.
Значного утиску й розорення за часів Петра І зазнала українська торгівля — з одного боку, через занепад господарств, на яких не було кому працювати, з другого, — через усілякі обмеження торговельних шляхів і митних правил

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2834
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:15
6-11-2011, 12:15

Масові репресії та депортації населення у 1944 — на поч. 50-х рр.

Категорія: Історія

Сталінсько-Беріївська машина репресій обрушилась на Україну відразу ж після вигнання німецьких окупантів. В кінці 1943 — на початку 1944 р. приймались рішення про висилку за межі України "пособників німецьким окупантам". В березні 1944 р. Державний Комітет Оборони (ДКО) прийняв постанову про виселення із західних областей УРСР родин активних учасників ОУН, УПА, УНРА на північ і схід СРСР (Архангельська, Кіровська, Молотовська області, Комі АРСР і т.д.). На початку січня 1945 р. було прийнято рішення, за яким підлягали виселенню громадяни польської національності. Всього було виселено в 1944--52 рр• із західних о6ластей України близько 203 тис оунівців і членів їх сімей, "куркулів", "андерсівців" (військовослуж6овців польської армії) та ін. Багато із «спецпереселенців» померло під час перевезення та різних хвороб.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 969
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:14
6-11-2011, 12:14

Розподіли Речі Посполитої та Австрійської імперій

Категорія: Історія

Кінець XVIII ст. характеризується зростанням могутності Російської імперії, яка загарбала більшу частину українських земель, перетворивши позбавлену автономних прав Україну в звичайну губернію Росії.. У Польщі панувала анархія. В її внутрішні справи постійно втручалися сусіди, головним чином Росія. У 1743 р. розгорнулася боротьба за право на престол між Станіславом Лещинським і Августом Саксонським. Російський уряд увів свої війська, підтримавши останнього. Влада перейшла до рук'магнатів, які вели боротьбу між собою. Велика і багата Польща була позбавлена можливостей налагодити свої фінансові справи, створити міцне військо. З XVII ст. час від часу з'являються проекти знищення Польщі як держави і розподілу її території між сусідами.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1037
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:14
6-11-2011, 12:14

Україна в ХІХ ст. Спроби модернізації суспільного життя.

Категорія: Історія

Модернізація на Україні спричинилася до ряду парадоксів. Із зростанням ролі України як європейської житниці поглиблювалося зубожіння її села. І хоч промисловий бум розвивався тут трохи не найбурхли-віше в Європі, Україна продовжувала лишатися переважно аграрним краєм. Найбільш вражаючим, напевно, було те, що хоч величезну більшість її населення складали українці, вони ледве брали якусь участь в усіх цих перетвореннях. Найпереконливіше про це свідчить статистика. Серед найдосвІдченіших робітників важкої промисловості Півдня тільки 25 % шахтарів і ЗО % металургів складали українці. Переважали в цих професійних групах росіяни. Навіть на цукроварнях Правобережжя російських робітників налічувалося майже стільки ж, як і українських.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 979
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 12:13
6-11-2011, 12:13

Зовнішньополітичні пріоритети Київської Русі

Категорія: Історія

Київські князі в європейській політиці. У зовнішній політиці Київської держави можна виділити такі основні напрями:
1) боротьба за об'єднання східнослов'янських племен в єдину державу;
2) боротьба з кочовиками і сусідніми державами за свою незалежність;
3) відносини з Візантією;
4) династичні зовнішні зв'язки.

^