Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 595
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:57
6-11-2011, 11:57

Початки людської цивілізації на терені України.

Категорія: Історія

Територія України заселена людьми з найдавніших часів. Учені вважають, що понад мільйон років тому найдавніші люди (архантропи) прийшли на південь Європи. Близько 800 тис. років тому вони з'явилися в Закарпатті (стоянка Королеве), понад 300 тис. років — у Подністров'ї (Лука-Врублівецька), а потім в інших регіонах України. Процес розселення, освоєння людиною нових земель тривав на всіх етапах кам'яного віку, який археологи поділяють на давній кам'яний вік (палеоліт), середній кам'яний вік (мезоліт) і новий кам'яний вік (неоліт).

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1386
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:56
6-11-2011, 11:56

Основні слов”янські етнополітичні угрупування. Державність у східних слов”ян. Антська держава.

Категорія: Історія

Протягом довгого шляху становлення слов'яни пройшли кілька етапів, з яких переломним був період III ст. до н. е. — II ст. н. е., коли в правобережному лісостеповому Подніпров'ї на базі культур скіфського часу виникла зарубенецька культура, спільна для всього слов'янства рубежу нашої ери. У цей час слов'янство було осілим землеробським населенням з розвиненими ремеслами, ювелірною справою І торгівлею. Основні складові частини культури зарубенецьких племен були тим грунтом, на якому відбувався подальший історичний прогрес східнослов'янських племен.
Археологічні матеріали дають підстави стверджувати, що на території лісостепової правобережної України не було змін етнічного складу населення (правобережної його більшості) щонайменше з XIII—XII ст. до н. е. до перших століть нашої ери, коли в писемних джерелах згадується назва цього населення — венеди. Венеди залишилися основним населенням і в пізніші часи, до середини І тис. н. е., коли поруч з ними з'явилися анти і склавши — дві групи слов'янського населення, які на той час виділялися з венедів.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 739
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:56
6-11-2011, 11:56

Проблеми етногенезу слов”ян та їх стародавньої історії в сучасній науці. Дата поступлення: 2007-01-05 15:33:51

Категорія: Історія

Проблема походження слов”ян є предметом жвавих дискусій, що точаться навколо питань території, де відбувався процес формування слов'янського народу і слов'янської мови, часу, коли слов'янство вперше виступило на історичній арені як етнічна спільність. Є кілька концепцій, з яких найпоширеніша така: витоки нашої слов'янської історії сягають щонайменше II тис. до н. е. У цей час з масиву племен, що становили індоєвропейську мовно-культурну єдність, почала виділятися, поряд з іншими групами (германською, кельто-ІллІрійською, індоіранською та ін.), й слов'янська група племен з притаманними їй мовними, етнографічними і культурними особливостями.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4056
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:55
6-11-2011, 11:55

Державні утворення неслов”янських народів на терені України.

Категорія: Історія

Державні утворення неслов”янських народів на терені України. 
Територія України в нову історичну добу — залізного віку — була заселена різними за походженням і мовою племенами. Тут мешкали автохтонні землеробські племена — пращури слов'ян, іраномовні скотарські кочові племена; сюди переселяються греки-колоністи.
З VII ст. по III ст. до н. е. жах на племена Східної Європи та Близького Сходу наганяли племена скіфів, які прийшли з глибин Азії і вторглись в Північне Причорномор'я. Скіфи завоювали величезну для тих часів територію між Доном, Дунаєм і Дніпром, частину Криму (територію сучасної Південної і Південно-Східної України), утворивши там державу Скіфію. Найгрунтовнішу характеристику та опис життя і побуту скіфів залишив Геродот. 

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1698
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:54
6-11-2011, 11:54

Передумови утворення Київської Русі.

Категорія: Історія

Теорії походження держави. У VI—VII ст. завершився останній період праслов'янської історії, коли відбувся надзвичайно важливий процес заселення півдня східноєвропейського регіону. Розселення слов'ян на широких просторах, їхні активні взаємозв'язки з іноетнічними племенами і народами зумовили культурну диференціацію слов'янського світу. З VII ст. настав новий етап слов'янської історії, коли внаслідок складних міграційних процесів почали формуватися середньовічні ллеменнІ об'єднання, відомі нам з «Повісті временних літ». На території України літопис фіксує факт проживання шести племінних об'єднань: волинян (Західна Волинь), білих хорватів (Буковина і Прикарпаття), древлян (Східна Волинь), полян (Київщина), сіверян (лівобережжя Дніпра) та уличів (нижнє Подніпров'я).

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1768
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:53
6-11-2011, 11:53

Насильницька колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр.

Категорія: Історія

Примусові методи колективізації і масові репресії влади проти селянства посилювали соціальне напруження, загрозу виникнення селян ької війни в Україні та інших районах СРСР. Сталін та його и'очення вирішили зламати опір колективізації' шляхом винищення українського селянства, в якому вбачали оплот націоналізму і приватновласницької психології. Почалася одна з найбільших трагедій українського народу — спланований і організований голодомор. Внаслідок колективізації в Украі'ні почалося різке падіння продуктивності сільського господарства. Але союзний уряд встановлював для України непомірні хлібозаготівельні плани, внаслідок чого вже наприкінці 193) р. з'явились симптоми голоду,

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1417
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:53
6-11-2011, 11:53

Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі.

Категорія: Історія

Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі. У Київській державі сформувалася і досягла високого рівня її своєрідна і неповторна культура. Побудована на традиціях землеробської культури східних слов'ян, вона увібрала в себе кращі досягнення Заходу і Сходу.
За часів Володимира започатковують освіту, відкривають періпі школи. Літопис про це сповіщає так: «Послав і почав брати у визначних людей дітей і давати їх на книжну науку, а матері цих дітей плакали за ними, бо ще не утвердилися у вірі, плакали, як за мерцями». Князь Ярослав запроваджує обов'язкове навчання для молоді вищих станів, готуючи її для майбутньої ДІЯЛЬНОСТІ.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 840
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:52
6-11-2011, 11:52

Суспільно-політичний і національний рух в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Категорія: Історія

Українці, як і інші слов'янські народи, під впливом революційних подій в Західній Європі в процесі свого національного відродження подолали три головні етапи. На початковому етапі невелика група людей, яких називали інтелігенцією, збирала Історичні документи, фольклор, предмети старовини, прагнучи зберегти самобутність українського народу. Другий, або культурницький, етап був періодом несподіваного «відродження» місцевої мови, її дедалі ширшого використання в літературі й освіті. Третій, або політичний, етап характеризується зростанням національних організацій і висуненням національне орієнтованих вимог, в яких виявляється прагнення до самостійності, чи то повної, чи то автономної.
Після розгрому першої підпільної організації з українським спрямуванням — Кирило -Мефодіївського братства в Україні протягом десяти років не вдавалося створити нових національно-демократичних організацій. Звільнені із заслання М. Костомаров, В. Білозерський, П. Куліш, а згодом і Т. Шевченко з'їхалися до Петербурга, де згуртували навкого себе своїх однодумців письменників, публіцистів і утворили так звану «Громаду».
У своїй програмі «Громада» всю увагу звернула на збереження самостійності української національності і літератури, захищаючи українські позиції від наступу, що йшов з російської та польської сторін.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 939
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:51
6-11-2011, 11:51

Основні риси та особливості розвитку українських земельу складі Великого князівства Литовського.

Категорія: Історія

У XIV ст. українські землі, що являли собою території, роздрібнені на окремі князівства й ослаблені золотоординським ігом, підпали під владу кількох феодальних країн. Зокрема, в 1349 р. Польщею була захоплена Галичина. У 1351—1352 рр. між Польщею і Литвою тривала війна за Галицько-волинську землю. За перемир'ям 1352 р. Галичина залишилася під владою Польщі, Волинь і Берестейська земля — під владою Литовської держави. Протягом 1370—1386 рр. Галичиною володіла уже Угорщина, а у 1387 р., за короля Ягайла, Галичина остаточно була приєднана до Польщі. Молдавське князівство захопило Буковину.

Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2434
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-11-2011, 11:50
6-11-2011, 11:50

Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

Категорія: Історія

Основними віхами утвердження незалежності України були:
- липня 1990р. - прийняття Декларації про державний суверенітет України;
-24 серпня - прийня•гга Акта проголошення незалежності України;
-1 грудня 1991р• - підтвердження Акта прогоошення незалежності України на всеукраїнсьюму референдумі;
- 28 червня 199бр. - прийняття Конституції України.
Нова суспільна ситуація, що виникла в Україні після розпаду СРСР і проголошення незалежності України, поставила перед українським народом нові завдання і перш за все - будівництво власної суверенної держави, Серед них завдань:
-демонтаж тоталітарних політичних структур і будівництво правової демократичної держави ;
-трансформація централізованої державної економіки в багатоукладну ринкову, орієнтовану на соціальні потреби людей ;
- національне відродження й оздоровлення міжнаціональних відносин в Україні;
- встановлення рівноправних зв'язків з далекими та ближніми сусідами. 

^