Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3129
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-01-2011, 20:32
15-01-2011, 20:32

"Основи журналістики" як наукова дисципліна про теоретико- методологічні проблеми даного фаху

Категорія: Журналістика

Предмет, структура та завдання курсу. Стан журналістикоз-навства в Україні та джерела курсу. Загальні поняття про жур­налістику. Визначення журналістики. Журналістика як соціальний інститут. Журналістика як історія сучасності. Журналістика як бізнес. Епістемологічна сутність журналістики. Об'єкт і предмет журналістики. Журналістика як наука (журналістикознавство) та її найважливіші складові: теорія та історія журналістики. Мімснародпа Федерація Журналістів. Творча спілка журналістів України. Періодичні журналістські видання Усі дисципліни нашого навчального плану, зосереджені навколо оволодіння спеціальністю, можуть бути об'єднані однією назвою — "Теорія, історія і практика журналістики". Так називається і державний іспит, який студенти-журналісти складають наприкінці навчання. Теорія журналістики представлена майже виключно курсом "Ос­нови журналістики", хоча окремі її положення висвітлюються і в курсах "Етика журналістської творчості", "Психологія журналістської
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1384
 • Автор: LOL
 • Дата: 14-01-2011, 05:37
14-01-2011, 05:37

Організація видавництва

Категорія: Журналістика

ЗМІСТ 1. Вступ 2. Типи видавництв 3. Видавничі структури 4. Організаційні форми Вступ. Коли в минулому видавництва випускали в світ книжки, які вони самі вважали вартими прочитання або конче потрібними читачеві, і пропонували книга­рям їхній асортимент, виходячи дуже великою мірою з власних уявлень, то тепер вони чимраз більше вва­жають себе активними учасниками ринку. Видав­ництва вивчають бажання, потреби та інтереси своєї клієнтури і намагаються спрямуванням і добором книжкової продукції, пропонованої! ринкові, задоволь­няти попит покупців. Певна річ, це не е щось зовсім нове. Завжди існу­вали окремі видавництва та книгарні, які добирали свою продукцію та складали свій асортимент, орієн­туючись на потреби клієнтури, працювали для кон­кретних читацьких контингентів і задовольняли кон­кретний попит. Нове тут те, що чимраз більше видавництв нама­гаються знайти своє місце в ринку і припасовують свою програму та організаційну структуру саме до нього. На сьогоднішньому книжковому ринку відби­лася
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1132
 • Автор: LOL
 • Дата: 13-01-2011, 05:26
13-01-2011, 05:26

Роль ЗМІ в інтеграційних процесах України

Категорія: Журналістика

Одним із потенційних чинників сприяння розвитку відносин України з провідними державами Західної Європи та її інтеграції до європейських структур співробітництва і безпеки є "стратегічна відкритість" обох партнерів. І Україна, і Європейська спільнота (інституції та національні держави) формують стратегію свого розвитку, намагаються визначити свої специфічні ролі та моделі виживання у майбутньому. Ці пошуки ідентичності у швидкозмінному середовищі надають можливість партнерам брати активну участь у визначенні цілей та пріоритетів одне одного. Інтеграційні процеси в Західній Європі ніколи не були предметом короткострокових політичних спекуляцій та маневрів, вони залишаються питанням стратегічної ваги. Прихильники та супротивники інтеграції мають сталі усвідомлені позиції, виважені стратегії і змушені адаптувати їх до умов навколишнього середовища. На теренах України часто відбувається щось протилежне: інтеграція стає поняттям декларативним, використовується як інструмент у політичній боротьбі, прот
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1185
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 18:05
10-01-2011, 18:05

Матеріал “на замовлення”: особливість сучасної журналістики

Категорія: Журналістика

Коли я запитала Ріхарда Керлера, виконавчого директора видавництва IPM MAGAZIN GmbH, чи є в його країні таке поняття, як стаття "на замовлення", він не зрозумів мене. Це відчувалося з його відповіді: в Німеччині, як зазначив пан Керлер, "замовленням" вважається будь-який матеріал, що його пише журналіст за дорученням редакції. Отже, це ніщо інше, в нашому розумінні, як редакційне завдання. Гаразд, – погодилась я тоді. Але, припустимо, що журналістові, який працює у вашому виданні, хтось запропонує написати до іншого видання. І пообіцяє за цю роботу непоганий гонорар. Чи це не буде вважатись роботою "на замовлення"? Відповідь я почула однозначну: якщо в контракті між журналістом та видавництвом передбачено, що перший не має права працювати на інші конкурентні видання, то його буде оштрафовано, переведено до авторської групи або взагалі звільнено. Мотивація досить справедлива – співробітник порушив трудову дисципліну. Але якщо такої умови у контракті немає, то журналістові ніх
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1170
 • Автор: LOL
 • Дата: 6-01-2011, 05:47
6-01-2011, 05:47

Діалектика змісту і форми у журналістиці

Категорія: Журналістика

Теоретики і практики журналістики широко оперують такими поняттями, як зміст і форма. Ці категорії дістали в науковій літературі чітке витлумачення. Так, зміст журналістського твору (тексту) визначається як "певним чином упорядкована сукупність елементів і процесів", що його утворюють і "характеризують його глибинні зв'язки, основні риси і тенденції" [1]. А форма тлумачиться як "спосіб об'єктивного існування і вираження змісту" [2]. Зміст і форма - це досить місткі, ємні, внутрішньо насичені, багатопланові категорії. До них не можна підходити спрощено, прямолінійно, обмежуючи їх лише якоюсь із їх сторін. Зміст журналістського тексту не вичерпують життєві явища і факти. Зібрані й осмислені, вони відтворюються автором відповідно до його задуму, обумовленої ним теми, досліджуваної проблеми, ідейної позиції і принципової концепції. Отже, не лише відібрана журналістом інформація (різноманітні відомості, факти, свідчення, докази, документи), але й задум, тема, проблема, ідея, концеп
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2303
 • Автор: LOL
 • Дата: 4-01-2011, 00:43
4-01-2011, 00:43

Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності

Категорія: Журналістика

Теорія масової комунікації. Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського communicare, що означає “пере­бувати у зв’язку, брати участь, об’єдну­ва­тися”. Слова communi­­­cate, community, communication однокореневі. Українськими від­по­від­ни­ками є сполучатися, спілкуватися, спілка, спільнота, спілкування. Російськими, відповідно, общий, общество, об­щать­ся, общение, приобщить. Як бачимо, ідея єдності, об’єднан­ня, зв’язку зі спільнотою є визначальною для поняття комуніка­ції, або спілкування. Спілкуватися ­— то є ставати членом спіль­ноти, а це означає співпереживати, ставати духовно близьким, дотримуватися норм співжиття. Визначальним тут є зв’язок між членами спільноти, але безперечно цей зв’язок має бути не так фізичним, як духовним. Факт духовної єдності й наявність спільних форм духовного зв’язку творять спільноту. Спілкування, або комунікація, й означає встановлення такої єдності за допомогою відповідних форм духовного єднання (духовних зв’яз­ків). Духовне є
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 901
 • Автор: LOL
 • Дата: 27-12-2010, 11:51
27-12-2010, 11:51

Партійно-радянська преса України: злети на фоні падіння

Категорія: Журналістика

ДЕЩО З ІСТОРІЇ ПИТАННЯ Перемога “робітничо-селянської” більшовицької революції в Росії у жовтні 1917 року справила величезне враження на українське суспільство, адже переважна кількість національної території країни відносилася до Росії, а отже, події в метрополії прямо впливали на долі її населення. Ідейно-політичне розшарування у зв’язку з новим поворотом революції, політичні гасла та звернення, надії і сподівання, що друкувалися на сторінках тогочасних газет, віддзеркалюють реальний стан суспільства, збудженого не тільки можливістю, а й необхідністю прийняття історичних рішень. Вище було розглянуто історію появи і становлення більшовицької преси в ході “медового” періоду її розвитку в Україні. Врешті з перебігом історичних подій ситуація в Україні радикально змінилася. “Друга людина” після Леніна в Росії, Л. Троцький, очоливши наркомат військових справ, разом з Й. Сталіним зумів поставити в Червону армію10 мільйонів пролетарів і селян, використовуючи одночасно і пропаганду, і терор. А Червона армія ви
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1150
 • Автор: LOL
 • Дата: 25-12-2010, 12:19
25-12-2010, 12:19

Послідовність фотоповідомлень у ЗМІ як засобу формування іміджу

Категорія: Журналістика

Як підкреслювали дослідники "буржуазної" пропагандистської періодики, в часописах, подібних до "Таймс", "Н'юсВік" фотоновини мають властивість підміняти всебічну картину дійсності одним або декількома поодинокими фактами, при цьому факти співвідносяться один з одним так, що ниті, які їх пов'язують залишаються, як правило, непомітні для читачів, однак, висклизаючи з уваги, обумовлюють цілком визначені психологічні реакції[1]. Поява такої тези в науковій літературі з масової комунікації не є випадковою. В дослідженнях засобів формування іміджу політиків в ЗМІ значна увага приділяється невербальним повідомленням, так як добре відомо, що приблизно 70% сприйнятої інформації передаються невербальними каналами, тобто мімікою, позою, рухами, зовнішнім виглядом. В цьому напрямку найбільш поширені дослідження телевізійних повідомлень [2], порівняно менша увага приділяється фотографіям у пресі, і майже не йде мова про сукупність, серію або послідовність фотоповідомлень як самостійни
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 960
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-12-2010, 22:28
16-12-2010, 22:28

Партійно-радянська преса України: злети на фоні падіння

Категорія: Журналістика

Перемога “робітничо-селянської” більшовицької революції в Росії у жовтні 1917 року справила величезне враження на українське суспільство, адже переважна кількість національної території країни відносилася до Росії, а отже, події в метрополії прямо впливали на долі її населення. Ідейно-політичне розшарування у зв’язку з новим поворотом революції, політичні гасла та звернення, надії і сподівання, що друкувалися на сторінках тогочасних газет, віддзеркалюють реальний стан суспільства, збудженого не тільки можливістю, а й необхідністю прийняття історичних рішень. Вище було розглянуто історію появи і становлення більшовицької преси в ході “медового” періоду її розвитку в Україні. Врешті з перебігом історичних подій ситуація в Україні радикально змінилася. “Друга людина” після Леніна в Росії, Л. Троцький, очоливши наркомат військових справ, разом з Й. Сталіним зумів поставити в Червону армію10 мільйонів пролетарів і селян, використовуючи одночасно і пропаганду, і терор. А Червона армія вирішила майже всі націона
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2482
 • Автор: LOL
 • Дата: 15-12-2010, 10:11
15-12-2010, 10:11

Природа й структура комунікативного процесу

Категорія: Журналістика

Комунікативний процес є основою спілкування, організація якого залежить від розуміння системи й структури процесу, а також природи комунікативного акту. Комунікація є важливим чинником існування суспільства. Суспільства без спілкування немає. Воно є тим процесом, який і забезпечує утворення суспільства (общение - общество; communication - community; спілкування - спільнота). Ми живемо в світі комунікації, пише Г. Г. Почепцов [1999, 7], 70% свого часу людина ви-трачає на спілкування. Без ефективної комунікації зупинилося б багато виробничих процесів. Тому питання організації процесу спілкування (комунікативного процесу) є важливим для творення суспільства. Але прави-льна організація будь-якого процесу неможлива без з"ясування його природи, побудови моделі процесу, що пов"язано з вивченням структури, факторів, які впливають на цей процес, системи актів, що становлять його основу. На минулій лекції ми розглянули спілкування й дали визначення цього явища. Власне, це визначення уже відбиває природу к
Назад Вперед
^