Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1933
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 05:52
21-01-2011, 05:52

Провідна роль українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності церкви (друга пол. ХХ ст.)

Категорія: Педагогіка

Демократичні перетворення і зміни, що відбулися останніми роками в нашому суспільстві, спонукали й уможливили наукові дослідження, пов’язані з різноманітними аспектами концептуальних засад освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті. Дослідження цієї проблеми проводили як теологи, психологи, так і філософи, історики, політологи й педагоги. Відтак розробка теоретико-методичних основ християнського виховання, його соціально-культурна зорієнтованість вимагає ґрунтовного дослідження й об’єктивного висвітлення традицій минулого. Важливим є вивчення освітньо-виховної діяльності Української Католицької Церкви в умовах еміграції, яке ми розглядаємо як важливе завдання педагогічної науки і джерело збагачення теорії та практики навчально-виховного процесу в сучасній школі. Окремі аспекти цієї широкої проблеми вивчали такі відомі дослідники історії розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні, як В.Верига, В.Галузинський, М.Євтух, В.Кемінь, В.Майборода, Б.Ступарик, О.Сухомлинська
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6563
 • Автор: LOL
 • Дата: 21-01-2011, 05:10
21-01-2011, 05:10

Вивчення системи роботи вчителя

Категорія: Педагогіка

Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів. Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере­вірку діяльності вчителя. Оскіль­ки це велика за обсягом і значен­ням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учи­телів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учи­телів. Водночас за наслідками ви­вчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному на­вчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі ви­кладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ мож­на узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2235
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 23:58
20-01-2011, 23:58

Шляхи підвищення ефективності виробничого навчання

Категорія: Педагогіка

Під удосконаленням форм виробничого навчання прийнято розуміти способи організації учнівського колективу для навчально-професійної діяльності і способи керівництва цією діяльністю. До основних форм виробничого навчання відносяться фронтальна, бригодна індивідуальна і розвиток навиків умінь безпосередньо на робочому місці шляхом вивчення досвіду новаторів виробництва. Кожна з цих форм має свою структуру побудови занять і відображає зв’язок майстра з учнями. Вибір форм навчання визначається місцем проведення виробничого навчання визначається місцем проведення виробничого навчання змістом і характером виробничої діяльності, а також і в залежності від стану робочих місць, наявності матеріально-технічної бази. Фронтальна форма навчання приміняється на початкові міста дії і ділиться на два етапи. Перший етап – це навчання в майстерні, а якщо по умовах технології виробництва це не можливо то його організовують безпосередньо на робочих місцях підприємства, як правило окремими групами, бригадами ланками. Другий
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1426
 • Автор: LOL
 • Дата: 20-01-2011, 03:13
20-01-2011, 03:13

Особливості форм організації навчання та методів навчання за педагогом новатором

Категорія: Педагогіка

План : 1. Вступ 2. Ким повинен бути вчитель ? 3. Діти та батьки . 4. Природа , як навчальний клас. 5. Фантазія , як навчальний матеріал. 6. Фізичний розвиток і навчання. 7. Висновки . 8. Список літератури . На сучасному етапі розвитку нашої країни великою проблемою є злочинність , а особливо злочинність серед підлітків ; виникає запитання чому спостерігається таке явище ? Звичайно , що однозначної відповіді на таке запитання дати досить складно , тут відіграють велику роль економічні та соціальні фактори , але , на мою думку одним з ключових факторів є виховання підлітків , якому зараз не приділяють особливої уваги , а головне забувають досвід вихователів , що виховували покоління громадян ще при союзі . Тут була зроблена величезна помилка , бо їх досвід є справжнім скарбом і для сучасних педагогів . Особливу увагу , як я вважаю , треба приділяти вихованню людини у початкових класах , дітей 6-12 років , коли йде не тільки формування м’язової системи та скелету , а й ускладнення структури головного
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2448
 • Автор: LOL
 • Дата: 19-01-2011, 09:28
19-01-2011, 09:28

Шкільний підручник Галичини міжвоєнної доби як засіб розширення знань молодших школярів про природу

Категорія: Педагогіка

Гострота екологічної кризи, що набула сьогодні загальнопланетарного характеру, вимагає від суспільства і кожної особистості збереження та покращення стану навколишнього середовища, зумовлює об’єктивну потребу в підвищенні екологічної культури населення, підготовці підростаючого покоління до гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та відтворення її багатств, збереження навколишнього природного середовища. Дані ідеї знаходять відображення в основних документах про сучасну загальну освіту. Так, у Концепції громадянського виховання особистості в умовах української державності зазначено, що “громадянська зрілість підростаючого покоління виявляється в особистій причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств, виробленні вміння співіснувати з природою, в нетерпимості і безкомпромісній боротьбі проти губителів природи, усвідомленні особливостей і основних екологічних проблем навколишнього середовища” [4, 10]. У системі екологічної освіти і виховання важливе м
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2316
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 17:59
18-01-2011, 17:59

Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. Позашкільні навчально-виховні заклади

Категорія: Педагогіка

Засоби навчання.Використання комп'ютерної техніки у навчанні Успішність процесу навчання, ефективність викорис­тання в ньому розглянутих методів навчання значною мі­рою залежать від матеріальних передумов. Засоби навчання — допоміжні матеріальні засоби школи з їх спе­цифічними дидактичними функціями. Слово вчителя — найістотніший засіб навчання. За до­помогою слова вчитель організовує засвоєння знань учня­ми, формування в них практичних умінь і навичок. Вик­ладаючи новий матеріал, він спонукає учнів до роздумів . над ним. Підручник як важливий засіб навчання слугує учневі для відновлення в пам'яті, повторення та закріплення знань, здобутих на уроці, виконання домашнього завдан­ня, повторення пройденого матеріалу. Інші засоби навчання виконують різноманітні функції: одні заміняють учителя як джерело знань (кінофільми, магнітофон, навчальні пристрої та ін.); другі — конкрети­зують, уточнюють, поглиблюють відомості, які повідомляє вчитель (картини, карти, таблиці та інший наочний матеріал); треті — є п
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4928
 • Автор: LOL
 • Дата: 18-01-2011, 13:15
18-01-2011, 13:15

Український віночок у звичаях та обрядах (на уроках трудового навчання)

Категорія: Педагогіка

Український віночок, виготовлений з кольорового паперу і та картону, прикрасить інтер'єр групової кімнати, ігрового та батьківською куточків, впишеться у святкове оформлення залу Цей наочний посібник для занять із народознавства виготовляється так: з картону вирізають обруч (розмір залежить від призначення виробу) і наклеюють на нього листя, стебла, квіти, стрічки (мал. 1) Щоб вирізати барвінок, папір складають удвоє. Від лінії згину малюють половину квітки і вирізають по контуру (мал. 2). Ромашку виготовляють із квадратного аркуша паперу, поділивши його по діагоналі. Одержаний трикутник двічі перегинають навпіл. Відгинають коротку сторону трикутника до довгої. Від лінії згину малюють половину пелюстки і вирізують по контору (мал. 3) Маки, волошки, мальви, чорнобривці складаютсья з чотирьох об’ємних пелюсток. Щоб зробити ці квіти беруть чотири однакові квадрати. Складають їх по діагоналі, розгортають, ще раз складають по іншій діагоналі (кольоровою стороною зверху). Потім згинають папір удвоє від с
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1376
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 10:31
17-01-2011, 10:31

Особливості освітньо-виховної практики та педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів

Категорія: Педагогіка

Епоха середньовіччя охоплює період V — початок XVI ст. Від Римської імперії вона успадкувала християнську релігію в її західному різновиді — католицизм (з 1054 р.). Християнська церква стала головною ідеологічною силою, яка визначила розвиток культури. Церква різко негативно сприйняла античну культуру, вважаючи її гріховною. Аскетизм, ставши офіційною ідеологією, проповідував байдужість до світських благ і покору владі. Краса природи, мистецтво, втіхи особистого життя, допитливість розуму — все це було оголошено владою диявола. Людина розглядалась як гріховна істота, її тіло — як темниця для душі, яку слід було звільнити для вищого блаженства постами, молитвами, покаяннями. В епоху середньовіччя у Західній Європі склалося кілька типів виховних систем. Серед них вирізнялося церковне (духовне) виховання, що здійснювалося в християнській сім'ї та в церковних школах, на той час найпоширеніших (парафіальних, монастирських, соборних), латинською мовою. Учні спершу зазубрювали молитви і псалми, а відтак вчилися
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1196
 • Автор: LOL
 • Дата: 17-01-2011, 05:40
17-01-2011, 05:40

Написання рядкової букви “с” (ес), складів із нею. Розвиток зв’язного мовлення

Категорія: Педагогіка

Мета. Навчити дітей писати рядкову букву “с”, з’єднувати її з іншими буквами у словах. Закріплювати вміння проводити звуковий аналіз слів, вдосконалювати вимову, закріплювати вміння поділяти слова на склади, ставити наголос. Розвивати творчі здібності дітей. Збагачувати словниковий запас, мовлення дітей. Виховувати любов до природи, охайність у роботі. Обладнання: малюнок сови; предметні малюнки; схеми слів. Зміст уроку І. Організаційна частина. ІІ. Основна частина ІІІ. Актуалізація опорних знань. 1. Виділення звука [с] з вірша. - Сьогодні до нас завітаала мудра птаха. Вона принаесла нам нову писану букву. А яку ви зараз дізнаєтесь. А спочатку послухайте вірші: Сіло сонце на сосну, Сонно мовило: “Засну!” Сосни сонечко гойдали. Сосни сонечко благали: - Сонце, сонечко, не треба, Стане темно нам без тебе. (Г.Чубач) - Про що говориться? Який звук найчастіше повторюється у вірші? Давайте поділимо слова на склади. Послідовно назвіть звуки у слові “сонце”. Зобразимо звукову модель. Чи однаково слова
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4062
 • Автор: LOL
 • Дата: 16-01-2011, 19:12
16-01-2011, 19:12

Формування духовності учнів у навчальному процесі

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2. Література - як важливий засіб формування духовності в учнів…………………………………………………………… 1.3. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі……………………………………………………………… Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 2.1 Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів до учня…………………………………………………………………… 2.2 Дослідно-експериментальна програма формування духовності в учнів у навчальному процесі……………………………… 2.3 Результати дослідно-експериментальної роботи по формуванню духовності в учнів………………………………………… Висновки до другого розділу………………………………………. ВИСНОВКИ………………………………………………………… СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………… . ВСТУП Проблема формування духовності учнів є акту
Назад Вперед
^