Сортувати по: даті | популярності | відвідуваності | коментаріях | алфавіту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 808
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 17:56
12-01-2011, 17:56

Cистема педагогічної допомоги і підтримки в зарубіжних школах

Категорія: Педагогіка

У світовій системі освіти широю відомий термін «school-counselling and guidance»—шкільне консультування й керівництво. Служба «guidance» з'явилася в Америці на початку XX століття. З самого початку система зачіпала головним чином учнів старших класів і була пов'язана з професій­ною орієнтацією. Приблизно в 60 — 70-ті роки XX століття «гайденс» як система педагогічної підтримки почала бурхливо розвиватися в багатьох країнах і набувати нормативного регульованого характеру. В Америці в зміст поняття «guidance» входить і «classroom environment», що означає створення атмосфери класу, середовища, або екології класу. В Англії суть педагогічної допомоги і підтримки найточніше вира­жено в поняттях «pastoral care» — пасторське піклування; «tutoring» — опікунство. У Голландії зміст обговорюваного поняття передано через англій­ське «school counseling and guidance and career counseling», що пере­кладають як система психолого-педагогічної допомоги і підтримки дитини в освітньому процесі та у виборі професійного шляху
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1485
 • Автор: LOL
 • Дата: 12-01-2011, 15:34
12-01-2011, 15:34

Предмет і завдання методики основ економіки

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді. 2. Методика основ економіки як навчальний предмет 3. Методи досліджень 1. Мета, зміст і організація економічної підготовки учнівської молоді Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) передбачає докорінне реформування всіх ступенів освіти, в тому числі – змісту, форм і методів здійснення економічної підготовки учнівської молоді. Економічна підготовка молоді включає в себе економічне виховання і економічну освіту. Економічне виховання – це педагогічна діяльність, спрямована на розвиток економічного мислення через формування економічних знань, умінь і навичок, виховання економічно значущих якостей особистості тощо. Основу економічного виховання особистості учня складає економічна освіта. Економічна освіта учнівської молоді на сучасному етапі має такі основні цілі: 1. Ознайомлення з основами економічної теорії і прикладних економічних дисциплін (основами бізнесу, підприємницької діяльності, бухгалтерського о
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1399
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 19:47
11-01-2011, 19:47

Педагогічна спрямованість та професійні якості вчителя

Категорія: Педагогіка

Проблема вивчення особистості вчителя має давню історію як у вітчизняній, так і зарубіжній психологічній, соціальній, педагогічній та медичній науках. У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії педагогічну діяльність найчастіше здійснювали жерці, а в Давній Греції – найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни. У Давньому Римі цю роботу доручали державним чиновникам, які добре оволоділи науки, багато мандрували, знали мови, культуру і звичаї різних народів. У середньовіччі педагогічною діяльністю займалися, переважно, священники, однак у міських школах та університетах – усе частіше люди зі спеціальною освітою. У Давньоруській державі педагогів називали „майстрами”. В Україні педагогічна думка традиційно розвивалася на рівні світової педагогіки. Ще в Київській Русі сформувалася виховна система, в якій чільне місце посідали методи виховної роботи на засадах любові до Батьківщини, гуманного ставлення до людини, дисципліни, мужності тощо. Педагогами та вихователями були чесні, благородні, безкорисливі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2324
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 14:58
11-01-2011, 14:58

Сексуальна просвіта школярів

Категорія: Педагогіка

У людей, на відміну від тварин, репродуктивна поведінка більшою мірою залежить не від генетичних програм, що передаються спадковою а від інформації, що набувається в процесі навчання, від навичок, отриманих у контексті розвитку міжособистісних стосунків тощо. Але ставлення до сексуальної освіти в Україні було і залишається суперечливим. Часто противники сексуальної просвіти без будь-яких перевірених аргументів заявляють, що вона „неминуче потягне за собою психічні і сексуальні відхилення, пов’язані з розтабуюванням заборон, що лежать у самій серцевині культури”. Щоб не допустити цього в школу, вони почали „переживати” за шкільні перевантаження школярів. Окрім цього, спекулюють без відповідних посилань на думку психіатрів і психологів, яким, начебто, давно відомо, що „ознайомлення зі сексуальною сферою гальмує пізнавальну активність дитини” (www.orthodoxy.ru/gb/pms). Щоправда, далі автори вже без апелювань до авторитетів, заявляють: „Не треба бути великим спеціалістом, щоб це не помітити! Хто не бачив у шко
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 834
 • Автор: LOL
 • Дата: 11-01-2011, 00:07
11-01-2011, 00:07

Використання педагогічного потенціалу музею у підготовці майбутніх вчителів

Категорія: Педагогіка

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. ставить за основну мету — створити життєздатну систему безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечити можливості постійного духовного самовдосконалення кожної особистості, формувати інтелектуальний і культурний потенціал як найвищу цінність нації. Розв'язання цих завдань вимагає науково-теоретичного обгрунтування інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу, поєднання теоретичних пошуків з ретроспективним аналізом розвитку педагогічної думки. Перебудова системи народної освіти сьогодні передбачає реалізацію ряду важливих принципів, що складають основу формування нового професійного мислення педагога, який фактично визначає долю майбутнього покоління, долю розвитку і реалізації інтелектуального і естетичного потенціалу країни. Професіоналізм діяльності, різнобічна підготовка фахівця високого класу стають сьогодні провідними напрямами у підготовці майбутніх спеціалістів. Сучасний вчитель повинен
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2952
 • Автор: LOL
 • Дата: 10-01-2011, 03:32
10-01-2011, 03:32

Становлення державної системи благодійності у Західній Європі та Росії (з ХVI до середини ХVIII ст.)

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Обґрунтування необхідності переходу до нової системи благодійності. 2. Соціальна допомога у Західній Європі. 3. Висвітлення проблем суспільної гармонії та державного виховання у соціально-педагогічній творчості. 4. Церковно-державна благодійність у Росії. Література 1. Обґрунтування необхідності переходу до нової системи благодійності. 1. У ХІV-ХVІ ст. європейська цивілізація вступила в новий етап розвитку, головними рисами якої стали: 1) руйнування локальної замкнутості держав і встановлення міждержавних відносин; 2) ослаблення диктату традицій і зростаня активності окремої особистості; 3) тріумф раціоналізму і секуляризація свідомості. На ХІV-ХV ст. припадає епоха Відродження, провідними факторами якої стали: гуманізація і індивідуалізація суспільної свідомості; утвердження (встановлення) ринкових відносин; висока соціальна активність і розмивання меж станів. У цей період людина знову набуває своєї індивідуальності. Важливі зміни в життя суспільства внесли винайдення компаса, вибухівк
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1439
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 23:15
9-01-2011, 23:15

Організація соціальної допомоги у середньовічному суспільстві

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Християнська церква як перший соціальний інститут. 2. Становлення і розвиток конфесійних теоретичних підходів до проблем допомоги і підтримки. Педагогічні ідеї християнських теологів. Література 1. Християнська церква як перший соціальний інститут У 476 році, ослаблена внутрішніми суперечностями рабовласницького ладу, перестала існувати Римська імперія, яка занепала під тиском варварських племен. В історії Європи почався новий етап історичного розвитку, який умовно називається середньовіччям. На зміну рабовласницькому ладу прийшло феодальне суспільство, в якому політична влада належала, світським і духовним феодалам. Ідеологічною твердинею феодалізму стали релігія і церква, які монополізували науку, мистецтво та освіту. Епоха феодалізму успадкувала від Римської імперії християнську релігію в її західному різновиді, що відома з 1054 року під назвою “католицизм”. Саме він став головною ідеологічною силою європейського феодалізму; поступово зміцнюючи свої позиції, перетворився у “державу в держа
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2575
 • Автор: LOL
 • Дата: 9-01-2011, 13:29
9-01-2011, 13:29

Визначення-виховного потенціалу родини крізь призму ролі родинного виховання у становленні особистості

Категорія: Педагогіка

ПЛАН Вступ 1. Відомі вітчизняні педагоги, письменники, народна мудрість про виховний потенціал української родини. 2. Мета, завдання, зміст та основні напрями родинного виховання. 3. Родинні виховні заходи як форми виховання педагогічної культури батьків. Висновок Література ВСТУП Виховання покоління, на долю якого ляже складне завдання розбудови но­вої незалежної, демократичної Україні, потребує оновлення широкого спектра проблем, пов’язаних з формуванням світоглядних орієнтацій особистості, розвитком її свідомості, самостійності, активності. А тому система освіти і ви­ховання на всіх її ступенях має ставити за мету формування особистості, яка усвідомлює свою належність до роду, етносу, краю, держави, особистості здорової і багатої фізично і духовно. В “Концепції національного виховання” одним із провідних напрямів ви­ступає родинне виховання: "Родинне національне виховання-природне, провідне виховання; батьки – головні вихователі протягом усього життя Дитини". І далі вказується прі
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1213
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 13:09
8-01-2011, 13:09

Еволюція ґендерної взаємодії учнівської молоді

Категорія: Педагогіка

Величезне значення в дошлюбний період та в подружньому житті має налагоджене, психологічно безпечне міжстатеве спілкування. А йдуть до нього роками. Якщо в дошкільному віці коло товаришів сприймається незалежно від їх статі, то у віці 6–10 років – хлопці віддають перевагу товариству хлопців, а дівчата – своїх ровесниць. Клас розбивається на два табори, зрада своєму табору засуджується й зневажається. І для хлопчиків і для дівчат – це період формування оцінки себе як представника певної статі. Поляризація статей – природна закономірність розвитку, що зовнішньо проявляється нерідко в агресивних діях, які відображають внутрішній інтерес до іншої статі. Бажання спілкуватись, зазвичай, не реалізується. Частково, як показали наші спостереження, це відбувається через те, що хлопчики поводяться з дівчатками так само, як і з хлопцями. Починають з ними боротися, мірятися силою, спритністю. Дівчатка, в свою чергу, сприймають таку поведінку як образу, демонстрування сили. Конфлікти, звичні скарги, які доводиться чути
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 1942
 • Автор: LOL
 • Дата: 8-01-2011, 02:34
8-01-2011, 02:34

Організаційні форми навчання основ економіки

Категорія: Педагогіка

ПЛАН 1. Урок як основна форма організації процесу навчання основ економіки 2. Типи і структура уроків 3. Підготовка вчителя до занять 4. Підготовка і проведення лекцій, практичних занять та екскурсій 1. Урок як основна форма організації процесу навчання основ економіки Організація процесу навчання основ економіки характеризується формою навчальної роботи (урок, виробнича практика, гурткові заняття та ін.) і формою організації навчанням (групова, коли навчання проводиться в складі групи учнів, та індивідуальна, коли навчання проводиться окремо з кожним учнем). Основною формою навчальної роботи з основ економіки є урок. Урок – така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу занять. До уроку ставляться такі вимоги: 1. Чіткість дидактичної мети. Рекомендується виділити три основні види дидактичної мети: загальноосвітня, виховна і розвиваюча. Навчальна (загал
^